404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL. Fond funciar. Completare anexa 39 in obşte de moşneni. Existenţa cererii de reconstituire a dreptului de propr. formulată in termen de către reclamant. Admisibilitatea acţiunii

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile de faţă;

Pe rolul acestei instanţe s-a înregistrat sub nr. 1618/277/24.09.2009 acţiunea petentei C.D., care a chemat în judecată pe intimatele Comisia Locală Gura Teghii, Comisia Judeţeană Buzău şi Obştea *****, solicitând instanţei completarea anexei 39 – Obştea *****, în sensul înscrierii sale în această anexă, în calitate de moştenitor al def. R.Gh..

În fapt, petenta susţine că, în temeiul Legii nr. 247/2005, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere ce au aparţinut autorului său, R.Gh., în forma asociativă, cererea cuprinzând această precizare. Cererea a fost înregistrată sub nr. 633/22.09.2005. Mai susţine petenta că autorul său a fost membru al Obştei *****, cu un drept de 23 stânjeni şi 6 palme, aşa cum rezultă din certificatul nr. C/2338/22.11.2007, emis de Direcţia Judeţeană Buzău a Arhivelor Naţionale. Petenta arată că Obştea ***** a deţinut, anterior anului 1948, suprafaţa de 975 ha teren forestier, pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Hotărârea nr. 354/2006 Comisiei Judeţene Buzău. Petenta invocă dispoziţiile art. 26 pct. 2 ind. 1 din Legea nr. 1/2000, potrivit cărora suprafaţa restituită formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri. Petenta susţine că, în condiţiile în care s-a reconstituit dreptul de proprietate Obştei ***** pentru întreaga suprafaţă, rezultă că au fost avute în vedere cererile tuturor foştilor moşneni, deci şi a sa.

În drept, sunt invocate dispoziţiile legilor fondului funciar.

Intimata Comisia Locală Gura Teghii a formulat întâmpinare (fila 18) prin care invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa şi a Comisiei Judeţene Buzău, motivat de faptul că prin terminarea operaţiunilor de retrocedare a dreptului de proprietate în favoarea Obştei ***** şi emiterea titlului de proprietate, cele două comisii s-au dezinvestit, astfel, în cazul în care s-ar admite acţiunea petentei, ar fi în imposibilitate de a pune în practică sentinţa.

Pe fond, intimata susţine cererea petentei, în sensul pronunţării unei hotărâri prin care Obştea ***** să fie obligată să modifice actul constitutiv, printr-un act adiţional, prin care să fie inclusă în asociaţie.

Intimata Obşţea ***** a formulat „note scrise” ce au caracter de întâmpinare (fila 24), prin care invocă excepţia nulităţii acţiunii, a inadmisibilităţii şi a prematurităţii acţiunii. În ceea ce priveşte prima excepţie se arată că acţiunea nu indică temeiul de drept, fiind nerespectate dispoziţiile art. 112 pct. 4 cod procedură civilă. În privinţa celei de-a doua excepţii se arată că petenta nu a uzat de procedura administrativ-jurisdicţională instituită de art. 53 şi următoarele din legea nr. 18/1991 şi art. 27 din H.G. nr. 890/2005. Se face referire la faptul că petenta nu face dovada reconstituirii dreptului de proprietate, operaţiune ce trebuia realizată de Comisia Locală, iar dacă ar fi existat cerere din partea petentei , este greu de acceptat că nu a fost pusă în discuţie timp de 4 ani. Cu privire la cea de-a treia excepţie se arată că motivarea ei se bazează pe aceeaşi argumentaţie a inexistenţei reconstituirii dreptului de proprietate pentru petentă, astfel încât aceasta nu putea apărea în anexa 39.

Având în vedere excepţiile invocate, se impune respingerea acţiunii.

Se solicită, pentru lămurirea situaţiei, ca intimata Comisia Locală Gura Teghii să depună anexa 39, cu menţiunea datei afişării, conform legii, procesul verbal de afişare a hotărârii Comisiei Judeţene Buzău, referatul nr. 3599/29.08.2006 al Comisiei Locale Gura Teghii, procesul verbal de şedinţă în care s-a pus în discuţie presupusa cerere a petentei şi fila din registrul special privind numerotarea cronologică a cererilor făcute în baza Legii nr. 247/2005.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri constând în Hotărârea Comisiei Judeţene Buzău nr. 354/2006, adresa nr. 3974/03.03.2009 a Comisiei Locale Gura Teghii către petentă, certificatul nr. C/2338/22.11.2007 emis de Arhivele Naţionale – Buzău, cererea nr. 633/22.09.2005 de reconstituire a dreptului de proprietate , documentaţia Comisiei Locale Gura Teghii referitoare la soluţionarea cererii petentei şi actele constitutive ale intimatei Obştea *****.

Analizând actele şi lucrările dosarului sub incidenţa dispoziţiilor art. 137 alin. 1 cod procedură civilă, cu privire la excepţiile invocate de către intimata Obştea ***** instanţa constată următoarele: cu privire la excepţia nulităţii acţiunii pentru lipsa temeiului juridic, fiind nerespectate dispoziţiile art. 112 pct. 4 cod procedură civilă, instanţa constată că este nefondată, în condiţiile în care petenta, la termenul de judecată din data de 24.11.2009, a indicat ca temei de drept prevederile art. 26 şi art. 29 din Legea nr. 1/2000 (fila 29). Chiar şi în condiţiile în care petenta nu ar fi indicat temeiul de drept, această lipsă nu se sancţionează cu declararea ca nulă a cererii de chemare în judecată, potrivit dispoziţiilor art. 133 alin. 1 cod procedură civilă.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, motivată de faptul că petentei nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate, neexistând cerere în acest sens, instanţa constată că susţinerile intimatei sunt nefondate, deoarece la fila 8 din dosar este depusă copie a cererii, înregistrată sub nr. 633/22.09.2005, situaţie recunoscută şi de către intimata Comisia Locală Gura Teghii.

Pentru aceleaşi raţiuni, instanţa constată că şi excepţia prematurităţii acţiunii este nefondată.

Faţă de cele expuse urmează ca instanţa să respingă excepţiile invocate.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a celor două comisii , invocată de către intimata Comisia Locală Gura Teghii la termenul de judecată din data de 24.11.2009, intimata a învederat instanţei că excepţia o vizează doar pe ea şi că renunţă la a o invoca (fila 29).

Pe fondul cauzei, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 633/22.09.2005 (fila 8), petenta împreună cu alţi moştenitori, au solicitat, în baza Legii nr. 247/2005, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 13 ha pădure, situată pe raza comunei Gura Teghii, şi pădure moşnenească situată în ***** – Podul Calului, de pe urma def. R.Gh. Se arată în cerere că autorul solicitanţilor a avut pădure ce a fost preluată de către stat în anul 1948, dovada proprietăţii fiind făcută cu copia certificatului emis de Arhivele Naţionale – Filiala Buzău. Cererea a fost depusă la data de 06.09.2005.

Instanţa reţine din certificatul nr. 2338/C/22.11.2007 emis de Arhivele Naţionale – Filiala Buzău (fila 7) că autorul petentei a figurat ca membru al Obştei ***** de Sus şi de Jos, cu teren forestier în suprafaţă de 23 de stânjeni şi 6 palme în pct. „Podul Calului” pe raza comunei Gura Teghii.

Prin încheierea din data de 04.12.2006 a Judecătoriei Pătârlagele în dosarul civil nr. 1709/2006 s-a admis cererea Comitetului ad-hoc al Obştei ***** şi s-a dispus înscrierea acestei obşti în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei (fila 35). Obştea s-a reînfiinţat prin adunarea generală din data de 03.08.2006 (fila 37).

Astfel reconstituită, Obştea a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă deţinută anterior anului 1948, respectiv 975 ha teren forestier. Cererea fost admisă şi anexa 39 validată, pentru întreaga suprafaţă, prin Hotărârea Comisiei Judeţene Buzău nr. 354/18.09.2006 (fila 5).

În condiţiile în care întreaga suprafaţă de pădure, deţinută de vechea obşte, a fost reconstituită, în mod evident, în aceasta a fost inclus şi terenul deţinut în obşte de către autorul petentei.

Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, formelor asociative de proprietate asupra terenurilor forestiere (…), obşti de moşneni (…) li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, iar potrivit alin. 2 ind. 2 suprafaţa restituită formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.

În speţă, din materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că terenurile forestiere au fost reconstituite formei asociative (Obştea *****), fiind inclus şi terenul autorului petentei, pentru care aceasta a formulat cerere în baza Legii nr. 247/2005.

Analizând documentaţia depusă de intimata Comisia Locală Gura Teghii, referitoare la soluţionarea cererilor şi întocmirea anexei 39 pentru Obştea ***** (filele 57-69) instanţa reţine culpa Comisiei Locale Gura Teghii, deoarece nu s-a pronunţat în vreun fel asupra cererii petentei şi nici nu a inclus rezultatul analizei cererii în procesul verbal de afişare din data de 29.08.2006 (fila 58), astfel cum prevăd dispoziţiile art. 27 alin. 1 din H.G. 890/2005, situaţie în care, conform alin. 3, petenta putea face contestaţie .

În condiţiile în care petenta a depus ulterior certificatul de la Arhivele Naţionale – Buzău, aşa cum rezultă din extrasul registrului special întocmit în temeiul Legii nr. 247/2005 (fila 65), intimata avea în prevederile art. 33 din Legea nr. 1/2000 temeiul legal pentru a o include pe petentă în anexa 39 pentru Obştea *****, independent de faptul că această obşte era constituită fără a o includea ca membră şi pe petentă.

Raportat la cele menţionate, este nefondată susţinerea intimatei Obştea *****, în sensul că petenta nu a uzat de procedura administrativ-jurisdicţională prevăzută de art. 53 din Legea nr. 18/1991, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 27 din H.G. nr. 890/2005, în cazul petentei, care are domiciliul în altă localitate, trebuia să-i fie comunicat rezultatul soluţionării cererii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Instanţa constată că, în situaţia în care petenta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, iar intimatei Obştea ***** i s-a reconstituit dreptul de proprietate pe fosta suprafaţă avută, inclusiv pe terenul autorului petentei, aceasta a fost lipsită de drepturile recunoscute în temeiul legilor fondului funciar, iar soluţia adoptată de către Comisia Locală Gura Teghii în şedinţa din 19.08.2009 (fila 61) şi comunicată prin adresa nr. 3974/03.09.2009 (fila 6) este eronată, în raport de prevederile art.33 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005.

Faţă de cele expuse, urmează ca instanţa să respingă excepţiile invocate de către intimata Obştea *****. Urmează să admită acţiunea şi să dispună înscrierea reclamantei în anexa 39 – Obştea *****, întocmită de către Comisia Locală Gura Teghii.

Urmează să respingă ca nefondată cererea intimatei Obştea ***** de acordare a cheltuielilor de judecată. Urmează să ia act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţiile invocate de către pârâta Obştea *****.

Admite acţiunea.

Dispune înscrierea reclamantei în anexa 39 – Obştea *****, întocmită de către Comisia Locală Gura Teghii, judeţul Buzău.

Respinge cererea pârâtei Obştea ***** de acordare a cheltuielilor de judecată.

Ia act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro