404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Civil. Constatare nulitate act juridic. Autoritate de lucru judecat. Situaţie specială privind identitatea de obiect

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.1504/277/28.08.2009, reclamantul Ş.F. a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâţii I.L. şi P.C., solicitând instanţei să constate nulitatea absolută a antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2062/06.08.2007 la BNP Filip Nicolae *****, pentru lipsa cauzei (a scopului).

În motivarea acţiunii în fapt se arată că, prin actul autentic menţionat autorul reclamantului, Ş.I., a promis pentru suma de 1000 lei reprezentând preţul vânzării, cota de ? din terenul livadă în suprafaţă de 5000 m.p. situat în tarlaua 29 parcela 3, în satul *****, localitatea *****, judeţul Buzău.

Consideră reclamantul că actul menţionat este lovit de nulitate absolută potrivit disp.art.966 cod civil, deoarece convenţia încheiata este lipsită de cauză (scop) înstrăinarea terenului fiind promisă „pe nimic”, preţul vânzării fiind vădit derizoriu ceea ce echivalează cu lipsa cauzei convenţiei, condiţie esenţială de validitate a actului juridic.

Lipsa cauzei se datorează lipsei contra prestaţiei cumpărătorului, preţul nesemnificativ de 1000 lei în raport de valoarea bunului înstrăinat prin vânzare, reprezentând lipsa acestei contraprestaţii, iar sancţiunea civilă aplicabilă este nulitatea absolută.

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe disp.art.966 din codul civil.

A depus la dosar în copie următoarele înscrisuri: procură specială dată de Ş.I. numitei P.C., antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2062/06.08.2007 la BNP „Filip Nicolae”, certificat deces Ş.I..

Pârâta I.L. a formulat întâmpinare la acţiunea reclamantului solicitând respingerea acesteia.

Pe cale de excepţie a invocat autoritatea lucrului judecat, arătând că prin sentinţa civila nr.796/24.06.2008 pronunţată de către Judecătoria Pătârlagele in dosarul nr.1903/277/2007 s-a respins cererea reconvenţională formulată de către reclamant, pârât în cauza respectivă, cerere având acelaşi obiect şi anume, nulitate absolută a antecontractului de vânzare-cumpărare pentru „preţ derizoriu si neserios” şi fondată pe aceeaşi cauză.

Instanţa a reţinut că potrivit adresei nr.575/13.06.2008 a BNP „Filip Nicolae”, preţul pentru un metru pătrat de teren similar celui ce a făcut obiectul antecontractului este de 0,3 lei/m.p., de aici decurgând că pentru terenul în litigiu nu poate fi vorba de preţ neserios.

Se consideră că este îndeplinită cerinţa triplei identităţi, respectiv, de părţi, obiect şi cauză juridică şi se solicită respingerea acţiunii ca existând autoritate de lucru judecat.

Pe fond se solicită respingerea cererii ca neîntemeiată deoarece preţul stabilit prin antecontractul de vânzare – cumpărare este un preţ serios si real, stabilit prin acordul părţilor şi prin urmare nu poate fi vorba de o lipsă a cauzei pentru inexistenţa contraprestaţiei.

A depus la dosar copia sentinţei civile nr.796/24.06.2008 a Judecătoriei Pătârlagele.

În cauză s-a formulat cerere de abţinere de către judecătorul din cadrul completului căruia i-a fost repartizată cauza şi în urma încuviinţării abţinerii s-a procedat la o nouă repartizare aleatorie a cauzei.

La termenul de judecată din data de 26.02.2010 instanţa a pus în discuţie excepţia autorităţii de lucru judecat.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine că excepţia este întemeiată pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Din analiza sentinţei civile nr.796/24.06.2008 se reţine că reclamantul Ş.F., pârât în cauza respectivă, a formulat o cerere reconvenţională prin care a solicitat instanţei constatarea nulităţii absolute a antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2062/06. 08.2007 la BNP „Filip Nicolae”, motivul nulităţii invocat de către titularul cererii fiind acela al preţului derizoriu şi neserios.

Prin sentinţa menţionată, instanţa, după administrarea de probatorii cu privire la preţul practicat în zonă pentru terenuri similare, a reţinut în considerente că susţinerile referitoare la preţ nu sunt fondate şi că în speţă nu poate fi vorba de un preţ neserios şi în consecinţă, a respins cererea reconvenţională ca fiind neîntemeiată.

Sentinţa a rămas definitivă şi irevocabilă.

În cauza de faţă se solicită să se constate nulitatea aceluiaşi act juridic, pe considerentul că lipseşte cauza actului juridic, respectiv, lipsa contraprestaţiei cumpărătorului, deoarece terenul a fost vândut pe un preţ ce nu reprezintă valoarea adevărată a acestuia.

Instanţa reţine că între cele două acţiuni există în mod indubitabil identitatea de părţi şi cauză juridică, iar în privinţa obiectului există de asemenea identitate aşa cum se va arăta în continuare:

Chiar dacă reclamantul arată că obiectul cauzei de faţă este diferit de cel al cererii reconvenţionale din dosarul nr.1903/277/2007, în cazul de faţă fiind vorba de lipsa cauzei ca element esenţial de validitate al actului juridic chiar în cererea reconvenţională s-a invocat o nulitate decurgând din lipsa condiţiilor referitoare la preţul vânzării prevăzute de art.1303 cod civil, în realitate, obiectul celor două acţiuni este acelaşi.

În speţa de faţă, lipsa cauzei actului juridic invocată de către reclamant este în realitate lipsa cauzei imediate care, fiind vorba de un contract sinalagmatic este determinată de lipsa contraprestaţiei din partea cumpărătorului.

Faţă de obiectul antecontractului, contraprestaţia sau obligaţia ce revine promitentului cumpărător este aceea a plăţii preţului. Preţul, potrivit art.1303 din codul civil, trebuie să îndeplinească anumite criterii şi anume: să fie fixat în bani, să fie determinat sau determinabil, să fie sincer şi serios.

Pentru ca preţul să fie serios trebuie ca acesta să nu fie atât de disproporţionat în raport de valoarea lucrului vândut încât să nu existe preţ şi pe cale de consecinţă, să nu existe o cauză suficientă a obligaţiei asumate de către vânzător de a transmite dreptul de proprietate.

Aceasta situaţie nu se regăseşte în speţa de faţă, realitatea şi seriozitatea preţului fiind analizate pe bază de probe în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr.1903/277/2007 ocazie cu care s-a stabilit că preţul pentru terenul în litigiu este un preţ serios şi în consecinţă s-a respins cererea reconvenţională de constatare a nulităţii absolute a antecontractului, pe acest temei.

În contractul sinalagmatic de vânzare-cumpărare, preţul este în strânsă legătură cu cauza, (scopul) contractului deoarece, plata preţului – ca principală obligaţie a cumpărătorului – reprezintă contraprestaţia acestuia faţă de cea a vânzătorului care transmite dreptul de proprietate, contraprestaţie care, la rândul ei este cauza imediată a încheierii actului juridic.

Invocându-se tot faptul că preţul este derizoriu si prin urmare lipseşte contraprestaţia din partea cumpărătorului, chiar dacă aceasta afirmaţie este îmbrăcată de către reclamant sub forma lipsei cauzei contractului, instanţa apreciază că în realitate, obiectul cauzei de faţă este identic cu cel al cererii reconvenţionale din dosarul nr.1903/2007 şi în consecinţă, fiind întrunită tripla identitate cerută de art.1201 din codul civil, există autoritate de lucru judecat.

Pentru aceste considerente instanţa urmează a admite excepţia şi a respinge acţiunea întrucât există autoritate de lucru judecat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta I.L. prin întâmpinare.

Respinge acţiunea având ca obiect constatare nulitate act juridic, formulată de reclamantul Ş.F. în contradictoriu cu pârâtele I.L. şi P.C., întrucât există autoritate de lucru judecat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro