404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL:Fond funciar limita rec. terenuri agricole

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr.6967 din 14.o7.2oo6 reclamanta C.R.M.a chemat in judecata pe paratele Comisia locala Beceni de fond funciar si Comisia judeteana Buzau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea partiala a hotararii nr.348 din 19.o5.2oo6 adoptata de Comisia judeteana Buzau si reconstituirea dreptului sau de proprietate asupra terenurilor in suprafata de 186 ha (din care 125 ha teren agricol, 5o ha faneata si 11 ha livada) si de 8 ha – fosta Colonie Industriala Arbanasi situate pe raza com.Beceni, jud.Buzau, in calitate de mostenitoare a defunctei C.E..

In motivarea plangerii, reclamanta a invederat instantei ca autoarei sale –C. E. i-a fost atribuita in urma partajului voluntar efectuat conform inscrisului intitulat „act de partagiu” autentificat sub nr.54o8/19o2 de Tribunalul Ilfov, Mosia Gura Dimianei, situata pe raza actuala a com.Beceni, jud.Buzau.

S-a aratat ca potrivit inscrisurilor eliberate de Directia Judeteana Buzau a Arhivelor Nationale, in urma exproprierilor efectuate pe baza Decretului-Lege nr.3697/1918 si a Legii agrare, proprietatea autoarei sale, descrisa mai sus, a fost preluata in baza Legii 187/1945, totalizandu-se suprafata de 186 ha teren conform hotararii nr.2/22.o4.1945 a Comisiei agrare din Plasa Gura Dimienii jud.Buzau.

Cu toate probele efectuate s-a precizat ca paratele au respins cererea si contestatia formulata de reclamanta, motivand ca actele de proprietate depuse nu sunt concludente.

In sustinerea plangerii au fost depuse inscrisuri.

Comisia locala Beceni de fond funciar a inaintat la dosarul cauzei, cu adresa nr.1988/24.o7.2oo6, documentatia depusa de reclamanta si care a stat la baza adoptarii hotararii nr.548/2oo6 a Comisiei judetene Buzau.

Comisia judeteana Buzau a inaintat, in copie, un extras de pe hotararea nr.348/2oo6 si a formulat intampinare, aratand ca s-a respins contestatia formulata de reclamanta impotriva hotararii Comisiei locale Beceni intrucat din anul 1931, pentru suprafata de teren ramasa neexpropriata nu s-a mai facut dovada evolutiei dreptului de proprietate si ca acest teren a fost preluat de stat sau de C.A.P., fiind enumerate inscrisurile doveditoare pentru dreptul de proprietate pretins de reclamanta.

Prin adresa nr.41487/3o.1o.2oo6 A.D.S. Bucuresti a inaintat situatia terenurilor in domeniul privat cu destinatia agricola date in administrarea A.D.S. pe raza judetului Buzau.

Prin sentinta civila nr.5223/1.11.2oo6 Judecatoria Buzau a admis in parte plangerea formulata in temeiul Legii 247/2oo5, a dispus anularea partiala a hotararii nr.348 din 19.o5.2oo6 a Comisiei judetene Buzau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor in privinta reclamantei si a dispus reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei in calitate de mostenitoare a defunctei C. H E., asupra suprafetei de 186 ha teren, in natura.

Pentru a hotara astfel, instanta de fond a retinut ca din inscrisurile depuse la dosar de catre reclamanta rezulta ca autoarei C.E. i s-a preluat in baza Legii de reforma agrara nr.187/1945 si Dec.Lege nr.83/1949, pe raza judetului Buzau, suprafata totala de 186 ha teren. S-a mai retinut ca aceasta suprafata totala pe raza com.Beceni se incadreaza in disp.art.11 alin.2/1 din Lg.18/1991 modificata conform Legii 247/2oo5 in acceptiunea de teren preluat in mod abuziv de catre stat, astfel incat acesta revine de drept proprietarului ce a solicitat reconstituirea dreptului pe vechile amplasamente daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

S-a apreciat ca prin inscrisurile existente la Arhivele Statului, depuse si la dosarul cauzei, s-a facut dovada dreptului de proprietate al autoarei in conformitate cu disp.art.6 alin.1/2 din Lg.1/2ooo modificata prin Lg.247/2oo5, astfel incat motivatia paratelor in sensul ca reclamanta nu a facut dovada continuitatii dreptului de proprietate dupa anul 1931 pentru autoarea sa, este nefondata si in consecinta a fost inlaturata.

In temeiul art.1 si 6 din Lg.1/2ooo modificata prin Lg.247/2oo5, art.24 si urmat. din aceeasi lege, cu referire la art.5 si 6 din HG 89o/2oo5, instanta de fond a apreciat ca in privinta reclamantei hotararea nr.348 din 19.o5.2oo6 adoptata de Comisia judeteana Buzau este neintemeiata intrucat nu au fost avute in vedere inscrisurile doveditoare ale reclamantei, motiv pentru care s-a apreciat ca plangerea formulata de aceasta din urma impotriva hotararii comisiei este intemeiata, facandu-se referire la principiul ”restitutio in integrum” apreciat ca fiind stabilit prin actuala reglementare legala in sensul ca proprietatile preluate in mod abuziv de stat urmeaza a fi restituite integral si in natura in masura in care acest lucru mai este posibil.

In acest sens s-a retinut ca in cauza s-a facut dovada prin adresa emisa de ADS Bucuresti ca pe raza judetului Buzau agentia detine pe raza mai multor localitati teren arabil si pasune ce poate face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al reclamantei in natura, in conformitate cu art.15 din HG 89o/2oo5, avandu-se in vedere si optiunea mostenitoarei proprietarei defuncte.

In privinta celuilalt teren solicitat a fi reconstituit , in suprafata de 8 ha, ce a format fosta Colonie Industriala Arbanasi, instanta de fond a retinut ca potrivit hotararii nr.2/22.o4.1945 a Comisiei agrare din Plasa Gura Dimianei , acest teren a fost exceptat de la expropriere si nu se regaseste in copie in extras a situatiei terenurilor expropriate conform Legii de reforma agrara nr.187/1945 si Dec.Lege nr.83/1949, astfel incat s-a apreciat ca nu s-a facut dovada in conditiile art.6 din Lg.1/2ooo modificata prin Lg.247/2oo5 asupra existentei in patrimoniul autoarei in perioada 1945-199o a respectivului teren , astfel incat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru aceasta suprafata a fost legal solutionata de parate conform dispozitiilor legale in sensul respingerii.

Pe baza acestor considerente si in temeiul legilor fondului funciar , cu referire la HG 89o/2oo5 , la art.44 din Constitutia Romaniei, art.48o C.civ. si art.1 din Protocolul 1 aditional la CEDO ratidicata de Romania prin Lg.3o/1994, instanta de fond a admis in parte plangerea reclamantei , dispunand anularea partiala a hotararii nr.348/2oo6 a Comisiei judetene Buzau si reconstituirea dreptului de proprietate reclamantei in natura pentru 186 ha teren.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata Comisia judeteana Buzau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie intrucat potrivit art.3 alin.2 din Lg.1/2ooo modificata si completata prin Lg.247/2oo5 reconstituirea dreptului de proprietate se face pentru diferenta dintre suprafata de 1o ha de familie si cea adusa in C.A.P. sau preluata prin legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 5o ha de proprietar deposedat, alin.4 al aceluiasi articol stabilind ca in situatia in care nu se poate face reconstituirea integrala a proprietatii se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat. In acest sens s-a invederat ca instanta de fond nu putea reconstitui facand aplicarea celor doua texte de lege sus mentionate, decat maxim 5o ha teren si procedand la restituirea integrala a proprietatii preluate de stat autoarei reclamantei, a incalcat dispozitiile imperative ale art.3 alin.2 din legea mentionata, care limiteaza reconstituirea.

De asemenea, recurenta a sustinut ca nu se justifica nici acordarea suprafetei de 5o ha teren intrucat reclamanta nu si-a identificat vechiul amplasament prin prezentarea schitei terenului detinut sau furnizarea de informatii necesare identificarii acestuia, conditie obligatorie ceruta de art.39 alin.2 si 3 din cap.VI al Legii 1/2ooo cu modificarile si completarile ulterioare. In consecinta, s-a solicitat admiterea recursului, casarea sentintei atacate si mentinerea hotararii nr.348/2oo6 a Comisiei judetene Buzau in ceea ce o priveste pe reclamanta.

In cauza a formulat intampinare intimata-reclamanta C. R. M., solicitand respingerea ca nefondat a recursului, apreciind ca interpretarile date de recurenta diferitelor norme juridice sunt neconforme si in contradictie cu spiritul legilor fondului funciar si al celorlalte legi de retrocedare.

S-a invederat instantei ca Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a emis rezolutia nr.1123/1997 incurajand Romania sa reglementeze problema restituirii bunurilor imobile confiscate sau expropriate si ulterior Parlamentul European a cerut tarii noastre sa amendeze Legile 18/1991 si 112/1995, astfel incat sa gaseasca o solutie definitiva si corecta si sa asigure restituirea integrala a proprietatilor sau, daca acest lucru nu este posibil, plata unei compensatii corespunzatoare.

In acest sens s-a aratat ca in mod corect s-a decis reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata de 186 ha , Conventia Europeana fiind direct aplicabila si preeminenta in cazul unor eventuale neconcordante cu legea interna, ca nu pot fi acceptate despagubiri pentru 136 ha teren si reconstituirea in fizic doar pentru 5o ha teren si au fost invocate in sustinerea intampinarii interpretari date art.1 din Protocolul 1 aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului in spetele Radu impotriva Romaniei (prin care s-a constatat ca Fondul Proprietatea nu functioneaza de o maniera susceptibila de a conduce la acordarea efectiva a unei indemnizatii), Strain, Paduraru si Brumarescu impotriva Romaniei, Jujescu impotriva Romaniei.

In privinta faptului sustinut de recurenta in sensul existentei obligatiei de a identifica vechiul amplasament s-a invederat instantei ca art.39 din Lg.1/2ooo invocat de aceasta a fost abrogat in mod expres prin Titlul VI art.I pct.41 din Legea 247/2oo5.

Examinand sentinta atacata sub aspectul criticilor formulate si in raport de dispozitiile legale incidente, tribunalul constata ca recursul de fata este fondat si urmeaza a fi admis pentru urmatoarele considerente:

Din inscrisurile depuse de reclamanta la dosarul de fond rezulta cu certitudine ca suprafata totala de 186 ha teren pe raza com.Beceni jud.Buzau expropriata autoarei sale – C.E.(bunica paterna) se inscrie in sfera dispoz.art.11 alin.2/1 din Lg.18/1991 modificata conform Lg.247/2oo5 si poate face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in temeiul legilor fondului funciar, ca teren preluat de stat abuziv in orice mod.

Dovada existentei dreptului de proprietate in patrimoniul autoarei a fost in mod corect facuta de instanta de fond si pe baza dispozitiilor procedurale instituite de Lg.18/1991 , art.51 – 59, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost verificata si cenzurata hotararea administrativa emisa de Comisia judeteana Buzau de fond funciar (348/2oo6).

Pe calea recursului, instanta de control este investita cu verificarea atat a legalitatii, cat si a temeiniciei sentintei primei instante. Din punct de vedere al legalitatii, se constata ca in speta sunt incidente dispozitiile imperative ale Lg.247 titlul VI prin care se modifica si completeaza Lg.1/2ooo, act normativ care modificand dispoz. art.3 alin.2 din Lg.1/2ooo mentine limita de 5o ha de proprietar deposedat pentru care se poate face reconstituirea dreptului de proprietate in privinta terenului agricol preluat in orice mod, pentru persoanele fizice prevazute la art.9 alin.1 din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceste dispozitii legale stabilite prin norma speciala – Lg.247/2oo5, sunt imperative iar instanta de judecata este tinuta de aplicarea lor in reconstituirea dreptului de proprietate in sensul ca nu se poate reconstitui in fizic o suprafata mai mare de 5o ha teren agricol de autor – proprietar deposedat.

Asa fiind, hotararea instantei de fond prin care s-a dispus reconstituirea in natura a suprafetei integrale preluata de stat de 186 ha catre reclamanta in calitate de mostenitoare a autorei defuncte – C.E., este data cu incalcarea legii si aceasta incalcare formeaza obiectul controlului judiciar exercitat pe calea recursului cu atat mai mult cu cat pe calea motivelor de recurs a fost expres invocata incalcarea normei speciale – art.3 alin.2 din Lg.1/2ooo modificata conform Lg.247/2oo5 titlul VI.

In consecinta, facand aplicarea dispozitiilor art.312 alin.3 coroborate cu art.3o4 pct.9 din Codul de procedura civila, tribunalul , apreciind ca fondat motivul de recurs sus mentionat, va dispune modificarea in parte a sentintei instantei de fond in sensul ca va dispune reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei, in calitate de mostenitoare a defunctei C.E., in fizic, numai pentru 5o ha teren agricol. Va mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate.

In ce priveste apararile formulate de catre intimata-reclamanta prin intampinare si celalalt motiv de recurs sustinut de recurenta, acestea sunt neintemeiate si vor fi inlaturate ca atare, fiind avute in vedere urmatoarele considerente:

Intr-adevar, conform dispoz.art.39 din Lg.1/2ooo la care se face referire in cel de-al doilea motiv de recurs, a fost abrogat in mod expres prin dispoz.art.I pct.41 din Titlul VI al Lg.247/2oo5, astfel incat nu este necesara dovedirea vechiului amplasament al proprietatii ce se cere a fi reconstituita.

Ca temei de drept pentru reconstituirea integrala a proprietatii nu poate fi retinut art.48o C.civ. ce constituie dreptul comun in materia proprietatii intrucat in cauza sunt incidente si aplicabile dispozitiile unei legi speciale (cea a fondului funciar cu modificarile si completarile ulterioare) in materia proprietatii, iar norma speciala se aplica cu prioritate fata de norma generala.

Nu poate fi retinut ca aplicabil nici art.1 din Protocolul 1 aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului deoarece acest text se aplica in materia respectarii proprietatii si a fost consfintit prin interpretarile date de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in spetele Strain, Paduraru si Brumarescu impotriva Romaniei, toate acestea avand in vedere materia dreptului comun si a actiunilor in revendicare promovate de toti acesti titulari de drepturi. Insa, in speta, nu este vorba de dreptul comun si de o actiune in revendicare, ci este urmata o procedura speciala de reconstituire a dreptului de proprietate instituita prin Lg.18/1991, Lg.1/2ooo modificate si completate prin Lg.247/2oo5, instanta de fond fiind investita cu solutionarea unei plangeri impotriva hotararii Comisiei judetene de fond funciar, organ cu atributii jurisdictionale, prin care a fost respinsa solicitarea titularei dreptului de reconstituire, plangere pe calea careia a fost analizata de instanta de fond sub aspectul legalitatii si temeiniciei hotararea administrativa mentionata, fiind stabilita existenta si intinderea dreptului de proprietate ce se cerea a fi reconstituit. In consecinta, instanta de control judiciar a fost investita in speta cu calea de atac impotriva hotararii primei instante data in procedura speciala de reconstituire a dreptului de proprietate instituita prin Lg.18/1991, Lg.1/2ooo modificate si completate prin Lg.247/2oo5 si sub aspectul legalitatii acesteia s-a constatat incalcarea de catre instanta fondului a normelor imperative ce stabilesc limita reconstituirii dreptului de proprietate de autor deposedat, tribunalul facand aplicarea prevederilor ce guverneaza recursul civil in situatia in care se constata nelegalitatea hotararilor – 3o4 pct.9, 312 alin.3 C.pr.civ.

Intr-adevar, dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului ratificata de Romania prin Lg.3o/1994 se aplica direct si cu prioritate in dreptul intern atunci cand exista neconcordante intre prevederile internationale ratificate si cele interne.

In speta, tribunalul constata referitor la aplicarea art.1 din Protocolul 1 aditional la CEDO ca reclamanta nu se poate prevala de acest text decat in masura in care procedura pe care o urmeaza s-ar raporta la bunuri al caror titular ar fi, in sensul acestei dispozitii. In acest sens, instanta apreciaza ca interpretarea data de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Zamfirescu vs Romania publicata la 14.12.2oo6 isi gaseste aplicabilitate si va fi insusita si in speta de fata.

Astfel, Curtea a stabilit conform jurisprudentei sale ca notiunea de bunuri poate acoperi atat bunurile actuale, cat si valorile patrimoniale, inclusiv creantele in virtutea carora reclamanta poate pretinde sa aiba cel putin o speranta legitima de a obtine beneficierea de un drept de proprietate (Kopecky contra Slovaciei, nr.44912/1998). O creanta poate fi considerata drept o valoare patrimoniala atunci cand in dreptul intern are o baza suficienta, de exemplu atunci cand este confirmata de o jurisprudenta bine stabilita.

Or, in speta creanta de care reclamanta s-ar putea eventual prevala nu este decat o creanta conditionata, in masura in care in problema reunirii conditiilor legale pentru a i se restitui proprietatea, trebuia sa fie solutionata in cadrul procedurii judiciare pe care o demarase.

Prin urmare, in speta in discutie (Zamfirescu vs Romania) Curtea a considerat ca in momentul sesizarii instantelor interne creanta reclamantei nu putea fi considerata suficient stabilita pentru a se considera o valoare patrimoniala ce ar fi atras protectia art.1 al Protocolul nr.1. In plus, Curtea a constatat in speta in discutie ca sentinta prin care s-a ordonant restituirea bunului catre reclamanta nu a dobandit forta de lucru judecat, fiind reformata in caile de atac prevazute de lege. In consecinta, s-a apreciat ca sentinta judecatoriei nu este suficienta pentru a da nastere unui interes patrimonial considerat drept o „valoare patrimoniala” si astfel reclamanta nu avea un bun in sensul art.1 al Protocolului 1.

Acelasi rationament a fost aplicat de Curtea Europeana si in cauzele Constantinescu contra Romaniei (14.o9.2oo4) si Iorgulescu contra Romaniei (13.o1.2oo5).

Tribunalul constata ca aceleasi ratiuni isi gasesc aplicarea si in speta de fata intrucat reclamanta nu se poate prevala de un bun sau o speranta legitima ca valoare patrimoniala care sa fie ocrotita de art.1 din Protocolul 1 aditional la Conventie, deoarece o creanta poate fi considerata drept o valoare patrimoniala atunci cand in dreptul intern are o baza suficienta, or, creanta de care reclamanta s-ar putea eventual prevala nu este decat o creanta conditionata, realizabila doar in masura in care reuneste conditiile legale pentru a i se reconstitui proprietatea, si trebuie solutionata in cadrul procedurii judiciare pe care partea a demarat-o, respectiv in procedura speciala pe care a ales-o si a urmat-o, cea a legilor fondului funciar, procedura in cadrul careia este instituita limita maxima a restituirii proprietatii – 5o ha teren agricol de proprietar deposedat.

Apararile formulate prin intampinare de catre intimata-reclamanta vor fi inlaturate ca neintemeiate prin prisma rationamentului expus mai sus, cu atat mai mult cu cat in cauza nu este vorba de creare de conditii discriminatorii in raport de destinatia terenurilor solicitate iar spetele Radu impotriva Romaniei (prin care s-a constatat ca Fondul Proprietatea nu functioneaza de o maniera susceptibila de a conduce la acordarea efectiva a unei indemnizatii), Strain, Paduraru si Brumarescu impotriva Romaniei, Jujescu impotriva Romaniei din jurisprudenta CEDO la care se raporteaza intimata sunt pronuntate in materia actiunilor in revendicare cand in dreptul intern s-a constatat intemeiat caracterul valorii patrimoniale pretinse , consfintindu-se situatia existentei unui bun sau a unei sperante legitime in dobandirea acestuia pentru a fi aplicabil articolul 1 din Protocolul 1 aditional la Conventie.

Fata de considerentele de mai sus, in temeiul art.312 alin.3 raportat la art.3o4 pct.9 C.pr.civ. instanta va admite recursul si va modifica in parte sentinta atacata in sensul ca va dispune reconstituirea dreptului de proprietate intimatei – reclamante numai pentru suprafata de 5o ha teren si va mentine restul dispozitiilor sentintei.

Admite recursul declarat de parata COMISIA JUDETEANA BUZAU PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, impotriva sentintei civile nr. 5223/01.11.2006 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. 6967/2006, in contradictoriu cu reclamanta C. R.-M. si parata COMISIA LOCALA BECENI PENTRU APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR – cu sediul in comuna Beceni, jud.Buzau.

Modifica in parte sentinta in sensul ca dispune reconstituirea dreptului de proprietate intimatei – reclamante numai pentru suprafata de 5o ha teren.

Mentine restul dispozitiilor sentintei.

Irevocabila.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro