404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

COMERCIAL: Notare litigii la cartea funciară . Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 55 alin. 4 , art.72 alin. 2 şi art. 73 alin. 2 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru

1.)- Prin cererea înregistrată la intimatul O.C.P.I. Buzău sub nr. 74619 din 19.07.2007 petentul P. A. , prin mandatar , a solicitat notarea în cartea funciară nr. 10225 a „M.”Buzău asupra imobilului „ teren situat în str. Unirii, zona delimitata de Stacsa SA şi Pod Mărăcineni „ – număr cadastral 4846/25, a litigiilor înregistrate sub nr. 11103/2006 pe rolul Judecătoriei Buzău şi sub nr. 5144/233/2007 pe rolul Judecătoriei Galaţi..

Prin încheierea nr. 74619 intimatul a respins cererea , retinând că :

a) – Din certificatele de grefă nu rezultă că litigiile aflate pe rolul Judecătoriilor Buzău şi Galaţi au legătură cu imobilul înscris în cartea funciară nr. 26089, întrucât se precizează doar părţile în proces , care nu se regăsesc ca titulari de drepturi în cartea funciară , nu se precizează numărul de carte funciară 26089 şi nu este individualizat imobilul cu identificator unic – număr cadastral 4846/25, astfel că nu sunt îndeplinite cerinţele art.48 alin.1 lit. b) şi c) şi ale art.26 alin.4 lit. c) din Legea nr. 7/1996 , precum şi ale art.42 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

b)- Procura depusă pentru petent vizează retrocedarea , reconstituirea , redobândirea , punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate , neîndeplinind cerinţele art.47 alin.7 lit. a) din Legea nr. 7/1996 şi prin urmare nu se justifică interesul pentru solicitarea efectuării de înscrieri legale în cartea funciară.

2.)- Împotriva încheierii au formulat plângere petenţii P.A. şi L.R.D., prin procurator , cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. 6794/200/2007 din 22.08.2007.

2.1.) – În motivarea plângerii s-a susţinut că încheierea este nelegală şi netemeinică :

Din cele două certificate de grefă rezultă existenţa pe rolul instanţelor judecătoreşti din Buzău şi Galaţi a litigiilor ce vizează atât plângerea formulată de ei în temeiul Legii nr. 247/2005 , cât şi cererea de anulare a Ordinului nr. 146/2001 emis de Prefectul judeţului Buzău.

Ordinul menţionat a stat la baza intabulării dreptului de proprietate în cartea funciară nr. 10225 a Municipiului Buzău , aceasta cuprinzând numerele cadastrale 4846 , 4847 şi 4848 , care ulterior au fost supuse dezmembrării în sensul că din numărul cadastral 4846 au rezultat numerele cadastrale 4846/1-4846/246 , din numărul cadastral 4847 au rezultat numerele cadastrale 4847/1-4847/66 , iar din numărul cadastral 4848 au rezultat numerele cadastrale 4848/1-4848/89, conform adresei O.C.P.I. Buzău nr. 7358/12.07.2007.

Se impunea admiterea cererii de notare a litigiilor , deoarece între acestea şi imobilul înscris în cartea funciară există o vadită legătură de cauzalitate.

În sprijinul plângerii s-au ataşat înscrisuri noi ( filele 12 -17 dosar ).

2.2.) – Intimatul O.C.P.I. Buzău a formulat întâmpinare , invocând pe cale de excepţie lipsa calităţii sale procesual pasive , sub motivaţia în esenţă , că procedura în faţa registratorului de carte funciară este necontencioasă ; citarea Oficiului în procesul de control al legalităţii şi temeiniciei încheierii de carte funciară numai pentru opozabilitatea hotărârii instanţei nu este necesară , deoarece acesta este obligat prin chiar dispoziţiile art.50 alin.4 din Legea nr. 7/1996 să pună în aplicare hotărârea judecătorească ; pe fond , a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată , întrucât din certificatele de grefă anexate cererii nu se poate stabili o identitate între imobilul asupra căruia poartă litigiile şi cel asupra căruia se cere notarea , iar mandatul primit de la petent este unul cu caracter general privind reconstituirea dreptului de proprietate şi nu unul special ( filele 45-48 dosar).

2.3.) – Intimatul „M.” Buzău , prin primar , a formulat întâmpinare , învederând că susţine motivele de respingere a plângerii invocate de O.C.P.I. Buzău. A arătat că petenţii nu deţin un titlu care sa le confere dreptul de proprietate asupra terenului pentru care au solicitat notarea litigiilor . Aceştia au deţinut un teren în suprafaţă de aproximativ 280 ha situat exclusiv în raza comunei Mărăcineni , iar pentru terenul pe care susţin că s-ar fi aflat vechiul amplasament al proprietăţii lor , Municipiul Buzău a încheiat contractul de asociere în participaţiune nr. 16064/5113/05.10.2005 cu SC „C.” SA Buzău în vederea construirii unui cartier rezidenţial de locuinţe . Deşi s-a făcut publicitate acestui proiect , iar o parte din lucrări s-au edificat deja , locuinţele fiind contractate şi plătite de cetăţeni , petenţii au formulat abia în anul 2007 o cerere de ordonanţă preşedinţială de sistare a executării lucrărilor de construcţii , care a fost respinsă prin sentinţa nr. 1281/30.05.2007 , devenită irevocabilă ( fila 24 dosar).

2.4.) – La termenul de judecată din 12.09.2007 , SC „C.” SA Buzău a depus la dosar cerere de intervenţie în interes propriu , invocând contractul de asociere în participaţiune pentru terenul ce aparţine M. Buzău în suprafaţă de 23,90 ha , asupra căruia are un drept de superficie pentru o perioadă de 7 ani , înscris în cartea funciară. Valoarea totală a ansamblului de locuinţe însumează 64.095.615 euro , conform expertizei extrajudiciare ataşate , pe întreaga suprafaţă de teren fiind edificate construcţii subterane ( reţele canalizare , apă potabilă , gaze , energie electrică , telefonie ) şi supraterane ( case de locuit din care 85 finalizate , iar celelalte aflate în diverse stadii de execuţie ) , astfel că justifică un interes în a fi parte în proces. A invocat pe cale de excepţie lipsa calităţii procesual active a petenţilor întrucât nu dispun de un titlu de proprietate asupra terenului , iar L.R.D. nu a formulat cerere de notare. Pe fond , a solicitat respingerea plângerii întrucât cererea de notare nu respectă cerinţele art.47 alin.7 lit.b) şi cele ale art.48 lit.c) din Legea nr. 7/1996 ( fila 26 dosar).

2.5.) – Petenţii au depus la termenul de judecată din 03.10.2007 „ Precizări” la cererea adresată O.C.P.I. Buzău , învederând că litigiile a căror notare au solicitat-o , sunt :

a) – Plângerea formulată împotriva Hotărârii nr. 354/18.09.2006 emisă de Comisia judeţeană Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate , referitor la suprafeţele de 52,1 ha arabil , 26,25 ha grădini zarzavat , 3,45 ha teren loc de casă , 15,065 ha pe prundul apei Cîlnăului , 37,92 ha pe prundul apei Buzăului , 4,42 ha cătină , 0,72 ha râpe şi 0,125 ha balast ( ce face obiectul dosarului nr. 11.103/2006 al Judecătoriei Buzău ) ;

b) – Anularea parţială a Ordinului Prefectului judeţului Buzău emis sub nr. 146/2001 , în baza căruia s-a trecut în proprietatea privată a Municipiului Buzău suprafaţa de 24,53 ha teren situat în tarlaua 31 , parcelele 366 , 374/1 şi 374/2 , din totalul suprafeţei teren grădini de zarzavat pentru care ei au formulat cerere de reconstituire pe vechiul amplasament ( ce face obiectul dosarului nr. 5144/233/2007 al Judecătoriei Galaţi , urmare strămutării judecării dosarului nr. 10.260/2006 al Judecătoriei Buzău ) : fila 53 dosar.

În sprijinul „ Notei de Precizări „ , petenţii au depus la dosar în copie : cererile de chemare în judecată ce fac obiectul celor două dosare , o expertiză extrajudiciară , procura specială autentificată sub nr. 2734/26.09.2007 şi alte înscrisuri ( filele 56 -86 dosar ).

2.6.) – Conform încheierii consemnatorii a dezbaterii pe fondul cauzei din 17.10.2007 , petenţii au precizat că înţeleg sa lărgească ei cadrul procesual în sensul chemării în judecată a SC „C.” SA Buzău , context în care intervenienta şi-a calificat cererea ca fiind întâmpinare ( fila 91 dosar ).

2.7.) – Prin sentinţa civilă nr. 5906/22.10.2007 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis excepţia lipsei calităţii procesual active privind pe L.R.D. ; s-a respins excepţia lipsei calităţii procesual active privind pe P.A. ; s-a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive a O.C.P.I. Buzău ; s-a admis plângerea formulată de petentul P.A. , prin mandatar , astfel cum a fost precizată şi modificată , împotriva încheierii de carte funciară nr. 74619 din 19.07.2007 , în contradictoriu cu intimaţii O.C.P.I. Buzău , „M.” Buzău , reprezentat prin primar , şi SC „C.” SA Buzău ; s-a desfiinţat încheierea de carte funciară atacată şi s-a dispus notarea în cartea funciară nr. 26089 a unităţii administrativ teritoriale Buzău cu privire la imobilul cu numărul cadastral 4846/25 , proprietatea Municipiului Buzău, superficiar SC „C.” SA Buzău , a litigiilor înregistrate pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. 11.103/2006 şi al Judecătoriei Galaţi sub nr. 5144/233/2007 , la cererea petentului P.A. ; s-a respins plângerea formulată de L.R.D. ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesual activă .

2.8.) – Pentru a hotărî astfel , instanţa a reţinut în fapt şi în drept :

a) – Pe excepţii :

Respingând excepţia lipsei calităţii procesual pasive a O.C.P.I. Buzău , invocată prin întâmpinarea formulată , instanţa a reţinut :

Obiectul plângerii constituindu-l desfiinţarea încheierii de carte funciară şi notarea litigiilor , în temeiul art.109 Cod procedură civilă , cererea trebuie soluţionată în contradictoriu cu emitentul actului a cărui desfiinţare s-a pretins , natura contencioasă a litigiului fiind determinată de prevederile art.50 din Legea nr. 7/1996 care se completează cu cele ale Codului de procedură civilă.

Respingând excepţia lipsei calităţii procesual active a petentului P.A. , invocată de intimata SC „C.” SA Buzău , instanţa a reţinut :

În condiţiile în care obiectul litigiului îl formează verificarea legalităţii şi temeiniciei încheierii de carte funciară , prin intermediul plângerii reglementate de art.52 din Legea nr. 7/1996 , se impune verificarea calităţii procesual active în raport de persoana îndreptăţită să sesizeze instanţa cu plângerea respectivă şi nu de temeinicia pretenţiilor formulate prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul litigiului a cărui notare se solicită.

Admiţând excepţia invocată de intimata SC „ C.” SA Buzău referitoare la lipsa calităţii procesual active a petentei L.R.D. şi respingând prin consecinţă plângerea formulată de aceasta , instanţa a reţinut :

La O.C.P.I. Buzău s-a înregistrat la data de 19.07.2007 sub nr. 74619 cererea de notare litigii formulată exclusiv de petentul P.A. , nu şi de L.R.D. , astfel că aceasta din urmă nu are deschisă calea plângerii la instanţă , prevăzută de Legea nr. 7/1996.

b) – Pe fond :

Instanţa a apreciat că încheierea atacată este nelegală şi netemeinică, având în vedere următoarele considerente :

Primul motiv invocat de intimatul O.C.P.I. Buzău în justificarea soluţiei nu are nicio legătură cu cererea petentului , întrucât condiţiile de admisibilitate prevăzute la art. 48 alin.1 lit.c) şi e) din Legea nr. 7/1996 se referă doar la intabularea sau înscrierea provizorie , iar nu şi atunci când se solicită notarea în cartea funciară.

Normele legale în raport de care trebuia soluţionată cererea petentului se regăsesc la art.55 alin.1 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară , iar cererea respectivă îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de textul de lege menţionat , inclusiv numărul cadastral al imobilului şi numărul cărţii funciare .

Nici cel de-al doilea motiv invocat de către registrator privind mandatul dat de petent , nu este întemeiat , întrucât în partea finală a procurii autentificate sub nr. 1787/2006 , mandatarul a fost împuternicit sa facă tot ce consideră necesar asupra terenului arabil în suprafaţă de 100 ha situat în teritoriul Municipiului Buzău şi Comunei Mărăcineni , cu excepţia actelor de dispoziţie , iar cererea de notare litigii în cartea funciară nu are caracterul unui act de dispoziţie .

De altfel , pe parcursul procesului petentul a întocmit procura specială autentificată sub nr. 3397/24.09.2007 prin care l-a împuternicit pe mandatar să formuleze cereri către O.C.P.I. Buzău, împrejurare care apare ca o ratificare a demersurilor deja făcute de el în acest sens.

S-au înlăturat susţinerile formulate de SC „C.” SA Buzău în sensul că în ceea ce priveşte terenul ce a făcut obiectul contractului de asociere în participaţiune nu există încă un litigiu pe rolul Judecătoriei Galaţi , în care petentul să fie parte , avându-se în vedere că acesta împreuna cu L.R.D. au formulat cerere de intervenţie principală în dosarul nr. 10.260/2006 al Judecătoriei Buzău , ulterior strămutat şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Galaţi sub nr. 5144/233/2007 .

Deşi cererea nu a fost încuviinţată în principiu după aproape un an de la formulare , nu se poate reţine culpa celor doi petenţi care şi-au manifestat iniţiativa procesuală, iar certificatul de grefă depus la dosar atestă calitatea de intervenienţi a acestora.

Nu s-au primit nici susţinerile formulate de aceeaşi intimata în sensul că instanţa investită cu soluţionarea plângerii se raportează strict la cererea şi actele anexate ei , aflate în dosarul depus la Oficiu , invocându-se prevederile art.55 alin.2 şi 3 şi ale art.73 alin.2 din Ordinul nr.633/2006 , potrivit cărora ceea ce nu se poate întregi sau modifica nici în faţa registratorului de carte funciară şi nici în faţa instanţei este cuprinsul şi obiectul cererii formulate , iar nu conţinutul dosarului depus în justificarea ei.

Referitor la susţinerile formulate de intimatul „M.” Buzău, prin primar, vizând întinderea şi amplasamentul terenului deţinut de petent şi autoarea lui, precum şi cele vizând eliberarea de titluri de proprietate mai multor cetăţeni , instanţa a reţinut că sunt străine cauzei , întrucât se referă la temeinicia cererilor deduse judecăţii în dosarele a căror notare s-a solicitat în cartea funciară.

În ce priveşte contractul de asociere în participaţiune şi faptul că locuinţele din cartierul „ O. „ unele deja finalizate , altele în curs de execuţie , în parte contractate şi plătite , s-a reţinut că notarea nu are ca efect indisponibilizarea bunurilor asupra cărora poartă , ci doar informarea terţilor cu privire la existenţa litigiilor pe rolul instanţelor.

Concluzionând , instanţa fondului a reţinut că atât litigiul înregistrat pe rolul Judecătoriei Galaţi sub nr.5144 /233/2007 , cât şi cel înregistrat pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. 11.103/2006 , au evidentă legătură cu imobilul înscris în cartea funciară nr. 26089 a Municipiului Buzău , în condiţiile în care primul poartă asupra Ordinului Prefectului nr.146/2001 în baza căruia s-a intabulat dreptul de proprietate în favoarea acestuia , iar al doilea vizează reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în discuţie , astfel că se impune desfiinţarea încheierii atacate şi admiterea cererii de notare litigii.

3.) Împotriva sentinţei au declarat apel intimaţii O.C.P.I. Buzău , M. Buzău , prin primar , şi SC „C.” SA Buzău în termen legal conform art. 284 Cod procedură civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de apel depuse la dosar în baza art. 287 Cod procedura civila.

3.1.) – În expunerea motivelor de apel , intimatul O.C.P.I. Buzău a invocat :

Instanţa fondului a respins în mod greşit excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive , deşi activitatea de carte funciară are caracter necontencios , în raport de prevederile art. 31 alin.1 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Pe fond , intimatul a invocat greşita desfiinţare a încheierii de carte funciară şi admitere a cererii petentului , în condiţiile în care intabularea , înscrierea provizorie şi notarea având ca obiect acţiuni în legătură cu imobilele de carte funciară se dispune în urma îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la art.48 alin.1 şi art.26 alin.4 lit. c) din Legea nr. 7/1996 , precum şi ale art.42 din Ordinul nr. 633/2006.

Or , din certificatele de grefă anexate cererii formulate de petent nu se poate stabili o identitate între imobilul asupra căruia poartă litigiul şi cel asupra căruia se cere notarea. Pe de alta parte , mandatul în baza căruia s-a acţionat nu îşi poate extinde efectele în ce priveşte acordarea de puteri în materie de operaţiuni pe cartea funciară , fiind necesară o procură specială în acest sens , conform art.56 alin.3 din Ordinul nr.633/2006.

Ignorând prevederile art.73 alin.2 din ordinul menţionat anterior , potrivit cărora cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi , prin căile de atac exercitate , cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului , instanţa a avut în vedere la pronunţarea soluţiei alte documente decât cele care au stat la baza cererii şi implicit a încheierii ( filele 4-10 dosar apel).

3.2.) –În expunerea motivelor de apel , intimatul „M.” Buzău , prin primar , a invocat :

Instanţa fondului a făcut o greşită aplicare a prevederilor art.42 din Ordinul nr. 633/2006 , în condiţiile în care din certificatele anexate la cerere nu se poate stabili o identitate între imobilul asupra căruia poartă litigiul şi cel asupra căruia se cere notarea.

Petentul nu are titlu de proprietate asupra terenului pentru care a solicitat notarea , cel deţinut de el şi autoarea lui fiind situat pe un alt amplasament.

Parte din terenul pretins face obiectul contractului de asociere în participaţiune încheiat cu SC „C.” SA Buzău în vederea construirii unui cartier rezidenţial , locuinţele fiind deja contractate şi vândute , iar diferenţa a fost reconstituită în aplicarea legii fondului funciar , eliberându-se titluri de proprietate.

Deşi s-a făcut publicitate cu privire la proiectul adoptat în baza HCL nr. 87/28.04.2006 , abia în anul 2007 s-a încercat sistarea lucrărilor de construcţii pe cale de ordonanţă preşedinţială , cererea fiind însă respinsă ( file 16 dosar apel).

3.3.)- În expunerea motivelor de apel , intimata SC „C.” SA Buzău a invocat :

În mod greşit , instanţa fondului a desfiinţat încheierea de carte funciară , dispunând admiterea cererii formulate de petentul P.A. , în condiţiile în care cu cele două certificate de grefă anexate cererii nu s-a făcut dovada existenţei unei identităţi între imobilul asupra căruia poartă litigiul şi cel asupra căruia se cere notarea , iar procura depusă nu justifică reprezentarea petentului pentru activităţile specifice de carte funciară.

Eludând prevederile art.73 alin.2 din Ordinul nr. 633/2006 , instanţa fondului a dat eficienţă atât unei cereri modificate ( prin precizările aduse de petent) , cât şi unei cereri întregite prin înscrisuri noi , depuse la dosar după emiterea încheierii de carte funciară ( filele 21-23 dosar apel).

3.4.)-Petenţii P.A. şi L.R.D. au formulat întâmpinare la cererile de apel ,prin care au solicitat respingerea acestora ca neîntemeiate , lăsând la aprecierea instanţei modalitatea de soluţionare a motivului de critică referitor la excepţia lipsei calităţii procesual pasive a O.C.P.I. Buzău.

Au învederat că în baza înscrisurilor depuse la Oficiu şi la instanţă au dovedit că atât litigiul ce face obiectul dosarului nr. 5144/233/2007 al Judecătoriei Galaţi care vizează anularea Ordinului Prefectului nr. 146/2001 prin care s-a constituit un drept de proprietate în favoarea Municipiului Buzău cu încălcarea Legii nr. 18/1991 , cât şi litigiul ce face obiectul dosarului nr. 11.103/2006 al Judecătoriei Buzău care vizează reconstituirea dreptului lor de proprietate pe vechiul amplasament , au legătură directă cu imobilul înscris în cartea funciară ( astfel cum s-a precizat detaliat şi prin nota de precizări la cererea de notare).

Cu actele depuse la dosar au făcut dovada în sensul că sunt persoane interesate , iar identitatea dintre terenul ce reprezintă vechiul amplasament în accepţiunea lor şi cel cu privire la care au solicitat notarea litigiilor au dovedit-o în principal cu expertiza extrajudiciară depusă la fond şi cu noul înscris ataşat prezentei întâmpinări , eliberat sub nr. 1462/05.04.2006 de către Direcţia Judeţeană Buzău a Arhivelor Naţionale ( filele 33 -34 , 35-39 dosar apel).

3.4.)-Apelurile declarate împotriva sentinţei civile nr. 5906/2007 au fost înregistrate pe rolul Secţiei Civile a Tribunalului Buzău sub nr. 6794/200/2007 din 28.01.2008 , iar pe fondul admiterii cererii de abţinere a tuturor judecătorilor acestei secţii ( în temeiul art. 25 în referire la art.27 pct.7 Cod procedură civilă) , cauza a fost preluată spre soluţionare de Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal , la termenul de judecată din 28.03.2008 , sub acelaşi număr , conform documentaţiei anexe.

La acelaşi termen de judecată s-a dispus conexarea dosarului nr. 6796/200/2007 ( la care sunt conexate 11 dosare ) , precum şi a altor 20 de dosare având aceleaşi părţi, acelaşi obiect şi aceeaşi cauză juridică , în aplicarea prevederilor art. 164 alin. 1 Cod procedură civilă .

Prin sentinţele din cele 21 dosare s-au pronunţat aceleaşi soluţii atât pe excepţiile invocate cât şi pe fond , ca şi în dosarul nr. 6794/200/2007 ( soluţionat prin sentinţa nr. 5906/22.10.2007 , la care s-a dispus conexarea ) , elementele de diferenţiere privind numerele de carte funciară şi respectiv numerele cadastrale ale imobilelor cu privire la care s-a dispus notarea litigiilor.

4.) – Examinând cele 22 sentinţe civile atacate , în raport de actele şi lucrările dosarului , de prevederile legale incidente cauzei de criticile formulate , precum şi din oficiu sub toate aspectele în fapt şi în drept , tribunalul constata că apelurile declarate sunt întemeiate.

În acest sens se are în vedere :

Structurat , motivele de critică formulate de apelanţii – intimaţi vizează :

1.)- greşita soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a O.C.P.I. Buzău ; 2.) – injusta admitere a cererii de notare a litigiilor în condiţiile în care în baza celor două certificate de grefă anexate cererii nu se poate stabili identitatea dintre imobilul asupra căruia poartă litigiile şi cel asupra căruia s-a solicitat notarea ; 3.) – interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art.73 alin.2 din Ordinul nr. 633/2002 , dându-se astfel eficienţă , în exercitarea căii de atac , unei cereri modificate şi întregite prin înscrisuri noi ; 4.) – neîndeplinirea cerinţelor art. 47 alin.7 lit. a) din Legea nr. 7/1996 a procurii autentificate sub nr. 1787 din 17.11.2006 , anexată cererii.

Analizând motivele de critică , astfel grupate , tribunalul reţine :

4.1.) – În referire la motivul de critică privind greşita soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a intimatului O.C.P.I. Buzău

Motivul de critică este întemeiat.

Conform prevederilor art. 31 alin.1 din Ordinul nr. 633 /2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară ( Regulament , în continuare ) , „ Activităţii de Publicitate Imobiliară i se aplica principiile şi regulile specifice prevăzute de lege , care se întregesc cu dispoziţiile art. 331-339 din Codul de procedură civilă „ .

Cererea adresată biroului de publicitate imobiliară şi care declanşează procedura de carte funciară , poate fi soluţionată numai potrivit dispoziţiilor Legii nr. 7/1996 , care instituie un contencios administrativ special , acestea completându-se cu prevederile art.331 -339 din Codul de procedură civilă.

Prin art.338 alin.2 din Codul de procedură civilă , se dispune în sensul că „ Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură specială rămân supuse dispoziţiilor speciale , care se vor întregi cu cele prevăzute în cuprinsul cărţii de faţă „.

Citarea O.C.P.I. Buzău în procedura necontencioasă prin care se asigură controlul instanţei asupra legalităţii şi temeiniciei încheierii de carte funciară , numai pentru opozabilitatea sentinţei , nu este necesară , întrucât , el este obligat sa pună în aplicare hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă , conform art.52 alin.2 din Legea nr. 7/1997 ( fost art.50).

În raport de normele legale imperative invocate , tribunalul reţine că instanta fondului a respins în mod greşit excepţia lipsei calităţii procesual pasive a intimatului O.C.P.I. Buzău.

De altfel , prin Decizia nr. LXXII (72) din 15.10.2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii , s-a statuat în sensul că în cauzele ce au ca obiect plângeri privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996 , O.C.P.I. nu are calitate procesual pasivă.

Referitor la intimaţii „M.” Buzău , reprezentat prin primar , şi SC „C.” SA Buzău , tribunalul reţine că aceştia au fost introduşi în mod corect în proces , în vederea asigurării opozabilităţii hotărârii judecătoreşti.

4.2.) – În referire la motivul de critică privind injusta admitere a cererii de notare a litigiilor , în condiţiile în care în baza celor două certificate de grefă anexate cererii nu se poate stabili identitatea dintre imobilul asupra căruia poartă litigiile şi cel asupra căruia s-a solicitat notarea

Motivul de critică este întemeiat.

a) – Notarea este o înscriere care poartă asupra drepturilor personale , a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor , acţiunilor şi căilor de atac în justiţie , precum şi a măsurilor de indisponibilizare , în legătură cu imobilele din cartea funciară , temeiul juridic regăsindu-se la art.28 alin.4 lit.c) din Legea nr. 7/1996 ( fost art.26 ).

Alături de aceste dispoziţii exprese , Legea conţine şi alte prevederi implicite la înscrierea notării, instituţia fiind amplu reglementată şi în cuprinsul Regulamentului.

Edificatoare în acest sens sunt prevederile art.42 alin.1 şi 2 , potrivit cărora :

„ Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale , a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul „ ( alin.1) , în această categorie putând fi enumerate : lit.e ) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară … , lit.q) precum şi orice alte fapte , drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de lege şi au legătură cu imobilul „ ( alin.2).

Conform dispoziţiilor art.55 alin.1 din Regulament , „ Cererea de înscriere adresată biroului teritorial va cuprinde : numele , prenumele / denumirea şi domiciliul / sediul solicitantului , actul de identitate , codul numeric personal , obiectul înscrierii , indicarea actului sau a actelor în măsură să justifice cererea , localitatea în care este situat imobilul , numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară , după caz”.

La alineatul 2 al textului de lege invocat , se prevede în mod expres că „ La cerere se va ataşa înscrisul original sau copia legalizată în temeiul căreia se cere înscrierea”.

Din normele legale invocate rezultă că cel care solicită notarea unui litigiu în carte funciară trebuie sa facă dovada legăturii dintre litigiul pretins a fi notat şi imobilul din cartea funciară în care solicită consemnarea notarii .

b)- În cauza dedusă judecăţii ( care vizează un număr de 33 dosare conexate) , petentul P.A. a solicitat O.C.P.I. Buzău notarea în cartea funciară a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 5144/233/2007 al Judecătoriei Galaţi şi nr. 11.103/2006 al Judecătoriei Buzău.

În sprijinul cererii de notare , petentul a ataşat două certificate de grefă:

– certificatul nr. 5144/233/2007 al Judecătoriei Galaţi prin care se atestă că pe rolul acestei instanţe se afla înregistrat dosarul nr. 5144/233/2007 privind pe reclamanta G.A.M. şi intervenienţii P.A. şi L.R.D. având ca obiect de judecată – anulare ordin prefect nr. 146/2001 emis de Prefectura judeţului Buzău , şi

– certificatul nr. 11.103/2006 al Judecătoriei Buzău prin care se atestă că pe rolul acestei instanţe se afla înregistrat dosarul nr. 11.103/2006 având ca obiect plângere formulată în temeiul Legii nr. 247/2005 de către P.A. şi L.R.D. în contradictoriu cu Comisia municipală Buzău şi Comisia judeţeană Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Or , din cele două certificate de grefă anexate cererii , rezultă doar calitatea petentului de intervenient în acţiunea ce face obiectul dosarului nr. 5144/233/2007 al Judecătoriei Galaţi şi respectiv de reclamant în acţiunea ce face obiectul dosarului nr. 11.103/2006 al Judecătoriei Buzău.

Din primul certificat de grefă nu rezultă , însă , la ce anume se referă Ordinul Prefectului judeţului Buzău emis sub nr. 146/2001 a cărui anulare s-a solicitat , în sensul precizării măsurilor dispuse , iar în cel de al doilea certificat nu este determinat terenul , ca întindere şi amplasament , cu privire la care s-a formulat plângerea sub incidenţa prevederilor Legii nr. 247/2005.

În contextul expus , tribunalul reţine că registratorul de carte funciară a respins în mod corect cererea de notare litigii în cartea funciară.

4.3.) – În referire la motivul de critică privind interpretarea şi aplicarea greşită de către instanţa fondului a dispoziţiilor art.73 alin.2 din Regulament, dându-se astfel eficienţă unei cereri modificate şi întregite prin înscrisuri noi

Motivul de critică este întemeiat.

a)- La alineatul 1 al.art.55 din Regulament se prevede cuprinsul cererii ( inclusiv menţionarea actului în măsură să justifice cererea ) , iar la alineatul 2 al aceluiaşi text se prevede ataşarea actului în temeiul căruia se cere înscrierea ( în original sau copie legalizată ) .

Conform art.52 alin.1 ( fost art.50) din Lege şi art.64 alin.5 din Regulament , termenul de soluţionare a cererii este de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii .

Potrivit art.55 alin. 4 din Regulament , „ Dosarul cererii va putea fi completat , atunci când nu i-au fost ataşate toate actele necesare soluţionării , prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţială. Termenul de soluţionare a cererii va curge în acest caz de la data completării dosarului „ .

Din normele legale invocate , rezultă că în faţa registratorului de carte funciară , dosarul cererii nu poate fi completat decât pana la emiterea încheierii de carte funciară.

b) – Conform art.72 alin.2 din Regulament , urmare formulării plângerii încheierii de carte funciară , „ Dosarul care se înaintează instanţei este format din:

copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza încheierii de carte funciară , exemplarul întâi al căii de atac , copia certificată a cărţii funciare , precum şi dovada efectuării comunicării”.

Potrivit art.73 alin.2 din Regulament , „ Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi , prin căile de atac exercitate , cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului”.

Din normele legale invocate rezultă că , plângerea constituind în sine o cale de atac specială împotriva încheierii de carte funciară , conţinutul acesteia nu poate să se refere la alte solicitări , prin care să se tinda la modificarea sau întregirea cererii de înscriere.

In doctrina şi practica judiciară s-a statuat în acelaşi sens :

Cererea modificată corespunde conceptului de cerere nouă la care face referire art. 294 alin.1 Cod procedură civilă , prin aceasta înţelegându-se formularea unor noi pretenţii de către cel care a cerut înscrierea , adresate direct judecătoriei care soluţionează plângerea , ceea ce este evident inadmisibil. O asemenea soluţie decurge din efectul controlului judecătoresc exercitat de instanţă , constând în examinarea temeiniciei şi legalităţii încheierii registratorului , raportat la obiectul cererii cu care acesta a fost sesizat. Cererea nouă ( modificată ) este deci acea cerere care diferă prin obiectul ei de cererea originară.

Întregirea cererii semnifică , în sensul art.55 alin.4 din Regulament , completarea dosarului cu toate actele necesare efectuării operaţiunii de înscriere în cartea funciară şi care nu au fost ataşate cererii iniţiale , ceea ce a condus la respingerea cererii. Nici în acest caz , nu este admisibilă întregirea plângerii cu actele care ar fi justificat admiterea cererii de înscriere , întrucât prin soluţia pronunţată asupra plângerii , judecătoria se raportează la înscrisurile avute în vedere de registrator la momentul întocmirii încheierii atacate.

c) – În cauza dedusă judecăţii , la data înregistrării cererii : 19.07.2007 petentul a ataşat cererii de notare litigii doar două certificate de grefă şi o procură autentificată , în baza cărora s-a pronunţat încheierea de respingere ( nevalorificându-se termenul acordat la 27.07.2007 ).

Formulând plângerea împotriva încheierii , petentul a depus la dosar o notă de precizări la cererea de notare litigii , prin care a determinat obiectul acţiunii înregistrate sub nr. 11.103/2006 ( plângere împotriva Hotărârii nr. 354/2006 a Comisiei judeţene Buzău prin care i s-au acordat despăgubiri , respingându-i-se cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru un teren în suprafaţă de 26,25 ha pe vechiul amplasament , pretins aflat în parte în zona cartierului de locuinţe „ O. „ ) şi respectiv sub nr.5144/233/2007 ( anularea parţială a Ordinului Prefectului judeţului Buzău emis sub nr. 146/2001 în baza căruia s-a dispus intabularea dreptului de proprietate a Municipiului Buzău asupra unui teren în suprafaţă de 24,53 ha situat în tarlaua 31 , parcelele 366 , 374 /1 şi 374/2 , pretins a face parte din terenul solicitat la reconstituire).

În sprijinul plângerii , petentul a depus la filele 56-86 dosar fond înscrisuri noi , întregind astfel dosarul cererii , şi anume : acţiunea ce face obiectul dosarului nr. 11.103/2006 , cererea de intervenţie formulată în dosarul nr. 5144/233/2007 , un raport de expertiză extrajudiciară cu schiţe anexe şi alte documente , cu scopul de a justifica în acest ciclu procesual legătura dintre imobilul asupra căruia poartă litigiile şi cel asupra căruia a solicitat notarea.

Interpretând greşit dispoziţiile art.55 alin.4 , ale art.72 alin.2 şi ale art.73 alin.2 din Regulament , instanţa fondului a apreciat că în exercitarea căilor de atac este interzisă doar modificarea sau întregirea cererii de înscriere , iar nu şi întregirea dosarului cererii.

Prin consecinţă , instanţa fondului a pronunţat soluţia în mod incorect în baza unor înscrisuri prin care s-a întregit cererea iniţială , deşi trebuia să se raporteze strict la înscrisurile avute în vedere de registratorul de carte funciară la momentul întocmirii încheierii atacate , normele legale în materie fiind imperative şi nesusceptibile de interpretare.

4.4.)- În referire la motivul de critică privind neîndeplinirea cerinţelor art.49 alin.7 lit.a ) din Legea nr. 7/1996 ( fost art.47) a procurii autentificate sub nr. 1787/17.11.2006 în baza căreia s-a formulat cererea de notare litigii

Motivul de critică este neîntemeiat.

Conform art.56 alin.3 din Regulament „ Cererea de înscriere poate fi depusă de … persoana interesată , prin mandatar cu procură autentică…” , iar potrivit art. 49 alin.7 lit.a) din Lege ( fost art.47), „ Înscrierea poate fi cerută de mandatarul general al celui îndruit „.

În cauza dedusă judecăţii , mandatarul petentului a ataşat cererii de notare litigii procura autentificată sub nr. 1787/17.11.2006 , prin care se prevede la alineatul 1 , că acesta este împuternicit „ sa îi reprezinte orice interese , de orice natură , în faţa oricărei persoane fizice sau juridice şi să îndeplinească orice formalitate legală în vederea retrocedării , reconstituirii , redobândirii , atribuirii , punerii în posesie , emiterii titlului de proprietate , etc. , asupra terenului arabil în suprafaţa de 100 ha situat în teritoriul Municipiului Buzău şi Comunei Mărăcineni.

La alineatul 3 al procurii s-a făcut menţiunea în sensul că mandatarul este împuternicit să facă tot ce va considera necesar după împrejurări , chiar dacă nu este prevăzut expres în înscrisul întocmit , cu excepţia actelor de dispoziţie.

Rezultă , deci , că enumerarea împuternicirilor date mandatarului în prima parte a procurii nu este una limitativă , fiind extinse în partea finală a acesteia la orice act pe care mandatarul îl va considera de cuviinţă , cu excepţia actelor de dispoziţie.

Or , formularea unei cereri de notare litigii în cartea funciară nu echivalează în nici un caz cu un act de dispoziţie , în sensul legii.

5.) – Tribunalul constată că cele patru motive de critică astfel cum au fost grupate se regăsesc , în tot , în cererile de apel formulate de O.C.P.I. Buzău şi de SC „C.” SA Buzău , cel de al treilea apelant : „M.” Buzău , reprezentat prin primar, formulând doar motivul de critică menţionat la punctul 4.2. al paragrafului 4. din considerentele prezentei decizii.

Se apreciază ca nerelevante celelalte motive de critică formulate de intimatul ” M.” Buzău , prin primar , referitoare la întinderea şi amplasamentul terenului deţinut de petent şi autoarea sa , la edificarea ansamblului de locuinţe , valorificarea acestora şi eliberarea titlurilor de proprietate , precum şi la faptul că petenţii nu deţin titlu de proprietate pentru terenul pretins , întrucât acestea vizează temeinicia cererilor ce fac obiectul dosarelor a căror notare a fost solicitată la cartea funciară.

6.) –Pentru considerentele ce preced ,în baza art. 296 din Codul de procedură civilă, prin decizia civilă nr. 124 din 2.04.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia comercială şi de contencios administrativ s-au admis ca întemeiate apelurile declarate de intimaţii O. C. P. I. Buzău ,

„M.” Buzău , prin primar , şi SC „C.” SA Buzău.

Prin consecinţă , s-au schimbat în parte cele 22 sentinţe atacate în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a O.C.P.I. Buzău şi respingerii plângerilor formulate de petentul P.A. , prin procurator , împotriva încheierilor pronunţate de O.C.P.I. Buzău prin care s-au respins cererile de notare litigii în cartea funciară.S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţelor atacate , sub aspectul excepţiilor referitoare la calitatea procesual activă a petenţilor L.R.D. şi P.A.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro