404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Excepţia privind tardivitatea introducerii în instanţă a plângerii formulate împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Aplicarea art. 31 din OG. nr. 2/2001 şi art.101 Cod proc. civ

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Pătârlagele sub nr. 1630/277/2008 din 29.09.2008, petentul T.M.D. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria PCA nr. 3433896 din 5.09.2008 în baza căruia a fost sancţionat cu 6 puncte amendă în cuantum de 300 lei şi reţinerea permisului în vederea suspendării exercitării dreptului de conducere autovehicule pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 101 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 în referire la art. 120 alin.1 lit.i) din regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

În motivarea plângerii, petentul a învederat că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat. În realitate, în timp ce conducea autoturismul MS-36-TOG pe raza oraşului Pătârlagele, s-a angajat regulamentar în depăşirea autospecialei BZ-45-TCM care se deplasa cu o viteză foarte redusă, pe un segment de drum cu marcaj întrerupt.

Procesul verbal de contravenţie a fost semnat în alb de către P.C.A., conducătorul autovehiculului depăşit, context în care a refuzat să semneze actul, nefiind de acord cu conţinutul acestuia.

Consideră că procesul verbal este afectat de nulitate, fiind întocmit cu încălcarea dispoziţiilor art. 17 din OG nr. 2/2001, acesta necuprinzând menţiunea referitoare la fapta săvârşită.

În temeiul art. 177 alin.3 şi 4 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, solicită ca intimatul să prezinte în cazul în care agentul contestator nu face parte din structura poliţiei rutiere, atestatul acestuia, dar şi perioada în care a frecventat cursurile de specializare.

Nefiind obligat să facă dovada nevinovăţiei sale, astfel cum s-a consacrat în jurisprudenţa comunitară, apreciază că sarcina administrării probelor în dovedirea stării de fapt reţinută în procesul verbal de contravenţie revine organului constatator.

Prin sentinţa civilă nr. 1217 din 15.10.2008 s-a admis excepţia de tardivitate invocată din oficiu de instanţă, respingându-se plângerea formulată de petent ca fiind tardiv introdusă.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut că procesul verbal a fost înmânat petentului la data de 5.08.2008 (conform menţiunilor din cuprinsul acestuia şi susţinerilor petentului care a arătat că a fost de faţă la întocmirea actului şi că a refuzat să-l semneze), iar plângerea a fost expediată prin poştă la data de 24.09.2008, fiind înregistrată la data de 26.09.2008, astfel că s-a depăşit termenul de 15 zile instituit la art. 31 din OG nr. 2/2001.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, petentul a invocat în esenţă că plângerea a fost introdusă la instanţă în termen legal, în condiţiile în care procesul verbal a fost comunicat de intimată prin poştă, fiind primit la data de 15.09.2008 conform ştampilei aplicate, iar plângerea a fost expediată instanţei la data de 24.09.2008, tot prin poştă, conform înscrisurilor depuse la dosarul de fond.

Prin decizia nr. 967 din 8.12.2008 s-a admis recursul ca întemeiat, dispunându-se casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe pentru a se pronunţa asupra fondului pricinii.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept:

Conform dispoziţiilor art. 31 alin.1 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, iar potrivit art.47, dispoziţiile ordonanţei invocate se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Prin art. 101 alin.1 din Codul de procedură civilă se dispune în sensul că termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul, iar potrivit alineatului 5 al aceluiaşi text de lege, când termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală, sau când serviciul este suspendat, acesta se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

În cauza dedusă judecăţii, chiar dacă petentul a fost prezent la momentul încheierii procesului verbal pentru o faptă contravenţională săvârşită la data de 5.09.2008, refuzând să-l semneze, agentul constatator a procedat la comunicarea actului prin serviciul poştal, plicul fiind expediat la data de 10.09.2008 şi primit la destinatar la data de 15.09.2008 (filele 8-9 dosar fond).

Or, în condiţiile în care petentul a expediat plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie la data de 24.09.2008, fiind primită şi înregistrată la judecătorie la data de 26.09.2008, conform plicului depus la fila 14 dosar fond, înăuntrul termenului legal de 15 zile, tribunalul a reţinut că instanţa fondului, apreciind plângerea ca tardiv introdusă, a pronunţat o soluţie afectată de nelegalitate şi netemeinicie.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro