404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin.1 din Codul de procedură civilă. Citarea societăţii comerciale supusă procedurii insolvenţei prin administrator judiciar, conform art. 87 pct.5 din Codul de procedură civilă

1.)- Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 10839 din 1.11.2006, reclamanta SC M SRL Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC DPP SRL Movila Banului, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 541.670.000 lei ROL, reprezentând diferenţa de preţ a liniei de procesare a laptelui şi a două autoutilitare, înstrăinate în baza antecontractului de vânzare –cumpărare autentificat sub nr. 1223/4.04.2005 încheiat la Biroul Notarial Public „Serbănoiu Corina Luminiţa” Buzău.

În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că în baza antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1223/4.04.2005, a convenit cu pârâta asupra înstrăinării unei linii de procesare a laptelui, precum şi a două autoutilitare Dacia, în schimbul preţului de 1.100.000.300 lei ROL, din care a primit ca avans suma de 50.000.000 lei ROL, cu chitanţa nr. 7863341/4.04.2005, la data încheierii convenţiei.

Diferenţa de preţ în sumă de 1.050.000.300 lei Rol urma să fie achitată în contul său astfel : suma de 50.000.000 lei Rol până la data de 10.04.2005, suma de 350.000.000 lei Rol în rate lunare a câte 50.000.000 lei Rol până în luna noiembrie 2005 inclusiv, iar suma de 650.000.000 lei Rol, în câte 6 rate lunare, până în luna iunie 2006 inclusiv, urmând ca în momentul achitării integrale a preţului să se încheie contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Deşi termenul scadent de achitare a ratelor, respectiv 28.06.2006, a fost depăşit de mult, pârâta îi mai datorează 5 rate lunare a câte 108.334.000 lei Rol, totalizând suma de 541.670.000 lei Rol, pe care refuză să o plătească sub diferite pretexte.

Pârâta a formulat întâmpinare în temeiul art. 115 Cod procedură civilă, invocând pe cale de excepţie prematuritatea acţiunii, iar pe fond netemeinicia acţiunii.

Invocând excepţia de prematuritate a acţiunii, pârâta a susţinut că reclamanta nu a efectuat procedura prealabilă a concilierii directe.

Solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, pârâta a susţinut că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de predare a liniei de procesare lapte pe bază de proces verbal, la termenul din 10.04.2005 prevăzut în contract şi nici obligaţia de a face recepţia calitativă şi cantitativă a utilajului, de remediere a disfuncţionalităţilor şi a lipsurilor, acesta fiind incomplet. Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare nu se poate realiza decât după îndeplinirea acestor obligaţii şi cu reducerea corespunzătoare a preţului pentru piesele care lipsesc conform procesului verbal din 19.04.2005 (filele 11-12 dosar).

Prin sentinţa nr. 1062 din 23.02.2007 s-a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în fapt şi în drept :

La data de 4.04.2005, părţile au încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare prin care reclamanta s-a obligat să vândă, iar pârâta să cumpere o linie de procesare a laptelui şi două autoutilitare Dacia, la preţul de 1.100.000.300 lei Rol, din care promitenta vânzătoare a primit cu titlu de avans suma de 50.000.000 lei Rol, la data încheierii antecontractului, cu chitanţa nr.7863341/4.04.2005, diferenţa de 1.050.000.300 lei Rol urmând să fie achitată în rate, în contul reclamantei, până în luna iulie 2006.

Părţile s-au mai înţeles, ca după achitarea integrală a preţului să încheie contractul de vânzare-cumpărare, iar dacă acesta nu se va încheia din culpa promitentei vânzătoare, ea va fi obligată să plătească dublul avansului primit.

În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare nu se va perfecta din culpa promitentei cumpărătoare, aceasta va pierde avansul şi va fi obligată să restituie promitentei vânzătoare utilajele în perfectă stare de funcţionare.

Prin instituirea acestor clauze, ambele părţi au consimţit că se poate reveni asupra acordului de voinţă dat de a se încheia contractul în formă autentică, cu toate consecinţele ce decurg din acesta.

În speţă, contractul de vânzare-cumpărare nu s-a încheiat din culpa pârâtei, care nu a achitat integral preţul convenit şi nu s-a prezentat la notariat în vederea autentificării vânzării. Reclamanta a fost, însă, de acord cu înscrierea clauzei potrivit căreia pârâta poate revoca unilateral convenţia de vânzare-cumpărare, cu obligaţia de a restitui utilajele în perfectă stare de funcţionare şi, pierzând avansul pe care l-a achitat reclamantei.

Faţă de clauzele înserate în antecontract, instanţa fondului a apreciat că înţelegerea dintre părţi a fost desfiinţată în mod unilateral de către pârâtă, reclamanta nemaiavând posibilitatea să ceară obligarea acesteia la plata preţului. În schimb, ea este îndreptăţită să reţină avansul şi să solicite restituirea utilajelor ce i-au fost predate pârâtei.

Respingând acţiunea ca neîntemeiată, instanţa a invocat în drept dispoziţiile art. 969 Cod civil.

2.)- Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art. 301 Cod procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 Cod procedură civilă .

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat că instanţa fondului a interpretat eronat clauzele contractuale, în sensul că prin acestea ar fi convenit că se poate reveni asupra acordului de voinţă de a se încheia contractul în formă autentică şi că împotriva voinţei lor, pârâta a denunţat unilateral contractul, deşi prin întâmpinarea formulată a solicitat la rândul său încheierea contractului în formă autentică.

Prin decizia nr. 548 din 2.07.2007 s-a admis recursul ca întemeiat, modificându-se sentinţa atacată în sensul admiterii acţiunii şi obligării pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 54.167 lei reprezentând diferenţă de preţ a liniei de procesare lapte şi a două autoutilitare Dacia, conform antecontractului de vânzare-cumpărare nr. 1223/4.04.2005, precum şi a sumei de 4.695 lei cheltuieli de judecată la fond şi recurs.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că instanţa fondului a făcut o apreciere greşită a clauzelor contractuale, fiind evident că niciuna dintre părţi nu se poate prevala de ultimele două clauze contractuale în scopul dezicerii de contract, de vreme ce partea cocontractantă se poate prevala de clauza conform căreia poate solicita instanţei judecătoreşti să pronunţe o hotărâre judecătorească care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.

Mai mult, instanţa fondului a invocat o clauză inexistentă în contract, fără să o pună în prealabil în discuţia părţilor şi fără să fi fost invocată de partea adversă şi anume aceea că ambele părţi au consimţit că se poate reveni asupra acordului de voinţă de a se încheia contractul în formă autentică, cu toate consecinţele ce decurg din acesta.

Pârâta a solicitat prin întâmpinare să se „perfecteze contractul în formă autentică, cu plata preţului în rate”, astfel că nu se poate concluziona că acesta s-ar fi dezis de contract.

3.)- Împotriva deciziei nr. 548 din 2.07.2007 a formulat cerere de revizuire petenta SC DPP SRL Buzau, în temeiul art. 322 pct.5 Cod procedură civilă, invocând în esenţă că după pronunţarea hotărârii a descoperit două înscrisuri doveditoare, reţinute de reclamantă şi anume : procesul verbal din 30.08.2005 încheiat de Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău prin care s-a constatat, urmare plângerii administratorului reclamantei, din 23.08.2005, furtul din sediul societăţii a două cuve din inox, părţi componente ale liniei de procesare a laptelui, evaluate la suma de 500.000.000 lei, sens în care s-a format dosarul penal nr. 125583/2005, trimis Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzau la data de 30.08.2005, precum şi procesul verbal încheiat între părţi la data de 19.04.2005, prin care administratorul reclamantei se obliga să acopere lipsurile din linia de procesare a laptelui şi viciile ascunse ale unor părţi componente ale acesteia, urmând a suporta costurile din diferenţa de preţ neachitată, act sustras în condiţii neelucidate încă.

În sprijinul cererii de revizuire, petenta a depus procesul verbal din 19.04.2005 la fila 9 dosar şi adresa nr. 125583/3.10.2007 emisă de Poliţia Municipiului Buzău- Biroul de Investigaţii Criminale la fila 10 dosar.

La termenul de judecată din 25.04.2008, revizuienta a depus la dosar înscrisuri noi în sprijinul cererii de revizuire şi anume : declaraţia administratorului SC M SRL Buzau, din 23.08.2005, cu privire la furtul din sediul său a două cuve (vane) din inox; completarea adusă acestei declaraţii de către administratorul societăţii, din 26.08.2005 prin care încunoştiinţa organul de poliţie că s-au găsit cele două cuve, acestea fiind mutate într-o altă magazie de către noul proprietar al spaţiului ce-l deţinea cu chirie; procesul verbal din 23.08.2005 încheiat de Biroul de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Buzău şi rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nr. 3638/P/2005 din 5.09.2005 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzau (filele 36-41 dosar).

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. 2869/114/2007 al Tribunalului Buzău, soluţionat prin decizia nr. 548 din 2.07.2007 a cărei revizuire se solicită (anexat la dosarul de fond al Judecătoriei Buzau nr. 10839/2006).

Constatându-se că intimata SC M SRL Buzau este supusă procedurii de insolvenţă ce face obiectul dosarului nr. 564/114/2008, intervenind şi decesul administratorului acesteia, s-a dispus introducerea în proces a administratorului judiciar desemnat prin sentinţa nr. 301/25.04.2008.

La termenul de judecată din 5.06.2008, revizuienta a declarat că înţelege să invoce în sprijinul cererii formulate doar înscrisurile solicitate Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău la data de 27.03.2008, comunicate la data de 28.03.2008 şi depuse la data de 25.04.2008, la filele 36-41 dosar.

În contextul expus, intimata, prin reprezentant legal a formulat întâmpinare în temeiul art. 115 Cod procedură civilă, invocând pe cale de excepţie tardivitatea introducerii cererii, în raport de art. 324 pct.42 Cod procedură civilă., precum şi inadmisibilitatea cererii în raport de neîndeplinirea cerinţelor art. 322 pct.5 Cod procedură civilă (fila 50 dosar).

Invocând excepţia de tardivitate, intimata a susţinut că cererea de revizuire a fost introdusă peste termenul de o lună prevăzut de lege, întrucât procesul verbal din 19.04.2005 invocat se afla în posesia petentei încă de la data încheierii, fiind semnat de aceasta, iar cererea de comunicare acte, depusă la fila 36 dosar, a fost adresată parchetului ulterior înregistrării cererii de revizuire, deşi ar fi putut-o face în cursul judecării procesului în fond şi în recurs.

Invocând excepţia de inadmisibilitate a cererii de revizuire, intimata a susţinut că înscrisurile invocate de petentă existau deja la data pronunţării deciziei nr. 548 din 2.07.2007. Procesul verbal de predare-primire din 19.04.2005 se afla deja în posesia revizuientei, deci nu poate fi vorba de un înscris reţinut de partea potrivnică. Simpla descoperire a procesului verbal întocmit de organul de urmărire penală la data de 30.08.2005 nu legitimează calea procedurală a revizuirii întrucât nu s-a făcut dovada imposibilităţii de prezentare. Pe de altă parte, înscrisurile prezentate nu au caracter determinant în sensul că nu sunt apte să conducă la o altă soluţie.

4.) – Prin decizia nr.503 din 5.06.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău s-au respins excepţiile invocate de intimata SC M SRL Buzău, privind tardivitatea şi inadmisibilitatea cererii de revizuire formulată de petenta SC DPP SRL Movila Banului şi s-a admis ca întemeiată cererea de revizuire formulată de petenta SC DPP SRL în contradictor cu intimata SC M SRL, – societate comercială supusă procedurii de insolvenţă, reprezentată legal prin administrator judiciar avocat Râpeanu Elena, schimbându-se în tot decizia nr.548 din 2.07.2007 pronunţată în dosarul nr. 2869/114/2007 în sensul respingerii recursului declarat de SC M SRL Buzău împotriva sentinţei nr.1062 din 23.02.2007 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr.10839/2006.

Pentru a hotârî astfel, tribunalul a reţinut:

4.1.)- În referire la excepţia tardivităţii introducerii cererii de revizuire, tribunalul reţine :

Conform art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă, revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Potrivit art. 324 alin.1 pct.42 din acelaşi cod, termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti în cazurile prevăzute la art. 322 pct.5, din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă.

În cauza dedusă judecăţii, petenta şi-a fundamentat cererea de revizuire pe declaraţia administratorului intimatei SC M SRL (depusă la filele 37-38 dosar),procesul verbal din 23.08.2005 încheiat de Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău (depus la filele 39-40 dosar) şi rezoluţia procurorului din 5.09.2005 (depusă la fila 41 dosar).

Revizuienta a descoperit înscrisurile invocate la data de 27.03.2008, când, prin avocat, cu adresa nr.4, a solicitat eliberarea lor Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, din dosarul nr. 3638/P/2005, fiindu-i comunicate la data de 28.03.2008, conform cererii rezoluţionate de la fila 36 dosar şi depuse la data de 25.04.2008 la filele 37-38 şi 39-40 dosar, deci înăuntrul termenului de 30 zile instituit prin textul de lege invocat.

Prin urmare, cererea de revizuire a fost introdusă de petentă în termen legal, fiind nerelevantă înregistrarea acesteia la data de 21.11.2007, în condiţiile în care înscrisurile invocate au fost depuse în completare, cu respectarea normelor procesuale în materie.

4.2.)- În referire la excepţia de inadmisibilitate a cererii de revizuire, tribunalul a reţinut:

Contrar susţinerilor formulate prin întâmpinare, tribunalul a calificat atât declaraţia dată la poliţie la 23.08.2005, astfel cum a fost completată la 26.08.2005 de către administratorul intimatei, cât şi procesul verbal din 23.08.2005 încheiat de agenţii Biroului de Investigaţii Criminale şi Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău, precum şi rezoluţia procurorului drept înscrisuri doveditoare, descoperite după darea hotărârii a cărei revizuire se solicită, reţinute de partea potrivnică.

S-a avut în vedere în acest sens că deşi prin procesul verbal din 19.04.2005 încheiat între părţile în proces, depus la fila 17 dosar fond, s-a consemnat că promitenta – vânzătoare a predat promitentei-cumpărătoare linia de procesare lapte şi autoutilitarele BZ-04-SXD şi BZ-04-UMN în stare de funcţionare, ulterior, şi anume la data de 23.08.2005, administratorul SC M SRL : V.M. a înregistrat o plângere penală la Poliţia Municipiului Buzău sub nr. 125583/2005 prin care sesiza că autori necunoscuţi au sustras 2 cuve din inox, părţi componente ale liniei de procesare a laptelui, de la locul de depozitare a acesteia : sediul său, Şoseaua Brăilei, km 5, Complex Verguleasa (adresă depusă la fila 10 dosar fond).

Odată cu înregistrarea plângerii, administratorul intimatei a dat şi o declaraţie prin care relata în detaliu modul de depozitare a utilajului şi împrejurările în care a descoperit furtul cuvelor (declaraţia din 23.08.2005 depusă la filele 37-38 dosar fond) , pentru ca apoi să revină şi să precizeze că s-au găsit cele două componente ale utilajului „vanele din inox, motoarele electrice şi tablourile, acestea fiind mutate într-o altă magazie de către noul proprietar al spaţiului” (declaraţia din 26.08.2005 depusă la fila 38 dosar fond).

Prin procesul verbal din 23.08.2005 încheiat de Poliţia Municipiului Buzău, depus la filele 39-40 dosar, agenţii din cadrul Birourilor de Investigaţii Criminale şi de Ordine Publică au constatat efectiv lipsa celor două cuve de inox, actul fiind depus în original la filele 3-4 din dosarul de urmărire penală nr. 125583/2005.

Prin Rezoluţia nr. 3638/P/2005 din 15.09.2005 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a confirmat propunerea organului de poliţie de neîncepere a urmăririi penale, întrucât fapta de furt sesizată de V.M. nu există, soluţia fiind comunicată autorului plângerii.

Or, cele trei înscrisuri: declaraţia, procesul verbal şi rezoluţia procurorului au fost descoperite ca înscrisuri doveditoare, de către revizuientă, după darea hotărârii, despre existenţa lor ştiind exclusiv administratorul intimatei SC M SRL, în condiţiile în care nu predase efectiv şi nici nu făcuse recepţia cantitativ-calitativă a utilajului şi nici a celor două autoutilitare, în cauză neproducându-se dovezi de natură să ateste contrariul.

Prin urmare, înscrisurile invocate de revizuientă întrunesc condiţiile de admisibilitate a cererii, conform prevederilor art. 322 pct.5 din Codul de procedură civilă.

4.3.)- Pe fond, tribunalul a reţinut:

Prin antecontractul cu încheierea de legalizare semnătură nr. 1223 din 4.04.2005, promitenta-vânzătoare SC M SRL Buzău s-a obligat să înstrăineze promitentei-cumpărătoare SC DPP SRL Movila Banului o linie de procesare lapte şi două utilitare Dacia, la preţul de 1.100.000.300 lei, din care s-a achitat ca avans suma de 50.000.000 lei la data încheierii actului.

S-a stabilit ca diferenţa de preţ să fie achitată în rate lunare astfel: suma de 50.000.000 lei Rol până la data de 10.04.2005, suma de 350.000.000 lei Rol în rate lunare de câte 50.000.000 lei Rol până în luna noiembrie inclusiv, iar suma de 650.000.000 lei Rol în 6 rate lunare până în luna iunie 2006 inclusiv, urmând ca la momentul achitării integrale a preţului să se perfecteze contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Părţile au convenit ca predarea utilajelor să se facă pe bază de proces verbal semnat de reprezentanţii lor, până cel mai târziu 11.04.2005, după plata celei de a doua rate de 50.000.000lei Rol, instituind totodată următoarele trei clauze:

* în cazul în care oricare dintre părţile contractante nu-şi va respecta obligaţiile din antecontract, cealaltă parte se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în vederea rezoluţiunii antecontractului, sau după caz, obţinerea unei hotărâri judecătoreşti, care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare, în funcţie de partea în culpă;

* în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare nu se va perfecta din culpa promitentei vânzătoare, aceasta va fi obligată să plătească dublul avansului primit;

* în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare nu se va perfecta din culpa promitentei cumpărătoare, aceasta va pierde avansul şi va fi obligată să restituie promitentei-vânzătoare utilajele în perfectă stare de funcţionare.

În referire la prima clauză contractuală, tribunalul a constatat:

Deşi reclamanta a solicitat prin acţiunea introductivă doar obligarea pârâtei la plata diferenţei de preţ a bunului vândut în sumă de 541.670.000 lei Rol, la termenul de judecată din 2.02.2008 a depus la fila 24 dosar o cerere completatoare prin care a solicitat ca pârâta să fie obligată şi la încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare. La următorul termen din 23.02.2007, reclamanta a renunţat la judecata capătului de cerere formulat în completare, în obligaţia de a face.

Prin întâmpinarea depusă la filele 12-13 dosar fond, pârâta a solicitat ca reclamanta să fie obligată să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin antecontract, în sensul de a preda utilajele pe bază de proces verbal de primire, să facă recepţia cantitativă şi calitativă a linie de procesare lapte, iar pentru părţile componente care lipsesc din linia tehnologică sau neconforme din punct de vedere tehnic să suporte o reducere corespunzătoare de preţ, după care se va perfecta contractul în formă autentică. Astfel formulată cererea, pârâta a pus sub condiţie perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, dar nu a timbrat-o legal şi nici nu a mai stăruit în judecarea ei, deşi cauza a fost repusă pe rol la termenul din 12.01.2007 în vederea lămuririi eventualului caracter reconvenţional al acesteia.

Prin urmare, contrar primului motiv de critică invocat de reclamantă, niciuna din părţi nu a înţeles să activeze prima clauză contractuală privind sesizarea instanţei judecătoreşti cu cerere în rezoluţiunea antecontractului sau pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, în condiţiile în care niciuna din ele nu şi-a respectat obligaţiile asumate, pârâta în sensul neachitării preţului integral al utilajelor, iar reclamanta în sensul nepredării acestora în baza unui proces verbal de recepţie cantitativ-calitativă.

În referire la celelalte două clauze contractuale, tribunalul a constatat:

Hotărând modalitatea de achitare a preţului utilajelor vândute, părţile au convenit prin antecontractul încheiat ca predarea acestora să se facă de către promitenta vânzătoare în baza unui proces verbal semnat de reprezentanţii societăţilor, până cel târziu la data de 11.04.2005, după plata celei de a doua rate de 50.000.000 lei Rol, stabilită pentru termenul de 10.04.2008.

Conform susţinerilor părţilor în proces şi a probelor administrate, pârâta nu a achitat cea de a doua rată din preţ, în sumă de 50.000.000 lei Rol, la termenul din 10.04.2005, context în care nici reclamanta nu a predat bunul în baza unui proces verbal semnat de ambele părţi, la termenul din 11.04.2005.

În schimb, părţile au încheiat un proces verbal la data de 19.04.2005, semnat de administratorii acestora, prin care s-a consemnat în mod nereal faptul că pârâtei i s-ar fi predat linia de procesare lapte în stare de funcţionare, în condiţiile în care acesteia îi lipsesc două cuve din inox cu motoarele electrice şi tablourile aferente.

Lipsa părţilor componente respective rezultă din plângerea penală formulată la data de 23.08.2005 de către însuşi administratorul reclamantei, din declaraţia acestuia dată în aceeaşi zi, precum şi din procesul verbal încheiat la aceeaşi dată de organul de poliţie, înscrisuri doveditoare invocate în sprijinul cererii de revizuire.

Prin acelaşi proces verbal din 19.04.2005, vânzătoarea s-a obligat să remedieze eventualele „disfuncţionalităţi” sau „vicii ascunse” şi să completeze „lipsurile de subansamble”, iar cumpărătoarea s-a obligat ca în caz contrar să pună la dispoziţia vânzătoarei sumele de bani necesare remedierii, care „se vor recupera din valoarea totală de vânzare din precontractul nr. 1223/4.04.2005”.

În final, părţile au stabilit ca „termenul de activare a procesului verbal să fie cât mai scurt posibil”, fără a fi însă determinat.

Or, din interpretarea prevederilor antecontractului, coroborat cu menţiunile făcute în cuprinsul procesului verbal din 19.04.2005, dar şi cu înscrisurile doveditoare depuse în sprijinul cererii de revizuire, rezultă că perfectarea contractului de vânzare-cumpărare nu s-a realizat datorită culpei pârâtei care nu a achitat rata de 50.000.000 lei Rol la termenul din 10.04.2005 (de care era condiţionată predarea utilajelor în stare de funcţionare la termenul din 11.04.2005) şi nici preţul integral stabilit,

Fapt de natură să conducă la activarea celei de a treia clauze, potrivit căreia, în cazul neperfectării contractului din culpa promitentei-cumpărătoare, aceasta va pierde avansul şi va fi obligată să restituie promitentei-vînzătoare utilajele ce i-au fost predate.

Prin urmare, tribunalul a reţinut că instanţa fondului a făcut o corectă interpretare a clauzelor contractuale, în sensul că întelegerea dintre părţi a fost desfiinţată în mod unilateral de către pârâtă, reclamanta nemaiavând posibilitatea să ceară obligarea acesteia la plata preţului, ci numai restituirea utilajelor în starea în care le-a predat, astfel că tribunalul nu primeşte nici cel de-al doilea motiv de critică.

Numai în cazul în care pârâta ar fi achitat rata în sumă de 50.000.000 lei Rol la termenul din 10.04.2005, iar reclamanta nu i-ar fi predat utilajele în ziua imediat următoare : 11.04.2005, s-ar fi activat cea de a doua clauză în sensul că pe fondul culpei promitentei vânzătoare, aceasta ar fi fost obligată să plătească promitentei cumpărătoare dublul avansului primit.

5.) – Împotriva deciziei nr.503 din 5.06.2008 a formulat contestaţie în anulare reclamanta SC M SRL Buzău, întemeiată pe dispoziţiile art.137 alin.1, pct.1 din Codul de procedură civilă.

În expunerea motivelor de critică contestatoarea a invocat în esenţă că procedura privind citarea sa la toarte termenele de judecată, inclusiv la termenul din 5.06.2008 când pricina s-a soluţionat pe fond a fost efectuată cu nerespectarea dispoziţiilor legale în materie .

S-a susţinut în acest sens că citaţiile emise la sediul societăţii şi la domiciliul administratorului acesteia au fost restituite cu diferite menţiuni, administratorul societăţii decedase la data de 1.12.2007, nu au fost introduşi în proces moştenitorii acesteia , iar administratorul judiciar Râpeanu Elena nu putea acoperi procedura de citare prin prezenţa sa în instanţă întrucât împotriva societăţii nu era declanşată procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Intimata, prin administratorul său, a depus la dosar note de concluzii scrise, solicitând motivat respingerea contestaţiei în anulare ca neîntemeiată.

Prin decizia nr. 255 din 27.03.2009 s-a respins ca neîntemeiată contestaţia în anulare formulată împotriva deciziei nr. 503 din 5.06.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău.

În acest sens s-a avut în vedere :

Conform art.317 alin.1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare , numai dacă motivele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului, când procedura de chemare a părţii , pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii.

În cauza dedusă judecăţii , la primele trei termene de judecată din 19.12.2007, 01.02.2008 şi 29.02.2008 procedura de citare a intimatei SC M SRL s-a îndeplinit prin afişare la sediul social al acesteia din Buzău, Şoseaua Brăilei nr.5, judeţul Buzău conform dovezilor depuse la filele 16,25 şi 27 dosar.

În condiţiile în care la termenul din 28.03.2008 citaţia emisă la sediul intimatei s-a restituit cu menţiunea agentului poştal în sensul „ destinatar mutat, noul proprietar refuză afişarea actului” ( fila 30), instanţa a dispus atât citarea acesteia la sediul social şi prin afişare la uşa tribunalului ( filele 33, 35) , cât şi citarea administratorului ei : V.M. , la domiciliul din comuna Verneşti, judeţul Buzău ( fila 34).

Avându-se în vedere că la termenul din 25.04.2008 ambele citaţii au fost restituite, cea emisă la sediul societăţii cu menţiunea „ destinatar mutat, nu se cunoaşte noua adresă, proprietarul refuză afişarea”, iar cea emisă la domiciliul administratorului societăţii cu menţiunea „ destinatar necunoscut pe raza comunei Verneşti” s-a dispus din nou citarea acestora, inclusiv prin afişare la uşa instanţei , precum şi efectuarea de investigaţii la nivelul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, dar şi la nivelul evidenţelor instanţei în vederea clarificării situaţiei juridice a societăţii intimate ( filele 44,46,47 dosar ) .

În contextul expus, stabilindu-se prin referatul grefierului de şedinţă depus la filele 45 dosar că SC M SRL Buzău este supus procedurii insolvenţei ce face obiectul dosarului nr.564/114/2008 şi că prin sentinţa nr.301 din 25.04.2008 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei fiind desemnat administrator judiciar avocat Râpeanu Elena , instanţa a hotărât la termenul din 30.05.2008 , la cererea revizuientei, lăsarea judecării cauzei în continuare pentru termenul din 5.06.2008 şi citarea intimatei la sediul social prin administratorul judiciar, actul fiind înmânat şi semnat de acesta la data de 2.06.2008, conform dovezii depuse la fila 50 dosar.

Prin consecinţă, la termenul din 5.06.2008 , s-a înfăţişat în instanţă Râpeanu Elena , administrator judiciar al intimatei SC M SRL – societate în insolvenţă, depunând la fila 51 şi întâmpinare prin care a invocat excepţiile de tardivitate şi inadmisibilitate a cererii de revizuire , actul fiind înmânat avocatului revizuientei.

În raport de situaţia în fapt expusă şi de prevederile art.87 pct.5 din Codul de procedură civilă , tribunalul a apreciat că procedura de citare a a intimatei la termenul din 5.06.2008, când cererea de revizuire s-a soluţionat pe fond, a fost legal îndeplinită.

S-a avut în vedere în acest sens că potrivit art.87 pct.5 din Codul de procedură civilă , „Cei supuşi procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului vor fi citaţi prin administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar „.

Aşa cum s-a arătat în considerentele expuse anterior, citaţia emisă la sediul şi în numele intimatei pentru termenul din 5.06.2008 a fost primită şi semnată de administratorul judiciar avocat Râpeanu Elena, în calitate de reprezentant legal al SC M SRL , societate în insolvenţă, desemnat prin sentinţa nr.301 din 25.04.2008 , acesta înfăţişându-se personal în instanţă, prilej cu care a formulat şi întâmpinare, solicitând motivat respingerea cererii de revizuire .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro