404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Art.278/1 cod proc.penală Desfiinţare în recurs a ordonanţei parchetului

Asupra prezentelor recursuri penale :

Prin sentinţa penaă nr. 932 pronunţată la data de 17.11.2009 de Judecătoria Buzău s-a respins plângerea formulată de petenţii A. G., ca nefondată.

A menţinut ca temeinică şi legală Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. 1781/P/2008 din data de 06.04.2009 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii O. Ş., S. N.şi A. G.

A admis plângerea formulată de petentul M.C.P., şi petenta B. L.

În baza art. 2781, alin.8, lit. b, Cod procedură penală a desfiinţat în parte Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. 1781/P/2008 din data de 06.04.2009 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria … numai cu privire la învinuiţii M. C.-P. şi B. L..

A schimbat temeiul de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţa desfiinţată în parte, faţă de învinuiţii M.C.P. şi B. L. din art.11, pct.1, lit.b şi art. 10, lit.b1, Cod procedură penală cu referire la art. 181, Cod penal în art. 11, pct.1, lit.b cu referire la art. 10, lit.a, Cod procedură penală, deoarece faptele de instigare la fals intelectual prevăzută de art. 25, Cod penal raportat la art. 289, Cod penal şi neglijenţă în serviciu prevăzută de art. 249, Cod penal nu există.

A dispus exonerarea petenţilor M. C.P. şi B. L.de plata amenzii administrative aplicată prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. 1781/P/2008 din data de 06.04.2009.

În baza art. 192, alin. 2, Cod procedură penală a obligat petenţii A. G. şi S. N. la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt :

Numiţii Ş. G.,G. M.A.,Ţ. E. şi Ţ. M. au formulat o plângere la Parchetul de pe lângă judecătoria B. solicitând a se face cercetări faţă de reprezentantii primăriei …si E. M.,întrucât au întocmit în fals un proces verbal de punere în posesie pentru acesta din urmă,deşi se aflau în curs de judecată,având pe rol recursul declarat împotriva unei sentinţe civile.

În urma cercetărilor efectuate,Parchetul a rstabilit următoarele :

După apariţia Legii nr. 247/2005, numitul E. M. a formulat o cerere prin care a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament şi anularea, totală sau parţială, a titlurilor de proprietate eliberate către alte persoane, pe vechiul amplasament al acestuia. Cererea a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. 2456/2007, pronunţată în dosarul nr. 7252/2006 al Judecătoriei …şi a obligat Comisia Locală …să procedeze la punerea în posesie a proprietarului conform raportului de expertiză C. S. care face parte integrantă din dispozitivul acestei sentinţe, constatând de asemenea nulitatea absolută totală sau parţială a titlurilor de proprietate care au fost eliberate către persoane terţe pe amplasamentul proprietarului E. M..

Terenul a fost identificat prin expertiza efectuată de expertul C. S., acesta alcătuind schiţa cadastrală a terenului, identificând în concret toate suprafeţele de teren ale proprietarului, care fac parte din această tarla, raportându-se la repere fixe, care reprezintă limitele de proprietate.

Cu ocazia alcătuirii raportului de expertiză au fost efectuate delimitări şi demarcări în teren prin identificarea limitelor acestei proprietăţi şi demarcarea acestei proprietăţi faţă de terenurile învecinate. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs, formându-se dosarul nr. 4692/114/2007 al Tribunalului …, judecata recursului a fost suspendată la data de 21.11.2007, întrucât una din părţile din proces a încetat din viaţă, iar moştenitorii acesteia nu au putut fi identificaţi până la termenul din 21.11.2007, intervenind suspendarea de drept a judecării pricinii. După acest moment, mandatarul proprietarului, numitul M. P., a formulat o notificare către Comisia Locală … privind executarea întocmai a sentinţei civile 2456/2007 şi a solicitat să fie convocat la Primăria … în vederea executării hotărârii, depunând şi sentinţa civilă definitivă şi învestită cu formulă executorie. Pe data de 23.01.2008 acesta a fost convocat la Primăria …de către primarul O. Ş., pentru ora 10 dimineaţa, pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei menţionată mai sus. În ziua respectivă acesta s-a prezentat la primărie şi împreună cu viceprimarul, în calitate de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei …şi ing. P. M., angajat al primăriei, în calitate de specialist pe probleme de cadastru al Primăriei şi Comisiei Locale, fiind însoţiţi de trei lucrători de poliţie, pentru asigurarea ordinii, au mers la faţa locului în vederea punerii în executare a hotărârii. La faţa locului s-a făcut identificarea terenului conform sentinţei civile nr. 2456/2007 şi raportului de expertiză C. S. prin delimitarea efectivă a acestei suprafeţe de celelalte suprafeţe, moment la care petentul a fost pus în posesie, de la acel moment acesta a început să folosească terenul.

După acest moment aceştia s-au întors la Primărie, urmând ca dl. ing. P. M. să alcătuiască procesul verbal de punere în posesie, însă acesta a alcătuit un înscris olograf intitulat „punere la dispoziţie amplasamentului”, document pe care M. P. 1-a refuzat şi a solicitat să i se elibereze documentul cerut, apoi a formulat o cerere în scris în acest sens, solicitând, de asemenea, un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie, pe care l-a completat conform hotărârii judecătoreşti.

Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv, constatând că, datele completate de M. P. sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească, au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul, cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii Comisiei, cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu, ing. P.M.. Procesul verbal de punere în posesie a fost înregistrat sub nr. 413/23.01.2008 şi a fost înmânat petentului M. P.

B. L. , angajata Primăriei …, jud. …, în calitate de referent şi în funcţia pe care o îndeplineşte, a înregistrat actul întocmit în evidenţele Primăriei.

Procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor O. Ş. (primar si preşedinte a Comisiei de Aplicare a Legii 18/1991),S. N, ( secretar) si A. G. ( viceprimar ) pentru infracţiunea de fals intelectual prev.de art.289 cod penal,considerând că fapta există dar,având în vedere modul în care a fost comisă,nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

A dispus totodată scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor M.C. P. pentru instigare la fals intelectual si B. L. pentru neglijenţă în serviciu,cu aceeaşi motivare( aceea a lipsei de pericol social).

Împotriva ordonanţei date de procuror au formulat plângere la instanţă A. G.,S.N.,M. C. P. si B. L. apreciind că soluţia Parchetului este gresită .

În urma analizării actelor din dosar,s-a considerat că nu a existat nici o instigare din partea lui M. C. P.deoarece acesta nu a făcut altceva decât să solicite completarea unui proces verbal de punere în posesie cu datele dintr-o sentinţă civilă în care a avut câştig de cauză.

S-a considerat că nici B. L. nu a săvârşit infractiunea de neglijentă în serviciu deoarece aceasta doar a înregistrat un act întocmit de primar,viceprimar si secretar si nu era obligată să verifice legalitatea sa.

În ceea ce-i priveste pe ceilalţi doi petenţi a considerat că fapta de fals intelectual în înscrisuri oficiale există dar că aplicarea disp.art.181 din codul penal este corectă.

Împotriva soluţiei primei instanţe au declarat recurs petenţii M. C. P., Andrei G. si S. N.,primul criticând faptul că procurorul,prin ordonanţă,a dispus sesizarea Judecătoriei … în vederea anulării procesului verbal de punere în posesie considerat fals,ceilalţi susţinând că sunt nevinovaţi,deoarece nu au făcut altceva decât să se conformeze unei hotărâri judecătoresti.

Tribunalul,analizând recursurile declarate,constată că acestea sunt fondate,urmând a fi admise pentru următoarele motive :

Din actele dosarului rezultă că :prin sentinţa civilă nr.2456/27.04.2007 pronunţată de Judecătoria … ,numitului E. M. din … i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha de teren pe raza comunei ….

Prin aceeşi sentinţă s-a constatat nulitatea absolută a mai multor titluri de proprietate eliberate mai multor persoane,inclusiv a titlului de proprietate nr.891/85/10.12.2002 pentru suprafata de 22173 mp teren vie din T 70,pe numele defunctului Ş. G. cu mostenitorii S. G.,G. M. A.Ţ. E.şi Ţ. M. (cei care au făcut sesizarea penală împotriva celor cercetaţi ca învinuiţi ).

În cauza civilă s-a întocmit un raport de expertiză în care a fost identificat terenul de 14 ha iar Comisia Locală … a fost obligată de instanţă să îl pună în posesie pe E. M. pe acest amplasament stabilit de expert.

În decembrie 2007, E. M. a investit-o cu formulă executorie, (cererea sa fiind legală întrucât textul din procedura civilă îi dădea acest drept );dosarul se afla pe rolul Tribunalului … în urma recursului declarat de părtile care au pierdut procesul.

Pe parcursul judecăţii ,E. M. a fost reprezentat de M. C. P.,învinuit în acest dosar.

În data de 23.01.2008, M. C.P. s-a prezentat la Primăria … si a solicitat primarului,viceprimarului si secretarului să se conformeze dispozitilor hotărârii judecătoresti si sâ-l pună in posesie.

Viceprimarul A. G.,P. M.,inspector în cadrul primăriei si M. C. P., împreună cu doi lucrători de poliţie se deplasează la T 70 cu viţă de vie unde găsesc mai multe persoane,angajaţi ai SC Casa de Vinuri ….,ce efectuau tăieri.

În urma discuţiilor avute si a celor constatate,nu s-au mai efectuat măsurătorile.

La întoarcerea la sediu ,M. C. P. le cere reprezentantilor Primăriei să semneze un act completat de el numit proces verbal de punere în posesie ( în care trecuse toate parcelele ce urmau a fi restituite ) iar acestia ( O. Ş. ,A. G. şi S. N.) s-au conformat semnându-l şi ştampilându-l .

Au menţionat pe el că s-a procedat la punerea în aplicare a sentinţei judecătoresti după care l-au dat numitei B. L.,referent,să-l înregistreze.

Aceasta l-a înregistrat la nr.413 din aceeasi zi şi i-a dat un exemplar numitului E. M..

Soluţia procurorului,acea de constatare a existenţei faptei de fals intelectual în înscrisuri oficiale săvârşite de O. Ş.,A. G.,S. N.,este gresită. Cum O. Ş. insa nu a formulat plângere împotriva ordonanţei,instanţa va schimba soluţia doar în ceea ce îi priveste pe ceilalti doi,pentru următoarele motive :

Potrivit art.289 cod penal falsul intelectual înseamnă „falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia,de către un functionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu,prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu stiinţă de a insera unele date sau împrejurări”.

Ori,în cazul de faţă,procesul verbal de punere în posesie nu cuprinde nici o menţiune falsă, în cuprinsul său nefiind trecută nici o împrejurare necorespunzătoare adevărului .

Nu are nicio relevanţă faptul că acesta a fost întocmit de către M. C. P.,atâta timp cât acesta este conform hotărârii judecătoresti.

Părtile implicate în cauză (E. M. si restul pârâţilor) s-au judecat într-un litigiu civil în care E. M. a câştigat( de menţionat este şi faptul că hotărârea judecătoriei a rămas şi irevocabilă,prin respingerea recursurilor de către Tribunalul … ).

Prin urmare,actul întocmit nu cuprinde nimic fals ci,din contră este completat conform hotărârii judecătoresti.

Chiar dacă este făcută menţiunea că „ s-a procedat la punerea în posesie „ acest fapt nu este de natură a produce consecinţe juridice pentru că,indiferent de situaţie,de modul în care partea câştigătoare şi-ar fi ales mijloacele,finalitatea era aceeaşi şi anume restituirea terenului în baza hotărârii judecătoresti.

În consecinţă,S. N. şi A. G. nu au săvârşit nicio infractiune de fals intelectual pentru care trebuie să răspundă penal.

Este gresită soluţia dată de procuror cu privire la sesizarea instanţei civile pentru anularea actului fals,deoarece procesul verbal este întocmit conform unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile care,trebuie respectată şi executată.

Prin urmare,a anula un act întocmit corespunzător unei hotărâri judecătoresti,ar însemna să nu se respecte chiar hotărârea judecătorescă.

În concluzie,pentru cele arătate,în baza art.38515 pct.2 lit.d cod pr.penală,va admite recursurile , va casa sentinţa în parte,va admite plângerile formulate de petenţii M. C. P., A. G. şi S.N. si va desfiinţa ordonanţa nr.1781/P/2008 din 06.04.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria … şi în ceea ce îi priveşte pe petenţii S. N. şi A. G..

Va schimba temeiul achitării celor doi petenţi în ceea ce priveşte infracţiunea prev.de art.289 C.pen. din art.10 lit.b în art.10 lit.a C.pen., întrucât faptele nu există.

Va înlătura sancţiunea administrativă de 1.000 lei aplicată celor doi învinuiţi şi dispoziţia de la punctul 4 din ordonanţă privind sesizarea instanţei de judecată în vederea anulării procesului verbal nr.413/2008.

Va menţine restul dispoziţiilor sentinţe

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGI

DECIDE

Admite recursurile formulate de petenţii M.C.P., A.G., şi intimatul S. N., , împotriva sentinţei penale nr.932/11.09.2009 pronunţată de Judecătoria … în dosarul penal nr.9348/200/2009.

Casează sentinţa în parte.

Admite plângerile formulate de petenţii M. C. P., A. G. şi S. N..

Desfiinţează ordonanţa nr.1781/P/2008 din 06.04.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria … şi în ceea ce îi priveşte pe petenţii S. N. şi A. G..

Schimbă temeiul achitării celor doi petenţi în ceea ce priveşte infracţiunea prev.de art.289 C.pen. din art.10 lit.b în art.10 lit.a C.pen., întrucât faptele nu există.

Înlătură sancţiunea administrativă de cate 1.000 lei aplicată celor doi învinuiţi.

Înlătură dispoziţia de la punctul 4 din ordonanţă privind sesizarea instanţei de judecată în vederea anulării procesului verbal nr.413/2008 intocmit de comisia locala …

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Definitivă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro