404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CONT.ADM.Încălcarea dreptului la apărare. Necomunicarea plângerii şi a actelor ataşate, către intimat. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009, petentul S.D. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria X nr. X din X/X.2009, în baza căruia a fost sancţionat cu 4 puncte amendă în cuantum de 240 lei şi reţinerea permisului în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 100 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 120 alin.1 lit.i) din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/02.

În motivarea plângerii, petentul a invocat pe cale de excepţie nulitatea procesului verbal de contravenţie, susţinand că agentul constatator nu a descris împrejurările în care a săvârşit fapta şi nici nu a consemnat obiecţiunile formulate.

Pe fond petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat.

În realitate, în timp ce se deplasa cu autoturismul X, din direcţia Buzău către Spătaru, întrucât, în apropierea intersecţiei DN E85 cu DJ 2B, pe sensul său de mers, era oprit un tir cu luminile de avarie aprinse şi, în condiţiile în care drumul pe care circula era prevăzut cu o singură bandă de mers, pentru a-şi putea continua deplasarea şi a evita formarea unei coloane de autovehicule, a efectuat manevra de depaşire a acestuia.

Prin sentinţa civilă nr. X din X/X/.2009, pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis plângerea ca întemeiată, dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie.

Pentru a hotarî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza declaraţiei martorului U.M., însoţitor al petentului, că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale contravenţiei reţinute prin procesul verbal contestat în condiţiile în care acesta a efectuat manevra de depăşire neregulamentară, fără vinovăţie.

S-au avut în vedere sub acest aspect împrejurările relatate de martor, în sensul că drumul pe care se deplasa petentul cu autoturismul X, în apropierea intersecţiei DN E85 cu DJ 2B, era prevăzut cu o singură bandă, astfel că pentru a-şi putea continua deplasarea şi a decongestiona traficul, acesta a fost nevoit să efectueze manevra de depăşire a unui tir oprit cu avariile aprinse, încălcând marcajul longitudinal continuu.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art. 34 al.2 din OG nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat soluţionarea cauzei pe fond de către instanţă cu încălcarea dreptului său la apărare, în condiţiile în care deşi a solicitat prin cererile depuse la filele 7 si 16 dosar să i se comunice în copie procesul verbal şi plângerea contravenţională pentru a formula întâmpinare, nu s-au dispus măsuri în acest sens.

Prin decizia civilă nr. X/2010 s-a admis recurs declarat de intimat, dipunându-se casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În acest sens s-a avut în vedere în vedere:

Atât plângerea formulată de petent cât şi procesul verbal de contravenţie seria X nr. X/2009 fiind înregistrate şi depuse la dosar la 19.08.2009, în câte un singur exemplar, nu au fost comunicate intimatului astfel cum s-a dispus prin rezoluţia din 20.08.2009 a judecătorului investit cu soluţionarea litigiului.

Pe acest fond, urmare adreselor intimatului nr. X/2009, depusă la fila 7 dosar pentru primul termen de judecată din 14.10.2009 si respectiv nr. Y/2009 depusă la fila 16 dosar pentru termenul din 02.12.2009, la cererea instanţei petentul a depus la dosar la data de 25.11.2009 (fila 18), în copie , procesul verbal de contravenţie contestat şi plângerea formulată împotriva acestuia(f.19-21 ).

În condiţiile expuse, la termenul de judecată din 2.02.2009, instanţa fondului a omis să comunice intimatului procesul verbal de contravenţie şi plângerea, pentru a formula şi depune la dosar întâmpinare, păşind la administrarea probelor testimoniale şi soluţionarea cauzei pe fond.

S-a apreciat în contextul expus, că instanţa a procedat la judecarea cauzei cu încălcarea dreptului la apărare al intimatului, dar şi a dreptului de acces la un proces echitabil, considerent pentru care, în baza art. 312 alin.5 din Codul de procedură civilă s-aadmis recursul ca întemeiat şi s-a casat sentinţa atacata, dispunându-se trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe spre rejudecare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro