404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

COMERCIAL : Acţiune în pretenţii netimbrată legal până la primul termen de judecată. Incidenţa prevederilor art.20 alin. 4 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X//2010 din 7.01.2010 reclamanta C.N.A.D.N.R. SA, prin D.R.D.P. Bucureşti a chemat în judecată pe pârâta SC D.P. SRL Buzău , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 924,56 euro, la cursul de schimb al BNR valabil în ultima zi a lunii anterioare datei la care se va achita rovinieta conform contractului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii , reclamanta a susţinut că deşi în baza contractului nr. X/2006 pârâta a achiziţionat rovinieta datorată în temeiul OG nr. 15/2002, obligându-se să plătească în 4 rate trimestriale eşalonate conform anexei nr. 2B, aceasta s-a înscris cu o restanţă de plată a tarifului aferent ratelor a III-a şi a IV-a, în sumă de 375 euro, la care se adaugă 549,56 euro cu titlu de penalităţi de întârziere, astfel cum au fost calculate prin tabelul ataşat.

Prin sentinţa nr. X/2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis excepţia netimbrării legale a cererii de chemare în judecată ( invocată din oficiu de către instanţă), dispunându-se prin consecinţă, anularea acţiunii în pretenţii, formulată de reclamantă.

Pentru a hotărî astfel, invocând dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 146/1997, art. 32 al.1 din Ordinul nr. 760/1999 şi art. 3 şi 9 din OG nr. 32/1995, instanţa fondului a reţinut că deşi reclamanta a fost citată, pentru primul termen de judecată din 22.01.2010, cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în valoare de 319 lei şi timbru judiciar de 3 lei, aceasta nu s – a conformat dispoziţiei judecătoreşti.

În schimb, reclamanta a transmis anterior termenului stabilit, prin corespondenţă, note scrise însoţite de fotocopii de pe ordinul de plată nr. X din X/X/2010, prin care s-a achitat taxa judiciară de timbru de 316,59 lei şi de pe timbru judiciar în sumă de 3 lei.

În cuprinsul notelor, reclamanta a învederat că va înainta instanţei, la următorul termen de judecată, un al doilea ordin de plată pentru diferenţa taxei judiciare de timbru datorate, în sumă de 2,41 lei.

În contextul expus, în lipsa dovezii achitării taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar în condiţiile expres prevăzute de lege, instanţa fondului a constatat că acţiunea formulată de reclamantă nu este timbrată legal.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 din acelaşi cod.

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 20 alin.4 din Legea nr. 146/1997, în raport de care se impunea soluţionarea acţiunii în limitele taxei judiciare de timbru achitate, justificând totodată întârzierea în îndeplinirea obligaţiei de plată a taxei datorate, prin greutăţile întâmpinate în transferul banilor între trezorerii.

În sprijinul cererii de recurs, reclamanta a ataşat în original, ordinul de plată nr. 9245 din 27.01.2010 privind diferenţa de taxă de timbru judiciar datorată la fond, în sumă de 2,41 lei (fila 8 dosar).

Deşi citată legal, în recurs, intimata pârâtă nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă.

Prin decizia nr. X/2010 s-a respins recursul declarat de reclamantă.

În acest sens s-a avut în vedere:

Conform prevederilor art. 20 al.1 şi 3 din Legea nr. 146/1997 şi ale art. 9 din OG nr. 32/1995, taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar se plătesc anticipat, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit sancţionându-se cu anularea acţiunii sau a cererii.

În cauza dedusă judecăţii, deşi a fost citată cu menţiunea achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 319 lei şi prezentării timbrului judiciar de 3 lei până la termenul de judecată din 22.01.2010, reclamanta a făcut o plată parţială a taxei datorate, în sumă de 316,59 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin.4 din Legea nr. 146/1997, „ Dacă în momentul înregistrării sale acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului său iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal.”.

Contrar motivelor de critică invocate de reclamantă, prevederile art. 20 alin.4 din legea nr. 146/1997 nu sunt incidente cauzei, avându-se în vedere că la momentul înregistrării sale acţiunea nu era timbrată.

Dimpotrivă, reclamanta a precizat în finalul acţiunii că anexează : „ OP –ul prin care va achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 316,59 lei calculată pentru valoarea de 924,56 euro la cursul de schimb al BNR din data formulării cererii”.

Prin urmare, reclamanta , nu numai că nu a timbrat acţiunea la momentul înregistrării acesteia, dar nu a plătit integral taxa datorată nici până la primul termen de judecată din 22.01.2010, astfel cum s-a pus în vedere de către instanţă.

Pe de altă parte, acţiunea nici nu a fost modificată, la acest prim termen de judecată, reclamanta neîncadrându-se în niciuna din cele 2 situaţii prevăzute de textul legal invocat în sprijinul cererii de recurs.

Pentru considerentele expuse, aplicându-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate, în baza art. 312 al.1 Cod procedură civilă s-a respins recursul declarat de reclamantă împotriva sentinţei nr. X/2010.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro