404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Inselaciune

Asupra procesului penal :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului MV , pentru infracţiunile de înşelăciune,prev.de art.215 alin.1-5 cod penal,emiterea unor cecuri cărora le lipsesc elementele esenţiale,prev.de art.84 alin.1,pct.3 din Lg 59/1934,art.9 lit.a si b din Lg 241/2005,art.272 pct.2 din Lg 31/1990,toate infracţiunile cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

S-a reţinut în fapt că inculpatul a emis file CEC în favoarea mai multor societăţi comerciale în perioada martie 2007-noiembrie 2007,fără a conţine menţiunile esenţiale prev.de lege,iar după ce a intrat în interdicţie bancară a emis file CEC ştiind că pentru valorificarea acestora nu există provizia necesară.

De asemenea,s-a mai susţinut în actul de sesizare a instanţei că inculpatul s-a sustras de la plata unui impozit pe profit de 2.313,72 lei si 108.108 lei TVA si a folosit cu rea-credinţă bunurile societăţii pe care o administra însuşindu-şi suma de 234.033 lei.

Din analiza mijloacelor de probă administrate în cauză instanţa va reţine în fapt următoarele :

Inculpatul MV a avut calitatea de administrator al SC DA SRL,cu obiect principal de activitate-comerţul cu piese si accesorii auto.

1. În această calitate,inculpatul a avut relaţii comerciale cu SC MB SRL de la care a achiziţionat în perioada mai-iunie 2007 mărfuri în valoare de 28411,31 lei. Pentru a achita marfa,inculpatul a emis 3 file CEC si un bilet la ordin,în alb,doar semnate si stampilate despre care partea vătămată a susţinut că au fost lăsate drept garanţie.

Astfel,inculpatul a emis fila CEC seria BB 3030 nr.1334114,in valoare de 7284,01 lei introdusă la plată si refuzată la data de 13.07.2007; fila CEC seria BB 303 nr.01334125 în valoare de 4596,40 introdusă la plată si refuzată la data de 17.07.2007 ; fila CEC seria BB 303 nr.01334122 in valoare de 8100 lei introdusă la plată si refuzată la data de 18.07.2007 si biletul la ordin refuzat la plată refuzat la plată la data de 24.07.2007.

Toate aceste file CEC au fost refuzate la plată pe motiv de lipsă de disponibil în contul trăgătorului cu privire la dreptul de proprietate,client aflat în interdicţie bancară.

2. De la SC La M Com SNC,societatea administrată de către inculpat s-a aprovizionat cu materiale de construcţii în valoare de 39.100 lei pentru care a emis fila CEC seria BA 303 nr.01996085,în alb semnată şi ştampilată,care ulterior a fost completată de către administratorul NM si introdusă la plată.

Fila CEC a fost refuzată la plata pentru lipsa disponibilului în contul trăgătorului însă obligaţia de plată s-a stins prin compensare.

S-a constatat că fila CEC emisă de către inculpat în favoarea SC La M Com SNC Buzău nu avea menţionată data si locul emiterii,elemente esenţiale cecului prevăzute de art.1 din Lg 59/1934.

3. Inculpatul a încheiat cu SC CA SRL contractul de vânzare-cumpărare nr.53/28.02.2007 potrivit căruia societatea pe care o administra a beneficiat de produse petroliere în valoare de 25.017,99 lei.Fila CEC seria BA 300,nr.01707564 lăsată de către inculpat cu titlu de garanţie a fost refuzată la plată la 10.08.2007 pentru lipsa disponibilului în contul trăgătorului.S-a stabilit că acestei file CEC îi lipseau data si locul emiterii si suma ce trebuia plătită.

4. De la SC P SRL societatea administrată de către inculpat s-a aprovizionat cu anvelope pentru utilaje,în perioada 11.04.21007-6.06.2007,fără a încheia contract de colaborare,în valoare de 8805,92 lei.Pentru plata acestor mărfuri, inculpatul a emis fila CEC seria BA oo,nr.01996094,în alb,doar semnată şi ştampilată.

Fila CEC căreia îi lipseau data,locul emiterii si suma ce trebuia plătită a fost refuzată la plată la 10.03.2008 întrucât trăgătorul era în interdicţie bancară şi CEC-ul era retras din circulaţie.

5. Aceleaşi elemente esenţiale lipseau si din fila CEC seria BA 300,nr.01707566 emisă de către inculpat pentru plata sumei de 30887,64 lei în favoarea SC T SRL de la care s-a aprovizionat în cursul lunii noiembrie 2007 cu role pentru utilaje.De la aceeasi societate,inculpatul s-a mai aprovizionat cu marfă în valoare de 30.287,88 lei pentru achitarea căreia a emis fila CEC seria BE 338 nr.00052298,în calitate de acţionar al SC FA SRL,filă CEC căreia îi lipseau elemente esenţiale precum data,locul emiterii,sumă ce trebuia plătită.

6. La începutul anului 2007 societatea administrată de către inculpatul MV s-a aprovizionat cu lanţuri pentru buldozere de la SC LS SRL.La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare inculpatul a lăsat părţii vătămate două file CEC seria BH nr.01850865 si 01850868 cărora le lipsea,data locul emiterii si suma ce trebuia plătită.

Cele două file Cec emise pentru plata sumei de 21.768 lei au fost refuzate la plată la data de 20.04.2008 pentru lipsa disponibilului în contul trăgătorului care era în interdicţie bancară.

Fapta inculpatului de a emite filele CEC menţionate mai sus fără a cuprinde menţiunile esenţiale precum si data,locul emiterii,suma ce trebuia plătită întruneste elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art.84 alin.1 pct.3 din Lg 59/1934,cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal,avându-se în vedere perioada de timp în care s-au emis filele CEC dar si rezoluţia infractională unică în baza căreia a acţionat inculpatul.

7. La începutul lunii martie 2007 inculpatul MV a avut relaţii comerciale cu SC AT SRL de la care a achiziţionat role pentru buldozer fiind emise 4 facturi pentru plata mărfurilor în perioada martie-iulie 2007.Pentru o parte din suma rămasă neachitată,inculpatul a emis 2 file CEC si un bilet la ordin ce au fost completate intergral,fiind refizate la plată pentru lipsa disponibilului în cont după cum urmează :

Fila CEC seria BB nr.01334127 emisă la data de 30.07.2007 în valoare de 22.990,80 lei introdusă la plată si refuzată la data de 30.07.2007; fila CEC seria BB nr.01334124 emisă la data de 18.07.2007 în valoare de 20.000 lei introdusă la plată şi refuzată la data de 1.08.2007 si un bilet la ordin emis la data de 7.06.2007,în valoare de 20.452 lei refuzat la plată din lipsă totală de disponibil la data de 2.08.2007.

Toate aceste file CEC au fost refuzate la plată pe motiv de disponibil în contul trăgătorului,litigiul cu privire la dreptul de proprietate,client în interdictie bancară.

În contul datoriei,inculpatul a livrat un excavator în valoare de 45.000 lei,rămânând neachitată suma de 18.443,66 lei pentru care societatea furnizoare s-a constituit parte civilă.

8. În baza relaţiilor contractuale avute cu SC CM SRL inculpatul a emis file CEC,completate integral,care au fost refuzate la plată pentru lipsa disponibilului după cum urmează :

Fila CEC seria BB 303 nr.01334334 în valoare de 25.000 lei introdusă la plată si refuzată la data de 3.10.2007 ; fila CEC BB 303 nr.01334123 în valoare de 30.000 lei introdusă la plată şi refuzată la data de 25.07.2008; fila CEC seria BB 303 nr.01334133 în valoare de 23.632 lei introdusă la plată si refuzată la data de 25.07.2008; fila CEC seria BB 303 nr.01334329 în valoare de 25.000 lei introdusă la plată si refuzată la data de 25.07.2008; fila CEC seria BB 303 nr.01334328 în valoare de 25.000 lei introdusă la plata si refuzată la 25.07.2008; fila CEC seria BB 303 nr.01334335 în valoare de 25.000 lei introdusă la plata si refuzată la data de 25.07.2008; fila CEC seria BB 303 nr.01334332 în valoare de 23.000 lei introdusă la plată si refuzată la data de 25.07.2008; fila CEC seria BA nr.1996097 în valoare de 50.000 lei introdusă la plată si refuzată la data de 28.07.2008.

Toate aceste file CEC au fost refuzate la plată pe motiv de disponibil în contul trăgătorului,litigiul cu privire la dreptul de proprietate,client în interdictie bancară,retras din circulaţie si litigiu cu privire la dreptul de proprietate.

SC CM SRL s-a constituit parte civilă cu suma de 225.196 lei,valoarea filelor CEC refuzate la plată.

Fapta inculpatului MV de a emite file CEC asupra unor instituţii de credit,stiind că pentru valorificarea lor nu există acoperirea necesară,faptă care s-a comis prin inducerea în eroare a reprezentanţilor SC AT SRL si SC CM SRL cu privire la posibilitatea achitării sumelor datorate întruneste elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune,prev.de art 215 alin.1,4,5 cod penal.

Inculpatul MV a comis si infractiunea prev.de art.9 lit.a si b din Lg 241/2005 sustrăgându-se de la plata unui impozit pe profit în sumă de 2.313.72 lei si TVA în sumă de 108.108,34 lei,fapta comisă în mod continuat,în conformitate cu art.41 alin.2 cod penal în perioada ianuarie 2006-octombrie 2007.

Astfel,prin procesul verbal nr.501639/9.05.2008,încheiat de către Garda Financiară Buzău s-a stabilit că SC DA SRL avea la 31.07.2007 un sold scriptic de marfă de 433.481,57 lei,iar în perioada 1-8 august 2007 nu au fost identificate aprovizionări de marfă.

Calculându-se soldul scriptic de marfă la 8 august 2007 s-a constatat că acesta era de 428.806 ,57 lei ,iar în urma inventarierii mărfurilor a rezultat că societatea avea marfă lipsă în valoare de 237.031,97 lei.Inculpatul a recunoscut că a vândut mărfuri către diferite persoane fără a întocmi documente contabile.

De asemenea,în perioada ianuarie 2006-octombrie 2007 inculpatul a efectuat aprovizionări cu marfă de la diverse societăţi din ţară,aprovizionări care nu au la bază operaţiuni reale,în valoare de 440616,43 lei,din care 70.254,33 lei TVA.

Valoarea mărfurilor constatate lipsă în urma inventarierii,în sumă de 234.033,34 ce nu a fost înregistrată în evidenţele contabile ale SC DA SRL a fost însuşită de către inculpat si folosită în interes personal,contrar intereselor societăţii În declaraţiile date (filele 482-503 dosar de urmărire penală) inculpatul a recunoscut comiterea acestei fapte ce întruneste elementele constitutive ale infractiunii prev.de art.272 pct.2 din Lg 31/1990,cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal,faptă comisă în mod continuat în perioada ianuarie 2006-octombrie 2007.

Vinovăţia inculpatului a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă procesul verbal încheiat de Garda Financiară Buzău la 9.05.2008 (filele 65-89,dosar de urmărire penală VOL II),raportul de inspecţie fiscală nr.28765/26.06.2008 întocmit de ANAF (filele 1-65 VOL II),raportul de constatare tehnico stiintifica, declaraţiile reprezentantilor societăţilor comerciale,documentele contabile referitoare la relatiile comerciale desfăşurate,filele CEC si biletele la ordin emise de către inculpat,coroborat cu declaraţiile acestuia prin care a recunoscut comiterea faptelor.

Deşi avea termen în cunoştinţă,inculpatul nu s-a mai prezentat la judecata cauzei,astfel au fost avute în vedere declaraţiile date de către acesta pe parcursul urmăririi penale.

La stabilirea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului vor fi avute în vedere împrejurările în care au fost comise infracţiunile,în mod continuat,prin emiterea unor file CEC ce nu aveau menţiunile necesare prevăzute de lege,fiind afectate relaţiile sociale ce vizează siguranţa comerţului şi plătilor ce se efectuează între agenţi economici,faptul că inculpatul,deşi cunostea că societatea se afla în interdictie bancară a continuat să emită file CEC formând convingerea reprezentantilor societăţilor furnizoare că va putea achita contravaloarea mărfurilor ce i se livrau.

Avându-se în vedere că inculpatul a recunoscut comiterea infracţiunilor,a depus diligenţe pentru acoperirea parţială a prejudiciilor că a justificat emiterea filelor CEC în condiţiile în care mai procedase în acest mod în relaţiile comerciale si avea la rândul său de încasat bani de la agenţi economici,instanţa va reţine în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev.de art.74 alin.1 lit.a,c si alin.2 cod penal,cu consecinţa reducerii pedepselor sub minimul special prevăzut de textul incriminator.

Astfel,inculpatul va fi condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza II si lit.b cod penal,pentru infracţiunea de înşelăciune,prev.de art.215 alin.1-5 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal; la pedeapsa de 5 luni pentru infracţiunea prev de art. 84 pct.3 din Legea 59/1934, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74 şi 76 lit.e) Cod penal ; la pedeapsa de 1 an si 10 luni închisoare pentru infractiunea prev.de art. 9 lit.a) şi b) din Legea 24/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74 şi 76 lit.d) Cod penal; la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru infractiunea prev.de art. 272 pct.2 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74 şi 76 lit. d).

În baza art. 33 lit.a) – 34 lit.b), art. 35 Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a), teza a II-a, lit.b) şi c) Cod penal.

Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 64 alin.1 lit.a), teza a II-a, lit.b) şi c) Cod penal, pe durata executării pedepsei principale, în conformitate cu art. 71 Cod penal.

Avându-se în vedere pedeapsa rezultantă aplicată,faptul că inculpatul nu a mai fost anterior condamnat, poziţia sinceră a acestuia pe parcursul urmăririi penale, reţinând că scopul pedepsei poate fi atins si fără executarea acesteia urmează ca în temeiul disp.art.861 cod penal să se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe termen de încercare de 6 ani.

În baza art. 863 Cod penal, va fi obligat inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de încercare:

– să se prezinte, la datele fixate, la consilierul de probaţiune desemnat cu supravegherea sa în cadrul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău;

– să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliul reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în conformitate cu art. 864 Cod penal şi art. 359 Cod procedură penală în cazul neexecutării, în termenul de încercare, a obligaţiilor civile dispuse prin prezenta sentinţă, a neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere dispuse în conformitate cu art. 863 Cod penal ori în cazul comiterii unei infracţiuni intenţionate pe durata termenului de încercare.

În baza art. 71 alin./5) Cod penal se va dispune suspendarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal.

În latura civilă se va lua act că SC MB SRL si La MC SNC nu s-au constituit părţi civile.

Se vor respinge ca inadmisibile actiunile civile formulate de părtile civile SC CA SRL, SC P SRL, SC T-B SRL, SC KS SRL,motivat de faptul că aceste societăţi au la dispoziţie acţiunea civilă separată,izvorâtă din contract,cecul emis fiind la rândul său un titlu executoriu valabil. S-a avut în vedere în acest sens si Decizia în interesul legii nr.43/2008 a Î.C.C.J.

În baza art.998 cod civil si art.14 cod pr.penală inculpatul va fi obligat la despăgubiri civile,în solidar cu SC DA SRL la 225.196 lei către SC CM SRL, cu dobânda legală aferentă până la achitarea integrală a debitului.

Va fi obligat inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DA SRL, al 18.443 lei despăgubiri civile către SC AKT SRL.

De asemenea se va obliga inculpatul , în solidar cu SC DA SRL, la 108.108,3 lei TVA şi 2.313,72 lei impozit pe profit cu majorările legale aferente până la achitarea debitului.

La stabilirea acestor sume s-au avut în vedere atât documentele contabile,actele de constatare ale Gărzii Financiare si ANAF precum si faptul că majorările de întârziere vor fi calculate la achitarea integrală a debitului.În acest sens,cererea de constituire de parte civilă a DGFP Buzău va fi admisă în parte.

Inculpatul va fi oblitat să aducă în patrimoniul SC DA SRL suma de 234.033 lei pe care a folosit-o în interes personal.

La data rămânerii definitive prezenta sentinţă se va comunica Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Buzău .

În baza art.191 c. pr. pen. se va obliga inculpatul la 3000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei onorariu apărător din oficiu şi 1000 lei cheltuieli judiciare către partea civilă SC CM M SRL.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro