404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.infracţiuni prev. de art. 215 alin.1, 3, 4, 5 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.P., art. 9 alin.1 lit b din LG. nr. 241/2005 şi art. 272 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal.

Asupra prezentului proces penal :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. 769/P/2008 din 23.10.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea in judecată a inculpatului BM pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 215 alin.1, 3, 4, 5 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal , art. 9 alin.1 lit b din Legea nr. 241/2005 şi art. 272 pct.2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal.

Analizând întregul material probator administrat in cauză , respectiv procesul – verbal de verificare al Gărzii Financiare , adresa B.N.R. privitoare la incidentele de plată , plângerile părţilor vătămate , documentele contabile din care rezultă relaţia comercială derulată între părţile vătămate şi inculpat şi raportul de expertiză contabilă , instanţa va reţine în fapt următoarele :

În anul 2006 inculpatul BM a înfiinţat SC I&M SRL, fiind unic asociat si administrator . Societatea a avut ca obiect principal de activitate „comerţul en gross şi en detail cu produse alimentare si nealimentare”.

În perioada 07.01.2008 – 05.03.2008 între S.C. MSR SRL în calitate de furnizor si societatea administrată de inculpatul BM s-au derulat relaţii comerciale ce au constat in furnizarea cantităţii de 261.000 kg de zahăr , în mai multe tranşe, cu greutăţi cuprinse între 22.000 şi 25.000 kg , in baza unor comenzi ferme primite de la învinuit; valoarea totală a cantităţii de zahăr livrate este de 454.841,80 lei.

Instrumentul bancar prin care urma a fi plătită fiecare tranşă livrată era CEC –ul, scadenţa fiind stabilită de comun acord la 30 zile de la livrare.

Până la data de 06.02.2008 s-au emis 8 facturi fiscale ce au fost achitate de învinuit cu 13 file CEC , achitate integral. Ulterior , în vederea achitării sumelor de bani aferente cantităţilor de zahăr livrate efectiv , inculpatul in calitate de administrator al SC I & M SRL a emis în favoarea furnizorului alte 13 file CEC , fără acoperire , in valoare de 382.170,40 lei. Aceste file CEC au fost completate integral de inculpat şi au fost refuzate la plată la momentul introducerii la termen , de către unitatea bancară trasă , din lipsă totală de disponibil. Toate cele 13 file CEC au fost emise cu date în intervalul 21.02.2008 – 06.03.2008. După refuzul de plată a celor 13 file CEC între furnizor şi inculpat a intervenit un protocol prin care cel din urmă se obligă să facă plăţi parţiale până la stingerea integrală a debitului , după un grafic întocmit de comun acord. Acest grafic nu a fost respectat şi s-a declanşat procedura executării silite care a fost suspendată deoarece s-a admis cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă.

În luna februarie 2008 , SC M S T SRL , in calitate de furnizor şi SC I & M SRL s-au derulat relaţii comerciale ce au constat in furnizarea unei cantităţi de 75.000 kg de zahăr , în tranşe egale de 25.000 kg, in baza comenzilor ferme primite de la inculpat . Valoarea totală a zahărului livrat este de 185.640 lei. Instrumentul de plată bancar prin care urma să fie plătită fiecare tranşă era CEC-ul , iar scadenţa plăţii era fixată la 30 de zile de la livrare. Primele trei facturi au fost achitate integral . Începând cu data de 14.03.2008 , inculpatul a primit cantităţi de zahăr pentru plata cărora a emis 4 file CEC , completate integral de acesta care au fost refuzate la plată la momentul introducerii la termen , de către unitatea bancară trasă , din lipsă totală de disponibil . Valoarea zahărului neachitat este de 185.640 lei. Cele patru cec-uri aveau date de plată cuprinse intre 14.03.2008 – 24.03.2008 , perioadă in care era instituită interdicţia bancară de a emite CEC-uri. Si de această dată s-a încheiat un protocol între inculpat si furnizor pentru eşalonarea achitării debitului, fapt ce nu a fost respectat de inculpat. Reprezentanta acestei societăţi , BM , a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 185.640 lei.

Banca Naţională a României , prin adresa nr. 41561/9.10.2009 a comunicat că SC I & M COM SRL figurează in baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi , in perioada 1.01.2008 – 16.09.2009 , cu 47 incidente de plată, respectiv cu 17 incidente de plată cu CEC-uri si 30 incidente de plată cu bilete la ordin , instituindu-se interdicţia bancară de a emite CEC-uri in perioada 29.02.2008 – 10.04.2009.

Din situaţia analitică pe titular de cont privind refuzurile bancare înregistrate la Centrala Incidentelor de Plăţi in perioada 1.101.2008 – 16.09.2009 rezultă că inculpatul a intrat in interdicţie bancară la data de 29.02.2008 , deoarece a refuzat la plată, din lipsă totală de disponibil, CEC-ul BF 302/0392088. Ultimul CEC refuzat la plată din lipsă totală de disponibil a fost emis de inculpat la data de 24.03.2008 , fiind înregistrat in Centrala Incidentelor de Plăti la data de 10.04.2008.

La 1.10.2008 SC V G SRL a formulat plângere împotriva inculpatului BM întrucât in calitate de administrator al SC I & M SRL a achiziţionat mărfuri pentru plata cărora a emis mai multe bilete la ordin, care nu au fost achitate din lipsă de disponibil in cont.

S-a stabilit că, in cursul anului 2008, inculpatul a achiziţionat de la SC V G SRL zahăr in valoare de 55.206,50 lei pentru plata căruia a emis trei bilete la ordin ( nemaiputând să emită CEC-uri ) care au fost introduse la plată in luna august 2008 , însă au fost refuzate pentru lipsă totală disponibil. Relaţia comercială s-a desfăşurat in baza contractului de vânzare cumpărare nr. 203/02.02.2008.

Administratorul Ş F L a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 55.206,50 lei .

In aceeaşi perioadă , inculpatul Bratu Mihail a achiziţionat mărfuri si de la SC T A 2000 SRL , relaţia comercială desfăşurându-se in baza contractului de vânzare cumpărare nr. 524/14.08.2007. In perioada 30.06.- 07.08.2008 inculpatul a achiziţionat mărfuri in suma de 179.040,83 lei pentru plata cărora a emis 12 bilete la ordin. In luna august 2008 aceste bilete au fost introduse la plată , fiind refuzate pentru lipsă totală disponibil .

Administratorul SC T A 2000 SRL, R I a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 179.040,83 lei.

Din situaţia analitică pe titular de cont privind refuzurile bancare înregistrate la Centrala Incidentelor de Plăţi , in perioada 1.01.2008 – 16.09.2009 rezultă că primul bilet la ordin refuzat la plată din lipsă totală de disponibil s-a înregistrat la data de 07.08.2008 şi ultimul ( al 30-lea) la data de 31.08.2008.

Inculpatul BM susţine că mare parte din aceste mărfuri au fost comercializate sub preţul de achiziţie deoarece urmărea să achite filele de CEC scadente, iar in timp nu a mai putut să facă faţă plăţilor.

Fapta inculpatului BM de a emite file CEC emise ştiind că pentru valorificarea lor nu există, la data emiterii, provizia sau acoperirea necesară, in perioada 6.02.2008 – 24.03.2008 , inducând in eroare beneficiarii că ar fi bun platinic pentru că anterior achitase un număr de file Cec si urmărind să-şi achite alte datorii , anterioare din sumele de bani obţinute din vânzarea zahărului primit, cauzând o pagubă totala de 640.481,80 lei , cât şi de a emite bilete la ordin , in perioada imediat următoare celei in care nu a mai putut emite file CEC , fără a avea acoperirea necesară, procedând ca si in cazul filelor CEC , o perioadă achitând marfa livrată, iar ulterior procedând la revinderea mărfii sub preţul pieţii , dar fără a o achita beneficiarului, cauzând o pagubă de 235.147, 33 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 215 alin.1,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal , prejudiciul fiind de 875.629,13 lei , sens in care s-a pronunţat ÎCCJ completul de 9 judecători, prin Decizia 338/13.12.2004.

In luna ianuarie 2009 , comisarii Gărzii Financiare au efectuat o verificare la SC I& M SRL , întocmind procesul-verbal nr. 600247/23.01.2009 , din care rezultă că in balanţa de verificare din 30.09.2009 societatea figurează cu un stoc de marfă de 848.355,22 lei , insă faptic nu mai deţine nici un fel de mărfuri . S-a reţinut că zahărul a fost comercializat cu un adaus mediu de 21,68% , astfel că inculpatul s-a sustras de la plata unui impozit pe profit de 30.492,20 lei si TVA de 201.962,90 lei.

Inculpatul a declarat că mărfurile au fost vândute in regim de en gross si a solicitat efectuarea unei expertize contabile, care să aibă in vedere adaosul mediu pentru vânzările en gross.

Din raportul de expertiză contabila rezultă că pentru vânzările en gross s-a practicat un adaus mediu de 2,81 %. Valoarea TVA-ului sustras este de 171.546, insă societatea avea de recuperat de la bugetul de stat TVA in suma de 107.556 lei astfel că a rămas de plată 63.990 lei , iar inculpatul s-a sustras si de la plata unui impozit pe profit de 5.793 lei.

Din adresa nr. 5056/24.02.2009 a DGFP Buzău , inspecţia fiscală nu poate fi efectuată deoarece SC I&M SRL se află în stare de faliment.

Fapta inculpatului BM de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit b din Legea nr. 241/2005.

Mai mult decât atât din verificările efectuate de comisarii Gărzii Financiare a rezultat că inculpatul şi–a însuşit întreaga sumă de bani rezultată din comercializarea mărfurilor din gestiune , fără a o înregistra în contabilitatea societăţii , respectiv suma de 1.228.411,5 lei . Această faptă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 272 pct.2 din Legea nr. 31/1990.

Prin sentinţa nr. 919 din 15.10.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC I & M COM SRL si radierea din Registrul Comerţului Buzău, fiind obligat inculpatul să suporte pasivul debitoarei in cuantum de 1.019.841,70 lei , sumă in care se regăsesc şi cele cu care părtile vătămate s-au constituit părţi civile in procesul penal , cu excepţia DGFP Buzău.

La individualizarea pedepselor se vor avea in vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal respectiv limitele de pedeapsa prevăzute de lege , gradul de pericol social al faptelor , precum si persoana inculpatului care se află la prima încălcare a legii penale.

Astfel, se pot reţine circumstanţe atenuante personale in favoarea inculpatului.

Reţinând vinovăţia inculpatului instanţa urmează să-l condamne in baza art. 215 alin. 1,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi cu aplicarea art. 74 şi 76 lit. a Cod penal la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art. 65 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal pe durata de 2 ani calculată începând cu data la care a luat sfârşit executarea pedepsei .

În baza art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 74 şi 76 lit. d Cod penal va condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare .

În baza art. 272 pct.2 din Legea nr. 31/1990 republicată cu aplicarea art. 74 şi 76 lit d Cod penal va condamna pe inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

Conform art. 33,34 Cod penal va contopi pedepsele aplicate , inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea , aceea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară.

Va aplică dispoziţiile art. 71-64 lit. a teza a II-a şi lit. b,c Cod penal pe durata executării pedepsei .

Conform art. 861 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 7 ani.

Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 lit. a,b,c, d Cod penal. .

Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii , conform art. 71 alin.5 Cod penal .

Va aplică dispoziţiile art. 359 Cod procedură penală .

Va constata că inculpatul a fost reţinut 24 ore la data de 11.02.2009.

Va obliga pe inculpat la 69.783 lei despăgubiri civile către D.G.F.P. Buzău .

Va respinge cererile de despăgubiri civile formulate de părţile civile S.C. M S R SRL, S.C. M S T S.R.L., S.C. T A 2000 S.R.L. şi S.C. V G S.R.L. întrucât s-a dispus despăgubirea lor prin sentinţa nr. 519/15.10.2009 a Tribunalului Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.

Va confiscă de la inculpat suma de 1.228.411,5 lei .

Va menţine sechestrul asigurător până la concurenţa sumei de 921.471 lei.

Va dispune comunicarea hotărârii după rămânerea definitivă la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Va obliga pe inculpat la 800 lei cheltuieli judiciare către stat .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro