404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Plangere

Asupra prezentului recurs penal :

Prin sentinţa penală nr.200/9.03.2010 Judecătoria Buzău a respins ca neîntemeiată,plângerea formulată de petenta MCE, în temeiul art.2781 cod pr.penală, împotriva rezoluţiei nr.3751/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău,privind pe făptuitorul CIL.

Pentru a hotărî astfel,instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt :

În luna noiembrie 2006 petenta MCE,s-a adresat Agenţiei Imobiliare SC CLI SRL Buzău ,administrată de CIL întrucât intenţiona să cumpere un apartament aflat în evidenţele acestuia.

S-au deplasat împreună la un apartament situat pe strada S, Bl. 15 A, nr.8 şi fiind de acord cu achiziţionarea acestuia,a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare în data de 22.11.2006 cu promitenţii vânzători DLM şi DC.

Întrucât unele acte nu au fost obţinute în termenul legal părţile au prelungit data prevăzută în antecontract până la 22.02.2007.

Petenta a susţinut că ulterior,a formulat o acţiune în constatarea vânzării întrucât actul în formă autentică nu s-a mai încheiat,iar în cadrul acestui proces CIL a făcut afirmaţii mincinoase în sensul că, la data de 22.02.2007 avea toate actele necesare încheierii contractului,mai puţin extrasul de carte funciară care se solicită de notar.

Parchetul,analizând probele administrate a concluzionat că nu rezultă această situaţie,dimpotrivă,contractul nu s-a mai încheiat din vina petentei care nu s-a prezentat la notar.

Această soluţie a fost menţinută şi de instanţă,cu aceeiaşi motivare.

Împotriva hotărîrii Judecătoriei Buzău a declarat recurs petenta,criticând-o pentru nelegalitate susţinând că nu a avut cunoştinţă de data la care trebuia să se prezinte la notar,că administratorul Agenţiei nu deţinea toate înscrisurile necesare pentru încheierea contractului şi că ulterior acesta a intermediat vânzarea către o altă persoană.

Tribunalul,analizând recursul declarat,constată că acesta este fondat urmând a fi admis pentru următoarele considerente :

Potrivit actelor,la 22.11.2006 la sediul Agenţiei administrată de făptuitor, s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare între promitenţii vânzători DL, DC şi promitentul cumpărător MC,stabilind ca dată de prezentare la notar pentru încheierea contractului în formă autentică la 22.02.2007.

Cu ocazia încheierii antecontractului,petenta a achitat şi o parte din comisionul Agenţiei.

Actul în formă autentică nu s-a mai încheiat,petenta susţinând că nu a fost înştiinţată de făptuitor cu privire la data la care trebuia să se prezinte la notar,făptuitorul susţinând că aceasta nu s-a mai prezentat la notar deşi a fost înştiinţată telefonic.

MCE acţionează în judecată pe promitenţii vânzători la data de 30.01.2008 pentru restituirea avansului plătit pentru apartament,acţiune respinsă de instanţă prin sentinţa civilă nr.3936/2009 motivată de judecător pe baza declaraţiei făptuitorului CIL care a arătat că reclamanta a fost cea care s-a răzgândit şi nu a mai dorit încheierea contractului.

Există suspiciunea că această mărturie nu este adevărată întrucât la dosarul cauzei nu există nici o dovadă din care să rezulte că petenta a fost anunţată.

Din contră,potrivit actelor din dosar,rezultă că termenul pentru încheierea contractului fusese amânat cu o lună,întrucât administratorul Agenţiei nu întocmise toate actele ,fapt ce reiese chiar din conţinutul interogatoriului luat promitenţilor vânzători; la întrebarea „ dacă a fost anunţată cu privire la ora şi locul ales” aceştia răspunzând că” aceasta era problema agentului imobiliar”.

Rezultă şi că,promitenţii vânzători,în martie 2007 nu aveau nici dezbătută succesiunea pentru a putea vinde imobilul,rezultând din cuprinsul sentinţei civile că certificatul de moştenitor a fost eliberat în decembrie 2008.

Potrivit antecontractului,dacă petenta se răzgândea pierdea avansul plătit şi comisionul Agenţiei.

Ori,la dosarul cauzei,nu există nici o dovadă concretă ( notificare,o adresă,o copie de pe o factură telefonică din care să rezulte că făptuitorul a apelat-o pe petentă) cu privire la înştiinţarea numitei MC.

Faptul că, vânzătorii şi administratorul Agenţiei au declarat în faţa notarului că au discutat telefonic şi personal cu petenta,aceasta refuzând încheierea contractului,nu face dovada faptului că petenta s-ar fi răzgândit,putând fi chiar o înţelegere între aceştia de a rămâne cu avansul ,respectiv comisionul plătit.

În consecinţă,urmează ca Tribunalul să admită recursul în baza art.38515 pct.2 lit.d cod pr.penală,să caseze sentinţa de fond,iar în baza art.2781 alin.8 lit.b cod pr.penală să admită plângerea,să desfiinţeze rezoluţia procurorului si să trimită cauza la Parchet în vederea începerii urmăririi penale urmând ca procurorul să facă verificările arătate de instanţă ( dacă a existat un înscris din care să rezulte că petenta a fost anunţată despre ziua prezentării la notar sau o factură telefonică din care să rezulte că cel puţin cu câteva zile înainte de data prezentării lor la notar,făptuitorul a apelat-o pe petentă şi dacă promitenţii vânzători aveau toate actele necesare pentru vinderea proprietăţii lor la termenul la care s-au prezentat la notar).

Procurorul va verifica si data la care aceştia au vândut unei alte persoane,dacă au făcut această vânzare prin intermediul aceleiaşi Agenţii.

Doar în acest fel, va putea concluziona dacă făptuitorul a declarat mincinos atunci când a susţinut că petenta a fost anunţată despre momentul încheierii contractului.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro