404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Infracţiuni de fals, înşelăciune, neglijenţă în serviciu, abuz în serviciu

Asupra recursurilor penale :

Prin sentinţa penală nr.497/27 mai 2010 Judecătoria Buzău a dispus următoarele :

A respins excepţia inadmisibilităţii plângerii, excepţie formulată de reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.

A respins plângerea formulată de petenţii NML şi NIC, prin procurator NF, ca nefondată.

A menţinut ca temeinică şi legală Rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nr. 3179/P/2009 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău privind pe făptuitorii SG, PV şi RN.

În baza art. 192, alin. 2, Cod procedură penală a obligat petenţii la 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 193, Cod procedură penală obligat petenţii la 750 lei cheltuieli judiciare către făptuitoarea SG.

Petenţii prin intermediul procuratoarei au formulat plângere penală împotriva făptuitoarei SG şi funcţionarilor de la Sucursala CEC BANK Buzău pentru săvârşirea infracţiunilor de fals, înşelăciune, neglijenţă în serviciu, abuz în serviciu. În motivarea plângerii penale, petenţii au arătat că făptuitoarea SG a lichidat mai multe carnete de CEC, unde titular era bunicul lor NI, iar făptuitoarea avea calitatea de împuternicit pe timpul vieţii titularului şi lichidarea a făcut-o după decesul titularului.

Prin Rezoluţia nr. 3179/P/2009 din 15.02.2010, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a dispus neînceperea urmării penale faţă de SG, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune, prevăzute de art. 290 şi art. 215, Cod penal, reţinându-se că fapta nu nu există şi respectiv nu este prevăzută de legea penală şi neînceperea urmării penale faţă de PV şi RN (funcţionarele CEC), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 249, Cod penal, reţinându-se că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul laturii subiective şi obiective, deoarece nu s-a dovedit că cele două funcţionare şi-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu.

Făptuitoarea SG, a constituit depozitele respective pe numele defunctului NI, ocazie cu care s-a trecut la clauza de retragere, posibilitate pe care o avea potrivit pct.26 alin.3 din procedura de lucru;

– faţă de acestă situaţie şi de conjunctura generată de decesul titularului, de suportarea cheltuielilor legate de înmormântare şi pomenirile ulterioare, făptuitorea a lichidat cele două depozite constituite de ea, fără ca prin aceasta să aibă sentimentul că săvârşeşte o faptă penală, aşa cum în mod corect s-a reţinut în rezoluţie, fapta sa atrăgând eventuala răspundere civilă;

– În ceea ce priveşte funcţionarele CEC, acestea au respectat procedura de lucru, care nu presupune efectuarea de cercetări cu privire la titularii carnetelor CEC (dacă mai sunt în viaţă sau nu) şi în consecinţă nu au săvârşit nici o faptă penală;

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs NLM si NI, prin procurator, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate sun următoarele aspecte :

-deşi organele de urmărire penală au efectuat acte premergătoare în cauză,acestea nu au fost finalizate într-un proces verbal aşa cum prevede art.224 alin.3 cod pr.penală ;

-organele de cercetare penală nu au luat declaraţii funcţionarelor CEC,nu au solicitat atribuţiile de serviciu ale acestora ceea ce ar fi dovedit săvârşirea infracţiunilor de serviciu (art.248 si 249 cod pr.penală).

-clauza de împuternicire constituită în favoarea făptuitoarei SG era valabilă,aşa cum rezultă din libret,numai pe timpul vieţii titularului;

-făptuitoarea SG a acţionat cu rea-credinţă si a retras sumele de bani constituite pe libretele CEC,cu concursul funcţionarelor,desi aceste sume reveneau moştenitorilor defunctului NI;

-s-a solicitat începerea urmăririi penale pentru a se stabili adevărul şi tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi.

Tribunalul,verificând sentinţa recurată pe baza materialului şi lucrărilor din dosar,motivelor de recurs invocate,precum si sub toate aspectele de fapt si de drept,potrivit art.3856 cod pr.penală va reţine că recursurile sunt nefondate pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale din 15.02.2010 si sentinţa recurată sunt temeinice si legale.

Potrivit adresei nr.16656/21.12.2009 emisă de CEC Bank Buzău,făptuitoarea SG a completat si semnat documentul de depunere cu nr.838-1-1552/31.08.2004,în calitate de depunător iar potrivit reglementărilor interne ale băncii (procedura de lucru nr.326 pct.26(2) alin.3” clauzele de împuternicire pot fi introduse în libretele de economii de clienţii care efectuează depuneri pe numele altor persoane,numai la emiterea libretelor de economii; de asemenea,potrivit aceleiasi proceduri (fila 48 din dosarul de urmărire penală),nu era necesar acordul titularului pentru depunerea iniţială iar pentru anularea sau modificarea clauzei de împuternicire,titularul trebuia să formuleze o cerere în acest sens.

Pentru restituirea sumelor de bani,banca verifică numai identitatea clauzei de împuternicire,neexistând proceduri legale care să oblige salariatul CEC Bank să ceară persoanelor cu drept de restituire dintr-un libret de economii dovada că titularul este sau nu în viaţă.

Avându-se în vedere aceste norme ale băncii,reţinând faptul că funcţionarele CEC Bank nu au încălcat dispoziţiile care reglementau restituirea sumelor de bani iar făptuitoarea nu a falsificat înscrisuri sub semnătură privată,în condiţiile arătate de art.290 cod penal,urmează a se reţine că soluţia de neîncepere a urmăririi penale este temeinică şi legală.

În plus,reţinând si faptul că între defuncţii NI şi M si familia făptuitoarei erau relaţii apropiate,că a existat o preocupare pentru efectuarea cheltuielilor de înmormântare,nu s-a putut stabili că făptuitoarea a acţionat cu intenţia inducerii în eroare a functionarelor CEC Bank,în condiţiile în care procedura de eliberare a sumelor de bani către împuternicitul libretului CEC nu prevedea obligativitatea unei declaraţii ori a prezentării unei situaţii din care să rezulte dacă titularul este în viaţă.

Chiar scopul instituirii acestei clauze în libretul CEC era ca împuternicitul să poată ridica banii,fără să fie făcută o menţiune în legătură cu încetarea împuternicirii la decesul titularului.

Faţă de aceste considerente,se va reţine că nu există indiciile comiterii unor infracţiuni astfel încât soluţia de neîncepere a urmăririi penale este temeinică si legală.

Şi motivul de recurs privind neîntocmirea procesului-verbal de efectuarea actelor premergătoare este neîntemeiat,în condiţiile în care nu există o dispozitie legală ce sanctionează cu nulitatea absolută actele întocmite fără acest proces verbal în cursul cercetărilor penale.

Aşa fiind în temeiul art.38515 pct.1 lit.b ,art.192 alin.2 si art.193 cod pr.penală recursurile vor fi respinse ca nefondate iar recurenţii vor fi obligaţi la câte 375 lei către intimaţi şi 30 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro