404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

COMERCIAL: Cerere de suspendare provizorie a executării silite până la soluţionarea irevocabilă a fondului, formulată în temeiul art. 581 alin. 1 raportat la art. 403 alin. 4 Cod proc. civ.

Deliberând asupra prezentului recurs comercial : Prin cererea înregistrată la nr. 11977/200/2010 pe rolul Tribunalului Buzău, reclamanta SC C V Zoreşti SA a solicitat în contradictoriu cu pârâta Administraţia Fondului pentru Mediu suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 6834/200/2010 al Judecătoriei Buzău. În motivarea cererii reclamanta a învederat instanţei că pârâta i-a comunicat somaţia nr. 25366/30.04.2010 prin care a înştiinţat-o că datorează suma de 550.457 lei pentru a cărei recuperare a fost declanşată executarea silită în temeiul titlului executoriu 694/2010. Susţine reclamanta că nu datorează această sumă, din evidenţele sale contabile rezultând un debit de numai 17.759 lei către pârâtă, motiv pentru care a formulat în termen legal contestaţie la executare ce formează obiectul dosarului nr. 6834/200/2010. Până la soluţionarea acestui dosar se solicită pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună suspendarea executării întrucât băncile comerciale la care are deschise conturi i-au comunicat că au înfiinţat poprire asupra acestor conturi pentru suma de 550.427 lei. Prin sentinţa civilă nr. 5548 din 30.09.2010 a Judecătoriei Buzău a fost admisă cererea de ordonanţă preşedinţială şi s-a dispus suspendarea executării silite pornite la cererea creditoarei pârâte Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza titlului executoriu nr. 694/2010 emis conform înştiinţării de plată nr. 10018/24.02.2010 pentru suma de 550.457 lei , reprezentând contribuţie la fondul pentru mediu până la soluţionarea contestaţiei la executare ce formează obiectul dosarului nr. 6834/200/2010 al Judecătoriei Buzău. Pentru a hotărî astfel, prima instanţa a reţinut în esenţă că în cauză sunt întrunite condiţiile art. 581 alin.1 Cod procedură civilă cu referire la art.403 alin.4 Cod procedură civilă, apreciind în fapt că se impune dispunerea unei măsuri provizorii, vremelnice pe cale de ordonanţă preşedinţială întrucât procedura de fond a suferit o amânare care deşi rezonabilă are efecte directe nefavorabile asupra activităţii şi bunurilor reclamantei, reflectată tocmai în indisponibilizarea resurselor financiare ale acesteia, fără de care reclamanta nu-şi poate, obiectiv, desfăşura activitatea. Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Administraţia Fondului pentru Mediu care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, considerând că a fost dată cu depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti. În esenţă se susţine că instanţa de fond a refuzat recunoaşterea valorii juridice şi a aplicabilităţii dispoziţiilor legale care reglementează cazurile şi condiţiile în care se poate dispune suspendarea executării silite, astfel cum sunt prevăzute de OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Se arată că soluţia instanţei de fond susţinută de „ motive de echitate procedurală, este greşită nu numai că se dă o interpretare care excede normei comunitare , dar mai ales datorită faptului că, strict raportat la prezenta cauză alegaţiile instanţei sunt pur speculative. Se susţine astfel că potrivit art. 403 Cod procedură civilă numai în situaţia în care s-au fi plătit cauţiunea preşedintele instanţei poate dispune prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă. Prin decizia nr. 872 din 26.11.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de intimată. Hotărând astfel, tribunalul a reţinut : Recurenta Administraţia Fondului pentru Mediu îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art. 304 pct.4 Cod procedură civilă, apreciind că sentinţa atacată a fost pronunţată de instanţă cu depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti. În fapt, reclamanta SC C V Zoreşti a formulat o contestaţie la executare ce formează obiectul dosarului nr. 6834/200/2010 al Judecătoriei Buzău, până la soluţionarea căruia prima instanţă a dispus în temeiul art.403 alin.1 Cod procedură civilă suspendarea executării, cu respectarea dispoziţiilor legale în sensul plăţii unei cauţiuni în cuantumul fixat de instanţă. Astfel, la fila 19 dosar fond se află ordinul de plată nr. 1666 din 09.09.2010 prin care contestatoarea a achitat suma de 27.522,85 lei cu titlu de cauţiune , fiind astfel îndeplinite condiţiile impuse de art. 403 Cod procedură civilă. Se va aprecia astfel de către tribunal că sentinţa pronunţată este legală şi temeinică, susţinerile recurentei în sensul că aceasta a fost pronunţată cu depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti fiind neîntemeiată. Verificând din oficiu legalitatea sentinţei atacate sub toate aspectele de fapt şi de drept, tribunalul a considerat că aceasta a fost pronunţată cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fiind motivată atât în fapt cât şi în drept, considerente pentru care , prin decizia nr. 8725 din 26.11.2010 s-a respins recursul ca neîntemeiat, în baza art. 312 Cod procedură civilă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro