404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

COMERCIAL: Cerere de emitere a ordonanţei care să cuprindă somaţia de plată. Suspendarea judecării cererii, în condiţiile în care împotriva debitorului s-a deschis procedura generală a insolvenţei

Deliberând asupra recursului comercial de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 10903/200/2010 din 9.08.2010, creditoarea SC B T SRL Braşov a solicitat emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată pentru suma de 882,04 lei împotriva debitoarei SC K T SRL Buzău , precum şi obligarea acesteia la penalităţi de întârziere actualizate cu dobânda de referinţă de la data scadenţei şi până la data plăţii efective , cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii , întemeiată pe dispoziţiile OUG nr. 119/2007, creditoarea a învederat că urmare comenzilor debitoarei din 31.08.2009 si 25.09.2009, a efectuat în beneficiul acesteia două transporturi internaţionale , sens în care a emis factura nr. 1230/30.10.2009 pentru suma de 70,69 lei şi factura nr. 1231/30.01.2009 în valoare de 3.602,50 lei , din care s-au efectuat plăţi parţial, rămânând de achitat suma de 864,00 lei, la care se adaugă penalităţi in sumă de 18,04 lei calculate până la data de 15.06.2010.

La primul termen de judecată din 15.09.2010, debitoarea SC K T SRL Buzău , prin lichidator judiciar A I , a depus la filele 24-27 dosar încheierea din 10.06.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2856/114/2010 prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă , solicitând suspendarea judecării cererii de somaţie în temeiul art. 38 din Legea nr. 85/2006.

Prin încheierea din 15.09.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău în raport de cererea formulată de debitoare, s-a suspendat de drept judecata cauzei în baza art. 243 al. 1 pct. 5 din Codul de procedura civilă.

Împotriva încheierii a declarat recurs creditoarea în termen legal conform art. 301 din Codul de procedura civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art . 303.

În expunerea motivelor de recurs , creditoarea a invocat în esenţă că instanţa fondului a indicat în mod greşit drept temei al suspendării judecării cauzei : art. 243 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura civilă , în loc de art. 36 din legea nr. 85/2006, solicitând prin consecinţă casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre continuarea judecaţii şi emiterea ordonanţei de plată împotriva debitoarei astfel cum a fost formulată.

Prin decizia nr. 938 din 17.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Conform prevederilor art. 36 din legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei , de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare , extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale .

Potrivit art 243 alin.1 pct. 5 din Codul de procedură civilă , judecata pricinilor se suspendă de drept prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantei, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.

În raport de prevederile legale enunţate, ambele texte având drept finalitate suspendarea judecării litigiului în cazul în care faţă de debitor s-a deschis procedura insolvenţei , tribunalul a apreciat că soluţia pronunţată de instanţa fondului nu a fost afectată de nelegalitate datorită motivării acesteia în baza art. 243 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă şi nu în baza art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Pentru considerentele ce preced , în baza art 312 alin . 1 din Codul de procedură civilă , prin decizia nr. 938 din 17.12.2010 s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro