404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL- FOND FUNCIAR. NULITATE ABSOLUTĂ PARŢIALĂ TITLU DE PROPRIETATE ART. 8 DIN LEGEA 18/1991 ŞI ART. 30. AL. 2 DIN LEGEA 58/1974 ŞI ART. 36 PCT. 3 LEGEA 18/1991

Deliberand asupra prezentei plangeri de fond funciar.

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta, petenta MD a chemat in judecata pe intimatele BLa , Comisia Locala V–P si Comisia Judeteana B ambele de fond funciar, solicitand pronuntarea unei sentinte prin care sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate emis pe numele defunctului CI.

In motivarea in fapt a cererii , petenta invedereaza instantei ca prin titlul de proprietate, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele defunctului CI autorul petentei si al intimatei BL , pentru suprafetele de 0,8612 ha teren extravilan si de 0,2088 ha teren intravilan cu mentiunea ca terenul extravilan este folosit exclusiv de intimata , iar terenul intravilan este folosit exclusiv de petenta potrivit intelegerii dintre parti.

Petenta sustine ca, prin acest titlu , in mod gresit s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,2088 ha intravilan, deoarece in anul 1977 cand a decedat autorul , mostenirea a fost culeasa de sotia in viata ( mama partilor) CR si de partile in proces , averea succesorala fiind formata din : imobil casa de locuit si teren de 250 mp astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor; prin contractul de vanzare-cumparare, mama partilor a instrainat catre petenta cota de 5/8 din casa de locuit ,ocazie cu care terenul de 250 mp a trecut in proprietatea statului ,iar pe acest teren de 250 mp petenta si sotul sau in prezent defunct au construit o casa de locuit alaturi de imobilul succesoral asa cum rezulta din autorizatia de constructie.

Petenta sustine ca la momentul intrarii in vigoare a Lg 18/1991 in patrimoniul fostului CAP VP se afla doar suprafata de 1838 mp ( 2088 mp – 250 mp) ,restul suprafetei de 250 mp fiind in patrimoniul statului potrivit art. 34 din acest act normativ si putand forma obiectul aplicarii disp. art. 36 alin 3 din aceasta lege ,respectiv constituirii dreptului de proprietate prin emiterea Ordinului Prefectului, cererea pentru constituirea acestuii drept putand fi formulata oricand .

Petenta sustine ca a formulat cerere si a depus-o la Primaria VP in vederea emiterii Ordinului Prefectului, cerere solutionata nefavorabil intrucat pentru suprafata de teren in litigiu de 250 mp s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele defunctului CI , iar titlul de proprietate a fost ridicat de catre sotul intimatei, petenta afland despre existenta acestui titlu cu ocazia solutionarii acestei cereri.

Se mai arata ca, prin adresa emisa de Primaria comunei VP, petenta a fost instiintata ca cererea de constituire a dreptului de proprietate pentru cei 250 mp prin emiterea Ordinului Prefectului, poate fi solutionata favorabil dupa modificarea titlului de proprietate si cum intimata BL nu este de acord ca aceasta modificare sa fie facuta pe cale administrativa, petenta a fost nevoita sa formuleze prezenta cerere.

In drept sunt invocate dispozitiile legale din Lg 18/91 modificata si completata cu Lg 247/2005.

In sustinerea cererii au fost depuse in copie xerox urmatoarele inscrisuri: titlul proprietate, certificat mostenitor, contract vanzare –cumparare, proiect construire casa de locuit din 13.06.1978, autorizatie de constructie , autorizatie constructie, adresa.

Legal citata intimata BL a formulat si depus intampinare potrivit art. 115 Cod proc civila –filele 25-27 prin care solicita respingerea cererii, intrucat terenul cuprins in titlul de proprietate emis pe numele defunctului CI a fost proprietatea exclusiva a acestuia si daca petenta s-ar fi considerat proprietara a suprafetei de 250 mp trebuia sa formuleze in nume propriu cerere de reconstituire pentru acest teren ,daca l-a dobandit de la sotia defunctului CI desi nu a facut nici o dovada in acest sens, asa cum nu este adevarat ca petenta si sotul sau ar fi construit impreuna o casa pe acest teren ,casa fiind construita langa imobilul succesoral dar nu tocmai pe acest teren.

Se mai arata ca , terenul este stapanit nu numai de petenta ci de ambele mostenitoare si suprafata de 2088 mp reconstituita, se afla in patrimoniul fostului CAP si nu in patrimoniul statului pentru ca altfel ar fi putut forma obiectul disp. art. 34 din Lg 18/91 .

Aceasta intimata sustine ca prin aceasta cerere petenta incearca sa diminueze suprafata terenului intravilan ce urmeaza a face obiectul partajului succesoral dintre parti.

In drept sunt invocate disp. art. 115 -118 Cod proc civila.

Legal citata intimata Comisia Locala de fond funciar a formulat si depus intampinare filele 28-29, prin care solicita admiterea cererii ,intrucat exista contractul de vanzare-cumparare autentic pentru suprafata de 250 mp teren intravilan curti-constructii , si potrivit art. 36 din Lg 18/91 , petenta ar putea beneficia prin emiterea Ordinului Prefectului de constituirea dreptului de proprietate pentru acest teren.

Aceasta intimata solicita judecarea cauzei in lipsa potrivit art. 242 Cod proc civila.

In sustinere se depun in copie xerox urmatoarele inscrisuri: cererea, prin care BL si MD solicita in calitate de mostenitoare reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctului tata CI, acte stare civila parti, titlul de proprietate , cererea, prin care petenta solicita emiterea unui titlu de proprietate pentru suprafata de 250 mp teren , contract vanzare-cumparare autentic, autorizatie de constructie emisa pe numele lui MIG .

Instanta a solicitat intimatelor inaintarea hotararii de validare ,evidente agricole sau alte titluri de proprietate avute in vedere la emiterea titlului de proprietate al defunctului CI si a incuviintat efectuarea unei expertize extrajudiciare pentru identificarea terenului de 250 mp ce a intrat in proprietatea statului cu ocazia vanzarii—cumpararii materializate in contractul autentic prin care vanzatoarea CR vinde catre fiica sa MD si ginerele MG cota indiviza de 5/8 din locuinta situata in comuna VP ,constrcutie din chirpici ,acoperita cu tigla, compusa din o camera , o bucatarie , o camara ,un hol si o salica si a suprafetei de 250 mp teren loc de casa aferent locuintei.

Intimata Comisia Locala de fond funciar a depus intreaga documentatie ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate, mai putin hotararea de validare emisa pentru acest teren.

Prin adresa aceasta intimata precizeaza ca titlurile de proprietate erau intocmite conform fiselor redactate de catre reprezentatul OCPI, conform anexelor si parcelarilor existente in evidenta conmisiei locale si erau trimise de acest reprezentant la OCPI in vederea emiterii titlurilor.

Intimata Comisia Judeteana de fond funciar nu a formulat intampinare potrivit art. 115 Cod proc civila ,nu a trimis reprezentant in instanta si nu a solicitat incuviintarea de probatorii.

Aparatorii petentei si intimatei BL au solicitat amanarea pronuntarii in vederea formularii de concluzii scrise pe care le-au depus .

Analizand actele si lucrarile dosarului , prin prisma sustinerilor partilor si a probatoriului administrat ,constand in inscrisuri si expertiza topo extrajudiciara, instanta va retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Petenta MD si intimata BL sunt mostenitoarele defunctului lor tata (CI), decedat la data de 20.10.1977 asa cum rezulta din actele de stare civila si certificatul de mostenitor.

Ulterior decesului lui CI, sotia supravietuitoare a acestuia si mama partilor , numita CR pensionara CAP ,vinde fiicei si ginerelui MD si MG ambii membrii CAP, cota indiviza de 5/8 din imobilul casa de locuit situat in com. VP , iar suprafata de 250 mp teren loc de casa aferent locuintei, trece in proprietatea statului potrivit disp. art 30 alin 2 din Lg 58/1974 , prin contractul de vanzare –cumparare autentic transcris in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni.

Desi ,potrivit acestor dispozitii legale, terenul de 250 mp intravilan, identificat prin schita de la fila 14, cat si prin schita de la fila 54 , trece in proprietatea statului, nemaifiind in patrimoniul fostului CAP VP, totusi la eliberarea titlului de proprietate pe numele defunctului CI ,acest teren se reconstituie in proprietatea acestuia ,desi prin contractul de vanzare-cumparare din 20.06.1978, a iesit din proprietatea acestui defunct ,trecand in proprietatea statului.

In acest sens , disp. art. 8 din Lg 18/91 precizeaza imperativ ca, stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul Cooperativelor Agricole de Productie, se face in conditiile prezentei legi prin reconstituirea sau constituirea acestui drept de proprietate. De prevederile legii beneficieaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre cooperativa, precum si in conditiile legii civile mostenitorii acestora.

In speta dedusa judecatii rezulta fara putinta de tagada ca terenul de 250 mp in litigiu, ce face parte din totalul suprafetei de 2088 mp teren intravilan , cu care defunctul CI s-a inscris in cooperativa , nu se mai afla in patrimoniul fostului CAP ,deoarece ca efect al disp. art. 30 alin 2 din Lg 58/1974 , a trecut in proprietatea statului, odata cu incheierea contractului de vanzare cumparare autentic.

Potrivit disp. art. 36 pct 3 din Lg 18/91 rep. terenurile atribuite pe folosinta pe durata existentei constructiilor , dobanditorilor acestora ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, in conditiile disp. art. 30 din Lg 58/74 trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, proprietari ai constructiilor.

In prezenta cauza, petenta a facut dovada ca foloseste acest teren de 250 mp , situatie necontestata de intimate, si ca este proprietara atat a imobilului casa de locuit dobandita in cota de 5/8 prin contractul autentic,cat si a imobilului casa de locuit construit de petenta si sotul sau potrivit autorizatiei de constrcutie emisa pe numele sotului petentei MG.

Este evidenta greseala comisiei locale de fond funciar recunoscuta de aceasta prin intampinarea depusa la filele 28-29 , cat si lipsa hotararii de validare a acestui titlu de proprietate emis pe numele defunctului CI.

Instanta va inlatura ca neantemeiate ,apararile formulate de intimata BL constand in aceea ca petenta nu a formulat cerere de constituire a dreptului de proprietate potrivit Lg 18/1991 , intrucat petenta isi poate constitui dreptul de proprietate pentru cei 250 mp prin formularea unei cereri de emitere a Ordinului Prefectului care este imprescriptibila; in ceea ce priveste sustinerea ca trebuie pusa in discutie doar cota de 5/8 din suprafata de 250 mp, instanta va inlatura aceasta aparare ,intrucat din contractul de vanzare cumparare autentic , rezulta textual ca : „ suprafata de 250 mp teren loc de casa aferent locuintei de mai sus , odata cu autentificarea prezentului contract, in conformitate cu art. 30 alin 2 din Lg 58/1974 , trece in proprietatea statului”, situatie in care a trecut la stat suprafata de 250 mp si nu cota de 5/8 din aceasta suprafata; referitor la apararea potrivit careia suprafata de teren poate fi amplasata oriunde in alta parte in perimetrul curtii, instanta va inlatura aceasta aparare ,intrucat atat in proiectul de instrainare din 13.06.1978 cat si in raportul de expertiza extrajudiciara IG , suprafata terenului este identic ( in acelasi mod ) identificata ca amplasament , dimensiuni si vecinatati .

Pentru toate aceste considerente , instanta vazand si disp. art. 8 alin 1 , art. 10 alin 3, art. 13 alin 1 ,art. 14 alin 1 si 2 , art. 34 si 36 alin 3 din Lg 18/1991 ,si art. 1169 Cod civil va constata ca actiunea formulata de petenta este intemeiata , urmand sa o admita.

Va constata nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate emis pe numele defunctului CI , cu moştenitoarele MD şi BL , de către intimata Comisia Judeţeană de fond funciar , pentru suprafaţa de 1 ha şi 700 mp teren , intravilan -2088mp- şi extravilan -8612- situată pe raza comunei VP.

Va omologa raportul de expertiză topo GI şi va dispune modificarea titlului de proprietate, în sensul că se va reduce suprafaţa de 2088 mp , din intravilan cu 250 mp , teren situat în sat VP , cu următoarele vecinătăţii : N- BI, pe 20,85 ml ; S- moştenitoare CI , pe 14,40 ml +7,13 ml ;E –strada Bisericii pe 12 ml ; V-moştenitoare CI , pe 11,95 ml .

Va dispune emiterea unui alt titlu de proprietate pe numele defunctului CI , cu moştenitoarele MD şi BL , de către intimata Comisia Judeţeană de fond funciar , pentru suprafaţa de 1 ha şi 450 mp teren , din care 1838 mp intravilan şi 8612 mp extravilan .

Va lua act că petenta nu solicită cheltuieli de judecată .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro