404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL. APLICABILITATEA ART. 23 DIN LEGEA 18/1991 ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII IMOBILELOR PRIN ÎNSCRIS SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constată:

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante reclamantii RS, DF, IZ şi SCS au solicitat in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALA M şi COMISIA JUDETEANA B PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, conform art. 42 din Legea nr. 1/2000, introdus prin Titlul VI din Legea nr. 247/2005 raportat la art. 15 lit. p din Legea nr. 146/1997 si art. 1 al. 2 din O.G. nr. 32/1995.

In motivare, reclamantii au aratat ca in calitate de mostenitori ai defunctului CS prin titlul de proprietate in discutie li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata totala de 2,04 ha teren desi autorul lor a intrat in CAP cu 2,34 ha, fiind omis de la reconstituire dreptul lor de proprietate si pentru suprafata de 0,30 ha teren intravilan care figura la 01.01.1990 in perimetrul CAP ulterior acesta nefiind reconstituit in beneficiul altor persoane.

In drept au fost invocate dispozitiile art. III (1) lit.a din Legea nr. 169/1997 privind modificarea si completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 modificata prin Legea nr. 247/2005.

Comisia Locala M a formulat in termen legal, cu adresa, intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii motivat in esenta de faptul ca suprafata de 0,30 ha teren a fost instrainata unui cumparator inainte de aparitia Legii fondului funciar nr. 18/1991 (filele 11-12 dosar).

Parata Comisia Judeteana B nu a formulat intampinare in conditiile art. 1141 al. 2 si art. 115 din C.proc.civ. si nici nu a fost reprezentata in instanta pentru a arata exceptiile, probele si toate mijloacele de aparare fata de cererea reclamantilor.

Prin serviciul registratura al instantei, la data de 09.01.2008, reclamantii si-au completat motivarea in fapt a actiunii introductive invederand ca la data instrainarii casei de locuit si terenul, ce au constituit proprietatea autorului lor, conform inscrisurilor sub semnatura privata din 27.04.1975 si respectiv 17.06.1975a instrainat numai casa si terenul „conform legilor in vigoare” care nu putea fi mai mare de 250 mp, cat potrivit legilor de la data respectiva puteau fi detinute in proprietate.

Comisia Locala M a comunicat instantei la termenul din 08.02.2008, documentatia avuta in vedere pentru emiterea titlului de proprietate in litigiu respectiv: cererea de intrare in CAP pe numele autorului defunct CS, fila din registrul agricol anii 1959 – 1963, referatul Comisiei Locale Merei , adresa a Comisiei Judetene Buzau de validare a acestui referat.

In cauza instanta a administrat la solicitarea partilor proba cu inscrisuri in cadrul careia au mai fost atasate in copie xerox: titlu de proprietate, fise premergatoare emiterii titlului de proprietate, cerere de chemare in judecata si intampinare formulate in dosarul al Judecatoriei Buzau, inscrisuri sub semnatura privata intitulate „chitanta”, adeverinta emisa de Primaria com. Merei.

De asemenea, instanta in virtutea rolului sau activ in materie de probatorie reglamantat de art. 129 C.proc.civ. a solicitat de la parata Comisia Locala M relatii cu privire la situatia juridica a terenului in litigiu, relatii care fiind trimise au fost atasate la dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Autorul reclamantilor, CS, a fost membru cooperator si s-a inscris la nivelul anului 1962 in CAP cu suprafata totala de 2,34 ha care includeau si suprafata de langa casa de 0,30 ha teren.

Mostenitorii lui CS, printr-un inscris sub semnatura privata, au instrainat la 27.04.1975 numitei TS un imobil casa de locuit situat in sat L, facandu-se ulterior mentiunea cu privire la terenul aferent, tot printr-un inscris sub semnatura privata, intocmit la 17.06.1978, ca a fost instrainat „si terenul conform legilor in vigoare”.

In baza dispozitiilor Legii 18/1991, art. 8 si urmat. Reclamantii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul adus in CAP de autorul lor.

Prin referatul Comisia Comunala Merei a propus Comisiei Judetene Buzau diminuarea suprafetei totale in anexa 3, pozitia …, la autorul defunctului CS, de la 2,34 la la 2,04 ha, deoarece suprafata de 0,30 ha reprezinta terenul aferent casei de locuit care a fost instrainata inainte de aparitia Legii nr. 18/1991.

Prin Hotararea Comisia Judeteana Buzau a validat propunerea respectiva si a diminuat suprafata inscrisa in anexa 3, pozitia …, de la 2,34 ha la 2,04 ha.

Ca urmare, a fost intocmita fisa premergatoare, apoi a fost emis titlul de proprietate in litigiu, pe numele reclamantilor, pentru suprafata totala de 2,040 ha, care nu include si suprafata de 0,30 ha intravilan.

Prin adresa, Comisia Locala M a comunicat instantei ca pentru suprafata de 0,30 ha teren intravilan sat L in discutie nu au fost emise titluri de proprietate altor persoane.

In raport cu dispozitiile art. 129 al. 6 C.proc.civ. , dand expresie principiului disponibilitatii partii in procesul civil, instanta are obligatia sa ramana in cadrul obiectului si temeiului cauzei, asa cum au solicitat reclamantii, nefiind in drept sa examineze pricina in alt cadru procedural.

In speta, reclamantii si-au precizat clar inca de la actiunea introductiva motivele de drept in limitele carora inteleg sa se judece si au insistat in acestea la termenul din 29.01.2008 , astfel incat prin schimbarea lor de catre instanta s-ar aduce atingere principiului disponibilitatii.

Textul art. III (1) lit.a din Legea nr. 169/1997, invocat de reclamanti, prevede ca sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data incheierii actului juridic „actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor fizice care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

(i) actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;

(ii) actele de reconstituire sau constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop;

(iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;

(iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea tilului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor;

(v) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in masura in care au depasit limitele de suprafete stabilite de art. 24 al. (1) din legea nr. 18/1991;

(vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior in proprietate astfel de terenuri”.

În speta, titlul de proprietate, a carui anulare partiala a fost solicitata, nu a fost înscrisă suprafata de 0,30 ha intravilan in discutie iar pentru terenul in litigiu nu au fost emise titluri de proprietate pentru alte persoane, astfel cum rezulta din cele ce preced.

Instanta apreciaza ca niciuna din situatiile prevazute de art. III al. 1 lit.a, punctele i – vi din Legea nr. 165/1997 republicata prin Legea nr. 247/2005 nu este aplicabila situatiei pendinte judecatii.

In alta ordine de idei, potrivit art. II al. 1 din H.G. nr. 1832/22.12.2005 aprobata prin HG nr. 890/2005 „propunerile comisiilor comunale (…) validate prin hotarari ale comisiilor judetene (…) adoptate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sunt si raman valabile daca nu au fost contestate in termenul legal”.

In speta, reclamantii prin nici o proba administrata in cauza nu au demonstrat ca au contestat, in termenul si conditiile art. 52 al. 2 din Legea nr. 18/1991, Hotararea a Comisiei Judetene Buzau – in baza caruia a fost emis titlul de proprietate in discutie – si nici ca ulterior s-au adresat cu cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,30 ha teren potrivit art. III din Titlul VI al Legii nr. 247/2005, coroborat cu art. 33 din legea nr. 1/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005 (desi sarcina probei le incumba potrivit art. 1169 C. civ. si art. 129 C.proc.civ).

În fine, tinand cont de pretul achitat de cumparator la data de 27.04.1975 si anume 28.000 lei, de faptul ca in inscrisul sub semnatura privata intitulat „chitanta” intocmit la data respectiva sunt trecute vecinatatile terenului in litigiu, de faptul ca locuinta instrainata era compusa din 2 camere si antreu, edificata din chirpici, acoperita cu tabla si ca de la data cumpararii pana in prezent au stapanit respectivele bunuri atat cumparatorul initial, cat si cel subsecvent ( fila 23 – 24 dosar), instanta apreciaza ca intentia partilor a fost de a transmite dreptul de proprietate asupra intregului bun, desi la momentul incheierii conventiei vanzatorul nu mai avea in proprietate intreaga suprafata de teren, ci numai 250 mp, care in cazul incheierii actului in forma autentica ar fi fost preluati de stat potrivit art. 30 al. 2 din legea nr. 58/1974, deoarece autorul reclamantilor era membru cooperator.

Cu toate acestea, acest fapt nu inseamna ca la stabilirea conditiilor vanzarii – cumpararii partile nu au avut in vedere intreaga suprafata de teren care a intrat in posesia cumparatorului.

Dispozitiile art.23 al. 2ind. 1 din Legea nr. 18/1991 prevad ca in cazul instrainarii constructiilor, suprafetele de teren aferente casei de locuit si anexele gospodaresti, curtea si gradina, sunt cele convenite de parti la data instrainarii.

Instanta va inlatura sustinerile reclamantilor potrivit carora la data de 27.04.1975 s-ar fi dorit instrainarea numai a suprafetei de 250 mp avand in vedere ca de la data respectiva si pana in prezentnu au folosit ei terenul in litigiu, ci cumparatorul.

In considerarea celor ce preced, instanta in temeiul art. III lit.a din Legea nr. 169/1997 cu aplicarea tuturor dispozitiilor legale anterior enumerate, urmeaza sa respinga actiunea pendinte judecatii ca fiind evident neintemeiata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro