404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL. FOND FUNCIAR. DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE PENTRU TERENUL SOLICITAT

Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată sub nr. unic reclamanţii RF, MC şi PŞ au chemat în judecată pe pârâtele COMISIA LOCALĂ şi COMISIA JUDEŢEANĂ şi au solicitat ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună anularea Hotărârii nr.360/09.03.2007 adoptată de pârâta Comisia judeţeană, precum şi reconstituirea dreptului lor de proprietate asupra suprafeţei de 1,05 ha. pădure în calitate de moştenitori ai defunctului MVG.

Conform dispoziţiilor art. 42 din Legea 1/2000 modificată prin Legea 247/2005, prezenta este scutită de taxe judiciare de timbru şi de timbru judiciar conform art. 1 alin. 2 din O.G 32/1995.

În motivarea plângerii lor reclamanţii au învederat instanţei că s-au adresat în termenul legal Primăriei comunei cu cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1,05 ha. pădure în calitate de moştenitori ai defunctului MV.G, care a deţinut pădurea indicată pe amplasamentul denumit „SC…”. Au precizat reclamanţii că au depus acte de proprietate şi acte de stare civilă din care rezultă că bunicul lor a figurat în anul 1958 cu suprafaţa de pădure solicitată. Au apreciat astfel reclamanţii că în mod nelegal cererea le-a fost respinsă.

În susţinerea plângerii formulate şi cu respectarea dispoziţiilor art.112 alin.2 Cod procedură civilă reclamanţii au depus la dosarul cauzei copiile următoarelor înscrisuri: adresa emisă de Primăria, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, plicul de corespondenţă cu data poştei 03.05.2007, extras din tabelul nominal de locuitori proprietari de păduri ce au fost naţionalizate în anul 1951 în comuna … în anul 1958 eliberat în copie legalizată sub de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, actul de vânzare autentificat, actul de vânzare autentificat, actul de vânzare autentificat la data de 10.02.1915, declaraţia martorului DG.G nedatată, act de vânzare autentificat, actul de naştere privind pe IGVI.M eliberat în copie din registrul stării civile pentru născuţi, certificatul de deces, certificatul de naştere, certificatul de deces, certificatul de naştere, certificatul de naştere, certificat de despărţenie, certificatul de deces şi certificatul de moştenitor eliberat de BNP SS.

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă, cu referire la prevederile speciale din Titlul XIII – Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare al Legii 247/2005, instanţa a solicitat pârâtelor să depună întâmpinare în conformitate cu art. 115 şi următoarele Cod procedură civilă, precum şi înaintarea tuturor actelor care constituie documentaţia întocmită ca urmare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de reclamantă şi înregistrată la Primăria comunei.

Astfel, cu adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului a fost înaintată în copie Hotărârea nr.360/09.03.2007 a comisiei judeţene în extras.

La data de 12.06.2007 pârâta Comisia locală pentru aplicarea legilor fondului funciar a depus întâmpinare , solicitând respingerea plângerii reclamanţilor pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 din Legea 1/2000, art.5 literele a şi b din H.G. 890/2005 actualizată şi art.11 alin.1 din H.G. 890/2005 pârâta susţinând că cererea reclamanţilor nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi admisibilă.

Au fost ataşate întâmpinării copiile înscrisurilor ce s-au constituit în documentaţia alcătuită la cererea de reconstituire a dreptului de proprietate înregistrată, respectiv: adresa emisă de Primăria comunei, confirmarea de primire a acesteia de către reclamantă la data de 04.05.2007, contestaţia, cererea, certificatul de căsătorie, certificatul de deces, certificatul de naştere, certificatul de deces, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere, actele de proprietate depuse în copie şi de către reclamanţi, extras din tabelul nominal de locuitori proprietari de păduri ce au fost naţionalizate în anul 1951 în comuna … în anul 1958 eliberat în copie legalizată de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, tabel nominal în cuprinsul căruia la poziţiile … figurează moştenitorii defunctului MV.G şi plicul de corespondenţă cu data poştei 12.06.2007.

Judecatoria Buzau prin sentinta civila a admis plangerea formulata de petenta si a dispus anularea partiala a Hotararii nr. 360 din 9.03.2007 , urmand ca intimatele sa-i reconstituie petentilor dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,05 ha padure .

Impotriva sentintei Comisia locala a formulat cerere de recurs prin care a aratat ca solicitarea petentilor de a li se reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,05 ha , este neîntemeiata intrucat aceasta suprafata a fost reconstituita prin titlul de proprietate, ca pe de alta parte instanta avea obligatia sa stabileasca amplasamentul suprafetei ce urma sa fie reconstituita petentilor .

Tribunalul Buzau prin decizia civila a admis recursul declarat de intimata Comisia Locala si a dispus casarea sentintei recurate si tirmiterea cauzei spre rejudecare la acesiasi instanta , in vederea efectuarii unei expertize topografice , ocazia cu care urmeaza a fi analizate si celelalte motive de recurs invocate de recurenta.

Dupa casare cu trimitere pe rolul Judecatoriei Buzau cauza a fost inregistrată

La dosar petentii au depus copia titlului de proprietate, copii xerox de pe actele de proprietate intitulate acte de vanzare datate 13.09.1887 ,10.02.1918, 17.11.1912,14.02.1914.

La solicitarea instantei Comisia Locala a inaintat la dosar documentatia care a stat la baza solutionarii cererilor petentilor.

Instanta a dispus efectuarea în cauza a unei expertize topografice in vederea identificarii terenului revendicat de petenti, raportul de expertiza intocmit de expert OM , fiind depus la dosar.

La solicitarea instantei Ocolul Silvic a inaintat la dosar adresa ,iar Primaria a inaintat la dosar.

Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Petentii RF si PS sunt nepotii defunctului MV.G iar petenta MC este fiica defunctului MV.G.

Conform cererii aflate la dosar , cei trei petenti au solicitat la 22.09.2005 reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1 ha si 5 stanjeni de pădure , plus 728 m.p. pamant rural , pe vechiul amplasament in punctul „ …. „.

Comisia Locala \ prin Hotararea nr.360 /2007 a respins solicitarea petentilor motivat de faptul ca nu s-a facut dovada continuitatii dreptului de proprietate si nici a modului de preluare de catre stat a suprafetelor solicitate , retinandu-se ca extrasul, de la Arhivele Nationale depus odata cu cererea pentru terenul detinut in anul 1958 de catre MV.G ,este neconcludent .

A retinut instanta ca in dovedirea dreptului pretins petentii s-au folosit de certificatul eliberat de Directia Judeteana a Arhivelor Nationale , certificat din care rezulta ca in anul 1951 conform mentiunilor din 1958 defunctului MV.G i-a fost nationalizata o suprafata de 1 ha si 0,5 ari padure situata in punctul „ … „ in comuna ….

Totodata in prezenta cauza petentii au depus si actele de proprietate aflate la filele 53-69 , acte din care rezulta că autorul, acestora a dobandit in intervalul anilor 1887 -1915 mai multe suprafete de teren , dupa cum urmeza :

Astfel, prin actul de vanzare cumparare datat 1887, defunctul ,MV. G a dobandit 5 stanjeni pădure de pe hotarul …. , mosia ….; prin actul de vanzare cumparare datat 10.02.1912 acelasi defunct a cumparat o parcelă de pamant mosnenesc situata in comuna … , in suprafata de 4698 m.p. invecinata la rasarit cu … ; prin actul de vanzare cumparare din 12.11.1912 defunctul a cumparat o parcela de pamant mosnenesc in suprafata de 700 m.p. ; prin actul de vanzare cumparare datat 11.03.1911 defunctul a cumparat o parcela de pamant rural , in suprafata de 728 m.p.; iar prin actul de vanzare cumparare datat 14.02.1914 defunctul a cumparat o parcela de pamant mosnenesc in suprafata de 5000 m.p.,situata in comuna ….. si o suprafata de 5000 m.p.padure ce se invecina la apus cu padurea …. .

Prin contestatia formulata impotriva Hotararii Comisiei Judetene petentii au contestat solutia data cu privire la suprafata de padure pentru care a solicitat reconstituirea , astfel ca instanta se va limita la a analiza plangerea numai in ceea ce priveste aceasta suprafata ( in zona …nu a existat C.A.P. , astfel ca proprietarii de pamanturi arabile , fanete , islazuri , au continuat sa stapineasca terenurile si dupa ce la nivelul intregii ţari se infiintase C.A.P. ).

Pe parcursul solutionarii cauzei petentii au aratat ca li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 1 ha padure , insa sunt indreptatiti sa mai primeasca 5 stanjeni , deoarece amplasametul padurii reconstituite nu corespunde cu vechiul amplasament .

In sedinta publica din 12.02.2008 petenta RF a precizat ca doreste ca suprafata de padure sa-i fie reconstituita in punctul …., iar in sedinta din 26.03.2008 a invederat ca in punctul „….” s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane, astfel ca vechiul amplasament nu mai este liber, pentru ca in sedinta 16.04.2008 sa solicite ca terenul sa-i fie atribuit in punctul „….”.

In ceea ce priveste toate aceste amplasamente , instanta a constatat ca petenta s-a inspirat din continutul actelor depuse la dosar , pentru a indica vechiul amplasament al suprafetei de padure pentru care se considera indreptatită sa beneficieze de reconstituire , in conditiile în care in realitate nu a fost in masura sa indice precis amplasamentul padurii care a fost preluata de catre stat de la defucntul MV. G si cu intentia de a arata ca suprafata pentru care solicita reconstituirea in baza actelor de proprietate depuse la dosar este alta suprafata decat ce mentionata în certificatul eliberat de la Arhivele Statului.

Din contractele de vanzare cumparare , instanta a retinut ca autorul petentilor a dobandit in proprietate in anul 1887 o suprafata de 5 stânjeni padure pe hotarul cu comuna si o suprafata de 5000 m.p. padure ce se invecina pe una din laturi cu padurea ( actul de vanzare cumparare din anul 1914 ) , astfel ca sustinerea acestora ca defunctul a avut suprafetete de padure in punctele „…” si „….”, sunt neintemeiate .

Potrivit dispozitiilor art.1169 Cod civil petentilor le revena obligatia sa dovedeasca faptul ca suprafata mentionata in certificatul depus la dosar pentru care i s-a eliberat deja titlul de proprietate , este alta decat suprafata mentionata in actele de vanzare .

Potrivit dispozitiilor art.6 din Legea 1 /2000 modificata prin legea 247 /2005 la stabilirea prin reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenuri agricole si forestiere comisiile comunale vor verifica riguros existenta actelor doveditoare , precum si pertinenta , verosimilitatea , autenticitatea si concludenta acestora acte, tinand seama de dispozitiile art.11 al.1 si 2 din aceiasi lege .

Potrivit art.6 al.1 din Legea 1 /2000 consemnarile efectuate intre anii 1945-1990 in registrele agricole , cererile de intrare in fostele C.A.P-uri , documentele existente la Arhivele Statului referitoare la proprietatea terenurilor , neînsotite de titlul de proprietate , au valoare declarativa cu privire la proprietate .

A apreciat instanta că certificatul depus la dosar face dovada ca autorul petentilor la momentul nationalizarii padurilor in anul 1951 avea în proprietate doar suprafata de padure înscrisa in aceasta , respctiv 1 ha si 0,5 ari ( 50 m.p. ).

Actele de proprietate depuse la dosar de catre petenti dovedesc doar faptul ca in intervalul 1887 -1914 a dobandit in proprietate mai multe suprafate de teren si nu pot fi considerate ca facand dovada existentei in patrimoniul autorului lor la momentul preluarii de catre stat.

In virtutea rolului activ conferit de art. 126 C.pr.civ. instanta a incercat sa lamuresca situatia de fapt cu privire la amplasamentul si intinderea suprafetelor detinute de MV. G, însa fiica acestuia MC a aratat ca nu stie câta padure a avut tatal sau , precizand totodata ca detine 2 pogoane de padure de la mama sa , pe langa hectarul reconstituit in anul 2005, iar petentii au precizat ca defunctul a avut 7 copii , fara sa poata arata daca acestia au fost inzestrati cu suprafete de padure sau nu.

Cu ocazia efectuarii expertizei dispuse in cauza partile ( in fapt sotul petentei MC ) au indrumat expertul sa delimiteze o suprafata de 1,5 ha teren situat in punctul „…”, însa niciunul din actele de proprietate depuse la dosar nu dovedeste ca defunctul a detinut o suprafata de 1,5 ha in acest punct .

Fata de probele adminsitrate in cauza , instanta a retinut ca petentilor li s-a reconstituit intreaga suprafata de padure prealuata de la autorul lor MVG in anul 1951 , ca aceasta nu avut alte suprafete de padure in proprietate care sa fi fost preluate de stat , astfel ca plângerea formulata de petenti este neîntemeiata , motiv pentru care instanta o va respinge .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro