404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE. CALITATE PROCESUALA PASIVA A EXECUTORULUI BANCAR. TARDIVITATE

Prin cererea înregistrată la această instanţă contestatorii BP şi BE au formulat,în contradictoriu cu executorul bancar CC,intimata-creditoare S.C.RAIFFEISEN BANK S.A şi adjudecatarul LOM,contestaţie împotriva actelor de executare silită imobiliară,a publicaţiei de vânzare,a proceselor verbale de adjudecare a imobilului şi de distribuire a preţului obţinut din vânzarea imobilului casă de locuit şi anexe împreună cu suprafaţa aferentă de 260 mp.
În motivarea plângerii lor contestatorii arată că sunt titularii dreptului de uzufruct viager asupra imobilului care a făcut obiectul executării silite imobiliare.Executorul bancar a încălcat dispoziţiile art.500 alin.4 C.proc.civ.,deoarece nu a făcut evaluarea corectă a dreptului de uzufruct primind şi folosind un raport de evaluare care încalcă dispoziţiile legale şi subevaluează foarte mult imobilul,prejudiciind astfel nu doar drepturile contestatorilor,ci chiar şi ale intimatei-creditoare.La efectuarea raportului de evaluare trebuiau citaţi şi contestatorii ca titulari ai dreptului de uzufruct;acestora nu li s-a comunicat acest raport de evaluare.Executorul bancar nu a întocmit în mod corespunzător publicaţia de vânzare,nu a respectat termenul stabilit pentru vânzare,nu a afişat publicaţia de vânzare conform legii şi nu a înştiinţat debitorul despre data,ora şi sediul vânzării.Au fost încălcate dispoziţiile art.508 raportat la art.510 C.proc.civ.,întrucât nu s-a ţinut cont de valoarea reală a imobilului conform pieţei imobiliare,iar termenul de 60 de zile între publicaţiile de vânzare nu a fost respectat.S-a diminuat astfel de către executorul bancar valoarea imobilului la mai puţin de 1/3 adjudecându-se la o sumă ridicol de mică.Dreptul de uzufruct nu a fost evaluat corespunzător,iar acest drept avea preferinţă faţă de creanţa chirografară a intimatei-creditoare.
În drept,şi-au întemeiat cererea pe prevederile art.500,508,510,563 C.proc.civ.
La solicitarea instanţei executorul bancar a înaintat în copie dosarul de executare nr.7/2004.
Executorul bancar a formulat întâmpinare prin care invocă excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive.Dat fiind că executorii bancari îşi desfăşoară activitatea în cadrul băncilor,ei nu au personalitate juridică potrivit Ordinului Ministrului Justiţiei nr.2628/C/1995,urmând ca în cauză să fie introdusă creditoarea S.C.RAIFFEISEN BANK S.A.Pe fond,arată că dosarul execuţional are ca obiect executarea silită a bunurilor debitoarei CV în baza titlului executor sentinţa penală a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti,iar nu executarea silită a contestatorilor-uzufuctuari.În mod eronat au arătat contestatorii că au domiciliul în ….,deoarece ei domiciliază în ….,unde şi locuiesc în fapt.Solicită introducerea în cauză a debitorilor CA şi CV.Invocă şi excepţia tardivităţii contestaţiei,deoarece actele de executare nu au fost atacate în termenul de 15 zile prevăzut de lege.Pe fond,contestaţia este neîntemeiată,deoarece imobilul a fost vândut grevat de dreptul de uzufruct aşa încât contestatorilor nu le-a fost nici un prejudiciu,putându-şi exercita în continuare dreptul.
Intimata-creditoare S.C.RAIFFEISEN BANK S.A. a formulat întâmpinare prin care invocă excepţia lipsei de interes a contestatorilor,întrucât executarea silită nu a avut ca obiect şi dreptul de uzufruct şi nu a afectat în nici un fel acest drept;contestatorii pot să-şi exercite dreptul de uzufruct şi după încheierea executării silite.Invocă şi excepţia tardivităţii contestaţiei,întrucât cei doi uzufructuari au luat cunoştinţă de fiecare act de executare însă nu le-au contestat în termenul de 15 zile prevăzut de art.401 din C.proc.civ.Pe fond solicită respingerea ca nefondată a contestaţiei,deoarece executarea s-a desfăşurat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale;în dosarul de executare există dovezile comunicării actelor de executare iar contestatorii s-au prezentat la sediul intimatei-creditoare de nenumărate ori interesându-se de stadiul executării silite.Valoarea imobilului a fost stabilită potrivit raportului de evaluare care nu a fost contestat.
La solicitarea instanţei,Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei a comunicat adresa de domiciliu a contestatorilor,neschimbată din 1992 şi până în prezent,în ……
Instanţa din oficiu a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a debitorilor CV şi CA.
Faţă de excepţiile invocate de părţi şi instanţă,s-a procedat la soluţionarea acestora cu prioritatea care rezultă din efectele acestora.Prin încheierea motivată din 18.12.2008 a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a executorului bancar CC,a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a debitorilor CA şi CV şi s-a amânat pronunţarea pe excepţia de tardivitate a contestaţiei la executare.
Analizând excepţia tardivităţii,instanţa constată că uzufructuarii-contestatori au contestat în cererea lor toate actele executare silită imobiliară efectuate,publicaţia de vânzare,procesul verbal de adjudecare şi cel de distribuire a preţului.În acest caz,este incident termenul de 15 zile prevăzut de art.401 alin.1 lit.a din C.proc.civ.,termen care curge de la data luării la cunoştinţă de către contestatori a fiecărui act de executare;în cazul comunicării actului de executare prin afişare,termenul curge deci de la data afişării.După cum se observă din cuprinsul dosarului de executare,contestatorilor le-a fost comunicat fiecare act de executare întocmit,prin afişare la domiciliul acestora-…..,cum rezultă şi din relaţiile depuse la dosar, fie de către executorul bancar,fie de agentul poştal.Instanţa apreciază că procedura de comunicare prin afişare a actelor de executare de către agentul poştal este conformă legii,deoarece textul art.92 alin.1 şi 4 din C.proc.civ.nu distinge între agentul procedural al instanţei şi agentul poştal,ci face referire la „agentul însărcinat cu înmânarea actului de procedură”.Potrivit art.86 alin.3 din C.proc.civ.,comunicarea actelor de procedură,şi implicit şi a actelor de executare silită se face prin intermediul serviciului poştal fie prin scrisoare recomandată,cu dovadă de primire,sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.Acest text trebuie înţeles în sensul că mijlocul utilizat de serviciul poştal trebuie să aibă aptitudinea de a asigura transmiterea textului şi confirmarea primirii sale,iar nu că agentul poştal este obligat ca în toate cazurile să transmită actul doar când destinatarul poate şi voieşte să confirme primirea;dacă s-ar adopta acest al doilea punct de vedere,s-ar ajunge la concluzia absurdă şi inadmisibilă că ori de câte ori destinatarul nu este la domiciliu sau refuză primirea actului de procedură,comunicarea prin agent poştal să fie imposibilă.În pricina de faţă,toate actele de executare au fost comunicate prin afişare de către agentul poştal sau executorul bancar,şi analizând dovezile de comunicare din dosarul de executare se observă că nici un act de executare nu a fost atacat în termenul de 15 zile de la data comunicării sale prin afişare-procesul verbal de situaţie din 17.05.2004,somaţia din 25.05.2004,raportul de evaluare din 18.05.2004,publicaţiile de vânzare succesive începând din 28.06.2004 şi până la 03.03.2008,procesul verbal de licitaţie din 10.04.2008.De asemenea,procesul verbal de distribuire a preţului,care este ultimul act de executare silită,încheiat la data de 12.05.2008 şi comunicat contestatorilor la data de 15.05.2008 prin afişare,trebuia contestat în termen de 3 zile de la comunicare potrivit art.570 alin.2 C.proc.civ.Actul de adjudecare din 05.05.2008 nu a fost comunicat contestatorilor-uzufructuari,dar acest act se comunică potrivit art.517 C.proc.civ.,doar adjudecatarului şi creditorului urmăritor,neexistând deci motive de nulitate a acestui act.Cum contestaţia la executare a fost introdusă la data de 22.05.2008,rezultă că a fost astfel depăşit termenul de 15 zile care curge de la data comunicării prin afişare a fiecărui act de executare,motiv pentru care excepţia tardivităţii contestaţiei la executare este întemeiată şi se va admite.
Faţă de soluţionarea dată acestei excepţii,nu se mai poate analiza excepţia de fond a lipsei de interes a contestatorilor-uzufructuari.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro