404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL. DIZOLVARE C.A.R

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, petenta UNIUNEA JUDEŢEANĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC a solicitat să se dispună dizolvarea Casei de Ajutor Reciproc LUCIS.
În motivare, petenta a arătat că, în fapt, Casa de ajutor Reciproc Lucis s-a constituit în baza sentinţei civile pronunţată de către Tribunalul Buzău, având ca obiect de activitate întrajutorarea membrilor prin acordarea de împrumuturi cu dobândă, care să se întoarcă la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.
Petenta a învederat că nu mai poate pune în aplicare prevederile art. 4 alin.1 din Legea nr. 122/1996, întrucât CAR LUCIS nu a mai depus situaţii financiare anuale din anul 1999, iar potrivit art. 66 din OG nr. 28/2005, nu mai poate desfăşura activităţi de creditare, întrucât nu s-a înregistrat în Registrul de evidenţă CAR al Băncii Naţionale a României.
A solicitat desemnarea d-nei CV în calitate de lichidator.
În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG nr. 26/2000.
În dovedirea celor susţinute, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, sens în care a depus, în copie, sentinţa civilă pronunţată de către Tribunalul Buzău în dosarul, statutul Casei de Ajutor Reciproc Lucis, încheierea de autentificare, act constitutiv.
La termenul din data de 08.04.2008, petenta a depus precizări la acţiunea introductivă, menţionând că temeiul juridic al cererii este art. 54 lit. a din OG nr. 26/2000, motivat de faptul că nu a mai depus situaţiile financiare din anul 1999.
A ataşat cererii adresa eliberată de Ministerul Economiei şi Finanţelor – Direcţia de reglementări contabile, Borderou cu Casele de Ajutor reciproc care solicită înscrierea la BNR, bilanţ contabil pe anul 1999 al CAR Lucis, lista CAR-uri care nu au depus situaţii financiare anuale la 31.12.2006 eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău.
Acţiunea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 8 lei conform art.13 din Legea nr. 146/1997 şi s-a aplicat timbru judiciar de 0,3 lei, potrivit art. 3 alin.1 din OG nr.32/1995.
În baza art. 167 alin.1 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile existente la dosar, apreciind ca acestea sunt pertinente, concludente si utile dezlegării pricinii.
La solicitarea instanţei, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a comunicat cu adresa că CAR Lucis nu figurează în evidenţe cu situaţii financiare depuse, iar Banca Naţională a României – Direcţia de Reglementare şi Autorizare prin adresa a informat instanţa că această entitate nu a depus documentaţia legală în termenul prevăzut de art. 61 din OG nr. 28/2006, motiv pentru care nu a fost inclusă în lista întocmită de această instituţie.
Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine:
Prin sentinţa civilă pronunţată de către Tribunalul Buzău în dosarul s-a dispus înregistrarea ca persoană juridică a CAR Lucis.
Din statutul CAR Lucis reiese că aceasta este o asociaţie obştească, fără scop lucrativ, creată pe baza liberului consimţământ şi voinţei de asociere a salariaţilor şi a foştilor salariaţi, având ca scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare materială a membrilor săi prin acordarea de împrumuturi.
Fiind o persoană fără scop lucrativ, activitatea sa intră sub incidenţa Legii nr. 122/1996, dar şi a OG nr. 26/2000 (art. 3 din legea nr. 122/1996 care stipulează: Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor şi uniunile acestora se constituie, se organizează şi funcţionează ca persoane juridice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare), motiv pentru care instanţa va analiza existenţa cauzelor de dizolvare de drept prin raportare la dispoziţiile celor două acte normative anterior menţionate.
Dizolvarea reprezintă acel mod de încetare a persoanei juridice aplicabil în cazurile prevăzute de lege şi care presupune lichidarea.
Dizolvarea de drept intervine în condiţiile art. 54 alin.1 lit.a raportat la art. 55 alin1 care enumeră cauzele de dizolvare de drept: a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
Din actele existente la dosar, rezultă că CAR Lucis nu a depus situaţiile financiare cel puţin din anul 2006 (lista CAR-uri care nu au depus situaţii financiare anuale la 31.12.2006 eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, adresa eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice).
În acelaşi sens, instanţa constată că, în acord cu prevederile art. 57 din OG nr. 28/2006, privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, casele de ajutor reciproc pot desfăşura activitate de creditare, în conformitate cu prevederile legii speciale aplicabile acestora şi ale acestui act normativ, cu respectarea următoarelor condiţii: a) înscrierea în Registrul de evidenţă ţinut la Banca Naţională a României; b) păstrarea modului de organizare, funcţionare şi asociere potrivit prevederilor legii speciale care le reglementează activitatea; c) limitarea activităţii de creditare conform prevederilor legii speciale care le reglementează activitatea; d) limitarea surselor de finanţare potrivit legilor speciale care le reglementează activitatea.
Potrivit art. 61 din aceeaşi ordonanţă, caselor de ajutor reciproc le revenea obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, să depună o declaraţie însoţită de documentele prevăzute de lege, în vederea întocmirii unei liste privind entităţile autorizate în materie de către Banca Naţională a Românei, sub sancţiunea prevăzută de art. 62 alin.3: interzicerea desfăşurării de creditare.
Din adresele înaintate de BNR reiese că CAR Lucis nu a remis la Banca Naţională a României, în termenul legal declaraţia prevăzută de art. 61 alin.1 din OG nr. 26/2008, nefigurând printre casele de ajutor reciproc care au solicitat autorizarea, motiv pentru care nu a fost înscrisă în Lista entităţilor care fac obiectul înscrierii în registre, conform art. 62 alin.1.
Instanţa apreciază că, în aceste împrejurări, în raport de scopul stabilit prin statut, Casa de Ajutor Reciproc LUCIS se află în imposibilitatea de a-şi realiza scopul propus, intrând sub incidenţa art. 55 alin.1 lit.b din OG nr. 26/2000, privind dizolvarea de drept.
În ceea ce priveşte dreptul petentei de a solicita lichidarea CAR Lucis, instanţa constată că aceasta este îndrituită să iniţieze un asemenea demers. Art.4 1 din Legea nr. 122/1996, după ce în alineatul 1 statuează că Uniunea Naţională şi uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor, în alineatul 3 dispune că Uniunea Naţională poate iniţia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor sau a uniunilor teritoriale, în condiţiile legii. La o primă vedere s-ar putea susţine că legea limitează dreptul de a solicita dizolvarea doar la dreptul Uniunii Naţionale. Acest text legal trebuie însă coroborat cu prevederile art. 55 alin. 2 din OG nr. 26/2000 cu care se întregesc prevederile Legii nr. 122/1996, care statuează: constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Interesul petentei este evident, atât timp cât legea îi conferă dreptul de a supraveghea activitatea desfăşurată de Casele de Ajutor Reciproc din sfera sa teritorială, luând în considerare că figurarea doar în scripte a unor astfel de persoane juridice care nu ar mai exista în realitate s-ar repercuta chiar asupra activităţii desfăşurate de uniunea teritorială, îngreunând-o.
În lumina considerentelor ce preced, instanţa urmează să admită cererea formulată de petenta Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc şi să constatate dizolvarea de drept a Casei de Ajutor Reciproc Lucis.
În baza art. 61 din OG nr. 26/2000, instanţa va numi în calitate de lichidator pe d-na CV, număr matricol …..

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro