404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Dreptul creditorului chirografar de a solicita revocarea actului de vânzare cumpărare încheiat de debitor în frauda

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe reclamanta SC ASIBAN SA a solicitat în contradictoriu cu pârâţii SE, SV şi SMA pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună revocarea ( desfiinţarea ) contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr … de NSPA Jalbă Norica şi Jalbă Ileana Alexandra făcut în dauna intereselor sale de creditor al pârâtei SE cu consecinţa revenirii bunului în patrimoniul debitoarei. Reclamanta a solicitat de asemenea plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta a învederat că în urma contractului de credit nr … încheiat cu banca CEC pârâta SE a contractat un credit în valoare de 13700 lei, cu obligaţia rambursării creditului într-o perioadă de 5 ani , având o rată lunară de 320.55 lei şi întrucât aceasta a întârziat plata ratelor, societatea reclamantă în calitate de asigurator pentru riscul de neplată al băncii a achitat acesteia suma de 12776,96 lei conform OP.

A mai arătat reclamanta că în urma notificării nr … pârâta nu a înţeles să-şi achite debitul restant, a pus în executare silită contractul de credit prin BEJ Porojnicu Adrian iar la data de 20.07.2007 a fost emisă somaţia în dosarul execuţional nr … prin care i se punea în vedere să achite debitul în sumă de 14281 lei cu titlu de regularizare debit şi cheltuieli de executare ; ca urmare, la data de 15.02.2007 a fost încheiat procesul verbal de către executorul judecătoresc, fată de care pârâta şi-a luat angajamentul că va achita debitul în termen de 6 luni în rate proporţionale pe data de 30 ale fiecărei luni începând cu luna septembrie 2007 însă cum aceasta nu şi-a respectat obligaţia , la data de 15.04.2008, împreună cu executorul judecătoresc s-a deplasat la domiciliul pârâtei ocazie cu care a fost încheiat un proces verbal prin care li s-a adus la cunoştinţă faptul că aceasta a vândut imobilul fiului său SV şi norei SMA, debitoarea având cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului său faţă de creanţa certă, lichidă şi exigibilă anterioară actului atacat. Cât priveşte complicitatea terţului, reclamanta a precizat că aceştia au avut acelaşi domiciliu cu debitoarea cu care sunt rude de gradul întâi iar la data la care şi-a luat angajamentul de plată, aceasta a fost însoţită la sediul executorului judecătoresc de fiul său.

În drept au fost invocate dispoziţiile art 975 C. civ, art 242 alin ultim C.p.civ.

În ceea ce-i priveşte pe pârâţi, aceştia deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare potrivit art 115 şi următoarele C.p.civ şi nici nu s-au prezentat în instanţă pentru explicaţii şi lămuriri.

În cauză instanţa a administrat la solicitarea reclamantei proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost ataşate în copie xerox: ordin de plată nr .., notificare de conciliere nr … emisă de reclamanta , somaţie emisă la 20.07.2007 de BEJ Porojnicu Adrian în dosar execuţional …, dovada comunicării acesteia, procese verbale încheiate la 15.08.2007 şi la 15.04.2008, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr … de NSPA Jalbă Norica şi Jalbă Ileana Alexandra , contract de credit cont … nr …..

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Prin contractul de credit cont … nr …. pârâta SE a contractat de la CEC S.A – un credit în valoare de 13700 lei, pe o durată de creditare de 5 ani. Conform art 11 din acest contract, părţile au convenit ca suma creditată să se ramburseze în 60 de rate lunare, începând cu 18.03.2006 până la 16.02.2011, conform graficului de rambursare.( fila 12-13 dosar)

Din nici o probă administrată în cauză, deşi sarcina acesteia incumba pârâtei conform art 1169 C. civ şi art 129 C.p.civ, nu a reieşit că pârâta ar fi restituit suma împrumutată creditorului.

Întrucât debitoarea a întârziat plata ratelor , reclamanta în calitate de asigurator pentru riscul de neplată al băncii CEC SA a achitat băncii prejudiciate ( în calitate de asigurată) suma de 12776,96 lei prin O.P. nr …, subrogându-se în drepturile băncii, conform art 22 din Legea nr 136/1995, având drept de regres împotriva pârâtei debitoare în vederea recuperării debitului.( fila 6 dosar).

Prin notificarea de conciliere nr … , reclamanta a încercat soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului potrivit art 720 ind 1 C.p.civ.( fila 7dosar) însă ca urmare a faptului că pârâta nu a îndeplinit obligaţia de plată ce-i incumba, s-a început executarea silită a titlului executoriu – contractul de credit în discuţie, fiind constituit dosarul execuţional nr .. al BEJ Porojnicu Adrian, în cadrul căreia a fost emisă somaţia nr … prin care i se punea în vedere conform art 387 C.p.civ să achite debitul şi cheltuielile de executare în sumă totală de 14281,11 lei, somaţie ce a fost primită de aceasta la data de 23.07.2007( fila 24 dosar).

Prin Procesul verbal încheiat la 15.08.2007 de către executorul judecătoresc, pârâta debitoare şi-a luat angajamentul ca va achita debitul în termen de 6 luni în rate proporţionale pe data de 30 ale fiecărei luni începând cu luna septembrie 2007, la casieria ASIBAN SA . ( fila 9 dosar), obligaţie care însă nu a fost respectată de către aceasta.

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr .. de NSPA Jalbă Norica şi Jalbă Ileana Alexandra, reclamanta a vândut pârâţilor SV şi SMA imobilul casa de locuit, proprietatea sa exclusivă împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 375 mp situate în municipiul …, pentru preţul de 106700 euro, din care vânzătoarea nu a primit decât 26700 euro, pentru diferenţa de preţ neachitat renunţând la privilegiul vânzătorului prevăzut de art 1737 pct 1 C. civ ( fila 11 dosar).

Reclamanta creditoare a aflat despre această vânzare cumpărare la data de 15.04.2008, astfel cum rezultă din procesul verbal încheiat la respectivă de executorul judecătoresc şi depus la fila 10 dosar.

Creanţa pe care creditorul o are împotriva debitorului său în cadrul raportului juridic obligaţional îi conferă anumite drepturi asupra patrimoniului acestuia, drepturi care au în vedere asigurarea executării obligaţiei fie în natură, fie în echivalent.

Debitorul răspunde pentru obligaţiile asumate cu întregul patrimoniu. Potrivit art 1718 C. civ „ oricine este obligat personal este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare”, reprezentând dreptul de gaj general al creditorului chirografar asupra patrimoniului debitorului său, adică al acelor creditori care nu-şi văd garantată creanţa prin garanţii reale care să poarte asupra unor bunuri determinate din acel patrimoniu.

În temeiul dreptului de gaj general, creditorii chirografari pot, printre altele, să intenteze anumite acţiuni în justiţie prin care se revocă actele încheiate în frauda drepturilor lor, conform art 975 C. civ.

În speţă, prin vânzarea bunurilor imobile descrise în cele ce preced, debitoarea şi-a cauzat şi şi-a mărit o stare de insolvabilitate, micşorându-şi activul patrimonial.

Având în vedere pe de o parte atitudinea procesuală a pârâţilor, iar pe de altă parte modalitatea în care a fost perfectată vânzarea cumpărarea în discuţie (concretizată în faptul că respectivul contract a fost autentificat la un interval de 5 zile de la data la care debitoarea vânzătoare şi-a luat angajamentul de a achita eşalonat în 6 luni debitul, că aceasta deşi nu a încasat decât o parte mică din preţ a renunţat la beneficiul vânzătorului, că din suma obţinută din vânzare nu a restituit nimic către reclamanta ), instanţa apreciază că debitoarea a avut cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului faţă de creditor.

În ceea ce priveşte complicitatea terţilor cu care debitoarea a întocmit actul oneros atacat, întrucât pe lângă faptul că şi anterior aceştia au avut acelaşi domiciliu cu pârâta ( mun ….- fila 11 dosar) sunt rude de gradul întâi ( fiul şi respectiv nora) iar la data care a fost încheiat procesul verbal din 15,08.2007 debitoarea a fost însoţită de SV ( cum rezultă din motivarea în fapt a acţiunii, aspect necontestat de pârâţi), instanţa va reţine că cei doi cumpărători au cunoscut că prin încheierea actului atacat vânzătoarea şi-a mărit insolvabilitatea, având intenţia de a prejudicia interesele creditorului.

În considerarea celor ce preced, instanţa va admite acţiunea pendinte judecăţii şi va dispune revocarea ( desfiinţarea) contractului de vânzare cumpărare în litigiu, cu consecinţa inopozabilităţii actului faţă de creditor şi a revenirii bunurilor care au făcut obiectul acestuia în patrimoniul pârâtei SE ( creditorul reclamant putând urmări imobilele din mun …. – casă şi teren aferent ) .

Având în vedere pe de o parte dis part 274 C.p.civ, iar pe de altă parte principiul disponibilităţii părţii în procesul civil, instanţa va obliga pârâţii la plata către reclamanta a cheltuielilor de judecată în sumă de 12,50 lei reprezentând taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar aferente acţiunii introductive.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro