404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL-REVIZUIRE FOND FUNCIAR

Deliberand asupra prezentei revizuiri. Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. ../200/25.02.2008, revizuienta – petenta a solicitat in contradictoriu cu intimatii CM, TLA, PIF, SM, Comisia Judeteana de fond funciar ,revizuirea sentinte civile nr. …./….2004 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar nr. …./2003,solicitand desfiintarea acesteia. In motivarea in fapt ,petenta a invederat ca prin sentinta civila nr. …/2004 a fost admisa plangerea formulata de petenti ,s-a anulat hotararea nr. …4/2003 a Comisiei Judetene …de fond funciar si s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele petentilor in calitate de mostenitori pentru suprafata de 45 ha teren arabil ,situat pe raza comunei….,sat…, jud. Buzau in tarlalele 52 si 53, parcelele 369 si 371 privind pe petenta PSE si pentru suprafata de 45 ha teren arabil situat in tarlalele 52 si 53 , parcelele 367 si 371 pe numele petentilor PIF si SM. S-a mai aratat ca, dupa data pronuntarii acestei sentinte, revizuienta a intrat in posesia unor inscrisuri din care rezulta ca aceste terenuri apartinand mosiei Margineanu ,nu s-au intins pe raza comunei…., ci pe raza comunei …, iar la data de 21.02.2008, Primaria…. i-a inaintat aceste inscrisuri doveditoare. si petentii au formulat cerere de reconstituire numai catre Comisia ….( la datele de 13.08.2002 si 9.03.2003), nefigurand inregistrati cu cereri si la Comisia de fond funciar….. De asemenea, revizuienta silicita anexarea dosarului nr. …./2003. Ca probatoriu solicita incuviintarea probei cu inscrisuri. Cererea nu este motivata in drept. In sustinere au fost depuse in original si copie xerox ,urmatoarele inscrisuri:imputernicire avocatiala sentinta civila nr…/2004. Presedinte completului a fosrmulat cerere de abtinere in temeiul disp. art. 24 alin 1 Cod proc civila, care a fost solutionata prin incheierea din data de 4.03.2008, prin care a fost respinsa – incheierea fiind irevocabila. Intimatele TLA, CM si SM, prin aparator av….., au formulat intampinare si acte –filele 24-30, prin care solicita respingerea cererii de revizuire si obligarea revizuientei la plata cheltuielilor de judecata avand in vedere urmatoarele considerente: 1. cererea nu poate fi primita nefiind indeplinite conditiile prev. art. 322 pct 5 si art. 324 alin 4 Cod proc civila: nu sunt indicate actele noi, pe care se intemeiaza cererea; 2. din cuprinsul cererii, s-ar parea ca revizuienta considera acte noi-cererea intimatelor de reconstituire a dreptului de proprietate adresate Comisiei Locale …, document ce nu poate fi considerat act nou, deoarece a constituit obiectul dosarului nr. …/2003 in care revizuienta a fost parte; 3. revizuienta cunostea aceste acte cel mai tarziu la data judecarii procesului la fond astfel ca, in prezent cererea de revizuire este tradiva, deoarece termenul de o luna prev. de art. 324 pct 4 Cod proc civila curge de la data cand inscrisul a fost descoperit. 4. nu a existat nici un impediment pentru ca revizuienta sa intre in posesia actelor noi , acestea fiind depuse la dosar la judecata in fond, astfel ca nu se poate vorbi de vreo imposibilitate de cunoastere a acestora asa cum prevad disp. art. 322 pct 5 Cod proc civila. 5. sustinerile revizuientei ca nu s-a inregistrat cerere de reconstituire la Comisia Locala…, nu pot constitui motiv de revizuire. In realitate intimatele sustin ca prezenta cerere nu este decat un pretext pentru a incerca din nou punerea in discutie a dreptului de proprietate deoarece revizuienta nu a respectat hotararile judecatoresti ,irevocabile ceea ce a condus la obligarea acesteia la plata de despagubiri potrivit sentintei civile nr. …./29.08.2007 a Judecatoriei Buzau. In sustinerea intampinarii, au fost depuse inscrisuri filele 26-30. Intimatele au solicitat ca probatoriu inscrisuri si interogatoriu . La termenul de judecata din data de 5.03.2008, aparatoarea revizuientei si aparatorul intimatelor TLA, CM si SM, au solicitat amanarea judecatii ,potrivit art. 156 Cod proc civila. Totodata aparatorul intimaelor solicita introducerea in cauza in calitate de intimata a Agentiiei Domeniilor Statului fiind parte in cauza nr. …/2003, iar instanta pentru aceleasi considerente dispune introducerea in cauza ca intimata a Comisiei Locale … de fond. funciar. Instanta a dispus atasarea dosarelor nr. …/2006, nr. …./2005, nr. …/114/2007. Intimata Comisia Locala … de fond funciar, a depus intampinare prin care solicita respingerea cererii de revizuire avand in vedere urmatoarele considerente: -suprafata de 45 ha teren arabil, din tarlalele 52 si 53, parcelele 369 si 371 si suprafata de 45 ha din aceleasi parcele si tarlale au fost reconstituite pe numele petentei PSE,ca mostenitoare a defunctului PSN, si pe numele petentilor PIF si SM ca mostenitori ai defunctei TL; – instanta a avut in vedere faptul ca in rezerva Comisiei Locale …nu mai exista teren disponibil pentru a face obiectul reconstituirii, iar pe de alta parte raportul de expertiza Popa Hurmuz, din care a rezultat terenul defunctilor a fost comasat la Ferma …a fostului IAS Stalpu si trecut pe teritoriul administrativ al COM. …fiind stabilit si vechiul amplasament in satul …,tarlalele 52 si 43 ,parcelele 369 si 371 ,teren situat pe teritoriul administrativ al com….. – actuala Comisie Locala …..nu a avut cunostinta de continutul sentintei nr. …/2004, astfel ca in urma circularei nr. 367/8.01.2007 emisa de Comisia Judeteana …., a facut demersuri in vederea incheierii unui protocol de predare –primire cu ADS, pentru atribuirea in fizic a unor suprafete de teren din rezerva in favoarea intimatilor petenti. – astfel, prin hotararile 361/2007 si 369/2008, Comisia Judeteana ..de fond funciar a aprobat pentru Comisia Locala ….efectuarea unor modificari in anexele 37 si 39- despagubiri, dupa cum urmeaza: pentru mostenitorii defunctei TL , atribuirea in fizic a suprafetei de 45,25 ha teren din rezerva ADS pe raza com. C.A. Rosetti si in favoarea mostenitorilor defuinctului PSN, atribuirea in fizic a suprafetei de 9,38 ha teren din rezerva ADS pe raza com. C.A.Rosetti ,iar pentru diferenta de 35,87 ha teren sa fie acordata despagubiri, fiind stabilit amplasamentul pentru punerea in posesie a mostenitorilor in tarlaua 7 parcela 53 pe raza com. C.A.Rosetti. In drept sunt invocate disp. 326 alin 2 Cod proc civila. Aceasta intimata intelege sa se foloseasca de probatorii constand in: acte si orice alte probe si solicita judecarea cauzei si in lipsa potrivit art. 242 Cod proc. civila. In sustinere au fost depuse inscrisuri filele 55-67. Revizuienta ,formuleaza precizari insotite de acte filele 68-71, prin care precizeaza temeiul juridic al cererii constand in disp. art. 322 pct 5 Cod proc civila, prin intrarea in posesia unor inscrisuri de care nu a avut cunostinta ,toate remise prin fax de primaria com…., anterior introducerii prezentei cereri. Aceste inscrisuri atesta faptul ca, autorii intimatilor, nu au posedat niciodata terenuri pe raza com. Movila Banului, toate terenurile fostei mosii Margineanu se afla ca amplasaament in alta parte. Eroarea legata de amplasamentul terenurilor proprietatea autorilor intimatilor a fost mentinuta cu intentie atat de intimati cat si de expertul Popa Hurmuz prin lucrarea efectuata in cauza nr. …./2003, care a precizat ca ,terenurile s-ar fi aflat pe raza satelor Limpezis si Cioranca ,iar la data efectuarii expertizei sunt la dispozitia ADS. Aceste concluzii eronate ale expertizei au fost avute in vedere de instanta la momentul pronuntarii sentintei, desi situatia reala era aceea ca pe terenurile identificate de expert erau atribuite deja titluri de proprietate si proprietarii erau pusi in posesie in mod legal din cursul anului 2002, in tarlalele si parcelele identificate eronat de expert ca fiind vechiul amplasament al mosiei Margineanu. Astfel, se solicita ca pentru stabilirea corecta a situatiei de fapt sa se dispuna efectuarea unui alt raport de expertiza, si totodata se solicita suspendarea executarii sentintei nr. …/16.06.2004 potrivit art. 325 Cod proc civila. prin achitarea unei cautiuni de 500 lei. La termenul de judecata din data de 16.04.2008, instanta a pus in discutie cererea de suspendare a sentintei nr. …/2004, aparatorul intimatelor precizand ca se opune , intrucat aceasta hotarare nu s-a pus in executare; instanta a pus in discutie si cererea de conexare a dosarului nr. …/200/2008 la prezenta cauza ,aparatorul intimatelor s-au opus ,iar instanta apreciind ca sunt indeplinite disp. art. 164 Cod proc civila, a dispus conexarea dosarului nr. …/200/2008 la prezenta cauza; instanta constatand ca sentinta civila nr. …/16.06.2004, nu a fost pusa in executare silita ,aprecieaza ca cererea de suspendare este prematur formulata, si o respinge ,urmand ca recipisa de consemnare a cautiunii, in cuantum de 500 lei depusa la dosar sa fie restituita catre revizuienta la cerere. La termenul de judecata din data de 21.05.2008 instanta , a pus in discutia partilor, necesitatea pronuntarii unei incheieri interlocutorii, avand in vedere inscrisurile – titluri de proprietate, invocate de revizuiente ca si inscrisuri noi, nefiind in masura sa rezolve deodata si fondul . Instanta arata ca, textele care reglementeaza procedura revizuirii in materie civila nu prevad parcurgerea obligatorie a doua etape in judecarea cererii de revizuire, ca in procesul penal. In situatia in care cererea de revizuire se sprijina pe inscrisuri noi, si instanta nu este in masura sa rezolve deoadata si fondul, cererea de revizuire trebuie admisa in principiu printr-o incheiere interlocutorie , dupa care sa se treaca la adminsitrarea probelor, pentru a se da o singura hotarare finala de admitere sau de respingere a cererii de revizuire si a se evita situatia ca, la rejudecarea fondului, sa se ajunga eventual la aceeasi solutie pe care o pronuntase instanta prin prima sa hotarare de fond. Prin urmare hotararea de admitere in principiu a cererii de revizuire, face corp comun cu hotararea finala, astfel ca anularea acestia implica si anularea primei hotarari, care are caracterul unei incheieri interlocutorii. Aparatoarea revizuientei avand cuvantul solicita admiterea in principiu a cerereii si pronuntarea unei incheieri interlocutorii prin care instanta sa dispuna efectuarea de probatorii constand in expertiza topo, care sa stabileasca situatia terenului pe care s-a dispus reconstituirea pe vechiul amplasament , data la care acest teren a intrat pe raza administrativ teritoriala a com. Movila Banului, protocolul de predare, daca titlurile de proprietate emise de Comisia Locala Glodenau Silistea in perioada anilor 2000-2002 in tarlalale 52 si 53 se suprapun sau nu cu amplasamentul stabilit de expertul Popa Hurmuz. Aparatorul intimatelor TLA, CM si SM, precizeaza ca nu este necesara pronuntarea unei incheieri interlocutorii, solicitand respingerea cererii ca inadmisibila si ca tardiv formulata. Avand in vedere exceptia de tardivitate invocata, instanta o pune in discutia partilor, iar aparatoarea revizuientei precizeaza ca tabelul cu proprietarii i-a fost pus la dispozitie de catre Primaria …la data de 21.02.2008 ,iar cererea de revizuire a fost inregistrata la instanta la data de 25.02.2008, deci in termenul legal de o luna prev. de art. 322 pct 5 Cod proc civila cu ref .la art. 324 pct 4 Cod proc civila. Instanta, in temeiul disp. art. 137 pct 2 Cod proc civila, a unit cu fondul exceptia tardivitatii, apreciind ca, pentru dovedirea acesteia sunt necesare administrarea de dovezi. In temeiul disp. art. 327 Cod proc civila ,instanta a incuviintat in principiu cererea de revizuire si a administrat probatorii constand in :inscrisuri si expertiza topo ,ce a fost efectuata de catre expertul Coman Sever. Intimata Agentia Domeniilor Statului, a remis instantei cu adresa nr. …/4.08.2008 inscrisuri constand in : adresa nr. …/2008 ,protocoalele nr. …./30.10.2006 si nr. …./3./12.11.2004 si anexele acestora –filele 104-118. La termenul de judecata din data de 27.08.2008, instanta pune in vedere revizuientei sa depuna in scris documentele pe care le considera inscrisuri noi; solicita intimatei Comisia Judeteana Buzau de fond funciar sa depuna anexa la protocolul de predare –primire din data de 3.07.2001 aferent Comisiei Locale … Revizuienta depune la fila 131 din dosar, precizari prin care arata ca a intrat in posesia inscrisurilor -documente depuse de intimate in sustinerea cererii de reconstituire si a titlurilor de proprietate emise pe terenul reconstituit pe numele intimatelor la data de 21.02.2008. Intimata Comisia Judeteana …de fond funciar, a depus la data de 17.09.2009-filele 135-159 , inscrisurile solicitate de instanta, iar referitor la suprafata de 150 ha teren ,din tarlalele 52 si 53 ce au apatinut fostului IAS Stalpu –Fferma Limpezis, care au fost repartizate in vederea punerii in posesie a persoanelor din anexa 19-actionari, de la com. Glodeanu Silistea, aceasta s-a facut cu respectarea disp. art. 36 din Lg 18/91 cu ref. la art. 8 din Lg 1/2000. Intimata ADS Bucuresti, cu adresa nr. …/6.10.2008 depusa la fila 167, precizeaza ca documentele prin care cele 150 ha teren arabil ,situate in tarlalele 52 si 53 Ferma Limpezis, nu le detine, intrucat atributiile privind amplasamenturile nu sunt in sarcina sa, avand doar atributii de inventariere a terenurilor si de predare pe baza de protocol a acestora catre Comisiile Locale la cererea Comisiei Judetene. Comisia Judeteana Buzau de fond funciar ,depune nota de concluzii scrise la filele 173-175 ,prin care solicita admiterea cererii de revizuire ,aratand ca prin hotararea 345/2006 a dat curs solicitarii revizuientei de a pune in aplicare cele doua hotarari judecatoresti irevocabile, validand propunerile din referatul nr. …./14.02.2006, intrucat vechiul amplasament reconstituit intimatilor este ocupat ,fiind emise titluri de proprietate inca din anul 2000, prin adresele nr. ….si …/2006, fiind mentionate titlurile de proprietate eliberate pe vechile amplasamente ale intimatilor, in tarlalele 52 si 53 pe raza com. Movila Banului. Aceasta intimata arata imposibilitatea obiectiva de punere in executare a celor doua sentinte, intrucat prin protocolul de predare –primire din 3.07.2001, Comisia Locala Glodeanu Silistea a primit teren destinat punerii in posesie a actionarilor pe raza com. Movila-Banului la fostul IAS Stalpu in tarlalale 52 si 53 , pe acest amplasament fiind eliberate un numar foarte mare de titluri de proprietate intrate in circuitul civil ,urmand ca instanta sa faca aplicarea disp art. 2 alin 2 din Lg 1/2000 rep. portrivit carora drepturile dobandite cu respectarea prevederilor legilor fondului funciar, pentru care au fost eliberate adeverinte, procese verbale de punere in posesie sau titluri de proprietate ramand valabile fara nici o alta confirmare. In ceea ce priveste punerea in posesie se arata ca aceasta obligatie este atributul exclusiv al comisiei locale de fond funciar, urmand ca revizuienta sa-i puna in posesie pe intimati pe alte amplasamente libere la data pronuntarii sentintei. Intimatele TLA, CM si SM, prin aparator av…., au depus la dosar la data de 5.11.2008-filele 176-181, raspuns la precizarile revizuientei invocand urm,atoarele exceptii: tardivitatea cererii de revizuire, inadmisibilitatea cererii de revizuire, intrucat inscrisurile trebuie sa fi existat in momentul judecatii procesului terminat prin hotararea atacata; inscrisul sa fi fost necunoscut pentru instanta si revizuient ; partea sa fi impiedicata a-l prezenta din motive ce se pot asimila fortei majore; inscrisurl sa fi fost doveditor, adica determinant pentrui solutia in litigiu ; inscrisul trebuie prezentat instantei odata cu cererea de revizuire , in cel mult o luna de la data descoperirii lui. Intimatele sustin ca cele 27 titluri de proprietate depuse la 17.01.2008 la Tribunalul Buzau nu privesc terenul in litigiu ,nefiind emise pe parcelele 369 si 371 din tarlalele 52 si 53. Intimata Comisia Locala …de fond funciar, a depus la dosar la filele 182-189 ,urmatoarele inscrisuri in copie: protocol predare-primire nr. …./3.06.2008 si nr. …./5.06.2008 ,proces verbal de limitare si plan de situatie ,adresa nr. …/17.01.2008 a Consiliului Judetean Buzau . Instanta a pus in discutia partilor exceptiile invocate de intimate, in sedinta din data de 5.11.2008, aparatoarea revizuientei solicitand respingerea acestora ca neantemeiate. Avand in vedere ca, instanta a avut nevoie de timp pentru a studia inscrisurile depuse, a amanat pronuntarea pentru data de 7.11.2008, cand a apreciat ca asupra exceptiei de tardivitate s-a pronuntat prin unirea cu fondul, exceptia de inadmisibilitate o considera o aparare de fond, dispunand ca partile sa depuna in scris obiectivele pentru expertiza topo. Revizuienta a depus obiectivele la fila 204 si a achitat un onrariu provizoriu de 1000 lei cu chitanta de la fila 214. Intimata Comisia Judeteana de fond funciar depune la dosar la data de 15.12.2008 – filele 215- 225, adresa OCPI Buzau, nr…., …/ 12.01.2008 din care rezulta imposibilitatea obiectiva a punerii in executare a celor doua sentinte a caror revizuire este solicitata, fiind imposibil de reconstituit dreptul de proprietate al petentilor pe vechiul amplasament, imposibilitate existenta de la data efectuarii expertizei Popa Hurmuz. Aceasta intimata a mai depus la dosar inscrisuri –filele 239-246 printre care protocolul de predare –primire din 3.07.2001, din care rezulta fara putinta de tagada ca, la predarea –primirea terenului destinat punerii in posesie a actionarilor comunei …, pentru suprafata de 365,46 ha arabil situat pe raza com……, din care 185,62 in tarlaua 52 si 74,78 in tarlaua 53, s-a facut fara ca din partea Primariei sau Comisiei Locale ….sa participe cineva. Din cauza numarului mare d elucrari in lucru ,expertul Coman Sever a formulat mai multe cereri de amanare, astfel ca instanta a acordat cauzei mai multe termene in vederea efectuarii lucarii ,pana la data de 8.07.2009 ,cand lucrarea a fost depusa la filele 294-319. Intimatele TLA, CM si SM, prin aparator av…., au depus obiectiuni la raport ,precizamnd ca nu au fost citate potrivit art. 208 Cod proc civila si ca nu rezulta ca expertul s-a deplasat la fata locului, iar in ceea ce priveste onorariul solicitat acestea nu se justifica. Comisia Locala …., cu adresa nr. 4001/20.11.2009- filele 340-342 aduce la cunostinta instatei ca la nivelul com. …nu mai exista teren disponibil in vederea punerii in posesie in fizic a persoanelor indreptatite. Legal citat intimatul PIF, nu s-a prezentat in instanta ,nu a formulat intampinare potrivit art. 115 Cod proc civila, nu a solicitat incuviintarea de probatorii din care sa rezulte o alta situatie decat cea sustinuta de revizuienta. Instanta a inaintat obiectiunile catre expert, iar acesta a refacut lucrarea si a depus-o la data de 14.02.2010-filele 404-431, iar ing. Popa Hurmuz a depus la dosar un punct de vedere –fila 403 . Partile nu au mai formulat obiectiuni la raportul de expertiza depus la data de 14.02.2010 ,solicitand amanarea pronuntarii pentru a depune concluzii scrise. Analizand actele si lucrarile dosarului ,prin prisma sustinerilor partilor si a probatoriului administrat constand in: inscrisuri si expertiza topo Coman Sever, instanta va retine urmatoarea situatie de fapt si de drept. Prin sentinta civila nr. …16.06.2004 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar nr. …/2003 s-a admis plangerea formulata de petentii PSE, PFI, SM, s-a anulat hotararea nr. …/6.05.2003 a intimatei Comisia Judeteana ..de fond funciar s-a sidpus reconstituirea suprafetei de 45 ha teren arabil situata pe raza com. …. , jud. Buzau ,sat…, in tarlalele 52 si 53 ,parcelele 369 si 371 , conform raportului de expertiza Popa Hurmuz pe numele petentei PSE ca si mostenitoare a defunctului PSN; s-a dispus reconstituirea suprafetei de 45 ha teren arabil , situata pe raza com…., jud. Buzau ,sat ..in tarlalele 52 si 53 ,parcelele 369 si 371 ,conform raportului de expertiza Popa Hurmuz pe numle petentilor PFI si SM ca si mostenitor ai defunctei TL; a luat act ca petentii renunta la capatul de cerere privind acordarea despagubirilor banesti ; a obligat intimatele in solidar la plata catre petenti a sumei de 13.950.000 lei ROL cheltuieli de judecata. Aceasta sentinta a fost apelata de intimatele Comisia Judeteana …de fond funciar si ADS Bucuresti ,prin decizia civila nr. …/20.10.-2004 pronuntata de Tribunalul Buzau s-au admis apelurile ,s-a schimbat in parte sentinta nr. ../2004 si ia act ca petentii renunta la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 13.950.000 lei ROL stabilite prin sentinta ; a mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate. Pentru a hotara astfel, instanta de fond a retinut ca petentii au facut dovada ca sunt mostenitorii defunctilor care au detinut in proprietate suprafata de 100 ha teren arabil in mosia SM ce tinea de com. …jud. Buzau ,teren care in baza constatarilor raportului de expertiza topo Popa Hurmuz se gaseste in prezent pe teritoriul com….,in extravilanul localitatii …,in tarlalele 52 si 53 ,parcelele 369 si 371 , mai exact in ferma Limpezis a fostului IAS Stalpu, unde se afla o suprafata de 150 ha in curs de predare . Prin sentinta civila nr. …/8.09.2005 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar nr. …/2005 s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a ADS Bucuresti invocata din oficiu ;s-a admis in parte actiunea formulata de petentii PSE, PFI , SM in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala …si Comisia Judeteana Buzau ambele de fond funciar ; s-a anulat titlul de proprietate nr. …/89/15.08.2000 emis pe numele defunctei PE a fost obligata intimata Comisia Judeteana Buzau de fond funciar sa emita doua titluri de proprietate distincte pe numele defunctei PSN si TL ,pentru cate 5 ha teren arabil catre fiecare ,pe vechile amplasamente in com…; a obligat Comisia Locala …sa procedeze la punerea in posesie a petentelor cu cate 5 ha pentru PSE si 5 ha pentru PIF si SM in calitate de mostenitori ,in tarlalele 52 si 53 ,parcelele 369 si 371 ,din com…., pe terenul apartinand fostului IAS Stalpu ; a respins cererea de obligare a ADS Bucuresti la predarea terenului catre Comisia Locala…; a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. Pentru a hotara astfel . instanta de judecata a retinut ca prin titlul de proprietate nr. …./89/15.08.2000 s-a atribuit in proprietatea numitilor SP si TL ,ca si mostenitori ai defunctului PE suprafata de 9,50 ha teren arabil in tarlaua 65 ,parcela 418, in comuna …………prin reconstituirea dreptului de proprietate ; in baza sentintei nr. …/16.06.2004 s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate conform raportului de expertiza Popa Hurmuz pentru diferenta pana la 50 ha ,respectiv de cate 45 ha pe numele petentilor ; suprafata pentru care s-a emis titlului de proprietate nr. …/89, reconstituirea s-a facut pentru cate 5 ha pentru fiecare autor al petentilor ,iar din raportul de expertiza topo Popa Hurmuz, in dosarul civil nr. …/2003, coroborat cu actele de proprietate rezulta ca aceste terenuri erau libere ,in tarlalele 52 si 53 ,parcelele 369 si 371 din totalul de 150 ha apartinand fermei Limpezis. Se poate constata ca instanta si-a format convingerea privind amplasamentul terenului de reconstituit in favoarea petentilor- intimati, potrivit concluziilor raportului de expertiza Popa Hurmuz –depus la data de 8.03.2004, necontestat de parti; aceasta lucrare a fost comunicata revizuientei in ambele dosare , fara ca aceasta sa formuleze obiectiuni; de altfel revizuienta nu a exercitat nici caile de atac impotriva acestor sentinte. In cuprinsul raportului de expertiza Popa Hurmuz se mentioneaza textual: la ora actuala -8.03.2008 –ferma …a fostului IAS Stalpu , mai detine o suprafata de 150 ha teren arabil situat in tarlalele 52 si 53 ,parcelele 369 respectiv 371 . Din datele primite de la ADS s-a spus ca suprafata de 150 ha situata in tarlalele si parcelele mentionate mai sus sunt in curs de predare altor autori;in terenul situat pe cele doua amplasamente… si …..in suprafata de 140 ha ,nu sunt edificate constructii ,terenul avand categoria de folosinta „arabil” si sunt la dispozitia ADS. Ori, din raportul de expertiza topo Coman Sever , depus in acest dosar la data de 17.02.2010 –filele 404-431, rezulta ca suprafetele de teren identificate la data de 10.03.2009 prin raportul de expertiza Popa Hurmuz in tarlalele 52 si 53 parcelele 369 si 371 ,pe teritoriul administrativ al comunei ….anterior identificarii de catre expert au facut obiectul protocolului incheiat la data de 3.07.2001 de predare –primire in vederea punerii in posesie a actionarilor ,in temeiul Lg 268/2001 ,prin care s-au predat suprafetele de 185,62 ha in tarlalele 52 si 74,78 ha in tarlaua 53 catre Comisia Locala …terenurile au fost predate la data de 3.07.2001 de Comisia Locala …fara ca revizuienta sa participe si implicit sa cunoasca de aceast protocol, iar titlurile de proprietate au fost emise in perioada 22.02.2002 -25.02.2002, fiind anexate in copie xerox. In ceea ce priveste amplasamentul terenurilor solicitate de intimati ,din actele din 1940 ,la EST este trecuta „Soseaua Nationala Buzau –Urziceni” ,fapt ce demonstreaza ca terenurile solicitate nu se afla in tarlaua 53 ,parcela 371 pe teritoriul administrativ Movila Banului; pe harta este evidentiata denumirea ”Seceleanca” pentru o parte din terenurile arabile aflate la EST fata de Soseaua Urziceni- Buzau ,pe teritoriul comunei Mihailesti ; pentru ca o parte din mosie in anii 1894-1940 s-ar fi putut afla pe acest amplasament ,pe teritoriul comunei…. Din aceste documente si constatari rezulta fara putinta de tagada ca amplasamentul stabilit prin expertiza topo Popa Hurmuz la 8.03.2004 ,nu era liber inca din iulie 2001,astfel ca pentru punerea in executare a sentintelor civile nr. …/16.06.2004 si nr. …/8.09.2005, ADS preda revizuientei prin protocoalele nr. …/297/3/2004 ,nr. …/2006 ,nr. …/2007 suprafete de 10 ha in tarlaua 53 parcelşa 371 , 57 ,64 ha in tarlaua 53,8,9,62,65,68, arabil si 12,46 ha pasune in tarlaua 8 si 68 pe raza com. ….si 32,36 ha arabil pe teritoriul com. Stalpu ,dar intimatii- mostenitori au refuzat punerea in posesie pe amplasamentele aflate la dispozitia revizuientei potrivit acestor protocoale. Mai retine instanta ca vechiul amplasament al terenurilor solicitate a se reconstitui reprezinta o parte din fosta mosie Sarata-Margineanu situata pe teritoriul comunei …..si nu este in tarlaua 53 ,iar terenurile predate prin protocolul din 3.07.2001 coincid cu cele la care a facut referire expertul Popa Hurmuz in raportul din 8.03.2004. La momentul reconstituirii dreptului de proprietate pentru cele 100 ha teren arabil ,prin cele doua sentinte a caror desfiintare se solicita ,terenurile erau deja atribuite legal, altor persoane ,potrivit protocolului din iulie 2001, intimatii neprezentand revizuientei schite cu amplasamentul terenurilor solicitate. In prezent pe amplasamentele stabilite prin raportul Popa Hurmuz nu exista terenuri libere, iar in martie 2004 revizuienta nu avea in administrare cele 90 ha ,identificate in lucrare. Expertul Coman Sever ,a depus la dosar si nota de evaluare privind onorariul de 13.382 lei ,pe care instanta a pus-o in discutia partilor si desi aparatorul intimatelor av. …a considerat-o exagerata ,instanta a incuviintat aceasta valoare ,apreciind ca suma corespunde volumului de munca depus de expert ,complexitatii cauzei, fiind necesara atat documentarea expertului prin studiu cat si deplasarea la fata locului . Referitor la exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire invocata de aparatorul intimatelor TLA, CM si SM, instanta o va respinge ca neantemeiata avand in vedere urmatorele considerente: Portivit art. 322 pct 5 Cod proc civila revizuirea ,se poate cere in situatia in care dupa darea hotararii, s-a descoperit un inscris doveditor retinut de partea potrivnica sau care nu a putut fi infatisat dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor, inscris cu importanta deosebita in proces ,care daca ar fi fost cunoscut ar fi condus la o alta situatie. In aceasta cauza documentele privind amplasamentul corect si actual al terenurilor ,protocolul din iulie 2001, titlurile de proprietate emise in baza acestui protocol, nu au fost cunoscute de instanta, si nici nu s-au aflat in posesia revizuientei, fiind cunoscute de aceasta la data de 21.02.2008 prin comunicarea facuta de Primaria com….. ,iar ulterior acestei date a fost formulata la data de 25.02.2008 cererea de revizuire in dosar …./200/2008 si in dosar …/200/2008. Toate inscrisurile invocate de revizuienta de la amplasamentul fostei mosii Margineanu, protocolul de predare –primire din 3.07.2001 si pana la titlurile de proprietate emise in perioada 22.02.2002-25.02.2002 pe terenurile ce au fost reconstituite intimatilor –petenti, prin cele doua sentinte a caror desfiintare se solicita –indeplinesc cerintele prev. de art. 322 pct 5 Cod proc civila ,fiind determinante pentru solutionarea cuzei ,intrucat privesc terenurile in litigiu si instanta a avut nevoie de administrarea probei cu expertiza topo pentru a-si forma convingerea ca vechiul amplasament al terenurilor solicitate ,se identifica in comuna…, intre fosta comuna …( in prezent…) si satul …, com…., la vest de soseaua nationala Buzau-Urziceni ,actualul DN E 85; expertul topo Popa Hurmuz nu a consultat pe revizuienta cand a efectuat expertiza depusa in martie 2004 ; vechiul amplasament reprezinta o parte din fosta mosiei „Sarata –Margineanu” si nu se afla in tarlaua 53 ,iar terenurile predate Comisiei Locale…, prin (protocolul din data de 3.07.2001 ) sunt amplasate in tarlalele 52 si 53, si reprezinta unele si aceleasi terenuri sub aspectul amplasamentului, cu cele reconstituite de instanta in favoarea intimatilor-petenti, prin cele doua sentinte , hotarari ce s-au bazat in ceea ce priveste amplasamentul pe lucrarea expertului Popa Hurmuz care a stabilit ca vechiul amplasament este cel din tarlalele 52 si 53; la momentul reconstituirii dreptului de proprietate prin cele doua sentinte (anii 2004 si 2005) ,terenurile erau deja atribuite legal altor persoane. Asa fiind, instanta vazand si disp. art. 322 pct 5 Cod proc civila, art. 324 -328 Cod proc civila , art. 274 Cod proc civila, decizia nr. …/15.11.2000 a fostei Curti Supreme de Justitie , va constata ca cererea de revizuire astfel cum a fost conexata cu cauza nr…. /200/2008, este intemeiata ,urmand a fi admisa. Va respinge ca prematur formulata cererea de suspendare a executarii silite formulata de revizuienta. Va respinge exceptia tardivitatii formularii cererii invocata de intimatele CM, TLA si SM. Va schimba in parte hotararile atacate -sentinta civila nr. …./16.06.2004 ,pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar civil nr. …/2003 si sentinta civila nr. …/8.09.2005 ,pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar nr. …/2005 dupa cum urmeaza: 1.Sentinta civila nr. …/16.06.2004 se modifica astfel: Va dispune reconstituirea suprafetei de 45 ha teren arabil situat pe un amplasament liber la data prezentei , stabilit de Comisia Locala ….si Comisia Judeteana …, ambele de fond funciar ,pe numele defunctilor PSN cu mostenitoarele PSE ,CM, TLA. Va dispune reconstituirea suprafetei de 45 ha teren arabil situat pe un amplasament liber la data prezentei ,stabilit de Comisia Locala …si Comisia Judeteana…,ambele de fond funciar,pe numele defunctei TL cu mostenitorii PIF, SM. 2. Va obliga intimata Comisia Judeteana Buzau de fond funciar sa emita 2 (doua) titluri de proprietate distincte pe numele defunctilor PSN si TL, pentru cate 45 ha teren arabil catre fiecare ,pe amplasamentul liber la aceasta data ,stabilit cu Comisia Locala …. 3.Sentinta civila nr. …/8.09.2005 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul civil …/2005 ,se va modifica astfel: Va obliga initimata Comisia Judeteana Buzau de fond funciar sa emita 2 ( doua) titluri de proprietate distincte pe numele defunctilor PSN si TL ,pentru cate 5 ha teren arabil catre fiecare pe amplasamentul liber la aceasta data stabilit cu Comisia Locala….. Va obliga Comisia Locala .. sa procedeze la punerea in posesie a petentelor PSE, CM, TLA, cu 5 ha teren arabil ,ca mostenitoare a defunctului PSN-pe amplasamentul liber la aceasta data si a petentilor PIF, SM cu 5 ha , teren arabil , ca mostenitoare ale defunctei TL,pe un amplasament liber la aceasta data. Va obliga in solidar pe intimatii CM , TLA , PIF , SM la plata catre revizuienta a sumei de 1000 lei cheltuilei de judecata in revizuire, constand in onorariu expert achitat de revizuienta pana la data pronuntarii prezentei sentinte.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro