404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Actiune pentru reducerea pensiei de intretinere

Domnule Presedinte,

Subsemnata__________,domiciliata in____, jud.____, str.____, nr.___, etaj___, apart._____,chem in judecata si personal la interogatoriu pe __________________, domiciliat in____, jud.____, str.____, nr.___, etaj___, apart.____,pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa hotarati reducerea pensiei de intretinere pe care o datorez paratei pentru intretinerea fiicei noastre_________,si la plata  careia am fost obligat prin sentinta nr._______din______a_________de la suma de______lei lunar.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:

In fapt,prin sentinta susmentionata am fost obligat sa platesc paratei o pensie lunara de______lei,pentru intretinerea fiicei noastre__________.Cuantumul pensiei afost fixat in functie de salariul subsemnatului de la acea data,care era de_____,lei,

si de lipsa de venituri a paratei.Cu incepere de la deta de _________, insa subsemnatul primesc un salariu mai mic ,si anume de ________lei;iar pe de alta parte, parata este in prezent functionara,pimind un salariu de_______lei.Dat fiind ca s-a schimbat situatia de fapt care a dus la stabilirea cuantumului pensiei,urmeaza ca acest cuantum sa fie reapreciat.

In drept,imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.94,din Codul familiei.

Inteleg sa ma folosesc de proba cu interogatoriul paratului-care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiue-, de proba cu acte,si anume de adevarinta din care rezulta salariul meu in prezent.In acelasi timp,va rog sa obligati pe parata sa faca dovada veniturilor sale.

Depun prezenta cerere,precum si copii  de pe adeverinta susmentionata in dublu exemplar,dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantei,

DOMNULUI PRESEDINTE AL ____________________________

Firma, emblema si sediul societatii bancare

Firma

Firma, ca atribut de identificare a unui comerciant (persoană fizica sau societate comercială), este reglementată în legislaţia româna de Legea nr. 26/1990 (Legea privind registrul comerţului), republicată, în art. 30-42.  Potrivit art. 30 alin.(l) din Legea nr. 26/1990, republicată, prin firmă se înţelege numele sau, după caz, denumirea sub care comerciantul îşi exercită comerţul şi sub care semnează.

Un comerciant îşi stabileşte firma prin actele constitutive întocmai ca şi sediul, ambele fiind elemente de identificare ale subiectelor raporturilor de drept comercial.

Firma unei societăţi pe acţiuni trebuie sa conţină o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăţi, urmând a fi însoţită de menţiunea, scrisă în întregime, „Societatea pe acţiuni” sau „S.A.”.

În cazul societăţilor bancare persoane juridice române firma constă într-o denumire în limba română, cu excepţia cazului în care banca este o filială a unei persoane juridice străine şi preia în denumirea sa, parţial sau în totalitate, denumirea societăţii-mamă. (art. 7 din normele B.N.R. nr. 10/2004).

Deşi legislaţia comercială nu prevede în mod expres posibilitatea includerii în conţinutul firmei societăţilor pe acţiuni a numelui unei persoane fizice şi de asemenea legislaţia bancară, totuşi doctrina de specialitate şi practica în materie au acceptat o asemenea soluţie.

În acest sens, Banca „Ion Ţiriac”, singura bancă românească constituită prin subscripţie publică după anul 1990, a fost acceptată cu numele acţionarului principal în firmă. Considerentele care au stat la baza acceptării acestei soluţii au ţinut de notorietatea de care se bucura acţionarul principal în rândul populaţiei. Notorietatea fiind un aspect determinant în vederea atragerii de subscriitori.

Mai putem aminti, că şi începutul activităţii bancare româneşti a fost marcat de societăţi bancare precum banca Marmorosch, Blank & Co. care aveau incluse în firmă numele de familie a principalilor asociaţi.

Emblema

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi gen sau o întreprindere de alta de acelaşi gen. Temeiul legal se regăseşte în art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată.

Prin „semn” se înţelege o figuraţie grafica care deosebeşte o întreprindere de alta, spre deosebire de marca de fabrică care deosebeşte mărfurile unui fabricant sau produsele aceluiaşi comerciant sau spre deosebire de firmă, care individualizează persoana comerciantului.

Descrierea detaliată a emblemei poate face obiectul unei clauze din actul constitutiv[1].

Sediul

Orice societate comercială are un sediu principal, care este locul, spaţiul şi adresa unde se găsesc organele sale de conducere şi serviciile administrative. Sediul social este un element de identificare a societăţii în funcţie de care se stabilesc: legea aplicabilă, instanţele judecătoreşti competente, naţionalitatea societăţii, locul unde trebuie îndeplinite formalităţile de înmatriculare, publicitate şiaautorizare.
Sediul social, şi după caz sediul real, al societăţii bancare persoană juridică română trebuie să fie situat pe teritoriul României. Sediul real reprezintă locaţia în care se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social.

Sediul social al băncii poate fi mutat în orice alt loc din România potrivit hotărârii adoptate de către Adunarea Generala a Acţionarilor, şi în conformitate cu reglementările referitoare la autorizare şi publicitate.

O cerinţă particulară în privinţa amplasării sediului social este dată de  art. 5 din Normele BNR nr. 10/2004 care interzic amplasarea sediului social la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe.


[1] De exemplu, actul constituv al BRD – Groupe Société Générale S.A defineşte emblema societăţii ca fiind formată „dintr-un pătrat împărţit în două suprafeţe egale, partea de sus fiind de culoare roşie, partea de jos de culoare neagră, iar cele două zone sunt despărţite de o baretă de culoare albă. În partea dreaptă a pătratului se află scris pe două rânduri denumirea societăţii: pe primul rând „BRD” cu litere masive de tipar de culoare neagră, iar pe al doilea rând, cu litere mai mici şi mai subţiri, tot de culoare neagră, „Groupe Société Générale”

Model act constitutiv trei asociati (S.R.L.)

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

Intre subscrişii:

1……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

2. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

3. ……………, de cetatenie romana, nascuta la data de ……in …………,domiciliata in ……………………….., fara antecedente penale, stare civila : necasatorita, identificata cu CI, seria ….., nr. ……, eliberat de ……. la data de …………….

-a intervenit prezentul act constitutiv in vederea constituirii unei societati comerciale in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata.

CAPITOLUL- I-DENUMIRE, FORMA JURIDICA, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL SOCIAL, DURATA SOCIETATII

Art.1.DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este” ………..” conform dovezii privind disponibilitatea firmei si/sau emblemei nr………. din …/../…. eliberata de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele « SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA » sau initialele « S.R.L. », sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

Art.2.FORMA JURIDICA A SOCIETATII

a)Societatea este persoana juridical romana avand forma juridical cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, prevederile Legii nr.31/1990 republicata.

b)In cadrul activitatii sale societatea comerciala „…….” este titulara de drepturi si obligatii garantate cu patrimonial social si poate sa dobandeasca drepturi de proprietate si alte drepturi.

Asociatii vor raspunde in limita aportului varsat la capitalul social, patrimoniul personal nefiind susceptibil de urmarire.

Art.3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal :Valorificarea de pachete si ambalaje din metal si plastic.

Activitate principala :Productia si asamblarea de ambalaje din metal si plastic..

Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ,el putand fi extins prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si cu obtinerea avizelor legale.In realizarea obiectului de activitate,societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini,persoane fizice si juridice,sa infiinteze societati comerciale cu participare de capital romanesc sau strain,pe baza principiului libertatii contractuale exercitat in conditiile legii in vigoare.

Art.4.SEDIUL SOCIAL

Sediul social :……………………………….

Societatea va putea schimba sediul in alt loc din Romania prin hotararea A.G.A.,cu respectarea formelor prevazute in lege.

Societatea va putea infiinta prin hotararea A.G.A. sucursale,filiale,agentii,reprezentante,birouri,magazine,pucte de lucru si alte asemenea sedii secundare in Romania si in strainatate,potrivit legislatiei romane si a celei teritorial aplicabile.

Art.5. DURATA SOCIETATII Societatea se constituie pe o durata nelimitata de timp cu incepere de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL-II-CAPITALUL SOCIETATII

Art.6.CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris al societatii este de 60000000 lei,impartit in 600 parti sociale in valoare de 100000 lei fiecare,in intregime subscris si varsat de asociati.

Partile sociale sunt indivizibile si nu vor putea fi reprezentate prin titluri.

La cerere,administratorul va putea elibera certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale in conditiile si cu efectele stabilite de lege.

Partile sociale pot fi cesionate in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

In cazul decesului titularului unei parti sociale A.G.A. va hotati,in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv,drepturile mostenitorilor respectivi.

Structura participarii asociatilor la constituirea capitalului social se prezinta astfel :

1……………- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 1 la 200 ,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

2…………… parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei ,numerotate de la 201 la 400,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

3………….- 200 parti sociale,in valoare totala de 20000000 lei,numerotate de la 401 la 600,reprezentand 33.33% din capitalul social total.

Art.7.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social va fi majorat pe baza hotararii A.G.A. prin subscrierea de noi parti sociale sau ridicarea valorii partii sociale existente,reprezentand aporturi in natura sau numerar.Majorarea capitalului social se va putea face si prin utilizarea rezervelor,cu exceptia rezervelor legale,precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital,inclusiv a diferentelor durabile din reevaluarea patrimoniului social,ori in alte modalitati permise de lege.

Daca marirea capitalului social se face prin aport in natura,Adunarea generala extraordinara care a hotarat aceasta va numi o comisie de experti pentru evaluarea acestuia.

Dupa depunerea raportului de expertiza,A.G.A. poate hotari marirea capitalului.

Hotararea A.G.A. trebuie sa cuprinda descrierea aportului in natura,numele persoanei ce-l efectueaza si nr. partilor sociale corespunzatoare acestui aport.

Noile parti sociale trebuie subscrise in totalitatea lor,libere de orice sarcini,iar valoarea lor varsata in termen de 30 zile de la data hotararii A.G.A. de majorare a capitalului.

Art.8.REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii A.G.A. care va vota in conditiile cerute pentru modificarea societatii.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre administratori Comisiei de Cenzori,daca este cazul,cu cel putin 30 zile inainte de data A.G.A.,care hotaraste asupra cauzelor si conditiilor reducerii.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care hotararea de reducere a capitalului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social legal si sa arate motivele pentru care se face reducerea procedeul ce va fi utilizat.Daca reducerea de capital afecteaza conditiile de baza in care a fost aprobata cererea,se vor obtine noi aprobari de la organele in drept.

Art.9.PARTILE SOCIALE

Societatea poate emite si inmana asociatilor certificate constatatoare a drepturilor asupra partilor sociale,cuprinzand :

 • denumirea si durata societatii
 • data constituirii societatii,nr.de inmatriculare in Registrul Comertului si nr. Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea
 • capitalul social,nr. partilor sociale si nr. de ordine,valoarea nominala
 • numele,prenumele si domiciliul asociatilor
 • mentiunea ca certificatul nu este negociabil

Certificatele vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi directori.

Societatea va tine evidenta partilor sociale,a certificatelor eliberate si a celor cesionate intr-un registru care se pastreaza la sediul social.

In cazul pierderii unui certificat,proprietarul trebuie sa notifice aceasta administratorilor si sa publice pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei sau in presa.

Dupa sase luni de la data publicarii pierderii,se poate elibera un duplicat al certificatului prin care se face dovada ca detinatorul este proprietar al partilor sociale.

Art.10.DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN DETINEREA DE PARTI SOCIALE

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la un vot in A.G.A.,dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere,dreptul de a participa la distribuirea profitului,conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale,precum si alte drepturi prevazute in actul constitutiv.

Obligatiile sociale sunt garantate cu capital social,iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.

Drepturile si obligatiile legate de detinerea partilor sociale urmeaza partile sociale in cazul trecerii acestora in proprietatea altor persoane.

Art.11.CESIUNEA(CEDAREA) PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile fata de societate,care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala.

Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale,intre asociati sau catre terti,se poate face numai pe baza hotararii A..G.A.,luata cu unanimitate de voturi.

Cesiunea catre persoane straine de societate este admisa cu respectarea urmatoarelor conditii :

Particularităţile acţionariatului bancar

1. Numărul minim de acţionari

Înţelegem prin „acţionari” asociaţii societăţilor pe acţiuni, persoane fizice sau juridice. Legea societăţilor comerciale în forma iniţială precum şi cu modificările ulterioare e menţinut o lungă perioadă de timp un număr minim de 5 acţionari pentru constituirea valabilă a unei societăţi pe acţiuni. Prin modificările aduse de legea 441/2006[1] numărul minim de acţionari a fost redus la 2[2].

În cazul în care societatea are mai puţin de doi acţionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii.

În scopul de a salva societatea, legea prevede că nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal (art. 57 din Legea nr. 31/1990).

2. Structura acţionariatului

În cazul societăţilor bancare legea face o distincţie importantă între acţionari în funcţie de cota din capitalul social deţinută  de aceştia. În acest sens acţionarii pot fi simpli sau deţinători ai unei participaţii calificate.

Se impun câteva precizări de ordin terminologic. Astfel, potrivit art.3 punctul 9. din Legea 58/1998 (fosta lege bancară), „acţionarul semnificativ”[3] este persoana fizică/ juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună, şi care deţin direct sau indirect o participaţie de 10%[4] ori mai mult din capitalul social al societăţii sau din drepturile de vot. Ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri a acesteia.

Noua lege bancară înlocuieşte termenul de acţionar semnificativ cu acela de persoană care deţine o „participaţie calificată”. Prin participaţie calificată înţelegându-se conform art. 7 pct. (17) o participaţie directă sau indirectă într-o entitate, care reprezintă 10% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale entităţii sau care face posibilă exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării entităţii respective. Sintagma „grup de persoane care acţionează împreună” cuprinde acţionează în mod concertat pentru dobândirea participaţiei calificate şi/sau pentru înfăptuirea unei politici comune faţă de instituţia de credit.

Vechea lege bancară prezuma că un grup de persoane acţionează împreună când acesta era format din:

a) soţi, rude şi afini până la gradul al doilea inclusiv;

b) aceste persoane şi societăţile aflate sub controlul lor efectiv;

c) o societate, administratorii şi persoanele fizice sau juridice care exercită controlul efectiv asupra acesteia;

d) societăţi aflate sub controlul efectiv al aceleiaşi sau aceloraşi persoane fizice sau juridice.

3. Condiţii legale ce privesc persoanele ce deţin o participaţie calificată

Datorită influenţei ce o pot exercita în cadrul societăţii bancare legea acordă o atenţie deosebită acţionarilor ce deţin o participaţie calificată, impunând o serie de condiţii restrictive în privinţa acestora.  Condiţiile care trebuie îndeplinite de către un acţionar semnificativ pot fi încadrate în doua categorii:

a)condiţii legale la momentul constituirii societăţii comerciale bancare

–      sumele destinate participaţiei la capitalul social să provină din surse proprii şi sa nu fie împrumutate

–      să-şi exprime acordul în vederea deţinerii a cel puţin 10% din capitalul social al băncii sau cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală

–      să dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi care să asigure premisele pentru susţinerea fianciară a băncii în cazul în care situaţia se deteriorează

–      reputaţia şi activitatea lor să fie de natură de a prezenta încredere în vederea desfăşurării unei activităţi în sectorul bancar (se are în vedere provenienţa fondurilor, natura activităţii şi influenţa la care aceasta este supusă)

–      să obţină autorizarea prealabilă din partea B.N.R.

–      să se afle în funcţiune de cel puţin trei ani (în cazul persoanelor juridice) şi să fi înregistrat în ultimii 3 ani un capital propriu pozitiv

b)condiţii legale pe parcursul funcţionării societăţii comerciale bancare

–      să garanteze o gestiune sănătoasă şi prudentă a băncii

–      să  obţină autorizarea prealabilă a B.N.R. dacă doreşte să achiziţioneze o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al băncii sau dacă doreşte să-şi majoreze participaţia sa, astfel încât proporţia capitalului social deţinut să atingă sau să depăşească niveluri reprezentând multipli de 10%

4.  Interdicţii legale impuse acţionarilor semnificativi

Normele 10/2004 emise de B.N.R. impun o serie de interdicţii legale acţionarilor semnificativi, fondatorilor, precum şi altor categorii de persoane. Astfel nu pot fi acţionari semnificativi sau fondatori:

– persoanele care au fost nominalizate ca având legătura cu finanţarea actelor de terorism[5]

– persoanele care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a băncii.. (art. 10)

– fondurile cu capital de risc, fondurile de investiţii ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, asociaţiile, fundaţiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală şi orice alte forme de asociere similare

– persoanelor juridice ori alte entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi administratorilor;

– ( inclusiv persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile prevăzute mai sus)

– persoanelor sau grupurilor de persoane care acţionează împreună, care controlează una sau mai multe instituţii de credit şi care vor exercita control asupra băncii, persoană juridică română, ce urmează a se constitui, în condiţiile în care banca şi respectivele instituţii de credit nu vor face obiectul unei supravegheri pe bază consolidată din partea unei autorităţi.

De asemenea, nu pot fi fondatori persoanele care se fac vinovate de infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

5. Avantaje acordate fondatorilor

Sunt fondatori persoanele fizice sau juridice care iau iniţiativa actelor ce vor produce efectul constituirii şi dobândirii personalităţii juridice a societăţii. Fondatorii sunt în acelaşi timp şi primii acţionari ai societăţii bancare. Ei se află în situaţia unor întreprinzători, răspunzători de iniţiativa şi actele lor.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea 31/1990 fondatorii sunt solidar răspunzători, din momentul constituirii societăţii, faţă de societate şi de terţi pentru subscrierea integrală a capitalului social şi efectuarea vărsămintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv şi veridicitatea publicaţiilor făcute în vederea constituirii societăţii.

Fondatorii persoane fizice pot primi ca avantaj special, o cotă din beneficiul net, care nu poate fi mai mare de 6% din beneficiu şi nu poate fi acordată decât pe o perioadă de maximum 5 ani de la data constituirii societăţii, în cazul majorării beneficiului în acest interval de timp, dreptul fondatorilor va fi raportat numai la beneficiul corespunzător capitalului iniţial.


[1]din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată

[2]Cerinţă minimă întâlnită şi în dreptul:  belgian, italian, austriac, grec şi olandez. A se vedea I. Macovei op. cit. pag. 129.

[3] În legislaţiile europene această categorie de acţionari este desemnată prin sintagme ca „acţionari de referinţă”(în Franţa) sau „acţionari care deţin participaţii calificate”(în Anglia).

[4] În forma s-a iniţială, adoptată în anul 1998, legea bancară stabilea ca acţionarii semnificativi sunt persoanele care deţin cel puţin 5% din capitalul social.

[5] Art. 9 N. 10/2004(1) Nu pot deţine calitatea de fondator, acţionar semnificativ, conducător, administrator sau auditor financiar al unei bănci ori conducător al unui sediu secundar al acesteia persoanele nominalizate în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism şi în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din această ordonanţă de urgenţă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul fondatorilor, acţionarilor semnificativi şi auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai mulţi dintre acţionarii/asociaţii, administratorii sau persoanele care asigură conducerea activităţii curente a acestora sunt nominalizaţi în listele prevăzute la alin. (1).

Regres a comitentului impotriva prepusului

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

 

Subsemnatul ……………., domiciliat în localitatea …………… judeţul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ………, apart. ……., în baza delegaţiei nr. ……….., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ……………., domiciliat în localitatea …………., judeţul str. …………., nr. …….., etajul ……….., apart. …….., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l obligaţi să-mi plătească suma de …………. lei pe care am fost obligat prin sentinţa nr. …………… din ……………… a Tribunalului …………………… s-o plătesc lui ……………….. din localitatea ………….., str. ……….., nr. ………, pentru a repara prejudiciul cauzat de pârât. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

 

Motivele acţiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul este angajatul meu ca şofer. În ziua de …………., după ce plecase cu autocamionul de la garajul întreprinderii şi fiind beat, a virat greşit şi a dărâmat gardul de la curtea lui …………… Acesta din urmă m-a chemat în judecată în temeiul art. 1000, alin. 3, C. civ., şi obţinând câştig de cauză, am fost obligat prin sentinţa nr. ………….. din …………. a Tribunalului …………… să repar prejudiciul cauzat în aceste circumstanţe. Întrucât este evident că accidentul s-a produs din culpa pârâtului şi ca urmare a acţiunii sale proprii, el urmează să răspundă faţă de mine.

În drept îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 998 şi 999 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de proba cu acte şi anume de sentinţa nr. …………. din …………… a Tribunalului …………….., precum şi de proba cu martori pentru care propun pe:


1. ………………. (numele şi prenumele martorului), din ……….., judeţul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;


2. ……………., din ……………, judeţul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;


3. ……………., din ……………, judeţul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;

Depun prezenta acţiune precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

 

Semnătura,

………………….

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ……………..

Registrul bancar

După modelul registrului comerţului, Banca Naţionala a României imatriculează într-un registru, numit „registrul bancar”, băncile, persoane juridice române şi sucursalele băncilor străine care au fost autorizate să funcţioneze pe teritoriul României. Această evidenţă cu caracter special faţă de cea ţinută de oficiul registrului comerţului, va fi permanent accesibilă publicului, la sediul central al Băncii Naţionale a României şi la sucursalele acesteia.

Registrul bancar

Registrul bancar a luat fiinţă în urma elaborării normele B.N.R. nr.1/1999. Introducerea şi actualizarea datelor din registrul bancar se realizează de către Direcţia generală de autorizare, reglementare şi supraveghere prudenţială a societăţilor bancare.[1]

Registrul bancar cuprinde următoarele rubrici: numărul şi data înmatriculării în registrul bancar; denumirea băncii, însoţită de forma juridică sau, după caz, de menţiunea sucursală; adresa sediului social; numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului; data autorizării funcţionării băncii de către B.N.R. ; seria, numărul şi data autorizaţiei emise de B.N.R. ; data radierii înregistrării; observaţii (situaţiile de retragere a autorizaţiei, reorganizare, lichidare, faliment, fuziune, schimbarea denumirii şi alte situaţii similare).

Înmatricularea băncilor în registrul bancar se va face în ordinea cronologică a autorizării acestora de către B.N.R.[2].


[1]Normele nr.1/1999 au fost publicate in Monitorul Oficial nr.12 din 19 ianuarie 1999, abrogându-se Normele nr.4/1992 privind registrul societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României nr.60/7 aprilie 1992.

[2] Ori data de înfiinţare prevăzută în hotărârea Guvernului pe baza căreia s-a constituit societatea comercială bancară. De exemplu, B.C.R  S.A., Banca de Export Import a României – EXIMBANK S.A.

Management (II) (model contract)

CONTRACT DE MANAGEMENT

Între:

1) Subscrisa S.C. ………………. S.A. / S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în ……………………, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ……………….., având codul unic de înregistrare …………,

legal reprezentată prin Adunarea Generală a Asociaţilor, în următoarea componenţă: …………………………,

denumită în continuare Societatea

şi

2) Dl. A.B., persoană fizică cu cetăţenie română, cu domiciliul în ……………………….., identificat cu …………………………, codul numeric personal: ……………………,

denumit în continuare manager,

se încheie următorul contract de management:

Dl. A.B., prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, a fost numit în funcţia de manager al S.C. ………….S.A. / S.R.L. În această calitate, dl A.B. va organiza şi va conduce întreaga activitate a societăţii, în limitele mandatului acordat prin prezentul contract.

Relaţiile ce se vor stabili între Societate şi dl. A.B., în calitate de Manager, sunt reglementate după cum urmează:

I. Domeniul de activitate al managerului; activităţi secundare

Art. 1. (1) Dl. A.B. va îndeplini funcţia de Manager, cu prerogativele ce decurg din prezentul contract.

(2) Managerul este împuternicit cu exercitarea prerogativelor de organizare, conducere şi reprezentare a societăţii. Managerul reprezentă societatea faţă de terţi şi  este responsabil pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii.

Art. 2. Pentru situaţiile în care, conform legilor române în vigoare, d-lui A.B. îi va deveni incompatibilă exercitarea funcţiei de manager sau i se vor îngrădi alte drepturi rezultând din exercitarea acestei funcţii, Adunarea Generală a Asociaţilor va putea în orice moment să revoce numirea d-lui A.B. în funcţia de manager sau, după caz, i se vor îngrădi atribuţiile de reprezentare a societăţii, fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale managerului, izvorând din prezentul contract. Măsura revocării va atrage după sine, de drept, rezilierea prezentului contract.

Art. 3. În termen de 15 zile de la data încheierii şi semnării prezentului contract, managerul va propune Adunării Generale a Asociaţilor un plan de afaceri pentru anii …………. A.G.A. va aproba planul de afaceri în termen de cel mult 15 zile de la data propunerii lui. Planul de afaceri aprobat de A.G.A. reprezintă principalul element de reper în evaluarea activităţii managerului.

Art. 4. (1) Pentru a desfăşura anumite activităţi, precum şi pentru a putea încheia afaceri considerate de importanţă majoră pentru societate, managerul este obligat să ceară în prealabil acordul Adunării Generale a Asociaţilor.

(2) În spiritul dispoziţiilor din alineatul precedent, managerul este obligat să solicite şi să obţină acordul A.G.A.,  în vederea desfăşurării următoarelor activităţi:

a) stabilirea planului de investiţii şi a celui financiar;

b) stabilirea principalelor direcţii de activitate ale societăţii, confirmarea planurilor de durată medie şi lungă, precum şi a raporturilor de execuţie a acestora;

c) stabilirea structurii societăţii, confirmarea planului de organizare şi de angajaţi;

d) achiziţionarea, înstrăinarea şi grevarea cu sarcini a imobilelor societăţii, precum şi alte tranzacţii imobiliare;

e) contractarea de împrumuturi şi alte forme de credit;

f) stabilirea remuneraţiei personalului de conducere al societăţii;

g) însărcinarea experţilor externi independenţi ce certifică bilanţurile;

h) numirea şi revocarea împuterniciţilor;

i) achiziţionarea, înstrăinarea şi grevarea activelor societăţii, inclusiv a drepturilor materiale, în cazul în care se depăşesc sumele prevăzute în buget în acest scop sau preţul de vânzare este mai mic decât cel prevăzut  în buget;

j) acordarea de garanţii  reale şi personale, angajarea de datorii şi alte astfel de obligaţii  ale societăţii, în cazul în care acestea depăşesc valorile aprobate prin buget;

k) contracte care leagă societatea pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în buget, sau prin care societatea se obligă la sume care depăşesc valoarea respectivă din buget;

l) angajarea de personal peste limitele prevăzute în buget;

m) acordarea de  împuterniciri şi procuri generale şi speciale;

n) înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi societăţi noi.

Art. 5. Managerul se obligă să pună în serviciul societăţii întreaga sa capacitate de muncă, precum şi toate rezultatele muncii sale profesionale. El va folosi toată experienţa sa managerială şi va depune toate diligenţele în vederea aducerii la îndeplinire a scopului economic şi social al societăţii. Timpul de lucru al managerului se va stabili în funcţie de cerinţele practice ale activităţii manageriale, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente materiei.

Art. 6. Pe durata desfăşurării prezentului contract, se interzice managerului să deţină părţi sociale sau acţiuni într-o altă societate concurentă sau să fie implicat, în nume personal ori prin prepuşi ai săi, în orice alte societăţi care desfăşoară un obiect de activitate în concurenţă cu societatea. Managerul nu va putea desfăşura activităţi plătite sau neplătite în domeniu, fără acordul prealabil al Adunării Generale a Asociaţilor.

Art. 7. Managerul nu se va putea implica în nici un fel în desfăşurarea activităţii unor terţe societăţi sau organisme, altele decât cele prevăzute la alineatul precedent, fără a solicita în prealabil acordul Adunării Generale a Asociaţilor. A.G.A. va putea interzice managerului implicarea în astfel de activităţi, dacă prin aceasta ar rezulta o influenţă negativă pentru societate.

II. Drepturile şi obligaţiile managerului

Art. 8. Drepturile şi obligaţiile d-lui A.B., ca manager al societăţii, sunt stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu prevederile actului constitutiv al societăţii (luându-se în considerare şi eventualele modificări aduse prin acte adiţionale). Principalele drepturi şi obligaţii ale managerului sunt cele stabilite prin prezentul contract.

Art. 9. Managerul este obligat să aducă la îndeplinire toate hotărârile organelor de conducere ale societăţii, luate cu respectarea competenţelor ce le revin, conform actului constitutiv şi dispoziţiilor legale în vigoare. El are dreptul de a solicita în orice moment organelor de conducere ale societăţii să adopte hotărâri cu privire la anumite afaceri în care este sau urmează să fie implicată societatea.

Art. 10. (1) La încheierea exerciţiului fiscal al fiecărei luni, managerul va prezenta reprezentanţilor A.G.A. o raporatare privind activitatea desfăşurată de societate în luna respectivă.

(2) La fiecare 6 luni, A.G.A. va analiza activitatea managerului, comparând rezultatele obţinute de societate cu indicatorii stabiliţi prin planul de afaceri. Dacă A.G.A. va constata că rezultatele obţinute de societate sunt mai mici cu cel puţin 50% decât indicatorii din planul de afaceri, iar acestă neconcordanţă se datorează unor erori de management, prezentul contract se consideră reziliat de drept. A.G.A. va decide dacă va mai continua sau nu colaborarea cu managerul.

III. Salarii şi alte venituri ale managerului

Art. 11. (1) Managerul primeşte pentru activitatea sa ca manager al societăţii un salariu de …………………… lei brut/lună, ce va putea fi renegociat ulterior. Acest salariu se va achita într-o singură tranşă lunară, pe 10 ale fiecărei luni ce urmează lunii pentru care se face plata, după ce se vor fi reţinut şi vărsat impozitele şi taxele legale.

(2) Pentru anii financiari ……………, în afara veniturilor stabilite la alin. (1) din prezentul articol, managerul va mai primi ca bonus un procent de …………% din profitul net (după scăderea cheltuielilor din profit), obţinut de societate în anul respectiv.

Art. 12. (1) Dacă rezultatele obţinute de societate în anii financiari ……………….. concordă într-un procent de cel puţin ……..% cu indicatorii stabiliţi prin planul de afaceri (anexat prezentului contract şi care face parte integrantă din acesta), la sfârşitul acestei perioade managerului i se vor ceda, fără vreo altă plată, acţiuni / părţi sociale reprezentând în total …….% din capitalul social al societăţii. Fiecare asociat va ceda managerului câte …% din părţile sociale pe care le deţine.

(2) Managerul îşi asumă obligaţia ca, după cedarea părţilor sociale, conform dispoziţiilor alineatului precedent, să rămână în funcţie pe o perioadă de cel puţin încă 3 ani. În cazul în care dl. A.B. va renunţa la funcţia de manager înainte de expirarea acestei perioade, contractul pentru cedarea părţilor sociale devine caduc fără nici o altă formalitate.

Art. 13. (1) În afară de sumele stipulate la articolul 12, începând cu anul financiar ……….., dacă societatea va realiza în proporţie de cel puţin ………% planul de afaceri stabilit, managerul va mai primi anual un bonus suplimentar de ……..% din dividendele ce se vor repartiza asociaţilor societăţii, după deducerea sumelor stabilite conform legii sau stabilite de A.G.A. pentru fondul de investiţii şi pentru fondul de rezervă.

(2) Prin plata sumelor datorate conform acestui contract sunt remunerate toate activităţile managerului în cadrul societăţii, prin aceasta, de asemenea, şi activitatea din afara programului de lucru şi lucrări în zile de sâmbătă, duminică şi sărbători declarate libere.

Art. 14. În cazul unei incapacităţi de muncă, care intervine fără vina managerului, ca urmare a unei îmbolnăviri sau accident, se va continua plata salariului integral pe o perioadă de 6 luni.

Art. 15. Dacă pe perioada acestui contract, asupra managerului intervine o stare cronică ( boală sau accident cu urmări grave), care determină o incapacitate de a munci, atunci contractul se consideră reziliat începând cu sfârşitul trimestrului pentru care s-a stabilit incapacitatea permanentă de muncă.

Art. 16. Dacă managerul decedează pe perioada derulării acestui contract, văduva sa şi copiii pe care acesta i-a avut în întreţinere au dreptul, ca şi creditor global, la continuarea plăţii salariului cuvenit pentru luna decesului şi pentru următoarele 3 luni.

IV. Compensarea cheltuielilor / cheltuieli suplimentare

Art. 17. Cheltuielile care se fac în legătură cu călătoriile de afaceri ale managerului se decontează, dacă se face dovada lor,cu respectarea plafoanelor impuse de legislaţia fiscală în vigoare. Cheltuielile care depăşesc aceste plafoane se compensează conform legislaţiei fiscale. Alte speze (cheltuieli din tratative, protocol, etc.) se vor compensa odată cu dovada necesităţii efectuării lor, avându-se în vedere prevederile fiscale legale.

V. Concediu

Art. 18. I se recunoaşte managerului dreptul la un concediu de odihnă anual de ……. de zile lucrătoare.

Art. 19. Managerul va anunţa Adunării Generale a Asociaţilor data dorită pentru intrarea în concediu precum şi durata concediului la o dată oportună; el se va orienta în stabilirea concediului său în funcţie de priorităţile întreprinderii şi va conveni asupra datei împreună cu A.G.A.

VI. Păstrarea secretului. Confidenţialitate

Art. 20. Managerul va păstra cu stricteţe secretul profesional, în raport cu terţii, privitor la toate problemele de afaceri ale societăţii, precum şi în legătură cu activitatea depusă de el pentru societate şi în legătură cu toate activitaţile cunoscute de el, care privesc societatea, întreprinderile asociate, clienţii lor şi pe asociaţi, în timpul derulării prezentului contract de management, precum şi după încetarea acestuia, timp de 3 ani.

Art. 21. La încetarea prezentului contract, managerul va returna către societate, fără o solicitare expresă din partea acesteia, toate documentele aflate în posesia sa şi care au legătură cu afacerile societăţii.

Art. 22. Managerul este obligat să transmită informaţii societăţii, chiar şi după expirarea acestui contract, dacă sunt în legătură cu probleme de serviciu apărute pe durata desfăşurării prezentului contract .

VII. Durata şi rezilierea contractului

Art. 23. Prezentul contract de management intră în vigoare la data de ……….. şi se încheie pe o durată de …………, cu posibilitatea prelungirii lui.

Art. 24. (1) Părţile pot cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 6 luni; termenul începe să curgă de la data de 1 ale lunii următoare după luna în care s-a cerut rezilierea.

(2) Dispoziţiile alineatului precedent nu sunt aplicabile în faţa unor situaţii excepţionale, care implică eliberarea imediată a managerului din funcţia pe care o deţine.

(3) Rămân aplicabile dispoziţiile art. 10.

Art. 25. În cazul rezilierii contractului, societatea îl va elibera imediat din funcţie pe manager, ceea ce duce şi la încetarea obligaţiei acestuia de a mai presta activităţi pentru societate. Dispoziţiile art. 19 rămân în vigoare până la expirarea duratei prevăzute.

Art. 26. Rezilierea prezentului contract nu se poate face decât în formă scrisă. Rezilierea contractului din partea societăţii se va putea face numai în baza unei hotărâri a A.G.A.

VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 27. Orice modificări şi completări aduse prin eventuale acte adiţionale prezentului contract de management sunt valabile şi intră în vigoare numai dacă s-au încheiat în aceeaşi formă şi cu respectarea aceleeaşi proceduri care a stat la baza încheierii prezentului contract.

Art. 28. Orice diferende şi neîntelegeri izvorând din interpretarea şi executarea clauzelor prezentului contract se vor soluţiona în cadrul societăţii, la sediul acesteia. În caz contrar, părţile vor recurge la:

a) arbitrajul comercial;

b) instanţele de drept comun.

Art. 29. (1) În cazul în care anumite clauze sau dispoziţii ale prezentului contract sunt sau devin nule de drept, conform legislaţiei române în vigoare la data aplicării lor, acest fapt nu atrage după sine şi nulitatea celorlalte clauze sau a întregului contract. Ele sunt şi rămân valabile. În locul clauzelor nule de drept se va conveni asupra altor reglementări, conforme cu legislaţia incidentă materiei, reglementări care să reflecte în modul cel mai exact cu putinţă scopul economic şi social pe care l-au urmărit părţile la încheierea prezentului contract.

(2) Se va proceda în mod corespunzător şi pentru eliminarea lacunelor ce vor apărea prin interpretarea şi aplicarea prezentului contract.

Art. 30. Dispoziţiile prezentului contract se completează de drept cu legislaţia României incidentă acestei materii, în vigoare la momentul executării obligaţiilor stabilite prin prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ………………, la sediul S.C. …………. S.A. / S.R.L.. S-au întocmit şi semnat un nr. de ……….. exemplare originale.

1. S.C. …………..S.A. / S.R.L……………………..

2. Manager …………………….


Curierat, contract de

CONTRACT DE CURIERAT EXPRES Nr….

Încheiat astăzi ……………………

CAPITOLUL I: PĂRŢILE CONTRACTANTE

Între:……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de CLIENT

şi

S.C.……………………………………..……………………………………………… cu sediul in …………………………….……, cod unic de inregistrare ………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub nr……………………………., cod IBAN ………………………………… deschis la banca ……………………… sucursala …………………………….., reprezentat prin dna/dl ……………………………… având funcţia de …………………………………, în calitate de PRESTATOR.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii complete de curierat.

CAPITOLUL III: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

OBLIGAŢIILE PRESTATORUL

 1. PRESTATORUL se va prezenta la adresa şi intervalul orar indicate după lansarea comenzii de către CLIENT.

 1. La preluarea expedierii, PRESTATORUL va verifica modul de ambalare, etanşeitatea ambalării şi, eventual, siguranţa sigiliului. Dacă se constată lipsuri din marfa livrată, deşi coletul a fost sigilat în momentul livrării, PRESTATORUL va fi absolvit de răspundere. Eventualele menţiuni (cu privire la starea expedierii: numărul de colete lipsă, marfa avariată, ambalaj deteriorat) se vor înscrie de către destinatar în prezenţa PRESTATORUL pe documentul de transport, iar PRESTATORUL va înştiinţa clientul în maxim 24 de ore de la înscrierea respectivelor menţiuni.

  3.    La cererea CLIENTULUI, confirmarea de primire conţinând numele primitorilor expedierilor şi ora de predare va fi transmisă acestuia de către PRESTATORUL prin e-mail, fax sau telefonic.

  4.    PRESTATORUL va preda destinatarilor expedierii bunurile expediate numai pe baza de semnatură de primire.

  5.    PRESTATORUL va informa CLIENTUL despre eventualele adrese incomplete/ greşite sau despre lipsa destinatarului în maxim 48 de ore (zile lucrătoare), de la constatarea imposibilităţii livrării.Schimbarea oraşului de destinaţie se consideră o nouă expediere şi se taxează ca atare.

  6.    PRESTATORUL va prelua expedierile doar pe baza documentelor de transport.

  7.    PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a refuza preluarea expedierilor care pun în pericol integritatea transportului (articole interzise, articole neambalate/ ambalate necorespunzător).

  8.    PRESTATORUL va păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la CLIENT, potrivit legislaţiei române în vigoare.

OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

1. CLIENTUL va emite comenzi pentru transport până la orele…….., urmând a pune la dispoziţia transportatorului bunurile ambalate corespunzător, împreună cu documentele de transport aferente, până la orele…………, în aceeaşi zi. În situaţia în care comandă de ridicare a expedierii este lansată după orele ……….., chiar dacă expedierea este pusă la dispoziţia PRESTATORUL până la orele ……., PRESTATORUL nu garantează expedierea în aceeaşi zi.

2. CLIENTUL va furniza informaţii complete cu privire la expediere: numele destinatarului, adresa exactă, numărul de telefon, numele persoanei de contact, greutatea şi conţinutul expedierii, orele la care destinatarul poate fi găsit (acolo unde este cazul).

3. Răspunderea privind conţinutul expedierii revine exclusiv CLIENTULUI, în condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare. PRESTATORUL nu transportă bunuri periculoase/ articole interzise, conform art. 4 din Anexa 3 – „Condiţii Generale de Transport” . Răspunderea CLIENTULUI se extinde asupra tuturor bunurilor din interiorul mijlocului de transport eventual distrus sau avariat prin explozia, inflamarea, corodarea sau scurgerea bunurilor periculoase/ articolelor interzise, precum şi asupra oricăror alte cheltuieli pe care PRESTATORUL le-a facut ca urmare a transportului în cauză.

4. CLIENTUL va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor expediate şi va răspunde pentru prejudiciile cauzate PRESTATORUL ca urmare a nerespectării acestei obligaţii.

5. CLIENTUL va răspunde pentru consecinţele declaraţiilor/ instrucţiunilor inexacte sau eronate furnizate PRESTATORUL.

6. CLIENTUL va anunţa PRESTATORUL despre orice modificare privind schimbarea sediului sau a punctului de preluare a expediţiilor, în momentul producerii respectivei schimbări.

7. CLIENTUL va păstra confidenţialitatea atât cu privire la activităţile derulate ca urmare a prezentului contract cât şi cu privire la conţinutul prezentului contract, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

CAPITOLUL IV: ASIGURAREA

La cerere, CLIENTUL poate asigura suplimentar orice expediere. Pentru acest serviciu se aplică o rată de 1% din valoarea declarată a bunurilor pe factura însoţitoare. Asigurarea este opţională pentru CLIENT şi poate fi activată prin marcarea serviciului corespunzător pe documentul de transport, în momentul preluării mărfii.

CAPITOLUL V: INCASAREA CONTRAVALORII MARFII

La cerere, contravaloarea marfii expediate poate fi incasata de catre PRESTATORUL pentru CLIENT, in care caz comisionul practicat de PRESTATORUL pentru ramburs este de 1% din valoarea declarata a marfii, la care se adauga taxa de 5 RON.

CAPITOLUL VI: TARIFELE ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

Tarifele serviciilor prestate de PRESTATORUL pentru CLIENT sunt prezentate în Anexa nr 1.

PRESTATORUL va factura CLIENTULUI transportul conform tarifelor convenite şi menţionate în anexe, ……………., în RON, la greutatea taxabilă a expedierilor respective.

Facturile aferente transportului efectuat se vor expedia la sediul CLIENTULUI.

În baza semnăturii şi stampilei acordate de client pe baza de contract, sumele facturate ca urmare a serviciilor efectuate de PRESTATORUL se vor considera asumate de către client.

Termenul de plata menţionat pe factură este de … zile de la data emiterii facturii către CLIENT.

CAPITOLUL VII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract înceteaza de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de judecată, în cazul în care vreuna din părţi:

–    Este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

–    Cesioneaza drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

–    Prin acordul părţilor.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract în aceste condiţii,
o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Prezentul contract se reziliază în cazul în care una dintre părţi:

–    Nu îşi execută obligaţiile prevăzute în prezentul contract;

–    În termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce-i revin;

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante;

Rezilierea presupune plata de daune-interese, conform limitei responsabilităţilor, atunci când neîndeplinirea obligaţiilor de către una dintre părţi – total sau parţial – determină un prejudiciu celeilalte părţi.

CAPITOLUL VIII: FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de legislaţia română în vigoare la data producerii evenimentului.

Partea care invocă forţa majoră este obligata să notifice celeilalte părţi producerea evenimentului în termen de 24 ore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune – interese.

CAPITOLUL IX: NOTIFICĂRI

Orice notificare adresată de părţi una celeilalte în legătura cu prezentul contract se consideră a fi valabil îndeplinită dacă este comunicată la sediul fiecăreia, menţionat în Capitolul I al prezentului contract.

Notificarea comunicată pe cale poştală se consideră primită la data menţionată de oficiul poştal pe plic. Notificarea comunicată prin fax, telex sau e-mail se consideră a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

CAPITOLUL X: LITIGII

Toate litigiile privind interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către reprezentanţii părţilor.

În cazul imposibilităţii realizării unei întelegeri pe cale amiabilă soluţionarea litigiului va fi făcută pe cale judecătorească.

CAPITOLUL XI: DISPOZIŢII FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

În eventualitatea unor schimbări ale legislaţiei române care afectează prezentul contract, acesta se va modifica în mod corespunzător, prin act adiţional, într-un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a respectivelor schimbări.

Anexele: 1-„Servicii, Tarife”, 2-„Localitati zona A” si 3-„Conditii generale de transport” fac parte integranta din prezentul contract.

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,                            CLIENT,

Actiune pentru asigurarea servitutii de trecere

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul(a) …………. domiciliat(ă) în ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ………. domiciliat în ………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat să asigure servitutea de trecere prin terenul său situat în ………. str. ……… nr. …. nr. carte funciară ……….. nr. topografic …….. în schimbul unei despăgubiri corespunzătoare. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

 

Motivele acţiunii:

 

În fapt, fondul proprietatea mea, indicat mai sus, este înconjurat din trei laturi de clădiri, împrejurare cu totul străină de fapta mea, ceea ce face să fie lipsit de orice altă cale de acces în afară de aceea care străbate terenul sus-menţionat al pârâtului. Pârâtul, de altfel, a recunoscut dreptul meu de trecere până la data de …….., când mi-a interzis să mai străbat fondul său, ceea ce mă pune în imposibilitate să-mi cultiv terenul proprietatea mea.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 616art. 618 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de proba cu acte, şi anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……… din ………. din care rezultă titlul meu de proprietate asupra fondului dominant, precum şi de cercetarea la faţa locului şi de dovada cu martori, pentru care propun pe: ……….. ………… ……….

Depun prezenta cerere, precum şi copii certificate de pe actul susmenţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

 

Data

……….

Semnătura reclamantului,

……………………

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ………………

Rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune rehidbitorie)

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ……… domiciliat în ……… judeţul …….. str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ……….. domiciliat în …….. judeţul ….. str. ……… nr. …. etajul …. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să rezolviţi contractul autentificat de …….. sub nr. …. din …….. şi transcris la ……… sub nr. …. din …….. prin care pârâtul mi-a vândut la preţul de ……. lei imobilul din …….. judeţul …….. str. ……… nr. …. nr. carte funciară ……. nr. topografic …… şi să-l obligaţi să-mi plătească suma de ……… lei cu titlu de despăgubiri pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, prin contractul sus-menţionat am cumpărat de la pârât imobilul din ………. judeţul …….. str. ……. nr. …. La data vânzării, imobilul se găsea, în aparenţă, în stare bună, dar în cursul următoarelor luni s-au ivit în pereţii clădiri crăpături mari care dovedesc posibilitatea unei prăbuşiri a zidurilor. Ulterior, am fost informat de vecini că, înainte de vânzare, pârâtul a efectuat anumite reparaţii superficiale în scopul de a masca viciile clădirii.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1352, art. 1355 şi art. 1356 Cod civil.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de expertiză, de proba cu acte şi anume de contractul de vânzare-cumpărare încheiat între mine şi pârât şi de proba cu martori, pentru care propun pe:


1. …….. din ……… judeţul …… str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr ….


2. …….. din ……… judeţul …… str. ……… nr. …. etajul …. apart. nr ….

Depun prezenta acţiune, precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

…………..

Semnătura reclamantului,

……………………

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ……………

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro