404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI.

Prin Decizia 641/2006 s-a respins ca nefundat recursul Consiliului Local al com. Ruginoasa în contradictoriu cu intimatul C.N., reţinându-se următoarele că prin sentinţa civilă nr. 26/CA/01.03.2006 Tribunalul Neamţ a admis acţiunea formulată de reclamantul C.N.în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Ruginoasa, anulând hotărârea nr. 16A/11.07.2005, emisă de pârât, privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală; a obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 226,34 RON reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

În primul rând hotărârea atacată nu este contrasemnată de către secretar, conform art.48 din Legea nr.215/2001.Potrivit acestor dispoziţii, hotărârea consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. Nu este semnată nici de către preşedintele de şedinţă. Hotărârea nu a fost comunicată oficial reclamantului, deşi a solicitat acest lucru, motiv pentru care nu a avut cunoştinţă de numărul real al acesteia. Nu a fost depusă nici de pârât la dosar, cu toate că i s-a pus în vedere de către instanţă la termenul de judecată din data de 4.01.2006.

În al doilea rând, completarea Comisiei de administraţie publică locală, juridică şi disciplinară nu a fost înscrisă pe ordinea de zi, convocatorul, constând în Dispoziţia Primarului nr.168 din 7.07.2005 emisă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local, cuprinzând alte probleme.

În al treilea rând, alegerea preşedintelui comisiei, în persoana consilierului Mircea Adrian, s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.18 din O.G.nr.35/2002 şi ale art.56 alin.3 din Legea nr.215/2001 .Conform acestor reglementări, fiecare comisie îşi alege câte un preşedinte şi un secretar. Hotărârea privind alegerea preşedintelui trebuia luată astfel de către comisia respectivă şi nu de plenul şedinţei de consiliu local.

În termen legal împotriva hotărârii tribunalului pârâtul Consiliul local Ruginoasa a formulat prezentul recurs în motivarea căruia a arătat următoarele:

O perioadă îndelungată de timp reclamantul împreună cu un alt coleg a lipsit de la şedinţele Comisiei de administraţie publică locală, juridică şi disciplinară, paralizând astfel activitatea comisiei. Din cauza unor astfel de absenţe şi dată fiind necesitatea avizării unor proiecte urgente, în şedinţa din 11.07.2005 a Consiliului local Ruginoasa s-a propus completarea ordinii de zi cu un proiect privind reorganizarea comisiei de administraţie publică locală, juridică şi disciplinară, prin extinderea de la 3 la 5 membri, propunerea fiind adoptată în unanimitate de consilierii prezenţi.

În privinţa contrasemnării hotărârii de către secretar sunt de reţinut raporturile defectuoase dintre primar, consiliul local şi secretar, absenţele acestuia blocând practic activitatea consiliului local.

Nu s-a realizat procedura prealabilă, astfel că acţiunea a fost prematur formulată.

Examinând hotărârea recurată în raport de motivele de recurs invocate, în ordinea impusă de art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, această instanţă constată următoarele :

Prin cererea adresată Secretarului Consiliului local Ruginoasa la data de 23.11.2005 reclamantul a realizat cerinţa impusă de art. 7 din Legea nr. 554/2004, astfel că nu poate fi reţinută lipsa procedurii prealabile.

Tribunalul a reţinut ca motiv de nulitate a hotărârii 16A/11.07.2005 nu numai lipsa contrasemnăturii secretarului, dar şi lipsa semnăturii consilierului care a condus şedinţa consiliului. Prin urmare, chiar dacă s-ar reţine susţinerile recurentului în ceea ce priveşte lipsa contrasemnăturii secretarului, ar subzista motivul de nulitate decurgând din nesocotirea dispoziţiilor art. 48 teza I din Legea 215/2001 privind semnătura consilierului care a condus şedinţa consiliului.

Un alt motiv de nulitate reţinut de tribunal şi care nu poate fi înlăturat de instanţa de recurs este nerespectarea dispoziţiilor art. 40 alin. (6) şi (8), art. 44 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 privind ordinea de zi. Recurenta nu a făcut dovada urgenţei problemelor care ar fi permis modificarea ordinii de zi, potrivit art. 44 din legea 215/2001. Dimpotrivă, a susţinut că absenţa reclamantului de la lucrările Comisiei de specialitate de administraţie publică locală, juridică şi disciplină este un fapt cu caracter de permanenţă şi manifestat de timp îndelungat.

Eficientizarea activităţii comisiei în discuţie – pretins de recurent a fi fost realizată prin extinderea componenţei acesteia de la 3 la 5 membri – nu poate fi admisă ca argument pentru schimbarea preşedintelui comisiei care, în componenţa cu 3 membri, avea deja un preşedinte. Pe de altă parte, desemnarea preşedintelui comisiei s-a făcut cu încălcarea art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 şi art. 56 alin. 3 din Legea nr. 215/2001.

Decizia 641/05.10.2006

Etichete:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI.

Prin Decizia 641/2006 s-a respins ca nefundat recursul Consiliului Local al com. Ruginoasa în contradictoriu cu intimatul C.N., reţinându-se următoarele că prin sentinţa civilă nr. 26/CA/01.03.2006 Tribunalul Neamţ a admis acţiunea formulată de reclamantul C.N.în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Ruginoasa, anulând hotărârea nr. 16A/11.07.2005, emisă de pârât, privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală; a obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 226,34 RON reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

În primul rând hotărârea atacată nu este contrasemnată de către secretar, conform art.48 din Legea nr.215/2001.Potrivit acestor dispoziţii, hotărârea consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. Nu este semnată nici de către preşedintele de şedinţă. Hotărârea nu a fost comunicată oficial reclamantului, deşi a solicitat acest lucru, motiv pentru care nu a avut cunoştinţă de numărul real al acesteia. Nu a fost depusă nici de pârât la dosar, cu toate că i s-a pus în vedere de către instanţă la termenul de judecată din data de 4.01.2006.

În al doilea rând, completarea Comisiei de administraţie publică locală, juridică şi disciplinară nu a fost înscrisă pe ordinea de zi, convocatorul, constând în Dispoziţia Primarului nr.168 din 7.07.2005 emisă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local, cuprinzând alte probleme.

În al treilea rând, alegerea preşedintelui comisiei, în persoana consilierului Mircea Adrian, s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art.18 din O.G.nr.35/2002 şi ale art.56 alin.3 din Legea nr.215/2001 .Conform acestor reglementări, fiecare comisie îşi alege câte un preşedinte şi un secretar. Hotărârea privind alegerea preşedintelui trebuia luată astfel de către comisia respectivă şi nu de plenul şedinţei de consiliu local.

În termen legal împotriva hotărârii tribunalului pârâtul Consiliul local Ruginoasa a formulat prezentul recurs în motivarea căruia a arătat următoarele:

O perioadă îndelungată de timp reclamantul împreună cu un alt coleg a lipsit de la şedinţele Comisiei de administraţie publică locală, juridică şi disciplinară, paralizând astfel activitatea comisiei. Din cauza unor astfel de absenţe şi dată fiind necesitatea avizării unor proiecte urgente, în şedinţa din 11.07.2005 a Consiliului local Ruginoasa s-a propus completarea ordinii de zi cu un proiect privind reorganizarea comisiei de administraţie publică locală, juridică şi disciplinară, prin extinderea de la 3 la 5 membri, propunerea fiind adoptată în unanimitate de consilierii prezenţi.

În privinţa contrasemnării hotărârii de către secretar sunt de reţinut raporturile defectuoase dintre primar, consiliul local şi secretar, absenţele acestuia blocând practic activitatea consiliului local.

Nu s-a realizat procedura prealabilă, astfel că acţiunea a fost prematur formulată.

Examinând hotărârea recurată în raport de motivele de recurs invocate, în ordinea impusă de art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, această instanţă constată următoarele :

Prin cererea adresată Secretarului Consiliului local Ruginoasa la data de 23.11.2005 reclamantul a realizat cerinţa impusă de art. 7 din Legea nr. 554/2004, astfel că nu poate fi reţinută lipsa procedurii prealabile.

Tribunalul a reţinut ca motiv de nulitate a hotărârii 16A/11.07.2005 nu numai lipsa contrasemnăturii secretarului, dar şi lipsa semnăturii consilierului care a condus şedinţa consiliului. Prin urmare, chiar dacă s-ar reţine susţinerile recurentului în ceea ce priveşte lipsa contrasemnăturii secretarului, ar subzista motivul de nulitate decurgând din nesocotirea dispoziţiilor art. 48 teza I din Legea 215/2001 privind semnătura consilierului care a condus şedinţa consiliului.

Un alt motiv de nulitate reţinut de tribunal şi care nu poate fi înlăturat de instanţa de recurs este nerespectarea dispoziţiilor art. 40 alin. (6) şi (8), art. 44 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 privind ordinea de zi. Recurenta nu a făcut dovada urgenţei problemelor care ar fi permis modificarea ordinii de zi, potrivit art. 44 din legea 215/2001. Dimpotrivă, a susţinut că absenţa reclamantului de la lucrările Comisiei de specialitate de administraţie publică locală, juridică şi disciplină este un fapt cu caracter de permanenţă şi manifestat de timp îndelungat.

Eficientizarea activităţii comisiei în discuţie – pretins de recurent a fi fost realizată prin extinderea componenţei acesteia de la 3 la 5 membri – nu poate fi admisă ca argument pentru schimbarea preşedintelui comisiei care, în componenţa cu 3 membri, avea deja un preşedinte. Pe de altă parte, desemnarea preşedintelui comisiei s-a făcut cu încălcarea art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 şi art. 56 alin. 3 din Legea nr. 215/2001.

Decizia 641/05.10.2006

Etichete:

Hotărârea Consiliului Local de reglementare a regimului sancţionator al activităţii de taximetrie. Nelegalitate

Sunt nelegale reglementările privind transportul de persoane în regim de taxi şi de închiriere, în măsura în care adaugă prevederi noi ce contravin celor existente în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi respectiv O.G. nr. 2/2007 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Decizia nr. 174/C.A./21.05.2007

Tribunalul Iaşi a admis în parte cererea formulată de reclamantul Asociaţia „Camera Naţională a Taximetriştilor din România” – Filiala Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Iaşi şi a dispus anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 146/22.05.2006 cu privire la dispoziţiile art. 1, art.2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 alin. 4 şi art.8.

S-a reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, „prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale (…) se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi sau hotărâri ale Guvernului”.

Contravenţiile referitoare la transportul în regim de taxi şi modul lor de sancţionare sunt reglementate în art. 5 din Legea nr. 38/2003, iar măsurile complementare de suspendare şi anulare a autorizaţiei taxi, în art. 56 alin. 1 din acelaşi act normativ.

Astfel, în situaţia în care, prin lege, sunt stabilite contravenţiile şi măsurile complementare cu privire la modul de efectuare a activităţii de taximetrie, adoptarea art. 1, 2, 3, 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2006 apare ca o încălcare a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001.

De asemenea, art. 31 alin. 4 din Legea nr. 38/2003 stabileşte obligaţia de montare şi demontare aa indicatorului marcat detaşabil pe portierele din spate ale autovehiculului, în sarcina persoanelor desemnate de autoritatea administraţiei publice locale astfel încât sancţionarea contravenţională a proprietarului sau utilizatorului autoturismului pentru neîndeplinirea acestei obligaţii (art. 2 lit. B din H.C.L. nr. 146/2006) apare drept nelegală.

În capitolul 2 din Legea nr. 38/2003 sunt prevăzute vondiţiile şi documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de maxi taxi, autorităţile administraţiei publice locale neputând adăuga la lege nici cu privire la condiţii, nici cu privire la această documentaţie, motiv pentru care sunt nelegale şi art. 6, 7 alin. 4 şi art. 8 din Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 146/2006.

Art. 37 din Legea nr. 38/2003 stabileşte organele de control autorizate a efectua controlul taxiurilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale, adoptarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2006 negăsindu-şi justificare şi finalitate în această situaţie.

Instanţa consideră că art. 5 şi art. 7 alin. 1, 2, 3 şi 5 din actul administrativ atacat, respectă prevederile legale în materie, primul cuprinzând constatări referitoare la consecinţele luării măsurii de suspendare a autorizaţiei de transport, atât în cazul operatorului de transport, cât şi în cel al taximetristului, consecinţe ce reprezintă concluzia logică a dispoziţiilor Legii nr. 38/2003, iar cel de-al doilea fiind de natură a organiza, la nivel local o modalitate unitară şi eficientă de aplicare a legii şi de prevenire, în acelaşi timp, a conduitei de încălcare a acesteia.

Curtea a respins recursul promovat în cauză, întrucât corect a reţinut instanţa de fond faptul că modificările şi completările operate de Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 146/2006 la Hotărârea Consiliului Local nr. 588/2003 privind unele reglementări în transportul de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, sunt de natură a adăuga prevederi noi şi care contravin celor existente în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, fapt ce vine în contradicţie cu art. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Ori, împrejurarea evocată prin motivele de recurs, a existenţei unor abateri de la prevederile legale existente în Legea nr. 38/2003 putea fi remediată prin exercitarea unei supravegheri mai intense a acestei activităţi, prin organele abilitate şi a aplicării sancţiunilor deja existente, prin adăugarea la lege a noi sancţiuni neavând loc oricum o reducere automată a eventualelor nereguli.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro