404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intoarcere executare

Dosar nr. 3925/324/2007

R O M A N I A

TRIBUNALUL GALATI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILĂ NR.88

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 11.02.2008

PREŞEDINTE – RODICA ARHIP

JUDECĂTOR – RALUCA ZARĂ

JUDECĂTOR – MIHAELA NEAGU

GREFIER – VANDA CRISTINA TANASE

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea recursului formulat de recurentul intimat BUJOR NICOLAE împotriva sentinţei civile nr. 2785/4.12.2007 pronunţată de Judecătoria Tecuci, în contradictoriu cu intimata contestatoare SC GASLEMN SRL Tecuci, având ca obiect, contestaţie la executare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 31.01.2008 când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat soluţionarea pe data de 11.02.2008.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului civil de faţă:

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 3925/324 din data de 22.10.2007 contestatoarea SC Gaslemn SRL Tecuci, în contradictoriu cu intimatul Bujor Nicolae, a solicitat întoarcerea executării silite imobiliare prin restabilirea situaţiei anterioare,executare efectuată în dosarul de executare nr. 209/08.08.2007 al Biroul Executorului Judecătoresc Căpraru Apostu.

In motivarea cererii a arătat că prin decizia nr. 962/12.10.2007 a Tribunalului Galaţi s-a anulat titlul executoriu şi este necesar să folosească sediul şi bunurile societăţii.

In drept,a invocat art. 404(1),404(2) c.pr.civilă.

In dovedirea cererii s-a folosit de proba cu acte,sens în care a depus la dosar,în copie,decizia civilă nr. 962/12.10.2007.

A fost ataşată copia dosarului de executare nr. 209/2007.

Intimatul prin apărător a solicitat respingerea cererii întrucât ordonanţa preşedinţială a fost respinsă ca lipsită de interes şi nu ca nefondată.

Prin Sentinţa Civilă nr. 2785/2007 Judecătoria Tecuci a admis cererea şi a dispus întoarcerea executării şi restabilirea situaţiei anterioare executării silite.

A reţinut în motivare că prin sentinţa civilă nr. 1531/25.07.2007 a Judecătoriei Tecuci s-a dispus,pe cale de ordonanţă preşedinţială, evacuarea pârâtei SC Gaslemn S.R.L Tecuci din imobilul proprietatea reclamantului Bujor Nicolae situat în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr. 115,Bl A1, ap.3.

Sentinţa civilă a fost pusă în executare prin procesul verbal din data de 08.08.2007 al executorului judecătoresc.

Prin decizia civilă nr. 962/12.10.2007 a Tribunalului Galaţi s-a admis recursul declarat de S.C Gaslemn SRL Tecuci împotriva sentinţei civile nr. 1531/2007,care a fost modificată şi,în rejudecare, s-a respins cererea formulată de reclamantul Bujor Nicolae ca lipsită de interes.

Potrivit art. 404 ind.1 c.pr.civilă, în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită,cel interesat are dreptul la întoarcerea executării,prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

Având în vedere că titlul executoriu în baza căruia s-a efectuat executarea silită a fost desfiinţat prin hotărâre judecătorească irevocabilă,cererea este fondată, ca atare s-a dispus întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare executării silite.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimatul Bujor Nicolae.

În motivare a arătat că recursul formulat împotriva ordonanţei preşedinţiale s-a admis pentru lipsa de interes a acţiunii, întrucât exista un act de adjudecare ce trebuia pus în executare, iar nu pentru că ar fi avut contestatoarea vreun drept asupra imobilului din care a fost evacuată.

Ca urmare, prin întoarcerea executării şi repunerea în posesie a contestatoarei cu privire la imobil, i se încalcă grav dreptul său de proprietate asupra apartamentului, întrucât contestatoarea nu are nici un titlu şi poate fi evacuată oricând în baza actului de adjudecare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

În mod corect a reţinut instanţa de fond că executarea a fost efectuată în baza unui titlu executoriu – Sentinţa Civilă nr. 1531/2007 a Judecătoriei Galaţi, care a fost desfiinţat, ca urmare devin incidente dispoziţiile art. 404 ind. 1 Cod de procedură civilă, în sensul întoarcerii executării.

Dar, trebuie avută în vedere şi situaţia de fapt, în sensul că sentinţa a fost modificată datorită lipsei de interes a acţiunii, întrucât exista un act de adjudecare ce trebuia pus în executare, iar nu pentru că ar fi avut contestatoarea vreun drept asupra imobilului din care a fost evacuată.

În prezent imobilul se află în posesia proprietarului şi nu există nici un temei legal pentru care instanţa să dispună să se revină la situaţia în care, în mod abuziv şi fără nici un titlu contestatoarea ocupa imobilul.

Această măsură nu ar avea nici o eficienţă, cu atât mai mult cu cât

Tribunalul consideră că repunerea în situaţia anterioară trebuie să vizeze doar restituirea sumelor achitate cu ocazia executării, întrucât toate actele de executare au devenit nule.

În consecinţă, în baza art. 312 Cod de procedură civilă, instanţa va admite recursul, va modifica în parte sentinţa recurată, iar în rejudecare va constata că repunerea în situaţia anterioară nu vizează şi reintegrarea în imobilul proprietatea creditorului.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurentul intimat BUJOR NICOLAE împotriva sentinţei civile nr. 2785/4.12.2007 pronunţată de Judecătoria Tecuci, în contradictoriu cu intimata contestatoare SC GASLEMN SRL Tecuci, având ca obiect, contestaţie la executare.

Modifică în parte sentinţa civilă nr. 2785/2007 a Judecătoriei Tecuci, în sensul că repunerea în situaţia anterioară nu vizează reintegrarea în imobilul proprietatea creditorului.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi 11.02.2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

MN./P.N.

2 ex./11.03.2008

Etichete:

Intoarcere executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr. 5715/270/2010 întoarcere executare

Înreg. 30.08.2010

SENTINTA CIVILA NR. 3519

Sedinta publica din data de 08 decembrie 2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …….

Grefier – …….

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamanta …., împotriva pârâtelor …., ….. având ca obiect întoarcere executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamanta asistata de avocat …., lipsa fiind pârâtele si aparatorul acestora, avocat …..

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care aparatorul reclamantei, fata de lipsa pârâtelor si a aparatorului acestora, solicita lasarea cauzei peste ordine, la a doua strigare.

Instanta, admite cererea si dispune lasarea cauzei la a doua strigare.

La reluarea cauzei, la a doua strigare, la apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamanta asistata de avocat …. si avocat … reprezentând pârâtele lipsa.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta pune în discutia partilor calitatea partilor din prezenta cauza.

Avocat ….. pentru reclamanta, apreciaza calitatea partilor ca fiind cea de creditoare si debitoare, în cauza se solicita restabilirea situatiei anterioare.

Avocat …… reprezentând pârâtele, apreciaza calitatea partilor ca fiind vorba de creditoare si debitoare.

Instanta, apreciaza ca denumirea corecta a calitatii partilor este de reclamanta si pârâte.

Aparatorii partilor arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul partilor pe fondul cauzei.

Avocat …… pentru reclamanta, invoca dispozitiile art. 4041 Cod procedura civila, în toate cazurile în care se desfiinteaza titlul executoriu sau însasi executarea silita, cel interesat are dreptul la întoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare. În speta este vorba de desfiintarea unui titlu executoriu prin decizia Tribunalului Bacau de casare. Urmeaza ca instanta sa admita cererea ca temeinica si legala, titlul este reprezentat de o hotarâre judecatoreasca care la acest moment nu mai exista. Solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, cu obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecata.

Avocat …….. reprezentând pârâtele, arata ca si-a exprimat pozitia prin întâmpinarea depusa la dosar, considera ca nu se poate întoarce executarea la ceva care exista. Mentine întâmpinarea, fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamanta …. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele …. si …., cerere de întoarcere a executarii silite, în sensul restabilirii situatiei anterioare încheierii procesului – verbal de reintegrare nr. 112/25.06.2010, cu obligarea pârâtelor de a-i lasa reclamantei în linistita posesie a bunului imobil situat în …….., judetul Bacau.

Cererea a fost legal timbrata iar în motivare se arata ca prin sentinta civila nr. 1795/04.06.2010 a Judecatoriei Onesti, pe cale de ordonanta presedintiala, s-a dispus ca pârâtele sa fie reintegrate în apartamentul al carui proprietar este reclamanta. Tribunalul Bacau, prin decizia civila nr. 634/09.08.2010, a casat sentinta ce a constituit titlu executoriu în dosarul nr. 112/2010.

Pârâtele au formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii de întoarcere a executarii silite, apreciind ca în baza actului de adjudecare la licitatie nu se poate evacua o persoana.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 23.04.2010 …., în calitate de creditoare, a depus la Biroul Executorului Judecatoresc …. cerere de executare silita a debitoarei ….. si girantei .., solicitând evacuarea acestora din apartamentul situat ……, judetul Bacau, în baza Actului de adjudecare nr. 373/02.04.2010.

Urmare acestei cereri, executorul judecatoresc a întocmit dosarul de executare silita nr. 145/09.11.2010 si a solicitat Judecatoriei Onesti încuviintarea executarii silite.

Prin Încheierea din data de 29.04.2010, pronuntata în dosarul nr. 2806/ 270/2010, Judecatoria Onesti a admis cererea si a încuviintat executarea silita a respectivului titlu executoriu.

În consecinta, executorul judecatoresc a emis acte de executare silita.

În data de 25.05.2010 executorul judecatoresc a încheiat procesul – verbal de punere în posesie, conform caruia a declarat pusa în posesie pe reclamanta …..asupra apartamentului …….. judetul Bacau. Punerea în posesie s-a facut prin eliberarea imobilului si îndepartarea pârâtelor ….. si …. din imobilul de mai sus.

În data de 04.06.2010 Judecatoria Onesti prin sentinta civila nr. 1795/2010, pronuntata în dosarul nr. 3587/270/2010, prin care a fost admisa actiunea formulata de reclamantele …… si ….. împotriva pârâtei …. si s-a dispus reintegrarea reclamantelor în apartamentul …… judetul Bacau, pâna la solutionarea contestatiei la executare din dosarul nr. 3255/270/2010 si a contestatiei la titlu din dosarul nr. 3254/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Urmare a cererii executorului judecatoresc, Judecatoria Onesti, prin Încheierea din data de 24.06.2010, pronuntata în dosarul nr. 4049/270/2010, a încuviintat executarea silita a sentintei civile nr. 1795/2010 a Judecatoriei Onesti.

În data de 25.06.2010 executorul judecatoresc a încheiat procesul – verbal de reintegrare, conform caruia a reintegrat pe …. si …. în apartamentul nr. ………. judetul Bacau.

Prin decizia civila nr. 634/09.08.2010, pronuntata în dosarul nr. 3587/ 270/2010, a admis recursul promovat de ….. împotriva sentintei civile nr. 1795/04.06.2010 a Judecatoriei Onesti, a casat sentinta civila recurata si a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instante.

La rejudecare cauza a fost înregistrata sub nr. 6130/270/2010 si a fost suspendata pe data de 11.10.2010, conform art. 244 al. 1 pct. 1 Cod procedura civila.

Potrivit art. 4041 Cod procedura civila, în toate cazurile în care se desfiinteaza titlul executoriu sau însasi executarea silita, cel interesat are dreptul la întoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acestuia.

Cum din cele ce preced rezulta ca titlul executoriu în baza caruia au fost reintegrate pârâtele în imobilul aratat mai sus a fost desfiintat, instanta va da eficienta textului de lege precizat anterior si, în consecinta, va admite cererea reclamantei …… privind întoarcerea executarii silite.

În consecinta, se va dispune restabilirea situatiei anterioare executarii silite, în sensul ca vor fi obligate pârâtele sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat în ……… judetul Bacau.

În conformitate cu art. 274 Cod procedura civila, vor fi obligate pârâtele sa achite reclamantei suma de 508,3 lei, cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite cererea formulata de reclamanta ……., domiciliata în ……….. judetul Bacau în contradictoriu cu pârâtele …… si …, domiciliate în ………. judetul Bacau, privind întoarcerea executarii.

Dispune restabilirea situatiei anterioare executarii silite, în sensul ca obliga pârâtele sa lase reclamantei în deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat în ………, judetul Bacau.

Obliga pârâtele sa achite reclamantei suma de 508,3 lei, cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 08 decembrie 2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Etichete:

Întoarcere executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR 5352/270/2008 Întoarcere executare

ÎNREG.20.11.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR.829

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 17.03.2009

DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL INSTANŢEI

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ANGHEL LUMINIŢA

GREFIER – CARMEN ZBEREANU

La ordine a venit spre soluţionare acţiunea civilă având ca obiect întoarcere executare, formulată de contestatorul S.C. M…S.R.L.ONEŞTI împotriva intimaţilor S.C.A…S.R.L.BRĂILA şi B.E.J. ….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns consilier juridic G. S. pentru contestatoare, avocat L. N. pentru intimata S.C.A .BRĂILA, lipsă intimata BEJ ….

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare depune la dosar decizia nr.140/7.10.2008 din dosar 6095/2007 a Tribunalului Bacău şi sentinţa civilă nr.114/15.01.2008 din dosarul nr.6095/2007 a Judecătoriei Oneşti,copii care le-a înmânat şi apărătorului intimatei. Dosarul de fond s-a amânat pe 9 iulie 2009.

Avocat L.N. pentru intimată solicită proba cu interogatorii şi înscrisuri şi arată că a formulat şi cerere de compensare a debitelor.

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare arată că intimata a depus înscrisuri,iar interogatorul nu este o probă utilă cauzei, contestatoarea fiind o societate în faliment. Ar trebui să precizeze intimata cui solicită a se lua interogator.

Avocat L.N. pentru intimată dă citire întrebărilor din interogator şi consideră că sunt utile cauzei.

Instanţa respinge ca neutilă proba cu interogator şi constată că s-au depus acte la dosar.

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare arată că nu mai are de solicitat alte probe.

Avocat L.N. pentru intimată arată că nu mai are de solicitat alte probe.

Nemaifiind cereri noi de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare solicită a fi admisă cererea de întoarcere a executării şi a fi obligată intimata S.C. A… să le restituie bunurile sau c/v lor în sumă de 56.000 lei. La data de 2.11.2007 executorul judecătoresc a sechestrat mai multe bunuri printre care şi cele solicitate, apoi au fost vândute la licitaţie, suma fiind de 75 %.Solicită preţul stabilit de executor. La fila 28 dosar executare este oferta intimatei şi la fila 51 dosar fond este cererea de compensare care nu are legătură cu ei. În concluzie solicită admiterea acţiunii conform art.4041şi art.404 2 cod procedură civilă.

Avocat L.N. pentru intimată arată că la data când s-a pornit executarea silită şi s-au găsit mai multe bunuri. Debitorul a recunoscut că aceste bunuri îi aparţineau,fiind şi plătite. Asupra evaluării, debitorul de la acea dată putea face contestaţie. Nu se află în condiţiile art.4042 cod procedură civilă, pentru că sunt bunurile lor. În subsidiar, arată că sunt înscrişi în tabloul creditorilor, soluţia fiind compensarea, urmând a se considera cererea de întoarcere a executării ca nefondată, şi a fi respinsă.

Consilier juridic G.S. pentru contestatoare în replică, solicită a se reţine că susţinerile intimatei sunt nefondate,această societate fiind trecută cu creanţă 0.Au ca obiect restabilirea situaţiei anterioare.

Avocat L.N. pentru intimată arată că toate dosarele sunt soluţionate.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a fost lăsată în pronunţare,

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Prin cererea promovată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 20.11.2008, sub nr. 5352/270/2008, contestatoarea S.C. M…S.R.L. Oneşti, prin administrator judiciar E…S.P.R.L., cu sediul în … a chemat în judecată pe intimaţii S.C. A…, cu sediul în … şi Biroul Executorului Judecătoresc …, cu sediul în …, solicitând să se dispună restabilirea situaţiei anterioare executării silite efectuată în dosarul de executare nr. 146/2007 al B.E.J. …, în sensul obligării intimatei S.C. A… S.R.L. la restituirea următoarelor bunuri: stâlpi metalici pentru hală – 85 bucăţi şi grinzi metalice pentru hală – 48 bucăţi, în greutate totală de 10.000 kg. sau 56.000 lei contravaloarea acestora, bunuri conform procesului verbal de licitaţie nr. 146/9.01.2008.

În motivare se arată că prin sentinţa civilă nr. 114/2008 a Judecătoriei Oneşti a fost admisă contestaţia la executare formulată de S.C.M…S.R.L. Oneşti, iar împotriva acestei hotărâi a fost declarat recurs, care a fost respins. În timpul judecăţii contestaţiei la executare, executorul judecătoresc a întocmit acte de executare silită împotriva S.C. M… S.R.L., ajungându-se la vânzarea la licitaţie a unor bunuri mobile din patrimoniul societăţii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.404/2(3) Cod procedură civilă, art.1073 Cod civil, art.20 lit. e, f, l din Legea nr. 85/2006.

Potrivit art.77 din Legea nr. 85/2006, cererea este scutită de plata taxelor de timbru.

Intimata S.C. A…S.R.L. Brăila a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, deoarece în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art.404/2(3) Cod procedură civilă. Bunurile menţionate aparţineau intimatei, fiind executate de debitoare în baza raporturilor juridice, contractuale dintre părţi şi au fost şi achitate în avans.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.114(2) şi art.320 Cod procedură civilă.

Contestatoarea a depus la dosar: sentinţa civilă 135/24.03.2008 a Tribunalului Bacău, sentinţa civilă 114/15.01.2008 a Judecătoriei Oneşti, factură fiscală de executare silită, procesul verbal de vânzare la licitaţie nr. 146/9.01.2001, procesul verbal de sechestru definitiv.

Intimata S.C. A…S.R.L. Brăila a depus la dosar: contract de prestări servicii – lucrări construcţii nr. 190/12.07.2007; OP din 17.07.2007 privind suma de 384.002 lei; raport de expertiză tehnică imobiliară depus în dosar nr. 1743/196/2008; încheierea Judecătoriei Brăila pronunţată la 19.08.2008 în dosar nr. 1743/196/2008; CEC BA 313 02605445/24.09.2007 emis pentru suma de 281.901,85 lei; încheierea din 15.10.2007 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosarul nr. 5748/270/2007; procesul verbal din 2.11.2007 al B.E.J. …; cererea precizatoare depusă de S.C. M…S.R.L. în dosar nr. 6286/2007; sentinţa civilă nr. 114/125.01.2008 – dosar nr. 6095/270/2007; tabelul preliminar al creditorilor întocmit la 02.06.2008 în dosar 749/110/2008 şi cererea de compensare depusă în dosarul nr. 749/110/2008.

Executorul judecătoresc a depus dosarul de executare silită nr. 146/2007.

Instanţa, în baza 167 Cod procedură civilă a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. 114/15.01.2008, pronunţată în dosarul nr. 6095/270/2007, Judecătoria Oneşti a admis contestaţia la executare formulată de S.C. M…S.R.L. Oneşti şi a dispus anularea actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 146/2007 al B.E.J. …

Pentru pronunţarea acestei hotărâri instanţa a avut în vedere faptul că pârâta recurentă nu putea solicita punerea în executare a filei CEC nr. BC 313 0 2605445 decât în situaţia în care dovedea că lucrările executare de către S.C. M…S.R.L. nu au fost de calitate şi executate corespunzător contractului de prestări servicii din data de 12.07.2007 încheiat de părţi.

Împotriva sentinţei civile nr. 114/2008 a fost declarat recurs de către S.C. A…S.R.L. Brăila, acesta fiind respins ca nefondat de către Tribunalul Bacău, prin decizia nr. 140/07.10.2008.

În timpul judecăţii contestaţiei la executare (executarea nefiind suspendată), executorul judecătoresc … a întocmit acte de executare silită împotriva S.C. M….S.R.L., ajungându-se până la vânzarea la licitaţie a unor bunuri mobile din patrimoniul societăţii contestatoare.

Astfel, la data de 02.11.2007, executorul judecătoresc a întocmit Procesul verbal de sechestru definitiv nr. 146, potrivit căruia au fost declarate sechestrate următoarele bunuri mobile: „15 stâlpi metalici pentru hală vopsiţi bleu, 38 grinzi metalice pentru hală vopsite bleu, 10 grinzi metalice pentru hală vopsite bleu, 70 stâlpi metalici pentru hală vopsiţi bleu, 57 europaleţi pavele, 23 europaleţi borduri, 21 stâlpi hală albi, 7 grinzi date cu grund, 20 profile, o macara”.

Totodată, executorul judecătoresc menţionează în procesul-verbal de sechestru următoarele: „primele patru articole au fost ridicate de către creditoare, urmând a se stabili de comun acord, până pe data de 08.11.2007, valoarea acestora, urmând a-mi fi comunicată pentru a fi scăzută di n debit. Celelalte poziţii, respectiv bunurile de mai sus rămân pe loc ca măsură de sechestru asigurător…”.

La data de 09.01.2008, executorul judecătoresc întocmeşte Procesul verbal de vânzare la licitaţie nr. 146, conform căruia s-au adjudecat în favoarea creditoarei S.C.A…S.R.L. Brăila, în contul creanţei, următoarele bunuri mobile: 85 stâlpi metalici pentru hale; 48 grinzi metalice pentru hale, în greutate totală de 10.000 kg, în valoare totală de 56.000 lei fără TVA.

Suma la care s-au adjudecat bunurile a fost de 42.000 lei, adică 75% din preţul de începere a licitaţiei, conform dispoziţiilor art.445(1) Cod procedură civilă.

Totodată, s-a întocmit şi factura fiscală de executare silită nr. 5274323/09.01.2008 în care se specifică că bunurile în cauză au fost ridicate de către S.C.A…S.R.L. Brăila, prin delegat D…, încă de la data de 02.11.2007.

Împotriva S.C…. S.R.L. Oneşti a fost deschisă procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006, prin sentinţa nr. 135 din 24.03.2008, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 749/110/2008, societatea E…S.P.R.L. Bacău fiind desemnată administrator judiciar.

Ca urmare a notificării emise de către administratorul judiciar conform dispoziţiilor legii insolvenţei, S.C.A…S.R.L. Brăila a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor S.C.M… S.R.L. în dosarul nr. 749/110/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bacău.

Potrivit dispoziţiilor art.404/1(3) Cod procedură civilă în toate cazurile în care se desfiinţează însăşi executarea silită, „în cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizate în funcţie de rata inflaţiei, cu excepţia situaţiei când îşi găseşte aplicare art.449”.

În speţă adjudecatar este însăşi creditorul, iar actele de executare au fost anulate de către instanţă prin hotărâre irevocabilă.

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi văzând dispoziţiile art. 404/1 al.3 Cod procedură civilă, cererea va fi admisă.

Urmează a se dispune restabilirea situaţiei anterioare, prin restituirea bunurilor menţionate în procesul verbal de licitaţie nr. 146/2008.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea formulată de contestatorul S.C. M…S.R.L. Oneşti, prin administrator judiciar E…S.P.R.L., cu sediul în … împotriva intimaţilor S.C. A… . S.R.L., cu sediul în … şi Biroul Executorului Judecătoresc …, cu sediul în ….

Dispune restabilirea situaţiei anterioare efectuării executării silite în dosarul nr. 146/2007 al Biroului Executorului Judecătoresc …, în sensul obligării intimatei S.C. A…S.R.L. Brăila să restituie contestatoarei 85 stâlpi metalici pentru hale şi 48 grinzi metalice pentru hale, în greutate totală de 10.000 kg sau contravaloare acestora în sumă de 56.000 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.03.2009.

Preşedinte, Grefier,

Red. L.A. – 25.03.2009

Dact. L.I. – 26.03.2009

Etichete:

Întoarcere executare. Cerere reconvenţională. Admisibilitate.

Drept comercial

Cod procedură civilă, art. 404 ind. 1 – ind. 3, art. 111, art. 17

Este admisibilă cererea reconvenţională având ca obiect constatarea dreptului de proprietate asupra unui spaţiu comercial, formulată în cadrul dosarului ce are ca obiect întoarcerea executării, în condiţiile în care sentinţa pronunţată de instanţa de fond prin care a fost admisă acţiunea în revendicare, a fost schimbată în totalitate, reţinându-se că ambele părţi deţin spaţii comerciale în acelaşi imobil, însă nu sunt delimitate şi suficient individualizate în actele de dobândire ale dreptului de proprietate.

Curtea de Apel Bacău – Secţia comercială,

de contencios administrativ şi fiscal

Decizia civilă nr. 783 din 8 octombrie 2009

Reclamanta SC C. SA în contradictoriu cu pârâta SC S. D. SRL a solicitat întoarcerea executării silite efectuată în dosarul nr. 318/2004 al B. E. J. C. I.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că pârâta refuză să îi restituie spaţiul comercial în suprafaţă de 32,08 mp şi suma de 118.698.000 lei predate în cadrul procedurii de executare silită a sentinţei civilă 661/2004 a T. B., deşi titlul executor a fost desfiinţat prin decizia civilă nr. 193/2004 a C. A. B.

Pârâta S.C S. D. S.R.L a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că executarea s-a efectuat legal, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, cheltuielile de judecată, cheltuielile de executare nefiind contestate de reclamantă pe calea contestaţiei la executare. Contestaţia la executare a fost respinsă iar onorariul privind executorul judecătoresc a fost achitat de însăşi pârâta. Potrivit art. 4041 Cod procedură civilă întoarcerea executării presupune restabilirea situaţiei anterioare, prin urmare revenirea spaţiului aflat în posesie de către pârâtă.

În ce priveşte restituirea spaţiului pârâta a arătat că spaţiul în posesia căruia vrea să intre reclamanta îi aparţine chiar dacă prin decizia civilă nr. 193/2004 a C. A. B. a fost respinsă acţiunea în revendicare s-a reţinut că ocupă suprafaţa totală cuvenită în urma divizării.

În aceste condiţii mai arată pârâta că trebuia să şi dovedească dreptul de proprietate asupra spaţiului pe care îl pretinde nefiind suficientă împrejurarea că acţiunea în revendicare a fost respinsă iar în realitate deţine spaţiul în suprafaţă mai mare decât cel prevăzut în protocolul de divizare.

Sub aspect reconvenţional, pârâta-reclamantă a solicitat instanţei să se constate că este proprietara spaţiului comercial în suprafaţă construită de 65 mp situat în B., spaţiu în prezent aflat în posesia sa şi face parte din patrimoniul transmis ca urmare a divizării.

În motivarea cererii reconvenţionale s-a arătat că în anul 1998 a avut loc divizarea SC C. SA rezultând mai multe societăţi. În procedura divizării s-a elaborat un proiect privind împărţirea patrimoniului, asupra aprobării adunării generale şi înregistrat la Registrul Comerţului. Deficienţa protocolului de divizare a constat în neperfectarea unor schiţe cu privire la activele care urmau să fie ocupate şi lipsa unor procese-verbale de predare-primire.

Prin sentinţa civilă nr. 6837/12.10.2005 pronunţată de J. B. în dosarul nr. 10.574/2005 s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării silite a sentinţei civile 661/2004 a T. B, în sensul că a obligat pârâta să restituie reclamantei suma de 118.698.000 lei rol reprezentând cheltuieli de executare şi să îi predea spaţiul comercial situat în B., în suprafaţă construită de 32,08 mp şi suprafaţa utilă de 17,06 mp.

S-a admis cererea de disjungere a cererii reconvenţionale formulată de pârâta-reclamantă S.C S. D. S.R.L în contradictoriu cu reclamanta – pârâtă SC C. SA B., având ca obiect constatare dobândire drept de proprietate, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a J. B. şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii reconvenţional în favoarea T. B. – Secţia Comercială.

Prin Decizia civilă nr. 991/23.10.2006 pronunţată de T. B. în dosar nr. 4097/2006 s-a admis recursul promovat de recurenta SC S. D. SRL împotriva sentinţei civile nr. 6837/2005 pronunţată de J. B. în dosar nr. 10.574/2005 în contradictoriu cu intimata S.C. C. SA, a casat în tot sentinţa recurată, a respins cererea de disjungere a cererii reconvenţionale, a admis excepţia necompetenţei materiale a J. B. şi a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii principale şi a cererii reconvenţionale în favoarea T. B., Secţia Comercială.

Pentru a pronunţa această decizie T. B. a reţinut că titlul executor pus in executare de B.E.J „C. I.” este sentinţa civilă nr.661/2004 pronunţata de T. B. secţia comerciala si contencios administrativ într-un litigiu comercial ce a avut ca obiect revendicarea unui spaţiu comercial de către reclamanta SC S. D. SRL in contradictoriu cu pârâta SC C. SA.

Această sentinţă a fost desfiinţată prin decizia civilă nr. 193/2004 pronunţată de C. A. B., rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 3722/2005 a Î.C.C J.

Ca urmare a desfiinţării titlului executor SC C. SA a solicitat in contradictoriu cu SC S. D. SRL întoarcerea executării silite.

In lipsa unei dispoziţii speciale care să rezolve modalitatea întoarcerii executării silite se aplică regulile de drept comun. Competenţa se va determina astfel, având în vedere şi dispoziţiile art.404 ind.2 alin.3 cod procedura civilă, conform normelor generale prevăzute de art.2 cod procedura civilă.

Fiind un litigiu comercial cu un obiect neevaluabil în bani, competenţa aparţine Tribunalului Bacău.

Cât priveşte cererea reconvenţională în măsura în care contestatoarea solicită întoarcerea executării silite şi eliberarea unui spaţiu comercial, iar intimata prin cererea reconvenţională solicită să se constate că sunt proprietarii acestui spaţiu, cererea principala depindea de soluţionarea cererii reconvenţionale.

Cum în considerentele primei instanţe nu s-au reţinut alte motive pentru disjungerea cererii reconvenţionale în afara competenţei materiale a judecătoriei de a soluţiona cererea principala şi competenţa T. B. secţiei comerciale şi de contencios administrativ de a soluţiona cererea reconvenţională, văzând şi dispoziţiile art. 17 Cod procedură civilă Tribunalul a apreciat ca nefondată disjungerea celor două cereri.

La data de 08 noiembrie 2007 SC S. SRL Bacău a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, prin care solicită să se constate dreptul său de proprietate asupra spaţiului cu destinaţia de birouri, situat în B., în suprafaţă construită de 111 m.p. şi suprafaţă utilă 80 m.p., precum şi asupra cotei indiviză de 8,41 m.p., ce a revenit intervenientei ca urmare a divizării SC C. SA.

Solicită individualizarea spaţiului, având în vedere că prin actul de divizare nu a fost stabilit configuraţia acestuia.

Prin încheierea pronunţată la data de 24 ianuarie 2008 în dosarul nr. 3578/110/2007 a fost respinsă în principiu cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC S. SA, instanţa reţinând că intervenienta nu a făcut dovada interesului şi a dreptului propriu.

Prin sentinţa civilă nr. 916/25 septembrie 2008 T. B. a respins cererea principală de întoarcere a executării formulată de SC C. SA, a admis cererea reconvenţională formulată de pârâta SC S. D. SRL şi a constatat că aceasta este proprietara spaţiului comercial (birouri) în suprafaţă construită de 65 m.p. situat în B., spaţiu pe care îl ocupă şi care face parte din patrimoniul transmis ca urmare a divizării, a respins în fond cererea de intervenţie formulată de SC S. SRL

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Pârâta-reclamantă SC S. D. SRL a solicitat prin cerere reconvenţională a se constata că este proprietara spaţiului comercial (birouri) în suprafaţă construită de 65 mp situat în B., spaţiu pe care îl ocupă ca urmare a transmiterii patrimoniului divizat.

Prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a SC C. SA din 2.05.2008 s-a stabilit divizarea în 17 societăţi comerciale.

Potrivit Protocolului de divizare al SC C. SA s-a avut în vedere împrejurarea că SC C. SA Bacău înregistra pierderi şi pentru eficientizare să se treacă la redimensionarea patrimoniului prin divizare. Fiecare societate comercială care urma să se desprindă urma să plece cu un număr de acţiuni proprietatea asociaţilor şi cu cotă parte din patrimoniu aferentă acestor acţiuni.

Pentru preluarea patrimoniului în vederea divizării s-a efectuat expertiză contabilă.

În anexa 4 a expertizei care vizează valoarea pe acţiuni, a elementelor de bilanţ la data de 30. XI.1998 SC S. D. SRL figurează cu 65 – 46 mp din spaţiul situat în B., iar SC C. SA are 158 – 114 m. p în spaţiul din B. S-a reţinut că suprafaţa totală construită aferentă spaţiului din B. este de 438,55 mp.

Expertiza tehnică dispusă în cauză a reţinut o suprafaţă aproximativ identică de 438,55 mp.

Aceeaşi expertiză evidenţiază suprafeţele construite şi utile ce au fost supuse divizării. Astfel, SC S. D. SRL are suprafaţă construită 65 m. p şi utilă 46 m. p, iar SC C. SA 158 mp construită şi 114 utilă.

Aceeaşi suprafaţă este evidenţiată şi în actul adiţional încheiat la data de 4.09.1998 autentificat la B. N. P. M. L. şi care a avut ca bază elementele de activ şi pasiv preluate din bilanţul contabil al SC C. SA prin divizare şi în baza căruia s-a dispus înscrierea sa în Cartea funciară.

Cererea reconvenţională a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă, iar SC C. SA a invocat inadmisibilitatea sa.

Pentru ca acţiunea în constatare să fie admisă se cere ca reclamanta să dovedească că are un anume interes legitim actual şi născut. Ca în orice altă acţiune interesul este o condiţie generală de exercitare a acţiunii în constatare şi trebuie să fie personal şi să subziste nu numai la introducerea acţiunii, ci în tot cursul procesului.

Interesul pârâtei-reclamantă SC S. D. SRL există, întrucât se găseşte în posesia bunurilor şi o hotărâre judecătorească îi este necesară pentru a i se consolida dreptul în cazul în care ar fi contestat.

Interesul său poate să derive chiar şi din pericolul unei contestări sau încălcări a dreptului de către pârât sau un terţ. De asemenea, pârâta-reclamantă prezintă interes pentru solicitarea întinderii dreptului său ca urmare a proiectului de divizare – proiect care nu a fost contestat, urmărindu-se clarificarea unor raporturi juridice asupra cărora pot plana anumite îndoieli.

În această situaţie, unde se cere constatarea drepturilor indivize ce le au asupra unor bunuri, fără a pretinde şi predarea vreuneia dintre ele, o asemenea acţiune are caracter constatator şi părţile nu pot fi obligate să rămână în indiviziune.

Faţă de aceste considerente cererea reconvenţională este admisibilă, constatându-se că pârâta-reclamantă SC S. D. SRL este proprietara spaţiului comercial situat în B., în suprafaţă construită de 65 m. p dobândit în urma divizării.

Asupra acţiunii principale instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanta-pârâtă SC C. SA a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC S. D. SRL întoarcerea executării silite efectuate în dosarul 318/2004 al B.E.J. C. I.

SC C. SA a fost obligată să lase SC S. D. SRL în deplină proprietate spaţiul comercial situat în B. în suprafaţă de 32,08 m. p şi suprafaţă utilă de 17,06 m.p.

După punerea în executare a sentinţei civile 661/2004 a T. B. a fost admis apelul SC C. SA Bacău şi prin decizia civilă nr. 193/2004 a C. A. B. s-a respins acţiunea ca nefondată, hotărâre care a rămas irevocabilă.

Titlul executor pus în executare de B.E.J. C. I. este sentinţa civilă nr. 661/2004 pronunţată de T. B. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, care a fost desfiinţată prin respingerea irevocabilă a acţiunii.

Având în vedere dispoziţiile art. 4043 alin. 3 Cod procedură civilă privind un litigiu neevaluabil în bani competenţa aparţine T. B.

Potrivit art. 4041 Cod procedură civilă în cazurile în care se desfiinţează titlurile executorii sau însăşi executarea silită cel interesat are dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare acestora.

Prin decizia civilă 193/2004 a C. A. B. s-a respins acţiunea în revendicare pe considerentul că SC S. D. SRL Bacău nu a dovedit dreptul de proprietate, în sensul că în proiectul de divizare publicat în Monitorul Oficial nu s-ar fi menţionat exact care sunt cele două spaţii pe care trebuia să îl primească şi că, deşi în actul adiţional se prevede suprafaţa de 65 mp, aceasta nu a fost identificată.

Or, proiectul de divizare publicat şi aprobat de judecătorul delegat de la Registrul Comerţului nu a fost contestat.

De altfel, art. 4041 Cod procedură civilă prevede că întoarcerea executării silite presupune restabilirea situaţiei anterioare şi deci presupune revendicarea spaţiului.

Or, pentru revendicarea acestui spaţiu nici însăşi reclamanta nu deţine un titlu de proprietate. Referitor la cheltuielile de executare suma reprezintă taxele de timbru necesare efectuării executării şi care trebuiau suportate de reclamantă.

Cererea de intervenţie formulată de SC S. SRL a fost respinsă, întrucât aceasta nu are legătură cu prezenta cauză şi nu este în raporturi juridice cu nici una dintre părţi.

Pentru soluţionarea cererii intervenienta are calea unei acţiuni separate.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanta şi intervenienta.

Recurenta SC C. SA a arătat în motivele recursului că în condiţiile în care titlul executoriu a fost desfiinţat în mod irevocabil, instanţa investită cu cererea de întoarcere a executării trebuia să oblige pe SC S. D. SRL să restituie spaţiul preluat în baza titlului executoriu desfiinţat şi cheltuielile de judecată şi de executare silită plătite în baza aceluiaşi titlu. În ceea ce priveşte cererea reconvenţională arată că, în condiţiile în care pârâta a pierdut acţiunea în realizare, nu mai poate obţine recunoaşterea dreptului pe calea acţiunii în constatare. Posesia spaţiului nu-i conferă pârâtei dreptul să ceară constatarea proprietăţii, mai ales că această posesie a devenit nelegitimă în momentul în care titlul executoriu a fost desfiinţat.

Recurenta SC C. SA mai arată că motivarea instanţei de fond privind acţiunea în constatare nu aduce nici un argument în plus faţă de cele pe care SC S. D. SRL le-a adus în acţiunea sa în revendicare, ori sub acest aspect instanţa de apel şi instanţa de recurs au apreciat că SC S. D. SRL nu a dovedit dreptul său de proprietate, în sensul că în proiectul de divizare, publicat în Monitorul oficial, nu s-a menţionat exact care sunt cele 2 spaţii pe care trebuia să le primească.

Recurenta SC C. SA susţine că cererea reconvenţională este inadmisibilă şi prin prisma legii societăţilor comerciale, întrucât nu se poate admite ca proiectul de divizare să fie modificat pe o altă cale decât calea opoziţiei la divizare prevăzută de Legea nr. 31/1990.

Recurenta SC S. SRL arată, în motivarea recursului, că justifică un interes legitim, născut şi actual în formularea cererii de intervenţie în interes propriu, în condiţiile în care atât intervenienta, cât şi SC C. SA, cât şi SC S. D. SRL, invocă drepturi de proprietate asupra unor suprafeţe cuvenite în urma divizării din anul 1998, care sunt situate pe acelaşi palier al imobilului din B., fără ca acestea să fi fost individualizate cu schiţă şi vecini cu prilejul divizării, astfel încât există posibilitatea ca aceasta să se suprapună.

Intimata SC S. D. SRL a formulat întâmpinare la recursul declarat de SC C. SA. Intimata arată că nu contestă divizarea; dimpotrivă, pretinde tocmai respectarea proiectului de divizare în sensul de a-i fi individualizat dreptul conform suprafeţelor menţionate în proiectul de divizare. În cerere nu a solicitat decât să se stabilească, în toate elementele lui, dreptul intimatei de proprietate, aşa cum rezultă el din actele divizării.

Intimata precizează că în urma divizării, urma să primească în proprietate suprafaţa de 65 mp, din care 46 mp este suprafaţa utilă. La acest moment deţine 56,55 mp suprafaţă construită. Arată că, dacă s-ar admite acţiunea principală, ar urma să mai deţină doar 35 mp suprafaţă construită, din care 22 mp suprafaţă utilă.

Intimata mai precizează că nu a existat o tranzacţie în legătură cu individualizarea suprafeţelor cuvenite în urma divizării, nu a existat o punere în posesie şi că reclamanta a depus la dosar înscrisuri contradictorii, care nu sunt semnate de asociaţi şi sunt întocmite ulterior divizării. În realitate, intimata a primit 2 birouri, care constituia un singur modul, în sensul că aveau intrare din unul în altul. Acest spaţiu formează un modul funcţional, doar în măsura în care aparţin aceluiaşi proprietar şi ca suprafaţa corespunde suprafeţei ce i-a revenit intimatei în urma divizării. Precizează că reclamanta a folosit o perioadă acest birou prin bunăvoinţa intimatei.

Intimata solicită să se observe faptul că motivele recursului se referă strict la modul de soluţionare a cererii reconvenţionale, considerând că simpla respingere a cererii reconvenţionale ar determina admiterea cererii principale, ori instanţa de fond a reţinut că cererea de întoarcere a executării are caracterul unei acţiuni în revendicare şi în aceste condiţii reclamanta ar trebui să-şi dovedească dreptul de proprietate asupra spaţiului pe care îl pretinde, dovadă pe care nu a făcut-o. De altfel, reclamanta deţine spaţii în suprafeţe mai mari decât cele prevăzute în actul de divizare.

Curtea, analizând actele şi lucrările din dosar şi sentinţa recurată, în raport de motivele de recurs invocate, reţine următoarele:

Recurenta SC C. SA a invocat inadmisibilitatea cererii reconvenţionale, argumentând astfel:

– în prima teză, susţine că acţiunea principală de întoarcere a executării se soluţionează prin aplicarea unui raţionament simplu: titlul executoriu a fost desfiinţat, consecinţa este restituirea bunului preluat în baza titlului executoriu şi că în condiţiile în care acţiunea în realizarea dreptului a fost respinsă, intimata – pârâtă nu mai are deschisă calea acţiunii în constatare;

– în a doua teză susţine că cererea reconvenţională este inadmisibilă şi prin prisma legii societăţii comerciale, întrucât nu se poate admite ca un proiect de divizare să fie modificat pe altă cale, decât pe calea opoziţiei prevăzute de legea specială.

În ceea ce priveşte prima teză, Curtea constată că prin decizia civilă nr. 991/23 octombrie 2006 pronunţată de T. B. a fost respinsă cererea de disjungere a cererii reconvenţionale de cererea principală şi s-a stabilit că cererea principală depinde de soluţionarea cererii reconvenţionale. Această decizie este irevocabilă, a intrat în puterea lucrului judecat şi dezlegarea dată prin această hotărâre este obligatorie. Prin urmare, cererea principală şi cererea reconvenţională trebuie judecate împreună.

În ceea ce priveşte apărările invocate de recurenta SC C. SA referitoare la inadmisibilitatea formulării unei acţiuni în constatarea unui drept după ce a fost epuizată calea acţiunii în realizare, Curtea reţine că acţiune în revendicare a fost respinsă, întrucât SC S. D. SRL nu a făcut dovada că SC C. SA ocupă vreun spaţiu din cele la care are dreptul SC S. D. SRL, nefiind întocmite schiţe cu ocazia divizării, care să individualizeze spaţiile primite de societăţile participante la divizare şi să le delimiteze.

De necontestat este faptul că SC S. D. SRL a dobândit, în urma divizării SC C. SA dreptul de proprietate asupra unui spaţiu situat în B., în suprafaţă construită de 65 m.p. şi utilă – 46 m.p., însă din înscrisurile întocmite cu ocazia divizării, nu rezultă amplasamentul acestui spaţiu.

Prin urmare, prin cererea reconvenţională se tinde a se stabili celelalte componente ale dreptului de proprietate, care îl individualizează şi care permit delimitarea obiectului dreptului său de proprietate de obiectul drepturilor de proprietate ale celorlalţi participanţi la divizare, care au primit spaţii pe acelaşi palier.

Se constată că, în fapt, calea în realizarea dreptului nu a putut fi exercitată efectiv, datorită neindividualizării spaţiilor.

În concluzie, cererea reconvenţională este admisibilă în raport de dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă.

În ceea ce priveşte inadmisibilitatea acestei cereri în constatare, prin prisma dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 referitoare la modalitatea de contestare a actelor întocmite cu ocazia divizării, Curtea reţine că această excepţie este neîntemeiată; prin cererea formulată SC S. D. SRL nu contestă actele prin care s-a realizat divizarea, ci urmăreşte doar individualizarea drepturilor dobândite prin divizare.

În ceea ce priveşte fondul chestiunii, Curtea reţine următoarele:

SC C. SA solicită ca SC S. D. SRL să îi predea spaţiul pe care l-a preluat în urma executării unui titlu, care ulterior a fost desfiinţat.

SC S. D. SRL pretinde că abia în urma executării silite a intrat în posesia întregului spaţiu la care avea dreptul în urma divizării şi se solicită să se constate că sunt proprietarii spaţiului pe care îl ocupă în prezent.

În cauză a intervenit şi SC S. SRL, care a dobândit în urma divizării SC C. SA dreptul de proprietate asupra unui spaţiu situat pe acelaşi palier cu spaţiu în litigiu iniţial, spaţiu în suprafaţă construită de 111 m.p. şi utilă – 80 m.p., spaţiu care nu este individualizat şi delimitat.

Instanţa de fond a respins cererea de intervenţie în interes propriu formulată de SC S. SRL, reţinând că intervenienta nu este în raporturi juridice cu nici una dintre părţi şi cererea nu are legătură cu cauza dedusă judecăţii.

Curtea apreciază că instanţa de fond a soluţionat în mod greşit cererea de intervenţie; cererea de intervenţie trebuia admisă în principiu din următoarele considerente:

Toate părţile din prezenta cauză au dobândit spaţii situate în acelaşi imobil în urma divizării SC C. SA.

Cu ocazia divizării nu au fost întocmite schiţe prin care să fie individualizate şi delimitate spaţiile. Intervenienta are interes să intervină în cauză, să solicite ca delimitarea spaţiului în litigiu să se facă în prezenţa sa şi la rândul său să solicite delimitarea spaţiului său în contradictoriu cu celelalte societăţi care au spaţii pe acelaşi palier, în caz contrar existând riscul ca spaţiile să se suprapună.

Faţă de aceste considerente se impune admiterea recursului declarat de SC S. SRL. Pentru a fi soluţionată cauza unitar, se impune şi admiterea recursului declarat de SC C. SA, casarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare.

În rejudecare, urmează a se dispune efectuarea unei expertize tehnice, prin care să fie identificate spaţiile situate în B., ce au făcut obiectul divizării, să fie identificate spaţiile pe care le deţin în momentul de faţă cele 3 societăţi, întocmindu-se schiţe şi să se facă propuneri de delimitare a spaţiilor în funcţie de drepturile stabilite în proiectul de divizare şi de posesie.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro