404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

OUG 119-2007

Sentinţa civilă nr.414

Sedinţă publică din 09.02.2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ………… sub dosar nr……….., creditoarea ……….. a chemat în judecată pe debitoarea …………, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea debitoarei la plata sumei totale de ………… lei, defalcată astfel: 3111,70 lei reprezentând contravaloarea mărfii livrate; 2752,46 lei reprezentând penalităţi de întârziere; 40 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a învederat că la data de …….. între părţi s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr…………, având ca obiect comercializarea produselor, în temeiul căruia a emis facturile fiscale nr…………. în valoare de …….. lei; nr……….. în valoare de ………… lei; nr…………. în valoare de .; nr……… în valoare de ………… lei; nr………… în valoare de ……….., pe care debitoarea nu le-a achitat nici până în prezent, deşi termenul de plată s-a împlinit.

A mai precizat creditoarea că în temeiul dispoziţiilor art.11 din contractul încheiat între părţi, potrivit cărora neîndeplinirea obligaţiilor contractuale la timp atrage plata de penalităţi în cuantum de 1% pe zi de la data scadenţei înscrisă în factura fiscală, a calculat penalităţi de întârziere în cuantum de ………….. lei.

Creditoarea a mai arătat că sunt îndeplinite în cauză condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei de plată, respectiv creanţa sa este certă, lichidă şi exigibilă.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.998, art.1361 şi urm. din Codul civil şi dispoziţiile OUG nr.119/2007.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 39 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,50 lei.

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 Cod proc.civ. s-a solicitat de către creditoare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar, în copii certificate, următoarele înscrisuri: …………..

Debitoarea, deşi legal citată, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

În cauză, instanţa a încuviinţat în temeiul art.167 Cod procedură civilă proba cu înscrisuri, apreciind-o legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de ……….., între părţi s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr…………….

În temeiul acestui contract, creditoarea, în calitate de furnizor, i-a livrat debitoarei, în calitate de cumpărător, mai multe produse, emiţând facturile fiscale: factura nr.62796/03.10.2008 (f.8); factura fiscală nr.68020/23.10.2008 (f.9); factura fiscală nr.66172/09.10.2008 (f.10); factura fiscale nr.67401/16.10.2008 (f.11); factura fiscală nr.68021/23.10.2008 (f.12); fişă calcul penalităţi (f.13).

În drept, potrivit art. 2 din OUG 119/2007 procedura ordonanţei de plată se aplică creanţelor certe, lichide, exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, nefiind incluse în sfera de aplicare a ordonanţei creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă şi nici contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de ………… lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din facturile fiscale nr………… precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada şi împotriva debitorului în măsura în care sunt acceptate.

Potrivit art. 46 Cod comercial, obligaţiunile comerciale se probează şi cu facturi acceptate. Factura este un înscris care cuprinde elementele esenţiale ale unei operaţiuni comerciale: identitatea părţilor, cantitatea de marfa, calitatea, condiţii de livrare etc. In privinţa forţei probante, factura face dovada deplină împotriva emitentului şi în favoarea aceluia ce o deţine, adică a destinatarului. Factura poate sa facă dovada şi în favoarea emitentului, dacă este acceptată de către destinatar.

În cauza dedusă judecăţii acceptarea este expresă, făcându-se prin depunerea semnăturii şi ştampilei debitoarei.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitoare la scadenţă, prevăzută pe fiecare factură, respectiv data de 10.10.2008 în cazul facturii fiscale nr……………

În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, instanţa apreciază ca nefiind întemeiată cererea creditoarei. Astfel, instanţa reţine că părţile au prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare nr……….., în art.11, că neîndeplinirea la timp a obligaţiilor contractuale atrage plata de penalităţi în cuantum de 1% pe zi de întârziere, începând cu data scadenţei înscrisă în factura fiscală.

Totodată, în art.8 din contract se prevede că acest contract este valabil până la data de 30.04.2008.

Analizând facturile fiscale depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că acestea au fost emise după încetarea contractului, creditoarea nefăcând dovada prelungirii contractului printr-un act adiţional.

Având în vedere natura convenţională a penalităţilor de întârziere, în lipsa unui contract valabil încheiat, care să prevadă în mod expres clauza penală, instanţa nu va obliga debitoarea să plătească creditoarei penalităţi de întârziere, motiv pentru care va respinge acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

Faţă de cele expuse mai sus, apreciind că pretenţiile creditoarei sunt justificate numai pentru suma de ……….. , în temeiul art.2 şi art.10 alin.3 din OUG nr.119/2007, instanţa va admite în parte cererea, urmând a obliga debitoarea la plata către creditoare a sumei de 3111,70 lei reprezentând contravaloare marfă livrată, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea să plătească creditoarei suma de 39,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar.

Etichete:

OUG 119-2007

Sentinţa civilă nr.313 din 02.02.09

Sedinţă publică din 02.02.2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……………, sub dosar nr………….., creditoarea ………….. Tulcea a chemat în judecată pe debitoarea …………….., solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea debitoarei la plata sumei de …………, reprezentând contravaloarea unei rate neachitate din preţul contractului nr……………, precum şi a sumei de …………….. euro penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, creditoarea a învederat că la data de ………….. între părţi s-a încheiat contractul nr……………., având ca obiect vânzarea de către creditoare a două aparate de purificare a aerului, model Astro 2000, pentru preţul total de ………… euro, ce urma să se achite astfel: avans la semnarea contractului, iar restul sumei în 12 rate lunare a câte …………. euro.

A mai precizat creditoarea că din preţul contractului debitoarea a achitat suma de 3101,8 euro reprezentând avans plus 11 rate, rămânând de achitat rata 11 în sumă de 206,8 euro, neachitată până în prezent.

A mai precizat creditoarea că în temeiul art.4 pct.4.1 din contract a calculat penalităţi în cuantum de …………. euro.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile OUG nr.119/2007.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 39 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

În dovedirea cererii sale, creditoarea a depus la dosar, în copii certificate, următoarele înscrisuri:…………

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a cerut de către creditoare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Debitoarea, deşi legal citată, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe şi a formula apărări.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele

În fapt, la data de ……….. între părţi s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr……….., în temeiul căruia creditoarea i-a vândut debitoarei două aparate de purificare a aerului model Astro 2000, pentru preţul total de ……….. lei.

Conform contractului, contravaloarea aparatelor urma să se achite astfel: avans la semnarea contractului, iar restul sumei în 12 rate lunare a câte 206,8 euro.

Din preţul total al contractului, debitoarea a achitat avansul şi 11 rate, rămânând de achitat o singură rată, în cuantum de …………

În drept, potrivit art. 2 din OUG 119/2007 procedura ordonanţei de plată se aplică creanţelor certe, lichide, exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, nefiind incluse în sfera de aplicare a ordonanţei creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă şi nici contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare de 206,8 euro în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din contractul încheiat între părţi, însuşit de către acestea prin semnare şi ştampilare.

Totodată, instanţa constată şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi.

Tot astfel, este îndeplinită şi condiţia exigibilităţii creanţei, termenul de plată, prevăzut de părţi în contract, fiind împlinit cu mult înainte de introducerea cererii de chemare în judecată.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de ………..euro, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit contractului însuşit de părţi prin semnătură şi ştampilă, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 2 din OUG 119/2007, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, echivalentul în lei a sumei de …………… euro, reprezentând contravaloare rată neachitată.

În ceea ce priveşte plata penalităţilor de întârziere instanţa reţine că, potrivit art.4 pct 4 din condiţiile generale de vânzare, părţile au stabilit că în situaţia în care cumpărătorul nu respectă termenele de plată stipulate în contract, acesta este obligat să plătească celeilalte părţi penalităţi de 1% din creanţa scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, totalul penalităţilor de întârziere putând depăşi nelimitat cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

Instanţa apreciază că, deşi aceste condiţii generale de vânzare nu poartă semnătura şi ştampila părţilor, ele au fost însuşite de către reprezentantul debitoarei, întrucât, procedând la semnarea şi ştampilarea contractului de vânzare-cumpărare fără rezerve, rezultă că acesta şi-a însuşit clauza contractuală potrivit căreia prin semnarea contractului cumpărătorul confirmă că a luat cunoştinţă şi a acceptat în mod irevocabil celelalte clauze contractuale de pe verso-ul contractului, respectiv condiţiile generale de vânzare.

În temeiul acestor dispoziţii, creditoarea a calculat, pentru neachitarea la scadenţă a ratei nr.11, penalităţi de întârziere în cuantum de ……… euro, astfel cum rezultă din înscrisul depus la fila nr.8 din dosar.

Faţă de cele expuse mai sus, constatând că pretenţiile creditoarei sunt justificate, instanţa va obliga debitoarea la plata către creditoare a contravalorii în lei, la cursul de schimb BNR de la data plăţii, a sumei de 206,8 euro, reprezentând rată neachitată, precum şi a contravalorii în lei, la cursul de schimb BNR de la data plăţii, a sumei de 1050,54 euro, în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă instanţa va obliga debitoarea la plata către creditoare a sumei de 39,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar.

Etichete:

OUG 119-2007

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 591

Sub numarul … din ….. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta-creditoare ……, prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta-debitoarea ….., sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de …… de lei, reprezentând contravaloarea unor produse furnizate societatii pârâta si neachitate de catre aceasta.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca i-a vândut societatii pârâta o serie de produse reprezentând accesorii decorative pentru evenimente festive, valoarea totala a bunurilor vândute fiind de …..de lei. Pentru vânzarea acestor produse societatea reclamanta a întocmit mai multe facturi fiscale, la momentul achizitionarii marfurilor de catre pârâta, facturi care însa nu au fost achitate de catre aceasta.

În drept, au fost invocate dispozitiile O.U.G. nr.119/2007.

În probatiune reclamanta a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe mai multe facturi fiscale si un certificat de înregistrare (filele …..).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de ….de lei potrivit chitantei atasata la fila …. si cu … lei timbru judiciar.

Pârâta ….. legal citata, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei, prin reprezentant, pentru a propune probe în aparare.

Examinând cauza pe baza probelor administrate si a dispozitiilor legale incidente în materie, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata, în parte, si anume în limita sumei de ….. de lei. Astfel, reclamanta a vândut societatii pârâta mai multe produse, întocmind în acest sens un numar de ….facturi fiscale, al caror continut a fost însusit de catre pârâta prin semnatura si stampila, fara însa ca pârâta sa îsi îndeplineasca obligatia de plata a contravalorii respectivelor produse.

Aceasta suma reprezinta o creanta certa în conditiile art.379 alin.3 C.proc.civ, existenta ei fiind neîndoielnica asa cum rezulta din facturile fiscale acceptate de debitoare prin semnatura si stampila.

Creanta este si lichida potrivit art. 379 alin.4 C.proc.civ. având un cuantum precis determinat. De asemene,creanta este exigibila, fiind ajunsa la scadenta în raport cu fiecare factura în parte.

Instanta va avea în vedere, la solutionarea cauzei, si dispozitiile art.7 alin. 4 din OUG 119/ 2007, care prevad ca în cazul nedepunerii întâmpinarii, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului.

Totodata, instanta va avea în vedere ca potrivit dispozitiilor art.2 alin.1 din O.U.G. nr. 119/ 2007 privind ordonanta de plata, aceasta procedura se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale.

Fata de cele expuse,instanta retinând ca, în speta, creditoarea este titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei, creanta fiind reprezentata de suma de …….de lei, fiind certa ,lichida si exigibila si probata în conditiile art.46 C.com.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro