Top

Încetarea procesului penal întemeiată pe dispoziţiile art.11 pct.2 lit.”b” Cod procedură penală în referire la art.10 lit.”h” Cod procedură penală, art.2841 Cod procedură penală şi art.131 alin.1 şi 2 Cod penal nu atrage sine die respingerea pretenţiilor

Încetarea procesului penal întemeiată pe dispoziţiile art.11

pct.2 lit.”b” Cod procedură penală în referire la art.10 lit.”h” Cod

procedură penală, art.2841 Cod procedură penală şi art.131 alin.1 şi 2

Cod penal nu atrage sine die respingerea pretenţiilor civile formulate în

cauză de Casa de Asigurări de Sănătate. Nelegalitate

Potrivit dispoziţiilor art.346 alin.1 Cod procedură penală

în caz de condamnare, achitarea sau încetarea procesului penal

instanţa se pronunţă prin aceeaşi sentinţă şi asupra acţiunii civile.

Având în vedere că prima instanţă nu s-a aflat în posesia

tuturor elementelor pentru soluţionarea laturii civile, aceasta trebuia

să dea eficienţă dispoziţiilor art.346 alin.4 Cod procedură penală

raportat la art.20 alin.1 Cod procedură penală şi să lase

nesoluţionată latura civilă, cu atât mai mult cu cât dispoziţiile art.346

alin.1 Cod procedură penală nu prevăd expres ca acţiunea civilă să

fie admisă sau respinsă (după caz), ci doar că prin aceeaşi sentinţă

instanţa să se pronunţe şi asupra acţiunii civile.

Secţia penală – decizia nr.379/23.08.2005:

Prin sentinţa penală nr.1418/17.05.2005 a Judecătoriei Brăila

pronunţată în dosarul nr.12004/2004, în baza art.11 pct.2 lit.”b” Cod

procedură penală în referire la art.10 alin.1 lit.”h” Cod procedură penală,

art.2841 Cod procedură penală şi art.131 alin.1 şi 2 Cod penal, s-a

dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaţilor R.M. şi

C.L., pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzute de art.180

alin.2 Cod penal, la plângerea prealabilă a părţii vătămate C.G, întemeiat

pe retragerea plângerii prealabile.

În baza art.14 şi art.346 Cod procedură penală în referire la

art.998 Cod civil, s-au respins pretenţiile civile formulate în cauză de

partea vătămată C.G. precum şi cele formulate de C.A.S. Brăila.

În baza art.192 alin.1 pct.2 lit.”c” Cod procedură penală

partea vătămată a fost obligată la plată către stat a sumei de 1.500.000

lei din care suma de 400.000 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu

ce va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi

Brăila.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarele:

Având termen în cunoştinţă, partea vătămată C.G. a lipsit

nejustificat la două termene consecutive şi anume la termenul de

judecată din data de 26.04.2005 şi la termenul de judecată din data de

17.05.2005.

În drept, potrivit dispoziţiilor art.2841 Cod procedură penală în

referire la art.279 lit.”a” Cod procedură penală, în cazul infracţiunii de

lovire sau alte violenţe prevăzută de art.180 alin.2 Cod penal, infracţiunile

pentru care partea vătămată a formulat plângere prealabilă, lipsa

nejustificată a părţii vătămate la două termene consecutive în faţa primei

instanţe de judecată este considerată drept retragerea plângerii

prealabile.

În cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzute de

art.180 alin.2 Cod penal acţiunea penală se pune în mişcare la

plângerea prealabilă a persoanei vătămate potrivit dispoziţiilor art.180

alin.3 Cod penal, iar retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea

penală în conformitate cu dispoziţiile art.131 alin.1 şi 2 Cod penal.

Faţă de considerentele expuse mai sus, potrivit dispoziţiile

art.11 pct.2 lit.”b” Cod procedură penală în referire la art.10 lit.”h” Cod

procedură penală, art.2841 Cod procedură penală şi art.131 alin.1 şi 2

Cod penal, instanţa a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva

inculpaţilor R.M. şi C.L., pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe

prevăzute de art.180 alin.2 Cod penal, întemeiat pe retragerea plângerii

prealabile prin lipsa nejustificată a părţii vătămate la două termene de

judecată consecutive.

Prin adresa nr.17203/4.11.2004 C.A.S. Brăila s-a constituit

parte civilă în cauză cu suma de 782.700 lei reprezentând contravaloarea

îngrijirilor medicale acordate părţii vătămate C.G. la Spitalul Judeţean de

Urgenţă Brăila.

Sub aspectul laturii civile, instanţa a reţinut următoarele:

În procesul penal acţiunea civilă este alăturată acţiunii penale

sau accesorie acesteia, având ca subiect activ partea civilă şi subiect

pasiv inculpatul şi partea responsabilă civilmente.

În situaţia în care acţiunea penală nu mai poate fi exercitată

existând unul dintre cazurile prevăzute de art.10 Cod procedură penală,

nici acţiunea civilă nu mai poate fi exercitată în procesul penal datorită

caracterului ei accesoriu.

Potrivit dispoziţiilor art.346 Cod procedură penală, în cazul

retragerii plângerii prealabile (încetarea procesului penal în baza art.10

alin.1 lit.”h” Cod procedură penală) instanţa trebuie să se pronunţe

asupra pretenţiilor civile formulate în cauză, iar nepronunţarea pe latură

civilă într-o asemenea situaţie ar putea constitui motiv de casare pentru

nesoluţionarea fondului cauzei.

Având în vedere că partea vătămată C,G. şi-a retras

plângerea prealabilă formulată în condiţiile lipsei nejustificate la două

termene de judecată consecutive şi sub aspectul laturii penale, s-a

dispus încetarea procesului penal, fără a se stabili vinovăţia inculpaţilor

R.M. şi C.L., aceştia bucurându-se de prezumţia de nevinovăţie, instanţa

a respins pretenţiile civile formulate în cauză de părţile civile C.G. şi Casa

de Asigurări de Sănătate Brăila, acestea din urmă având posibilitatea să

recupereze contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii vătămate

C,G. printr-o acţiune civilă formulată împotriva acestuia, neexistând

autoritate de lucru judecat în cauză ( nu există identitate între părţi).

Împotriva acestei sentinţe în termen legal a declarat recurs

partea civilă C.A.S. Brăila criticând-o pentru nelegalitate.

În dezvoltarea motivelor de recurs partea civilă a arătat că în

mod greşit i-au fost respinse pretenţiile civile formulate în cauză având în

vedere că potrivit dispoziţiilor art.131 alin.2 Cod penal retragerea

plângerii prealabile înlătură răspunderea penală dar nu răspunderea

civilă, pentru că în conformitate cu dispoziţiile art.132 Cod penal numai

împăcarea părţilor are consecinţă asupra laturii civile în sensul că stinge

acţiunea civilă.

Or, prin respingerea pretenţiilor civile ale Casei de Asigurări

de Sănătate Brăila a fost înlăturat dreptul acesteia de a-şi îndestula

pretenţiile – constatând în contravaloarea serviciilor medicale acordate

părţii vătămate C.G. – în faşa instanţei civile.

Criticile formulate sunt fondate.

Urmare încetării procesului penal prima instanţă a respins

pretenţiile civile formulate de C.A.S. Brăila, blocând astfel calea la un

proces civil prin care să-şi recupereze contravaloarea îngrijirilor medicale

acordate părţii vătămate C.G.

Este adevărat că potrivit dispoziţiilor art.346 alin.1 Cod

procedură penală în caz de condamnare, achitarea sau încetarea

procesului penal, instanţa se pronunţă prin aceeaşi sentinţă şi asupra

acţiunii civile dar, având în vedere că prima instanţă nu s-a aflat în

posesia tuturor elementelor pentru soluţionarea laturii civile pe fond,

aceasta trebuia să dea eficienţă dispoziţiilor art.346 alin.4 Cod procedură

penală raportat la art.20 alin.1 Cod procedură penală şi să lase

nesoluţionată latura civilă, cu atât mai mult cu cât dispoziţiile art.346

alin.1 Cod procedură penală nu prevăd expres ca acţiunea civilă să fie

admisă sau respinsă (după caz), ci doar că prin aceeaşi sentinţă instanţa

să se pronunţe şi asupra acestei acţiuni.

S-a constatat că prima instanţă în mod greşit a apreciat că

într-o asemenea situaţie (respingerea pretenţiilor civile urmare încetării

procesului penal) nu ar exista autoritate de lucru judecat întrucât nu ar fi

identitate de părţi şi că deci, nu s-ar bloca calea unui proces civil distinct

prin care partea civilă să-şi acopere prejudiciul, înfrângând astfel regula

stabilită prin dispoziţiile art.1201 Cod civil potrivit cărora „este lucru

judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect, este

întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi făcută de ele şi în

contra lor în aceeaşi calitate”.

Ca atare, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” Cod procedură penală

sentinţa atacată a fost casată în parte şi în rejudecare au fost înlăturate

dispoziţiile privind respingerea pretenţiilor civile solicitate în cauză, cu

lăsarea ca nesoluţionată a acţiunii civile formulată de Casa de Asigurări

de Sănătate Brăila.

NOTA: modificările dispoziţiilor art.346 alin.4 Cod procedură

penală aflate în curs de adoptare sunt în sensul opiniei Tribunalului.

Etichete: