Top

Litigii contractuale dintre utilizator şi operator

SENTINŢA CIVILĂ nr.235din data de 25 ianuarie 2008 Prin cererea înregistrată sub nr. … la Tribunalul Tulcea, reclamanta S.C. …S. A. Tulcea, a chemat în judecată pe pârâtul D…, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 571,39 lei RON, reprezentând servicii de apă şi canalizare şi majorări de întârziere pe perioada 30.11.2004 – 4.10.2007, cu cheltuieli de judecată. În motivarea acţiunii, reclamanta arată că, pârâtul înregistrează faţă de ea un debit în valoare de 571,39 lei RON, din care debit serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare 367,39 lei RON şi 204,23 lei RON, reprezentând majorări de întârziere, debit care are la bază contractul nr. 6657/25.02.2005 încheiat între părţi şi facturile fiscale anexate prezentei acţiuni. În drept, îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 51 al. 3, art. 48 alin. 1 lit. B din Legea nr. 51/2006, raportat la Legea nr. 554/2004. În dovedirea acţiunii s-au depus la dosarul cauzei: adresa nr. 8248/22.10.2007, reprezentând plângerea prealabilă, adresa nr. 12302/18.12.2007 privind probele solicitate, notificarea nr. 5576/6.08.2007, contractul nr. 6657/25 februarie 2005, un listing al facturilor împreună cu facturile fiscale nr. 4851874 din 1.03.2007, nr. 24483 din 4.06.2007, 5825 din 29.03.2007, 43567 din 3.08.2007, 33815 din 2.07.2007, 63467 din 4.10.2007, 53888 din 5.09.2007 Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare. Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: În baza contractului nr. 6657/25.02.2005 încheiat între părţi, reclamanta a prestat pârâtului un serviciu public de apă şi canalizare în sumă de 367,39 lei RON, pentru care a emis pe titulatura pârâtului facturile depuse în copie la dosarul cauzei, pe care însă acesta nu a înţeles să le achite. Pe cale de consecinţă, se reţine că acţiunea reclamantei este întemeiată în ce priveşte contravaloarea serviciilor de apă şi canalizare prestate. Întemeiat este şi capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata majorărilor de întârziere conform prevederilor art. 21 alin. 1 din contract, potrivit cu care pârâtul datorează reclamantei suma de 204.23 lei majorări de întârziere pentru perioada 30.11.2004 – 4.10.2007. Pentru aceste considerente, urmează a admite acţiunea şi a obliga pârâtul să plătească reclamantei suma de 367,39 lei reprezentând contravaloare servicii de alimentare apă şi canalizare şi a sumei de 204,23 lei cu titlu de majorări de întârziere, în favoarea reclamantei.

Tags: