Top

Conflict de drepturi –contestaţie decizie concediere

Dosar nr. 4844/118/2008

SENTINTA CIVILA NR.87

Sedinta publica din data de 23 Ianuarie 2009

Prin cererea adresata Tribunalului Constanta – Sectia civila, înregistrata sub nr.4844/118/2008, reclamanta … a formulat contestatie împotriva deciziei nr.105/20.05.2008 emisa …, solicitând anularea acesteia ca netemeinica si nelegala.

În motivarea contestatiei, contestatoarea a învederat instantei ca decizia pe care o contesta a fost emisa cu încalcarea disp. legale, în sensul ca raportul contractual de munca existent între ea si pârâta a încetat, pe cale amiabila, prin decizia nr.48/2008, având ca temei legal art.55 al.1 din Codul muncii.

Pe fondul cauzei, contestatoarea a aratat ca si-a desfasurat activitatea în mod corespunzator în perioada cât a avut calitatea de salariata a …, aspect de altfel verificat de catre aceasta, anterior emiterii deciziei nr.48/2008.

În sedinta din data de 13 august 2008, instanta, din oficiu a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a sa, în solutionarea cauzei.

Prin sentinta civila nr.927/13 august 2008, Tribunalul Constanta a admis exceptia invocata si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea.

La dosarul format la Tribunalul Tulcea, intimata, în aparare a depus copie dupa urmatoarele adrese: nr…./18.02.2008, nr…./25.02.2008, nr.G…./17.03.2008, cererile nr…. din 12.03.2008, nr…./4.03.2008, nr…./5.03.2008, nr…./6.03.2008, adresa nr…./G.2430/10.04.2008.

La data de 7 ianuarie 2009, contestatoarea a depus la dosarul cauzei cerere precizatoare, prin care a solicitat a se constata ca prin emiterea deciziei nr.105/20.05.2008, intimata … a încalcat urmatoarele dispozitii legale art.62 al.1 indice 1 din Codul muncii, raportat la art.263-268 din Codul muncii, art.62 alin.2 din Codul muncii, art.63 (1) din Codul muncii, art.77 din Codul muncii, art.267 al.2 din Codul muncii, art.268 din Codul muncii, art.283 al.1, lit.a din Codul muncii, art.284 (2) din Codul muncii coroborat cu art.2 al.1 lit.c Cod proc.civila.

Astfel, s-a mentionat ca decizia contestata a fost emisa de catre intimata, în conditiile în care raporturile dintre parti încetasera în baza art.55 lit.b înca de la data de 1.03.2008, în baza deciziei nr.48/3.03.2008, comunicata contestatoarei si înregistrata la ITM Constanta sub nr…./4.03.2008.

De asemenea, s-a mentionat ca asa zisa decizie unilaterala a intimatei, prin care a fost anulata decizia nr…./2008 nu i-a fost niciodata comunicata contestatoarei.

A mai învederat contestatoarea ca, în aceste conditii intimata a emis doua decizii succesive, total contradictorii si ilegale.

Totodata, s-a mai aratat ca aplicarea sanctiunii disciplinare din decizia contestata s-a facut cu încalcarea dispoz.art.263 – 268 din Codul Muncii.

În acest sens, s-a aratat ca cele doua convocari ale sale, în vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile au fost emise fara a se preciza concret data si ora întrevederii.

A mai aratat contestatoarea ca decizia contestata a fost emisa dupa expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta de catre conducerea intimatei despre savârsirea faptei disciplinare.

S-a subliniat totodata ca, decizia contestata este nula absolut deoarece în cuprinsul sau nu este mentionata descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, nu sunt mentionate motivele pentru care au fost înlaturate apararile pe care le-a formulat în cursul cercetarii disciplinare si nu este mentionata instanta competenta la care poate fi contestata decizia.

La aceeasi data, contestatoarea a depus în aparare copii dupa urmatoarele înscrisuri: declaratia nr…./16.04.2008, practica judiciara în materie, cererea din data de 12.03.2008.

Intimata a depus la dosar contractul colectiv de munca al societatii pe anii 2007 – 2008 si adresa nr…./25.02.2008.

Contestatoarea a depus la dosar extras din carnetul sau de munca si concluzii scrise.

Examinând contestatia, raportat la probatoriul administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Între parti, au existat raporturi de munca stabilite în baza contractului individual de munca, înregistrat sub nr…./8.01.2007.

Prin decizia nr…./20.05.2008, emisa de intimata s-a dispus desfacerea disciplinara, în baza art.61 lit.a din Codul muncii, a contractului individual de munca al contestatoarei.

În preambulul deciziei contestate, intimata a retinut neîndeplinirea de catre contestatoare a sarcinilor de serviciu, prevazute în fisa postului, fapt care a condus la provocarea de pagube importante materiale si financiare societatii.

De asemenea, s-a retinut ca, în drept, faptele savârsite de catre contestatoare constituie încalcari ale artr.33 lit.k din CCM pe societate încheiat la data de 8.05.2007.

Analizând înscrisurile aflate la dosar, instanta constata ca decizia contestata a fost emisa de catre intimata, în conditiile în care raporturile de munca dintre parti încetasera deja înca din data de 1.03.2008, în baza art.55 lit.b din Codul muncii, urmare a emiterii deciziei nr…./3.03.2008 de catre societatea intimata, decizie comunicata contestatoarei si înregistrata la ITM Constanta sub nr…./4.03.2008, conform adresei nr…./15.05.2008 a ITM Constanta (filele 7, 8) din dosarul nr…./118/2008 al Tribunalului Constanta.

La dosarul cauzei nu a fost depusa nici o proba, din care sa rezulte ca decizia nr…./3.03.2008 a fost revocata de catre intimata.

Instanta mai constata de asemenea ca, desi decizia de desfacere nr.105 a fost emisa la data de 20.05.2008, aceasta mentioneaza desfacerea contractului individual de munca al contestatoarei retroactiv, respectiv începând cu data de 1 martie 2008, desi conform art.268 al.3 din Codul Muncii: „Decizia de sanctionare se comunica salariatului (……) si produce efecte de la data comunicarii.”

Potrivit preved.art.267 al.2 din Codul muncii: „În vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris, de persoana împuternicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.”

Analizând cele doua acte de convocare emise de intimata, în vederea desfasurarii cercetarii disciplinare a contestatoarei, înregistrate sub nr.538/10.04.2008 si 598 din 5.05.2008, instanta constata ca acestea au fost emise de catre intimata fara respectarea prevederilor legale mai sus citate, în sensul ca nu se precizeaza în mod concret data si ora întrevederii, acestea precizând de o maniera generala invitatia contestatoarei de a fi prezenta la societate „între orele 7,30 – 16,00, de luni pâna vineri, (….), în termen de 3 zile de la primirea convocatorului.”, fara a preciza însa o data si o ora anume la care urma sa aiba loc cercetarea disciplinara prealabila a contestatoarei.

Potrivit art.268 al.1 din Codul Muncii „Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savîrsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei.”

Se constata însa ca, reclamatiile depuse la dosar de catre intimata, prin care aceasta întelege sa dovedeasca în ce a constat neîndeplinirea sarcinilor prevazute în fisa postului de catre contestatoare care a determinat desfacerea disciplinara a contractului sau de munca (filele 18 – 23 din dosarul nr…./118/2008 al Tribunalului Tulcea), dateaza din cursul lunii martie 2008, ele fiind comunicate intimatei la data de 19.03.2008, asa dupa cum rezulta din adresa Consiliului Local Tulcea – Directia de Întretinere si Administrare Patrimoniu, nr.G.1789/17.03.2008. Or, având în vedere ca intimata a emis decizia de desfacerea contractului de munca al contestatoarei abia la data de 20.05.2008, se constata ca aceasta a încalcat prevederile imperative ale legii mai sus citate, cu privire la termenul de emitere a deciziei contestate.

De asemenea, instanta, analizând decizia contestata, constata ca în cuprinsul acesteia nu se mentioneaza, în sensul prevazut de art.268 al.2 din Codul muncii descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, în acest sens intimata limitându-se la a preciza de o maniera lacunara „neîndeplinirea sarcinilor de serviciu prevazute în fisa postului.”, în ceea ce o priveste pe contestatoare.

Fata de toate aceste considerente retinând si dispozitiile legale mai sus citate, instanta urmeaza a anula decizia nr…./20 mai 2008 emisa de …, ca nelegala.

Se constata de catre instanta ca între parti a fost încheiat un contract de garantie materiala, astfel ca, pe durata derularii contractului de munca al contestatoarei la intimata, aceasta i-a retinut cu titlu de garantie 1/10 din salariul brut lunar, astfel de retineri fiindu-i facute contestatoarei, asa dupa cum rezulta din dovezile de plata a salariului, pe o perioada de 11 luni, respectiv martie 2007 – ianuarie 2008 inclusiv.

La dosar nu s-a depus nici o proba din care sa rezulte ca intimata i-a achitat contestatoarei contravaloarea garantiei retinute sau motivul pentru care nu i-a restituit aceasta garantie.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a obliga pârâta sa restituie contestatoarei garantia materiala retinuta.

În ceea ce priveste cererea reconventionala prin care intimata a solicitat anularea deciziei nr.48/3.03.2008, respingerea contestatiei formulata de contestatoare, ca neîntemeiata si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata, instanta retine urmatoarele:

Prin consemnarea în carnetul de munca al contestatoarei … a mentiunii de încetarea activitatii sale, în temeiul art.55 lit.b din Codul muncii, însasi intimata a recunoscut de altfel legalitatea si efectele produse de decizia nr.48 din 3.03.2008, pe care a emis-o pentru contestatoare.

Intimata avea doar posibilitatea revocarii acestei decizii, în conditiile în care ar fi constatat, din proprie initiativa, netemeinicia sau nelegalitatea acesteia, comunicându-i prin adresa scrisa, cu dovada de luare la cunostinta si contestatoarei, despre luarea unei asemenea masuri împotriva deciziei nr.48/3.03.2008.

Instanta constata ca, intimata a solicitat ITM Constanta, prin adresa nr…./10.04.2008 (fila 26 din dosarul Tribunalului Constanta), anularea deciziei nr…./3.03.2008.

La dosar nu a fost depusa nici o dovada din care sa rezulte ca intimata ar fi înstiintat-o pe contestatoare despre o astfel de masura luata împotriva deciziei nr.48 din 3.03.2008.

Acest aspect rezulta cu prisosinta dealtfel si din adresa nr…./15.05.2008, formulata de ITM Constanta catre contestatoare, prin care i se aduce acesteia la cunostinta ca, la controlul efectuat la intimata, s-a constatat ca administratorul acesteia, a informat ITM Constanta, despre anularea deciziei nr.48 din 3.03.2008, precizând totodata ca: „Nu am putut constata ca ati fost înstiintata si dvs. despre acest lucru.”

Asadar, intimata ar fi avut posibilitatea revocarii deciziei nr…./3.03.2008, însa, cu obligatia comunicarii acestei masuri si contestatoarei.

Pe de alta parte, intimata nu se poate adresa instantei, solicitând anularea acestei decizii , pe care ea însasi a emis-o, în conditiile în care, dreptul de a contesta o decizie de sanctionare si de a solicita pe cale de consecinta anularea ei în instanta, apartine prin excelenta doar salariatului.

Astfel, potrivit art.268 al.5 din Codul muncii: „Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instanta de judecata, în termen de 30 de zile calendaristice.”

De altfel, apreciind si numai cu privire la termenul în care s-ar putea formula o asemenea cerere (ea fiind posibil a fi facuta de salariat), fata de data la care aceasta a fost formulata, respectiv data de 23 iulie 2008, instanta apreciaza ca, având în vedere ca decizia nr.48 a fost emisa la data de 3.03.2008, cererea este formulata de intimata cu mult peste termenul de 30 de zile precizat de legea mai sus citata.

Având în vedere ca s-a dispus admiterea contestatiei formulata de contestatoare împotriva deciziei nr.105/20.05.2008 si, pentru considerentele mai sus aratate, urmeaza a respinge cererea recontraventionala, ca nefondata.

Având în vedere ca, potrivit art.274 alin.1 Cod proc.civila:

„Partea care cade în pretentii va fi obligata la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata”, instanta vazând ca, în cauza contestatoarea a efectuat cheltuieli de judecata, reprezentând contravaloare transport Tulcea – Constanta si Constanta – Tulcea si a contravalorii onorariu avocat, în cuantum de 2318 lei, urmeaza a obliga pârâta la plata sumei de 2318 lei, reprezentând cheltuieli de judecata catre contestatoare.

Etichete: