Top

Asigurări sociale –contestaţie decizie pensionare

Dosar nr. 1673/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.89

Sedinta publica din data de 23 Ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr.1673/88/2008, Piron Petre a formulat contestatie împotriva deciziei nr.1/P/11.01.2008 emisa de …, solicitând anularea acesteia ca netemeinica si nelegala, reîncadrarea sa pe postul avut anterior, plata salariului pentru perioada de la desfacerea contractului de munca si pâna la executarea hotarârii, cu toate sporurile aferente, la nivelul salariului negociat, indexat cu indicele de inflatie pâna în momentul platii, plata orelor suplimentare efectuate în perioada 1.07.2007 – 31.12.2007, cu indexarile de vigoare, plata diferentei de salariu cuvenita, respectiv cea între salariul negociat si cel platit în perioada s4eptembrie 2007 – ianuarie 2008, plata drepturilor banesti reprezentând contravaloarea concediului de odihna pentru anii 2004 – 2006 cât si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare, contestatorul a aratat ca, prin decizia nr.1/P/11.01.2008, emisa de …, s-a dispus începând cu data de 15.01.2008 desfacerea disciplinara a contractului de munca, în conditiile art.61, lit.a din Codul muncii pentru abateri disciplinare grave.

A precizat contestatoarea ca pentru a retine aceste aspecte, intimata a motivat în preambulul deciziei: încheierea unui contract comercial nr.560/15.10.2001, între … – Sucursala Braila si …, în conditiile în care la aceasta societate beneficiara a prestatiei, era asociata cumnata sa, doamna …, fiind astfel un conflict de interese si concurenta neloiala.

Mai arata contestatorul ca, s-a mai retinut ca o salariata, …, este salariata „…” si principala colaboratoare a sa, dar si administrator la …

A mentionat contestatorul ca în baza acestor doua asa-zise încalcari ale Codului muncii, contractului individual de munca si Regulamentului intern – SC „…”, Cap.V, art.5, 6 si 5.7, a dispus intimata încetarea contractului sau de munca.

S-a precizat ca în ROI, la art.5.6, de prevede ca „pe toata durata raportului de munca încheiat cu SC „…” SA, salariatul societatii, inclusiv rudele pâna la gradul II ale acestora, nu vor îndeplini nici un act având caracter concurential…..”.

S-a aratat ca, intimata în mod gresit confunda doua notiuni distincte, respectiv în interpretarea data legii si regulamentului, notiunea de rudenie ar fi sinonima sau cel putin egala cu notiunea de afinitate.

Contestatorul a învederat ca ruda si afin reprezinta doua categorii distincte.

Astfel, contestatorul a aratat ca notiunile sunt distincte, fiecare având o diferita aplicare. Efectele create de rudenie sau afinitate se rasfrâng diferit, având în vedere duratele care sunt diferite în timp si modul de definire: durata afinitatii se mentine pe toata durata casatoriei si înceteaza odata cu desfiintarea acesteia, durata rudeniei este nelimitata în timp, exceptie facând rudenia civila, a carei efecte înceteaza odata cu desfiintarea adoptiei.

De asemenea, s-a mentionat ca în speta data, notiunea folosita este „ruda”, iar efectele acesteia nu pot fi extinse si în ceea ce priveste afinitatea, astfel nu se pot considera încalcate, obligatiile ce incumba angajatului, potrivit contractului individual de munca, atât timp cât acesta nu specifica si afinitatea ca incompatibilitate.

Totodata, s-a precizat ca în regulamentul „…” SA, se foloseste notiunea doar de „ruda”, nu si cea de „afin”.

În legatura cu salariata …, contestatorul a aratat ca nici legea, nici regulamentul nu-i creaza obligatii de raportare a situatiei acesteia, neputând fi transformat în „turnator”.

A subliniat ca, daca persoana respectiva a încalcat legea, neinformând societatea despre statutul sau, raspunderea acesteia este personala.

În dovedire, contestatorul a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: decizia nr…./P/11.01.2008 emisa de SC „…” SA Bucuresti si dovada corespondentei purtate între intimata si acesta.

În aparare, contestatorul a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei.

În acest sens, intimata a aratat ca decizia i-a fost comunicata contestatorului înca din data de 11 ianuarie 2008, „prin scrisoare recomandata”, iar acesta nu a respectat termenul legal de formulare a contestatiei stipulat la art.268 (5) din Codul muncii, respectiv de „30 de zile calendaristice de la data comunicarii”.

Pe fond, intimata a precizat ca prin decizia atacata, SC „…” SA a hotarât încetarea din functie a contestatorului încadrat ca inginer la Sucursala Tulcea, în temeiul art.61 lit.a, art.263, art.264 lit.f, art.266, art.267 si art.268 din Codul muncii, pentru abateri disciplinare grave, pe considerentul ca acesta a încalcat prevederile art.5.6 si 5.7 din Regulamentul intern al SC „…” SA.

A mentionat intimata ca domnul … a încalcat aceste prevederi imperative ale Regulamentului intern prin faptul ca a intrat în raporturi comerciale cu firma „…” SRL, la care era asociata sora sotiei sale – doamna …, neinformând despre acest aspect conducerea SC „…” SA Bucuresti si încalcând astfel obligatia de a nu exercita acte de concurenta neloiala fata de societatea contestatorului.

S-a mai aratat ca, în conformitate cu datele obtinute de la Registrul comertului, SC „…” SRL are ca obiect de activitate declarat diverse lucrari de instalatii cuprinse si în obiectul de activitate al SC „…” SA, fiind înfiintata înca din anul 2004, data la care contestatorul avea calitatea de director al Sucursalei Tulcea, iar colaboratoarea sa directa, domnisoara …, pe cea de … sef.

De asemenea, s-a subliniat ca sustinerea contestatorului ca nu ar fi încalcat prevederile Regulamentului intern nu poate fi retinuta, câta vreme orice salariat al societatii era obligat sa respecte prevederile privind nedesfasurarea activitatilor de concurenta neloiala si cu atât mai mult persoanele aflate în functii de conducere, cum era directorul de sucursala – inginer ….

A mai aratat intimata si ca, contestatorul avea obligatia, conform legii si contractului de management – anexa la contractul individual de munca, „sa sesizeze conducerii societatii orice nereguli sau ivirea oricaror situatii care ar putea perturba activitatea societatii sau ar dauna relatiilor cu partenerii de afaceri” (conform art.IV pct.16) si „sa nu foloseasca în interesul sau sau al altor persoane informatiile la care are acces în baza prezentului contract, facând astfel concurenta neloiala societatii” (conform art.IV pct.20).

De asemenea, intimata a învederat ca aceleasi obligatii se regasesc si în fisa postului contestatorului la cap.V pct.p.

În ceea ce priveste pct.3 din petitul actiunii, intimata a aratat ca acesta este nefondat, decizia atacata fiind luata cu respectarea tuturor prevederilor legale în materia dreptului muncii (convocare, cercetare disciplinara prealabila, comunicarea deciziei prin scrisoare recomandata).

Fata de solicitarile din petitul formulate la pct.4 din cererea principala, intimata a precizat ca în conformitate cu preved. art.118 (1) din Codul muncii si art.6.1 din Contractul colectiv de munca „prestarea orelor suplimentare peste programul normal de munca se face pe baza solicitarii în scris de catre angajator” iar conform art.119 din Codul muncii si art.61.2 din Contractul colectiv de munca „orele suplimentare se compenseaza cu ore libere platite în urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acestora”.

S-a aratat ca, contestatorului nu i s-a solicitat în scris efectuarea orelor suplimentare în perioada la care face referire (1.07.2007 – 31.12.2007).

Referitor la pct.5 din cererea formulata, intimata a precizat ca de fapt contestatorul si-a încasat în totalitate drepturile salariale cuvenite conform contractului individual de munca negociat.

În ceea ce priveste pct.6 din actiune, intimata a invocat prescriptia dreptului de a solicita drepturile banesti aferente anului 2004.

De asemenea, a aratat ca indemnizatia pentru concediul de odihna aferent anilor 2005 si 2006 a fost încasata integral de contestator, astfel cum rezulta din statele de plata anexate, care au fost semnate de acesta.

În aparare, intimata a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: chitanta nr…. seria …, decizia nr…./P/11.01.2008, extras din ROI al intimatei pe anul 2003, contractul nr…./29.06.2007, facturile fiscale nr…. din 20.07.2007, nr…., contractul nr…./15.10.2007, date de identificare a SC „…” SRL, eliberate de ORC, contractul individual de munca nr…./22.04.03, contractul de management nr…./2006, fisa postului contestatorului, extras din contractul colectiv de munca, decizia nr…./P/24.12.2007, convocarea nr…/2719/11.12.2007, proces verbal încheiat la data de 14.12.2007, adresa nr…./1533/2.07.2007, adresa nr.02/1823/26.08.2008, state de plata aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2007, ianuarie 2008, decembrie 2006, foi colective de prezenta pentru perioada iulie – decembrie 2007, anexa nr.1 la contractul individual de munca nr…./22.04.2003.

În cauza a fost dispusa efectuarea unei expertize contabile, al carei raport a fost depus la dosarul cauzei la data d4e ….11.2008.

La dosar, intimata a depus si decizia nr…./P/06.08.2007, decizia nr…./P/09.07.2007, state de plata aferente lunilor decembrie din anii 2006 si 2007.

În cauza, partile au formulat concluzii scrise.

Examinând contestatia prin prisma exceptiei de tardivitate a formularii acesteia, instanta va retine urmatoarele:

Decizia nr…/P din 11.01.2008 emisa de intimata, care face obiectul contestatiei, a fost comunicata contestatorului la data de 2 iunie 2008 asa dupa cum rezulta din stampila postei, aplicata pe plicul de corespondenta remis contestatorului.

Având în vedere ca potrivit prevederilor art.268 al.5/Codul Muncii:”Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii”, retinând ca a fost formulata contestatia la data de 17 iunie 2008 si fata de data comunicarii acesteia, respectiv data de 2 iunie 2008, instanta apreciaza ca a fost facuta în termen contestatia cu privire la decizia nr…./P/11.01.2008 emisa de intimata.

Nu se poate retine ca fiind data comunicarii deciziei contestate, data de 11.01.2008, sustinuta de catre intimata prin întâmpinare si care apare înscrisa în chitanta postala seria … nr….., pe de o parte pentru ca la rubrica explicatii nu este specificat „recomandata” (pentru a justifica astfel remiterea prin posta catre contestator a deciziei contestate), ci „pachet servicii”, pe de alta parte însa, nu se face nici dovada ca, presupunând ca aceasta chitanta ar fi fost eliberata la momentul transmiterii prin posta catre contestator a deciziei contestate, la primire acesta ar fi semnat.

Examinând actiunea prin prisma exceptiei prescriptiei dreptului la actiune în ceea ce priveste indemnizatia de concediu de odihna corespunzatoare anului 2004, instanta va retine urmatoarele:

Potrivit art.1 al.1 din Decretul nr.167/1958: „Dreptul la actiune având un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.”

Conform art.3 din acelasi decret „Termenul de prescriptie este de 3 ani.”

Având în vedere ca prin contestatie se solicita plata contravalorii indemnizatiei de concediu pentru anul 2004, în conditiile în care contestatia a fost formulata la data de 17 iunie 2008 si fata de prevederile mai sus citate, instanta urmeaza a constata ca fiind prescris dreptul la actiunea contestatorului pentru plata indemnizatiei de concediu aferenta anului 2004.

Pentru toate aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga exceptia tardivitatii contestatiei, ca nefondata.

Examinând actiunea pe fondul cauzei, raportat la probatoriul administrat, instanta urmeaza a retine urmatoarele:

Asa dupa cum rezulta din contractul individual de munca nr…. din 22.04.2003, între parti au existat raporturi de munca, contestatorul îndeplinind functia de director la SC „…” SA Bucuresti – Filiala Tulcea.

Prin decizia nr…./P/11.01.2008, emisa de intimata aceasta a dispus ca, începând cu data de 15.01.2008 sa înceteze contractul de munca al contestatorului în conditiile art.61 lit.a din Codul Muncii.

Pentru a dispune astfel, în preambulul deciziei contestate s-au retinut urmatoarele:

– faptul ca, contestatorul a intrat în raporturi comerciale cu SC „…” SRL Tulcea, firma la care intimata sustine ca era asociata sora sotiei acestuia (cumnata), respectiv numita …, fiind astfel în conflict de interese si favorizând concurenta neloiala între societatea intimata si SC „…” SRL Tulcea;

– faptul ca, contestatorul a ascuns împrejurarea ca la SC „…” SRL Tulcea este administrator din anul 2004 numita …, care are calitatea de salariat al intimatei si principal colaborator al contestatorului;

S-a retinut în decizia contestata, fata de aspectele mai sus precizate ca, în ceea ce-l priveste pe contestator, acesta se face vinovat de încalcarea prevederilor Codului Muncii, contractului individual de munca, fisei postului si ale regulamentului intern al intimatei – cap.V, art.5.6 si 5.7.

Asa dupa cum sustine contestatorul si dupa cum de altfel recunoaste prin întâmpinare si intimata, acesta a avut raporturi comerciale pe parcursul perioadei în care a avut calitatea de director al SC „…” SA Bucuresti – Filiala Tulcea cu firma SC „…” SRL Tulcea, unde sora sotiei sale … avea calitatea de asociata.

Conform preved.art.5.6 din regulamentul intern al intimatei: „Pe toata durata raportului de munca încheiat cu SC „…” SA, salariatii societatii, inclusiv rudele pâna la gradul II ale acestora, nu vor îndeplini nici un act având caracter concurential, conform prevederilor legale, fiind obligati a nu se angaja într-o activitate comerciala de tipul celei desfasurate de catre societate.

În acest sens, acestia au urmatoarele obligatii:

a. Sa nu influienteze, în defavoarea societatii, direct sau indirect clientii, furnizorii sau alti parteneri contractuali ai societatii/sucursalei, sa nu întreprinda afaceri cu acestia si sa nu desfasoare pe cont propriu sau prin interpusi, afaceri de tipul celei desfasurate de catre societate.

…………..

h. Sa nu întreprinda actiuni neloiale, de natura a submina autoritatea si reputatia societatii în piata româneasca sau internationala.”

Instanta retine ca în cauza nu pot fi aplicabile preved. ROI ale intimatei mai sus citate, în conditiile în care între contestator si numita … exista o relatie de afinitate (aspect recunoscut chiar si de intimata atât în decizia contestata cât si în întâmpinare), aceasta având calitatea de cumnata a sa, ceea ce exclude posibilitatea ca acestia sa fie si rude. Rudenia presupune o legatura de sânge între una sau mai multe persoane care coboara unele din altele sau au un descendent comun, în vreme ce afinitatea presupun e legatura care se creaza între un sot si rudele celuilalt sot, gradul de afinitate calculându-se prin calcularea gradului de rudenie dintre sot si persoana respectiva, gradul rezultat fiind gradul de afinitate.

În aceste conditii, sustinerile intimatei cum ca, contestatorul ar fi intrat în raporturi comerciale cu o firma la care era asociata cumnata sa, ar presupune încalcarea de catre acesta a art.5.6 din ROI, apar ca fiind nefondate.

Nu se poate retine nici sustinerea potrivit cu care în perioada în care între parti au existat raporturi de munca, contestatorul a îndeplinit acte având caracter concurential, angajându-se în activitati comerciale de tipul celor desfasurate de intimata (în speta la SC „…” SRL unde era asociata cumnata sa …), motivat de faptul ca nu s-a facut dovada ca obiectul de activitate al intimatei coincide cu cel al SC „…” SRL, la dosarul cauzei, aceasta nedepunând înscrisuri din care sa rezulte obiectul sau de activitate, în conditiile în care potrivit art.287 din Codul muncii, „sarcina probei în conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile în apararea sa pâna la prima zi de înfatisare.”

Or, având în vedere ca nu s-a facut dovada ca, activitatile contractate de catre contestator, cu asa-zisa firma concurenta SC „…” SRL, prin contractul încheiat cu aceasta, nr…/15.10.2001 retinut în decizia contestata, sunt activitati pe care le desfasoara si intimata, simpla sustinere a acesteia retinuta în decizia contestata, cum ca, în ceea ce-l priveste pe contestator, acesta ar fi desfasurat acte având caracter concurential, prin angajarea de activitati comerciale de tipul celor desfasurate de societate, cu firma concurenta SC „GEMSIN …” SRL, apare ca nefondata.

Pe de alta parte, intimata nu a facut nici dovada din care sa rezulte ca, prin derularea acestor contracte cu asa-zisa firma concurenta SC „…” SRL, în ceea ce o priveste, ar fi înregistrat un prejudiciu concret.

Cu privire la cea de a doua culpa retinuta în sarcina contestatorului care a stat la baza emiterii deciziei contestate, respectiv aceea ca acesta ar fi ascuns faptul ca la firma SC „…” SRL este administrator din anul 2004 numita…, care în acelasi timp era si salariata intimatei, instanta apreciaza ca acest aspect nu-i poate fi imputabil contestatorului.

În conditiile în care numita … ar fi procedat de aceasta maniera, raspunderea acesteia este personala, contestatorul neputând fi sanctionat pentru o fapta facuta cu încalcarea legii si a ROI dar de catre o terta persoana.

Fata de considerentele mai sus expuse, instanta urmeaza a anula decizia nr…./P/11.01.2008 emisa de SC „…” SA Bucuresti, ca netemeinica si nelegala, dispunând reintegrarea acestuia în functia ocupata anterior emiterii deciziei contestate.

Potrivit art.78 al.1 din Codul muncii „În cazul în care concedierea a fost efectuata în mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.”

În consecinta, instanta va obliga pârâta la plata unei despagubiri reprezentând drepturile salariale indexate, majorate si reactualizate, precum si a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, de la data emiterii deciziei si pâna la reintegrarea efectiva.

Cu privire la capatul de cere prin care contestatorul a solicitat plata orelor suplimentare efectuate în perioada 1.07.2007 – 31.12.2007, cu indexarile de rigoare, urmeaza a se retine urmatoarele:

Conform art.61, al.4 din Contractul colectiv de munca pe anii 2005 – 2007 al SC „…” SA Bucuresti, orele prestate zilnic peste programul normal de lucru si care nu depasesc programul saptamânal de 48 ore pe saptamâna (medie anuala) nu se considera ore suplimentare.”

Însa, asa dupa cum rezulta din foile colective de prezenta, contestatorul a lucrat în luna octombrie 2007, în unele zile 10 ore fata de programul normal de 8 ore pe zi, iar în luna noiembrie 2007, 9 ore fata de programul normal de 8 ore pe zi.

De altfel, si prin raportul de expertiza contabila efectuat în cauza, se constata de catre expert atunci când raspunde la obiectivul 1 al expertizei (fila 91 din dosar) ca, în lunile octombrie si noiembrie 2007, contestatorul a efectuat ore suplimentare.

Se retine ca, prin decizia nr.45/P/6.08.2007 intimata a dispus ca „începând cu data de 01.07.2007 salariul lunar brut al contestatorului se modifica conform noii structuri organizatorice a …, aprobata prin decizia nr.18/P/16.03.2007 si grilei de salarizare corespunzatoare, prin act aditional la contractul individual de munca”, acesta urmând a fi în suma de 2.200 lei.

În consecinta, instanta urmeaza a obliga pârâta la plata contravalorii orelor suplimentare efectuate de contestator în lunile octombrie si noiembrie 2007, calculate în functie de salariul brut de încadrare stabilit prin decizia nr.45/P/6.08.2007, emisa de SC „…” SA Bucuresti.

Cu privire la capatul de cerere, prin care contestatorul a solicitat plata diferentelor salariale aferente perioadei septembrie 2007 – ianuarie 2008, instanta constata ca acesta este nefondat, motivat de faptul ca, în ceea ce-l priveste pe contestator, acesta nu mai avea calitatea de director de sucursala, contractul sau de management încetând la data de 1 iulie 2007.

Asa fiind, instanta urmeaza a respinge capatul de cerere privind plata diferentelor salariale aferente perioadei septembrie 2007 – ianuarie 2008, ca nefondat.

Cu privire la capatul de cerere prin care s-a solicitat obligarea intimatei la plata drepturilor banesti, reprezentând contravaloare concediu de odihna pentru anii 2005 si 2006, se retin urmatoarele:

Potrivit art.1 al.1 din Decretul nr.167/1958: „Dreptul la actiune având un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.”

Conform art.3 din acelasi decret „Termenul de prescriptie este de 3 ani.”

Având în vedere ca prin contestatie se solicita plata contravalorii indemnizatiei de concediu pentru anul 2004, în conditiile în care contestatia a fost formulata la data de 17 iunie 2008 si fata de prevederile mai sus citate, instanta urmeaza a constata ca fiind prescris dreptul la actiunea contestatorului pentru plata indemnizatiei de concediu aferenta anului 2004.

Cu privire la indemnizatia de concediu de odihna aferenta anului 2005, asa dupa cum rezulta din statul de plata aferent lunii decembrie 2006, contestatorul a încasat aceasta indemnizatie, aspect stabilit de altfel si prin raportul de expertiza contabila efectuat în cauza.

Fata de aceste considerente, instanta va respinge capatul de cerere privind plata indemnizatiei de concediu pentru anul 2005 ca nefondat.

În ceea ce priveste indemnizatia de concediu aferenta anului 2006, din analiza statelor de plata si a foilor colective de prezenta, corespunzatoare anului 2006, instanta constata ca acesta nu a efectuat zilele de concediu legal de odihna pentru anul 2006, asa cum de altfel s-a concluzionat si prin raportul de expertiza contabila.

În aceste conditii, instanta urmeaza a obliga pârâta la plata indemnizatiei de concediu aferenta anului 2006 catre contestator.

Cu privire la capatul de cerere prin care contestatorul a solicitat plata cheltuielilor de judecata, instanta constata ca acesta a efectuat în cauza asemenea cheltuieli, acestea fiind în cuantum de 1.080 lei, reprezentând onorariu avocat si onorariu expert contabil.

Conform preved. art.274 (1)Cod proc.civila: „Partea care cade în pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata.”

În consecinta, instanta va obliga pârâta la plata sumei de 1.080 lei cheltuieli de judecata catre contestator.

Etichete: