Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă art.131Lg.85/2006

Dosar nr.256/2007js CDA

SENTINTA CIVILA nr.90

Sedinta publica din data de 23 ianuarie 2009

Relativ la propunerea de închidere, judecatorul sindic retine ca :

La data de 22 noiembrie 2007 creditoarea Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Galati a solicitat deschiderea procedurii insolventei debitoarei ….

Prin sentinta civila nr.251 din 25.01.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr…./2007 js CDA(…/88/2007), s-a admis cererea formulata de creditoare si s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata în conformitate cu Lg. 85/2006.

Prin aceiasi sentinta a fost desemnat în calitate de lichidator al debitoarei … – Constanta.

In raportul lichidatorului depus la dosarul cauzei la data de … mai 2008, acesta a concluzionat ca debitoarea nu a înteles sa depuna la dosarul cauzei în termen de 10 zile actele prevazute la art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006, astfel ca administratorul judiciar nu a fost în masura sa întocmeasca în temeiul dispozitiilor art.59 alin.1 raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitoarei cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila.

În ceea ce priveste incidenta în cauza a prevederilor art.138 din Legea nr.85/2006 lichidatorul judiciar a apreciat faptul ca nu poate trage concluzii în acest sens având în vedere ca nu a intrat în posesia documentelor financiar contabile ale debitoarei si în urma analizarii unui bilant contabil nu a putut concluziona în ceea ce priveste cauzele care au generat starea de încetare de plati, precum si persoanele carora le-ar fi imputabila aceasta stare.

În data de 15 ianuarie 2009 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucuresti a depus la dosar o cerere prin care solicita a se dispune ca lichidatorul judiciar sa convoace Comitetul Creditorilor în vederea analizarii oportunitatii formularii unei cereri de atragere a raspunderii fostilor administratori ai debitoarei, conform dispozitiilor art.138 din Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii formulate A.V.A.S. Bucuresti a aratat ca nu este de acord cu închiderea procedurii de lichidare judiciara a debitoarei înainte de convocarea Comitetului creditorilor, întrucât în opinia acestora se impune formularea unei cereri de atragere a raspunderii împotriva fostilor administratori.

Analizând cererea, judecatorul sindic retine ca potrivit art.138 alin.3 din Legea nr.85/2006, comitetul creditorilor poate cere judecatorului sindic sa fie autorizat sa introduca actiunea prevazuta la alin.1, daca administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sa indice, în raportul sau asupra cauzelor insolventei, persoanele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana juridica, ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin.1 si raspunderea persoanelor la care se refera alin.1 ameninta sa se prescrie.

Textul de lege vizeaza doua situatii, respectiv omisiunea lichidatorului de a indica, în raport, persoanele culpabile de starea de insolventa sau omisiunea lichidatorului de a formula actiunea prevazuta la alin.1, însa niciuna nu se regaseste în speta pentru ca prin raportul prevazut de art.59 alin.1 s-a invederat ca nu se pot formula concluzii cu privire la raspunderea organelor de conducere deoarece nu s-au predat documentele financiar-contabile si nu pot fi identificate cauzele care au generat încetarea de plati si persoanele carora le-ar putea fi imputabila aceasta situatie, nefiind în discutie o omisiune, ci o imposibilitate obiectiva justificata a lichidatorului.

Dealtfel, la data de 10.09.2008, lichidatorul desemnat a convocat Adunarea creditorilor, la care creditorul A.V.A.S. nu s-a prezentat, comunicând doar un punct de vedere cu privire la desemnarea sa în comitetul creditorilor, conditii în care se constata ca este în culpa din moment ce nu s-a solicitat si analizarea incidentei situatiilor prevazute de art.138 din Legea insolventei relativ la raspunderea organelor de conducere ale societatii debitoare.

Având în vedere ca nu sunt îndeplinite cerintele impuse prin art.138 alin.3 din Legea nr.85/2006 judecatorul sindic urmeaza a respinge cererea privind obligarea lichidatorului la convocarea Adunarii creditorilor ca nefondata.

Având în vedere ca în averea debitoarei nu se gasesc bunuri mobile sau imobile, si nu sunt nici alte sume de recuperat, pentru acoperirea creantelor, iar din raportul lichidatorului a rezultat ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 138 din Lg. 85/2006, urmeaza a admite cererea lichidatorului.

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 urmeaza a se dispune închiderea procedurii insolventei, fata de debitoarea S.C. … S.R.L. si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului unde este înmatriculata.

Urmeaza ca în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006 sa dispuna notificarea hotarârii D.G.F.P. Tulcea si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mentiunii.

În temeiul art.4 alin 4 din Lg. 85/2006, urmeaza a autoriza plata din fondul de lichidare a sumei de 1791,7 lei din care suma de 1500 lei reprezinta onorariu lichidator, iar suma de 291,7 lei constituie cheltuieli de procedura.

Etichete: