Top

Contencios administrativ fiscal –pretenţi

Dosar nr. 1759/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.104

Sedinta publica din data de 29 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.l759/88/2008 din 23.06.2008, reclamantii … si …, au solicitat în contradictoriu cu Primaria Orasului Macin anularea dispozitiei prin care au fost obligati sa plateasca impozit pentru terenurile pe care le detin în Macin str. Granitului nr… si str.Granitului nr… pentru perioada 2005 – 06 dec.2007.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca terenurile în suprafata de 1285,6 mp. din Macin str.Granitului nr… si de 110,74 mp. din str.Granitului nr…. le-au fost restituite în baza Legii nr.10/2001 prin dispoz.nr.322 si 323 emise în anul 2005, însa au fost pusi în posesie asupra lor tocmai la data de 06 dec.2007.

Reclamantii au formulat cereri de înscriere în evidentele fiscale înca din anul 2005, însa fiind pusi în posesie la data de 06 dec.2007, considera ca la aceasta data trebuie sa plateasca impozit pentru aceste terenuri nu din 2005 cu a perceput Primaria Macin.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin Dispozitia de restituire nr…./30.03.2005 emisa de Primarul Orasului Macin în temeiul Legii nr.10/2001, s-a dispus restituirea în natura, reclamantului si numitei … imobilul – teren situat în orasul Macin str.Granitului nr…. în suprafata de 110,74 mp, tarlaua …, parcela … …, nr.cadastral ….

Prin Dispozitia nr…./30.03.2005 emisa de Primarul orasului Macin, s-a dispus în temeiul Legii nr.10/2001 restituirea în natura, reclamantului si numitei … imobilul – teren situat în orasul Macin, str.Granitului nr…., tarlaua …, parcela … Cc, nr.cadastral … teren în suprafata de 1285,60 mp.

Potrivit art.25 alin.(4) din Legea 10/2001, decizia, sau dupa caz, dispozitia de aprobare a restituirii în natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei îndreptatite asupra acestuia, are forta probanta a unui înscris autentic si constituie titlu executoriu, pentru punerea în posesie, dupa îndeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.

Potrivit art.25 alin.5 din Legea nr.10/2001, proprietarii carora, prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege, le-au fost restituite în natura, imobilele solicitate vor încheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la data ramânerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului.

În speta, prin încheierea nr…./27.04.2005 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea, s-a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Macin str.Granitului nr… în favoarea reclamantului si numitei Popescu Georgita, iar prin încheierea nr…. emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea s-a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului în str.Granitului nr…. jud.Tulcea.

Prin cererea înregistrata sub nr…./20.04.2005 înregistrata la Primaria orasului Macin reclamantul si numita … au solicitat înscrierea în evidentele fiscale ale Primariei orasului Macin a terenului situat în Macin str.Granitului nr… si …

Potrivit art.256 alin.(1) din Legea nr,571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, orice persoana care are în proprietate teren situat în România datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

Potrivit art.259 pct.(1) din Legea nr.571/2003 pentru un teren dobândit de o persoana în cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data întâi a lunii urmatoare celei în care terenul a fost dobândit.

Potrivit art.259 alin.(6) din Legea nr.571/2003, orice persoana care dobândeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

În raport de aceasta situatie, Primaria Orasului Macin, Biroul Impozite si Taxe, a procedat la deschiderea rolului nominal unic … si la impunerea anuala a terenurilor în cauza începând cu 1.05.2005.

Este adevarat ca reclamantul a fost pus în posesia celor doua suprafete de teren la data de 06.12.2007 conform proceselor verbale înregistrate sub nr…. si … înregistrat la ….12.2007 sub nr….. si … la primaria Orasului Macin, însa potrivit dispozitiilor legale aratate mai sus în mod corect Primaria Orasului Macin – Serviciul Impozite si Taxe a procedat la impunerea anuala a terenurilor în cauza începând cu data de 01.05.2005.

Pe cale de consecinta, urmeaza a respinge actiunea ca nefondata.

Etichete: