Top

Comercial –OG.5/2001

Dosar nr. 2443/327/2008

SENTINTA CIVILA NR. 107

Sedinta publica de la 29 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de fata,

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea, înregistrata sub nr.2243/327/2008, creditoarea SC … SRL a chemat în judecata debitoarea SC … SRL, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligata debitoarea la plata sumei de 174.382,87lei, din care 15.767,68 lei reprezentând contravaloare facturi neachitate si 158.615,19 lei cu titlu de penalitati de întârziere.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca a livrat debitoarei marfuri în valoare totala de 15.767,68 lei conform facturilor …/27.11.2004, …/21.11.2007,…/14.11.2007,…/24.10.2007,…/19.10.2007, …/19.10.2007,…/17.10.2007 respectiv …/06.10.2007, care au fost acceptat la plata. De asemenea, precizeaza creditoarea ca partile au încheiat contractul de vânzare cumparare nr. ….30.03.2007, iar la art. 4.3 sunt prevazute penalitatile de întârziere în cuantum de 5%/zi de întârziere la plata.

În drept au fost invocate dispozitiile OG 5/2001 si ale legii 469/2002.

La dosar au fost atasate înscrisuri constând în contract de vânzare cumparare, situatie plati, facturi fiscale.

Prin sentinta civila nr.1898/2008, Judecatoria Tulcea a admis exceptia de necompetenta materiala si a dispus declinarea competentei solutionarii cauzei în favoarea acestei instante.

Analizând cauza, în raport de probele administrate, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.1 al.1 din OG nr.5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris sau determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris , însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii lucrari sau orice alte prestatii.

Potrivit contractului de vânzare cumparare nr.24/30.03.2007, încheiat între parti, debitoarea s-a obligat sa cumpere marfurile livrate de creditoare si totodata sa raspunda pentru neplata sau plata cu întârziere a contravalorii marfii de care a beneficiat.

Facturile fiscale emise de creditoare pe parcursul derularii contractului au fost semnate de debitoare în mod valabil si cum de la data scadentei ultimei facturi a trecut un interval de timp considerabil, având în vedere si cele mai sus expuse, se constata ca creanta solicitata de creditoare are un caracter cert, lichid si exigibil si în plus, înscrisurile prin care este constatata au fost însusite de debitoare prin semnatura.

În ceea ce priveste penalitatile de întârziere, se retine ca potrivit art.4.3 din contractul partilor , pentru îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligatiilor contractuale, partea în culpa se obliga sa plateasca penalitati cu titlu de daune în cuantum de 5% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea obligatiei restante, pâna la data achitarii integrale a acesteia, penalitatile putând depasi cuantumul datoriei.

Având în vedere aceste aspecte, precum si preved. art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele masuri pentru întarirea disciplinei contractuale, se constata întrunirea cerintelor impuse de art.1 al.1 din OG nr.5/2001 si în parivinta penalitatilor de întârziere.

Pe cale de consecinta, instanta urmeaza, sa admita cererea si sa someze debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 174.382,87 lei, reprezentând contravaloare marfa neachitata si penalitati de întârziere, precum si suma de 539,3 lei cheltuieli de judecata, în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei.

Etichete: