Top

Comercial –atragerea răspunderii organelor de conducere

Dosar nr. 2253/88/2007

Sedinta publica de la 23 Ianuarie 2009

SENTINTA CIVILA NR.118

Prin cererea înregistrata la judecatorul sindic la nr. 2253/88/2007, S.C. … I.P.U.R.L., în calitate de lichidator al debitoarei S.C. … S.R.L. Babadag a chemat în judecata pe …, fost administrator al societatii debitoare, pentru atragerea raspunderii personale patrimoniale a acestuia, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca în calitate de lichidator al debitoarei a analizat situatia financiara a acesteia si a rezultat ca starea de insolventa se datoreaza fostului administrator, …, care a folosit fondurile societatii în interes personal, iar averea debitoarei nu este suficienta pentru acoperirea datoriilor.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar, raportul privind cauzele si împrejurarile care au dus la aparitia starii de faliment, încheierea judecatorului sindic nr. … din 18 noiembrie 2005 a Tribunalului Tulcea, tabelul definitiv al creantelor, raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si încasarea creantelor, adresa nr. … din 4 iunie 2007 a Primariei Babadag, certificat nr. … din 29 mai 2007 emis de O.C.P.I. Tulcea.

Pârâtul a formulat întâmpinare la actiunea reclamantei, solicitând respingerea ca nefondata cu motivarea ca suma de bani de 33.986 lei nu a fost folosita în interes personal ci aceasta suma a fost folosita la achizitionarea marfii ce nu a mai fost vânduta.

In aparare, pârâtul a solicitat efectuarea unei expertize contabile pentru a se stabili în raport de actele societatii daca pârâtul a folosit în interes personal sume de bani obtinute din vânzarea marfurilor, ce nu au fost predate lichidatorului.

Analizând actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin Incheierea nr. .. din 18 noiembrie 2005 a Tribunalului Tulcea, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. … S.R.L. Babadag, judet Tulcea (fosta S.C. … & Co. S.R.L. Babadag) fiind desemnat ca lichidator S.C. … S.R.L. Tulcea.

In cuprinsul raportului privind cauzele si împrejurarile care au condus la aparitia starii de insolventa întocmit conform art. 24 lit. a si art. 56 din Legea nr. 64/1995 republicata (în vigoare la acea data), s-a consemnat ca intrarea în insolventa a debitoarei S.C. … S.R.L. Babadag se datoreaza proastei administrari a societatii, vinovat fiind fostul administrator care a folosit fondurile banesti în interes propriu în sensul ca nu a justificat suma de 33.986 lei retrasa de la societate.

Din cuprinsul tabelului definitiv consolidat al creantelor debitoarei rezulta ca aceasta are datorii în suma de 60.116,47 lei iar în averea debitoarei nu exista bunuri suficiente pentru acoperirea creantelor.

Din raportul de expertiza contabila efectuat în cauza rezulta ca societatea … S.R.L. a acumulat datorii mai mari decât activele pe care le detinea si analizând componenta datoriilor, expertul a stabilit ca în perioada 2001 – 2005, fostul administrator … a avansat societatii suma de 46.889 lei si a retras din societate suma de 61.283 lei, înregistrând un sold de 14.394 lei.

De asemenea, expertul a analizat situatia fluxurilor de numerar (încasari plati în numerar), pe perioada ianuarie 2005 – iunie 2005 si a stabilit ca s-au facut plati în favoarea administratorului de 20.385 lei catre alti furnizori de 35.747 lei, ramânând un sold în casierie de 19.593 lei pe care nu a predat-o lichidatorului si nici nu a facut plati catre creditori.

De asemenea, din compararea soldurilor scriptice ale gestiunilor de marfa cu soldurile faptice inventariate de catre lichidator a rezultat ca fostul administrator nu a predat lichidatorului marfa în valoare de 3176 lei.

Având în vedere ca fostul administrator al debitoarei a folosit în interes personal suma de 14.394 lei în detrimentul creditorilor, ca avea în casieria societatii suma de 19.593 lei provenita din vânzarea bunurilor pe care nu a predat-o lichidatorului precum si marfa nevânduta de 3.176 lei pe care, de asemenea, nu a predat-o lichidatorului, judecatorul sindic constata ca fostul administrator al debitoarei este responsabil fata de societatea debitoare cu suma de 37.163 lei pe care a utilizat-o în interes personal, în detrimentul creditorilor.

Potrivit dispozitiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau de supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului prin faptele enumerate la lit. a – g ori, din probele administrate în cauza, rezulta ca fostul administrator a savârsit fapta prevazuta la lit. a din art. 138 din Legea nr. 85/2006.

Fata de aceste considerente, se va admite cererea lichidatorului asa cum a fost formulata si, întrucât pârâtul nu a achitat integral onorariul expertului se va dispune obligarea pârâtului, pe lânga suportarea pasivului debitoarei pâna la concurenta sumei de 37.163 lei si la plata sumei de 4500 lei catre expert contabil … reprezentând onorariu neachitat si încuviintat de catre instanta.

Etichete: