Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă-contestaţie debitor

Dosar nr. 2789/88/2008

304/2008 js LDP

SENTINTA CIVILA Nr. 131

Sedinta publica de la 30 Ianuarie 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr. 2789/88/2008 si la judecatorul-sindic sub nr. …/2008, creditoarea S.C. … S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de S.C … SRL Tulcea. În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca detine o creanta certa, lichida si exigibila asupra averii debitoarei în suma de 56.525 lei. S-a mai aratat ca S.C. … S.R.L. se afla în încetare de plati, dat fiind ca datoria pe care o are fata de societatea creditoare dateaza de mai mult de 30 zile. În sustinerea celor aratate, au fost depuse la dosar copii dupa urmatoarele documente: Împuternicire avocatiala, Chitanta nr. …/12.11.2008, Factura fiscala nr. …/18.04.2008, si Contract de prestari servicii nr. …/14.04.2008.

La data de 27 noiembrie 2009, debitoarea S.C. … S.R.L. Tulcea a formulat Contestatie împotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei, depusa de creditoarea S.C. … S.R.L. În motivarea contestatiei, debitoarea a aratat ca reclamanta creditoare S.C. … S.R.L. nu si-a îndeplinit obligatia de predare a lucrarii catre beneficiarul din contract (S.C. … S.R.L.), desi acesta a efectuat plati în avans în valoare totala de 61.702 lei. Pretul contractului a fost exprimat în moneda nationala si, având în vedere platile deja efectuate de S.C. … S.R.L. în contul contractantului S.C. … S.R.L. rezulta ca reclamanta nu mai are nicio creanta de încasat de la pârata.

S-a mai aratat ca afirmatia reclamantei, cum ca facturile emise ar fi fost acceptate de S.C. … S.R.L., este nereala, fiind contrazisa de faptul ca semnaturile de acceptare sunt diferite si nici una nu apartine vreunuia dintre reprezentantii S.C. … S.R.L. De asemenea, s-a mai învederat ca pârâta debitoare S.C. … S.R.L. a înregistrat profit net la data de 30.06.2008, nefiind în stare de insolventa, si ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 3 pct. 6 din legea nr. 85/2006, creanta pretinsa de S.C. … S.R.L. nefiind certa, lichida si exigibila.

Analizând contestatia formulata precum si cererea de deschidere a procedurii insolventei, în raport de probatoriul administrat, se retin urmatoarele:

Între parti s-a încheiat contractul de prestari servicii nr…./14.04.2008 având ca obiect efectuarea unui foraj de alimentare cu apa în localitatea Isaccea, judetul Tulcea.

Obligatiile creditoarei „…” SRL, în calitate de executant erau, conform contractrului mentionat de a executa toate lucrarile si de a remedia toate neconformitatile sau abaterile constatate de comisia de receptie, iar obligatiile corelative esentiale ale debitoarei SC „…” SRL erau, de a achita integral si la termen toate lucrarile executate si însusite de beneficiar (în urma receptiei finale), urmare a convocarii comisiei de receptie si întocmirii procesului verbal de receptie finala.

Se constata astfel, ca anterior executarii obligatiilor esentiale ale pârâtei, un rol important îl are receptia lucrarilor carora conventia partilor i-a consacrat un capitol aparte.

Astfel în pct.7.1 al contractului se mentioneaza ca receptiile lucrarilor efectuate de beneficiar au ca scop certificarea faptului ca executantul si-a împlinit obligatiile contractuale referitoare la respectivele lucrari. La finalizarea lucrarilor, comisia de receptie numita în acest scop va proceda la receptionarea lucrarilor dconsemnate în procesul verbal de terminare a lucrarii.

Totodata, potrivit pct.7.2 din contract executantul va comunica în scris beneficiarului data terminarii lucrarilor si data când lucrarea este pregatita pentru efectuarea receptoiei la terminaresa lucrarilor. Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate de responsabilul de lucrari numit de beneficiar, acesta va aprecia daca sunt întrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. În cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantuluioi, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitarte a executantului, în scris, beneficiarul va proceda la o noua convocare a comisiei de receptie.

Prin procesul verbal nr.4570/13.05.2008 s-au realizat la data de 13.05.2008 determinari de debit ale forajelor F 1 si F 2 în localitatea Revarsarea, orasul Isaccea între SC „…” SRL, reprezentata de administrator si directorul tehnic si Primaria Isaccea, reprezentata de sef serviciu UATLP, precum si inginerul … din partea beneficiarului.

Prin adresa nr.425/27.06.2008, debitoarea SC „…” SRL a aratat creditoarei ca acest proces verbal este încheiat între „… SRL si o comisie ce nu a fost desemnata de beneficiar, ci de Primaria Isaccea, apreciind ca receptia lucrarilor nu a fost efectuata si invitând-o pe creditoare pentru efectuiarea receptiei lucrarilor conform contractului …2004 la data de 21.07.2008, ora 8,00.

Prin contestatia formulata, debitoarea invoca neexecutarea contractului, cu referire la neefectuarea receptiei finale si neîndeplinirea obligatiei de predare.

Constatându-se ca într-adevar receptia lucrarilor nu corespunde în nici un fel regulilor prestabilite de parti prin conventia initial încheiata, întrucât comisia de receptie nu a fost desemnata de beneficiar, ca în consecinta predarea lucrarilor nu s-a realizat, se retine ca SC „…” SRL nu si-a executat propriile obligatii contractuale, iar solicitarea executarii obligatiilor corelative ale debitoarei, este lipsita de suport legal.

Cît priveste facturile fiscale depuse de creditoare la dosar în sustinerea cererii acestea nu pot prin ele însele sa atraga raspunderea debitoarei atât timp cât nu au fost semnate spre acceptare în mod valabil de aceasta, stiut fiind ca persoana juridica semneaza valabil prin iscalire si aplicarea de stampila.

Fata de aceste considerente se concluzioneaza ca în speta creanta creditoarei nu are un caracter cert si nu îndeplineste cerintele art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006, motiv pentru care contestatia formulata este privita ca întemeiata iar cererea de deschidere a procedurii insolventei, ca nefondata.

Etichete: