Top

Plangere contraventionala

Dosar nr. 2691/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 27

Şedinţa publică din 14 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr.(…) petentul (…) a contestat procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria TL nr.0002190 din data de 5.06.2008 întocmit de Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Tulcea pentru săvârşirea contravenţiilor prev.de art.4 lit.a pct.8 din HG nr.984/2005.

Prin sentinţa civilă nr.2402/30.09.2008, Judecătoria Tulcea a respins plângerea contravenţională, ca nefondată.

S-a reţinut de către instanţă că prin procesul verbal de contravenţie contestat, Direcţia sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Tulcea, a sancţionat pe (…) cu suma de 1.000 lei amendă contravenţională pentru săvârşirea contravenţiei reglementată de art.4 lit.a pct.8 din HG nr.984/2005, reţinându-se că în ziua de 5 iunie 2008, petentul a încălcat normele sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare.

S-a mai reţinut că susţinerile petentului potrivit cărora nu putea fi sancţionat de către agentul constatator întrucât pentru fapta prev. de art.4 lit.a pct.8 din HG nr.984/2005, nu poate fi sancţionată decât o persoană juridică, sunt nefondate întrucât respectivele contravenţii pot fi săvârşite atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice.

Instanţa a apreciat totodată că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, neproducându-se dovezi de natură a forma o convingere contrară celor reţinute prin procesul verbal de contravenţie contestat.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs petentul (…), criticând hotărârea ca fiind nelegală, solicitând şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

S-a susţinut de către recurent că a solicitat instanţei de fond să constate nulitatea procesului verbal atacat în baza disp. art.7 din OG nr.2/2001, că nu el este persoana care trebuia sancţionată contravenţional ci societatea comercială autorizată, respectiv SC „(…)” SRL la care el nu are nici o calitate şi de asemenea, descrierea făcută de agentul constatator faptei sancţionate este insuficientă potrivit cu cerinţele legii.

În consecinţă, recurentul a învederat in stanţei că solicită să se constate nulitatea procesului verbal pentru încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la aspectele menţionate.

Examinând recursul, în raport de motivele de nelegalitate invocate, tribunalul consideră că acesta este nefondat.

În mod corect, instanţa de fond a considerat că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale prev. sub sancţiunea nulităţii absolute prin disp.art.17 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Astfel, din conţinutul procesului verbal seria TL 0002190 nr.2190 din 5 iunie 2008 întocmit de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea, rezultă că au fost avute în vedere la întocmirea acestuia toate menţiunile prev. de textul mai sus menţionat iar în ceea ce priveşte semnătura agentului constatator pe toate paginile actului se reţine că acest proces verbal are o singură pagină pe care apare aplicată semnătura agentului constatator mai sus menţionat.

Referitor la critica privind lipsa ştampilei agentului constatator, se reţine, pe de o parte că acesta nu este un motiv de nulitate a procesului verbal, iar pe de altă parte exemplarul depus la dosarul cauzei este al doilea exemplar al actului original, acesta fiind motivul pentru care nu este aplicată ştampila de către agentul constatator , în dreptul semnăturii acestuia.

În ceea ce priveşte persoana cu privire la care s-a dispus aplicarea sancţiunii contravenţionale, instanţa reţine că potrivit textului art.4 lit.a pct.8 din HG nr.984/2005, sancţiunea se aplică atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice pentru nerespectarea normelor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, referitoare la condiţiile de depozitare a produselor alimentare.

De asemenea, în ceea ce priveşte motivul de nulitate privind descrierea insuficientă a faptei sancţionate, nici acesta nu este întemeiat, întrucât din conţinutul procesului verbal se constată că s-a făcut o descriere completă a faptei săvârşite, raportată la dispoziţiile legale care o reglementează.

Faţă de aceste considerente, în baza disp art.312 al.1 şi 2 Cod proc.civilă, se va respinge recursul formulat ca nefondat şi se va menţine hotărârea pronunţată de instanţa de fond ca temeinică şi legală.

Etichete: