Top

Contestaţie decizie-încetare contract de muncă

Dosar nr. 2489/88/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 11

Şedinţa publică din data de 9 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2489/88/2008, … a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.38/8.09.2008 emisă de SC …SA Bucureşti, solicitând: anularea deciziei, plata drepturilor salariale ce i se cuvin până la data încetării de drept a contractului de muncă şi cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatoarea a arătat că prin decizia nr.38/2008 ce i-a fost comunicată la data de 30.09.2008, intimata, fără să o anunţe în prealabil, a concediat-o în baza art.61 lit.e din Codul muncii, întrucât întruneşte condiţiile pentru pensionare în baza Legi nr.19/2000.

Consideră contestatoarea că măsura dispusă de către intimată este abuzivă, având în vedere că în ziua în care a emis decizia nr.38/2008 a emis şi decizia nr.39/2008, în baza căreia în aceeaşi zi de 8.09.2008 o comisie din cadrul unităţii s-a deplasat la Tulcea şi a efectuat inventarierea, fără să fie nominalizată vreo persoană căreia să-i predea inventarul şi, de asemenea, nu i s-a cerut să predea ştampilele societăţii şi nici documentele cu regim special.

A precizat contestatoarea că întrucât nu a ştiut că i-a încetat contractul de muncă, a lucrat în continuare şi şi-a îndeplinit atribuţiunile de şef de staţie.

Consideră contestatoarea că intimata trebuie să-i plătească drepturile salariale ce i se cuvin pentru activitatea prestată în perioada 9.09.2008 – 30.09.2008.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe disp. art.284 şi următoarele din Codul muncii, iar în dovedire a depus la dosarul cauzei în copie: decizia nr.38/8.09.2008, comunicarea înregistrată sub nr.653/2008, plicul poştal, decizia nr.22/2008, decizia nr.39/2008, declaraţia de inventar, liste de inventariere, procese verbale, adresele nr.693/2008 şi nr.694/2008, fluturaşul de salariu pentru luna august 2008, cererile formulate de către contestatoare, cererea formulată de …, foaia colectivă de prezenţă pentru septembrie 2008, concluzii scrise şi decizia nr.113351/2008.

În apărare, intimata a depus la dosarul cauzei: întâmpinare şi în copie:deciziile nr.22/2008 şi nr.38/2008, carnetul de muncă al contestatoarei, ştatul de plată pentru septembrie 2008, adeverinţele nr.715/2008, nr.453/2008, decizia nr.22/2008, dovezi de comunicare, adresa nr.605/2008 şi decizia nr.38/2008.

Prin emiterea deciziei nr.38/8.09.2008, intimata i-a desfăcut contestatoarei contractul individual de muncă potrivit art.61 lit.(e) din Codul muncii începând cu data de 9.09.2008.

Art.61 lit.e din Codul muncii prevede că angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii.

Prin decizia nr.22/16.05.2008, intimata a hotărât ca începând cu data de 22.05.2008 să-i întocmească, contestatoarei dosarul de pensionare pentru limită de vârstă conform Legii nr.19/2000.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Contestatoarei i-a fost emisă la data de 18.11.2008 de către Casa Judeţeană de Pensii Tulcea decizia nr.113351 privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă.

În decizia de pensionare s-a prevăzut că drepturile au fost stabilite începând cu data de 16.10.2008.

Ori, având în vedere că, … îndeplinea la data de 9.09.2008 condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare, văzând şi disp.art.61 lit.e din Codul muncii, instanţa constată ca fiind legală şi temeinică decizia nr.38/8.09.2008 emisă de SC …SA şi, prin urmare, respinge contestaţia ca nefondată.

Faţă de capătul de cerere privind plata drepturilor salariale, instanţa reţine următoarele:

Deşi a prestat muncă în luna septembrie 2008, contestatoarea nu a fost plătită.

Potrivit art.154 al.1 din Codul muncii „Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă, iar potrivit al.2 al aceluiaşi articol, pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.”

Având în vedere aceste aspecte şi foaia colectivă de prezenţă pe luna septembrie 2008, instanţa urmează a obliga intimata să plătească contestatoarei drepturile salariale cuvenite la zi, până la data de 30 septembrie 2008 inclusiv.

Etichete: