Top

Conflict de drepturi –drepturi salariale

Dosar nr. 2781/88/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 67

Şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr.2781/88/2008 reclamanţii ….., reprezentaţi prin Sindicatul …., au chemat în judecată Primăria Comunei Luncaviţa, prin primar, solicitând obligarea pârâtei la plata în baza Acordului/CCM aplicabil din data de 1.10.2007, a drepturilor băneşti prevăzute în art.32 al.5 din contract, începând cu cele aferente lunii iunie 2008 şi până la data soluţionării cauzei.

De asemenea, reclamanţii au mai solicitat obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferentă drepturilor băneşti restante cu titlu de daune – interese de la data cererii de chemare în judecată şi până la executarea efectivă a obligaţiei, cât şi la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

În motivare, reclamanţii au arătat că pentru perioada 1 iunie 2008 – 1 decembrie 2008, pârâta datorează fiecăruia dintre ei suma de 3.000 lei, respectiv 500 lei pe lună, sumă ce este destinată menţinerii sănătăţii şi securităţii muncii şi acoperirii cheltuielilor legate de medicamente, tratamente medicale, reducerea stresului, hrană, motivarea personalului în păstrarea confidenţialităţii faţă de instituţie.

Au precizat reclamanţii că, potrivit art.111 Cod proc.civilă, coroborat cu art.2 al.2 din CCM, are loc prelungirea de drept a efectelor Acordului/CCM din data de 1.10.2007, pe o durată egală cu durata iniţială a contractului.

În dovedire, reclamanţii au depus la dosar copii xerox după Acord colectiv/Contract colectiv de muncă al Primăriei Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, aplicabil de la 1.10.2007, cerere de afiliere a Sindicatului …. la Filiala Tulcea a CNS ….”, proces verbal încheiat la data de 26.09.2007, statutul Sindicatului …. al lucrătorilor din Administraţia publică locală – servicii publice.

La data de 17 decembrie 2008, a fost depusă la dosar cerere de introducere în cauză a primarului comunei Luncaviţa – domnul …. şi a Consiliului Local Luncaviţa.

În apărare, pârâţii Primarul comunei Luncaviţa şi Consiliul Local Luncaviţa au depus la dosar adresa nr.19 din 5 ianuarie 2009 şi contractele individuale de muncă ale reclamanţilor – personal contractual.

De asemenea, reclamanţii au depus la dosar practică judiciară.

În şedinţa din 7 ianuarie 2009, instanţa a dispus disjungerea cererii formulată de reclamanţii …., care au statut de funcţionari publici şi, conform art.99 al.2 din ROI a instanţelor judecătoreşti, a trimis cauza disjunsă la completul de contencios administrativ.

Examinând acţiunea raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa urmează a reţine următoarele.

Pârâţii, ….. au calitatea de personal contractual în cadrul Primăriei Comunei Luncaviţa, aşa după cum rezultă din copiile contractelor de muncă aflate la dosarul cauzei.

Potrivit art. 32 alin.5 din Acord colectiv/Contract colectiv de muncă al Primăriei Comunei Luncaviţa, încheiat la data de 1.10.2007, pe o durată de 1 an:

„Pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii şi asigurarea protecţiei personalului, funcţionarii publici şi personalul contractual beneficiază de drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă în cuantum de 500 Ron, lunar, care se va suporta de la Cap.51.02 „Autorităţi executive”, Titlul II „bunuri şi servicii”, al.20 pct.14 „protecţia muncii”. Drepturile speciale reprezintă acoperirea unei părţi a cheltuielilor cu medicamente, tratamente medicale, reducerea stresului, hrană, motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de instituţie.”

Conform art.2 al.2 din Acord colectiv/Contract colectiv de muncă al Primăriei Comunei Luncaviţa, încheiat la data de 1.10.2007: „Dacă nici una dintre părţi nu notifică în scris celeilalte părţi manifestarea unilaterală de voinţă, în sensul denunţării prezentului Acord/Contract, cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, acesta se consideră prelungit de drept pe o durată egală cu durata iniţială.”

Potrivit art.969 Cod civil: „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.”

În cauză, nu s-a făcut dovada existenţei unei hotărâri judecătoreşti, care să stabilească că acest acord/contract colectiv de muncă, invocat de reclamanţi ar fi fost lovit de nulitate, în aceste condiţiuni el continuând să constituie legea părţilor contractante.

Potrivit prevederilor art. 1 alin.1 din Legea 130/1996 „ Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă”.

Conform art. 8 alin.1 din Legea 130/1996: “Clauzele contractelor colective de muncă pot fi stabilite numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege”.

Art.12 alin.1 din acelaşi act normativ prevede: “Contracte colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile a căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale”.

Din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 12 alin.1 din Legea 190/1996 rezultă că prin contractele colective de muncă pot fi negociate clauze referitoare la drepturi a căror acordare şi cuantum au fost stabilite prin dispoziţii legale.

Folosind acelaşi principiu în interpretarea prevederilor art.3 alin.3 din CCM unic la nivel naţional precum şi ale prevederilor art. 82 alin.2 din Legea 130/1996, potrivit cu care contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior, se concluzionează că pot fi negociate clauze prin care să se acorde salariaţilor mai mult decât a fost prevăzut prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

Aşa fiind, instanţa apreciază că, în mod nejustificat pârâţii nu au achitat reclamanţilor sumele de bani aferente drepturilor speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă, drepturi prevăzute în art.32 al.5 din Acord colectiv/Contract colectiv de muncă al Primăriei Comunei Luncaviţa, încheiat la data de 1.10.2007, între Primăria Comunei Luncaviţa, prin primar şi Sindicatul …. din Primăria Luncaviţa, contract încheiat pentru perioada 1.10.2007-1.10.2008 şi care în baza art.2 al.2 din acesta şi-a prelungit valabilitatea pentru încă un an, respectiv până la data de 1.10.2009.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează a admite acţiunea, a obliga pârâţii să plătească reclamanţilor începând cu data de 1 iunie 2008 şi până la data pronunţării hotărârii câte 500 lei Ron lunar în temeiul prev.art.32 alin.5 din Acordul colectiv/Contract colectiv de muncă intrat în vigoare la data de 1.X.2007, sume reactualizate cu dobânda legală la data plăţii efective.

Etichete: