Top

Conflict de drepturi –drepturi salariale

Dosar nr. 2961/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.65

Şedinţa publică din 21 Ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr.2961/88/2008, SINDICATUL …., pentru …., …. şi …. au chemat în judecată ….şi …., solicitând obligarea acestora la a le calcula şi plăti acestora cele două ore suplimentar efectuate săptămânal astfel:

– pe perioada 3.11.2006 – 1.09.2007, pentru …. şi ….;

– de la data împlinirii vechimii în învăţământ de 25% şi până la 1 septembrie 2007 pentru …..

În motivare, reclamantul au învederat instanţei că, potrivit art.45 alin.1 din Legea 128/1997, privind statutul personalului didactic:

„Personalul didactic de predare şi instruire practică, cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului”.

S-a arătat că art.1 menţionează că, „prevederile prezentului statut se aplică personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din întregul sistem de învăţământ de stat şi particular, personalului didactic care îndeplineşte funcţii de îndrumare şi de control, precum şi celorlalte categorii de personal didactic nominalizate în statut”, iar art.5 precizează la al.(1) că funcţiile didactice sunt: a)în învăţământul preşcolar: educator/educatoare, institutor/institutoare, b) în învăţământul primar: educator/educatoare, institutor/institutoare, d) în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă: educator/educatoare,învăţător itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educaţie specială, profesor psihopedagog, profesor psiholog şcolar, profesor logoped, maistru instructor, învăţător – educator, profesor – educator.

(2) În unităţile conexe învăţământului preuniversitar, funcţiile didactice sunt:

(a) în clasele de copii: educatoare/educator, institutor – educator, învăţător – educator, profesor – educator, profesor logoped, psihopedagog,

………….

(f) în unităţile cu activităţi extraşcolare: educator/educatoare, învăţător, institutor, profesor, maistru instructor, antrenor”.

Precizează reclamantul că, până în momentul de faţă, prevederile art.45 (1) se aplică, practic, doar profesorilor şi maiştrilor instructori, nu şi educatorilor/institutorilor/învăţătorilor, creându-le un evident prejudiciu şi o situaţie de inferioritate faţă de celelalte cadre didactice de predare din învăţământul preuniversitar.

A precizat reclamantul, că din interpretarea textelor de mai sus reiese fără nici un dubiu că art.45 (1) se referă la toate cadrele didactice de predare, deci şi la învăţători/educatori/institutori.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile art.45 alin.1 din Legea 128/1997, art.5 al.1 şi art.283 al.1 lit.c din Codul Muncii.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar : planurile – cadru de învăţământ pentru clasele I – II şi III – IV, sentinţa civilă nr.1542/2007, pronunţată de Tribunalul Tulcea, extras din Legea nr.128/1997.

Pârâţii, legal citaţi, nu au depus probe în apărare.

Analizând cauza, raportat la probatoriul administrat, se vor reţine următoarele:

…., …. şi …. au aşa după cum rezultă din tabelul nominal aflat la fila 5 din dosar, calitatea de educatoare cu gradul didactic I, obţinut astfel:

– …. în anul 1998, având o vechime în învăţământ de 36 ani;

– …. în anul 1993, având o vechime în învăţământ de 36 ani;

– …., în anul 2008, având o vechime în învăţământ de 27 ani.

Conform prevederilor art.45 alin.(1)/Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic, modificată şi completată, personalul didactic de predare şi de instruire practică, cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului, iar potrivit art.43/Legea 128/1997, modificat prin art.1/OG nr.103/1998 aprobată prin Legea 109/1999 „norma didactică de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităţilor didactice de predare – învăţare de instruire practică şi de evaluare conform planurilor de învăţământ şi activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi activităţii de educaţie complementare procesului de învăţământ şi se stabileşte astfel:

a) un post de educatoare/institutoare pentru fiecare grupă de preşcolari sau grupe combinate (…), la grădiniţele cu program prelungit şi la cele cu program săptămânal, posturile se normează pe ture,

b) un post de învăţător (institutor) pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde se pot constitui clase separate (…).

Din interpretarea logică şi sistematică a prevederilor legale mai sus menţionate, rezultă fără echivoc faptul că, toate categoriile de personal didactic de predare, cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani şi gradul didactic I beneficiază de reducerea cu 2 ore săptămânal a normei didactice, textele de lege în discuţie nefăcând nici o distincţie între diferitele categorii de personal didactic de predare îndreptăţit la acordarea beneficiului reglementat la art.45 alin.1 din Legea nr.128/1997. Nu există nici o justificare pentru care textul art.45 alin.1 să fie aplicat numai cu privire la profesori, câtă vreme acest text se referă la „reducerea normei didactice” iar „norma didactică”, în cazul reclamantelor (care sunt educatoare), este definită în sensul că aceasta cuprinde numărul de ore corespunzătoare activităţilor didactice şi de pregătire aferente (incluse) postului de educator, învăţător sau institutor.

În alţi termeni, legiuitorul defineşte norma didactică în cazul acestei categorii de cadre didactice de predare, ca fiind numărul de ore corespunzătoare activităţilor aferente unui post de educator.

Aceeaşi interpretare se desprinde şi din sistematizarea actului normativ, respectiv din analiza locului pe care îl ocupă în cadrul actului normativ, textul legal în discuţie, art.45 alin.1, care prevede dreptul la reducerea normei didactice, fără diminuarea salariului, fiind aşezat după textele de lege care definesc norma didactică şi referindu-se deci la toate aceste definiţii, fără a exclude aplicarea sa în situaţia în care norma didactică este egală cu numărul de ore, corespunzătoare activităţilor aferente posturilor de educatoare, învăţător, institutor.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a admite acţiunea formulată de SINDICATUL …. pentru …., …. şi …..

Urmează a obliga pârâţii … şi …. ( în calitate de centru bugetar la care este arondată prima pârâtă), să plătească reclamantelor drepturile salariale reprezentând contravaloarea muncii prestate în plus faţă de norma didactică redusă, respectiv 2 ore saptămânal faţă de norma didactică avută în perioada 3 noiembrie 2006- 1 septembrie 2007, în ceea ce le priveşte pe reclamantele …. şi …, respectiv de la data împlinirii vechimii în învăţământ de 25 ani şi până la data de 01.09.2007, pentru reclamanta ….

Etichete: