Top

Rezoluţie contract de vânzare-cumpărare

Dosar nr. 6882/327/2007

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.58

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Pe rol judecarea recursului civil declarat de recurenta PT, domiciliată Tulcea, str. ………………., împotriva sentinţei civile nr.1482 din 02 iunie 2008, pronunţată de Judecătoria Babadag.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă, pentru recurentă, av. CS , în baza împuternicirii avocaţiale nr.55 din 23 iulie 2008, depusă la fila nr.6 din dosar, lipsă fiind intimaţii.

Procedura de citare nu este legal îndeplinită cu intimata PL întrucât recurenta nu a indicat domiciliul actual al intimatei pentru a fi citată.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează recursul este declarat în termen, motivat, timbrat cu taxă de timbru în cuantum de 6 lei, conform chitanţei nr.3695399 din 23.07.2008, depusă la fila nr.5 din dosar, şi timbru judiciar în sumă de 0,15 lei şi că cererea de repunere pe rol este timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 6 lei, conform chitanţei nr.6635921 din data de 04.12.2008, depusă la fila nr.25 din dosar şi timbru judiciar de 0,15 lei, după care:

Apărătorul recurentei depune la dosar ziarul „Adevărul” din data de 10 ianuarie 2009 privind citarea intimatei PL şi al intimatului PN , adeverinţa medicală nr.3322 din 16 octombrie 2008, copie carte identitate PT, chitanţa nr.08437 din data de 08 noiembrie 2008 şi memoriu într-un singur exemplar.

Având cuvântul, arată că a îndeplinit procedura de citare printr-un ziar de largă circulaţie.

Instanţa arată apărătorului recurentei că trebuia să depună la dosar domiciliul intimatei pentru a fi citată.

Apărătorul recurentei arată că intimata are cunoştinţă de proces şi avea obligaţia de a depune la dosar noul ei domiciliu.

Totodată, arată că partea pe care o reprezintă, conform actelor medicale depuse, nu se poate deplasa la Ambasadă pentru a solicita informaţii cu privire la domiciliul intimatei.

Instanţa, deliberând, apreciază ca fiind procedură completă cu părţile în recurs.

Faţă de declaraţia apărătorului recurentei că nu mai are cereri de formulat şi nici explicaţii de dat pentru completarea cercetării judecătoreşti, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în recurs.

Apărătorul recurentei, având cuvântul în recurs arată că sentinţa nr.1482/2.06.2008 este netemeinică şi nelegală pentru că s-a apreciat că intimaţii şi-au achitat obligaţiile contractuale faţă de recurentă în sensul că au trimis bani pentru întreţinerea acesteia.

Mai arată că, din probele existente la dosar, rezultă o altă situaţie, respectiv că, contractul încheiat între recurentă şi intimaţi este cu clauză de întreţinere şi că, faptul că aceştia au trimis bani diferitor persoane nu înseamnă că erau pentru întreţinerea recurentei.

Învederează că, recurenta a încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere pentru ca intimaţii să o îngrijească şi să o întreţină, iar aceştia au plecat în străinătate şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, motiv pentru care acest contract nu mai poate fi în vigoare

Având în vedere şi motivele arătate în cererea de recurs, solicită admiterea recursului, desfiinţarea hotărârii atacate, desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.2326/27.08.2003, cu cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cerea înregistrată la Judecătoria Tulcea sub nr.1846/327/2007 din 02.04.2007 reclamanta PT a chemat în judecată pe pârâţii Popa Neculae şi PL pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună rezoluţia contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere aut.sub nr.2326/27.08.2003 de Biroul Notarului Public Ene Frosina.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 27 aug.2003 între aceasta şi pârâtul PN a fost încheiat contractul autentificat sub nr.2326/27.08.2003 prin care reclamanta i-a înstrăinat Acestuia imobilul proprietatea acesteia situat în intravilanul satului ……………., format din suprafaţa DE 8446 MP. ŞI CASA DE LOCUIT.

Prin acelaşi contract, pârâtul s-a obligat să îi asigure întreţinerea reclamantei, să aibă deja de aceasta pe tot timpul vieţii, să îi asigure alimente, îmbrăcăminte, încălzit şi tot ceea ce este necesar unei bune întreţineri şi îngrijiri.

A mai arătat reclamanta că imediat după semnarea contractului în formă autentică, pârâtul PN refuză să-şi îndeplinească obligaţia de întreţinere stipulată în contract, aceasta fiind întreţinută de alte persoane care nu au această obligaţie.

Judecătoria Tulcea prin sentinţa civilă nr.1799 din 15.06.2007 a admis acţiunea şi a dispus rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare aut.sub nr.2326 din 27.08.2003 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Împotriva acestei sentinţe civile a DECLARAT RECURS PÂRÂTUL PN.

Prin decizia civilă nr.751 din 12 oct.2007 Tribunalul Tulcea a admis recursul, a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe reţinând că instanţa de fond a soluţionat cauza în condiţiile în care procedura nu a fost legal îndeplinită cu recurentul, acesta neavând cunoştinţă de proces, deoarece nu s-a aflat în ţară pe parcursul desfăşurării acestuia.

După casare cu trimitere spre rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr.6882/327/2007.

Soluţionând cauza, Judecătoria Tulcea, prin sentinţa civilă nr.1482 din 02.06.2008 a respins acţiunea ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că pentru a se putea dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere este necesar ca din probele administrate, fără putinţă de tăgadă, că pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de întreţinere, ce le incubă potrivit dispoziţiilor contractuale, prima instanţă a apreciat că în speţă aceste condiţii este aplicabilă teoria salvgardării actului.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs în termen legal, reclamanta PT criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică.

A arătat recurenta că prima instanţă a apreciat în mod greşit că pârâtul PN şi-a îndeplinit obligaţia de întreţinere pe care şi-a asumat-o prin contractul de vânzare-cumpărare faţă de recurentă considerând că a trimis rudelor bani în acest scop deşi nu rezultă din nici o probă că banii au fost folosiţi pentru întreţinerea recurentei, iar mai mult că ar fi acoperit suma pe care pârâtul ar fi trebuit să o asigure pentru întreţinere.

Prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat pârâtul s-a obligat să o întreţină şi să o îngrijească pe recurentă, iar evaluarea acestor prestaţii s-a stabilit prin contract doar pentru plata taxelor la notar şi nu pentru prestarea alternativă a obligaţiei de întreţinere şi îngrijire.

A mai arătat recurenta că nu se poate reţine faptul că pârâtul şi-a îndeplinit obligaţia asumată, câtă vreme de mai mult timp este plecat din ţară, vine sporadic în România şi nu are posibilitatea să-şi îndeplinească această obligaţie.

În timpul cât pârâtul PN a fost la lucru în străinătate, nu i-a acordat recurentei nici o întreţinere, aceasta fiind întreţinută şi îngrijită de fiica sa Gerea Iordana, la care s-a şi mutat.

A mai arătat recurenta că banii pe care susţine intimatul PN că i-a trimis în ţară nu au ajuns la recurentă şi nu au fost destinaţi întreţinerii acesteia.

Examinând hotărârea atacată în raport de criticile aduse acesteia, tribunalul reţine că recursul este întemeiat.

În cazul unui contract de întreţinere, noţiunea de întreţinere trebuie să primească un înţeles cât mai cuprinzător, debitorul obligaţiei urmând să asigure creditorului alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente, să-i asigure îngrijiri medicale, etc. şi, dacă este cazul, chiar să-i prepare hrană şi să-l ajute la diferitele treburi gospodăreşti.

Caracterul personal şi netransmisibil al obligaţiei de întreţinere nu exclude posibilitatea de a fi executată prin mandatar, după cum nu exclude nici posibilitatea ca pe timpul unei împiedicări, să o execute o altă persoană, în numele celei obligate şi pentru ea, din proprie iniţiativă.

În speţă, nu s-a făcut dovada că pârâtul intimat PN şi-a îndeplinit obligaţia de întreţinere şi de îngrijire a recurentei aşa cum s-a obligat şi nici nu s-a făcut dovada certă că a mandatat în acest sens pe surorile sale aşa cum a susţinut pe timpul cât acesta a fost plecat din ţară intervale mari de timp începând cu anul 2006.

Nu rezultă din probele administrate că banii pe care intimatul i-a trimis în ţară rudelor sale erau destinaţi asigurării întreţinerii şi îngrijirii recurentei, bani care dealtfel au fost într-un cuantum insuficient acoperirii acestei obligaţii.

Faţă de toate aceste considerente, urmează a admite recursul, a modifica hotărârea atacată în sensul că va admite acţiunea şi va dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare cu obligaţia de întreţinere aut. sub nr.2326/27 aug.2003 de Biroul Notarial FE.

Urmează a obliga intimaţii la plata sumei de 3154 lei cheltuieli de judecată către reclamanta recurentă, cheltuieli de judecată efectuate la instanţa de fond şi în căile de atac.

Etichete: