Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 2238/88/2008

Sentinta civila Nr. 290

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 25 august 2008 si înregistrata sub nr.2238/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…./2008, debitoarea SC … SRL prin lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA …, desemnat prin încheierea nr…./26.02.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoare.

În motivarea cererii, lichidatorul a aratat ca, potrivit atributiilor prevazute de Legea nr.31/1990 republicata a notificat fostul lichidator al societatii, …, care nu s-a prezentat la sediul lichidatorului pentru a preda actele societatii si documentele financiar-contabile, astfel încât s-a aflat în imposibilitatea de a le verifica pentru a putea determina cu exactitate situatia activului si pasivului debitoarei.

A mai mentionat ca a solicitat creditorilor bugetari sa comunice situatia debitelor SC … SRL, si institutiile care au depus declaratii de creanta fiind Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea în suma de 2226 lei si Primaria Tulcea Tulcea în valoare de 8.395 lei.

A mai aratat ca debitoare societatea nu mai desfasoara activitate comerciala de câtiva ani si ca a fost constatata dizolvarea de drept, potrivit prevederilor art.237 din Legea nr.31/1990.

Astfel, a solicitat deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în baza art.1 alin.2 lit.c, motivat de faptul ca actele constitutive nu pot fi gasite, la fel si administratorul, iar sediul societatii nu mai corespunde si, în aceasta situatie, conform dispozitiilor art.2701 si art.2702 din Legea nr.31/1990, lichidatorul este obligat sa solicite deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata.

În sustinerea cererilor au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 549/26.02.2007 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, notificarea nr. 278/21.04.2008 si adresele nr. 6014/06.05.2008 si 62917/21.06.2008.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata de drept în temeiul art.237 din Legea nr.31/1990, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea SC … SRL TULCEA.

Având în vedere ofertele depuse la dosar precum si faptul ca debitorul prin lichidator a solicitat a fi desemnat în cauza ca lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA …, urmeaza a fi numit acesta din urma, în calitate de lichidator, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 8% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 17 aprilie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila la 15 aprilie 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 24 aprilie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 27 aprilie 2009, termenul de definitivare a tabelului creantelor la 11 mai 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Stabileste pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 8% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din Lg.85/2006.

Constata încetat de drept dreptul administrare al debitoarei.

În temeiul art.42 alin.1 din Lg.85/2006.

Interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.44 din Lg.85/2006.

Obliga debitoarea sa puna la dispozitie lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006

Dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

În temeiul art.35 Lg.85/2006

Obliga asociatii si administratorii debitoarei sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Fixeaza termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorei, prev.de art.59 alin.1, la data de 17 aprilie 2009.

În temeiul art.33 alin.7 din Lg.85/2006 raportat la art.108 si art.109.

Dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene:

– termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 15 aprilie 2009.

– termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 24 aprilie 2009.

– termenul de depunere a contestatiilor la 27 aprilie 2009.

– termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 11 mai 2009.

Lichidatorul va publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

În temeiul art.122 alin.1 din Legea 85/2006;

Dispune ca lichidatorul desemnat sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Definitiva. Executorie.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 20 februarie 2009.

Etichete: