Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 2264/88/2008

Sentinta civila Nr. 291

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 29 august 2008 si înregistrata sub nr.2264/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…./2008, debitoarea SC … SRL prin lichidator CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENTA …, desemnat prin încheierea nr. …/30.03.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoare.

În motivarea cererii a aratat ca, având în vedere atributiile stabilite prin lege pentru lichidator, a procedat la notificarea debitoarei la sediul declarat la Oficiul Registrului Comertului, corespondenta fiind returnata prin posta cu mentiunea „lipsa domiciliu”, precum si la notificarea celor doi asociati prevazuti în comunicarea de informatii a Oficiului Registrului Comertului Tulcea, respectiv … si …, la adresele de domiciliu ce au fost indicate, însa si corespondenta cu acestia s-a restituit de posta cu mentiunea „Avizat. Lipsa domiciliu”, iar pentru a se asigura ca destinatarul va primi corespondenta a apelat la serviciile unui curier, din consemnarile acestuia rezultând ca destinatarul si-a schimbat domiciliul, fara a se putea identifica noul domiciliu.

A mai precizat ca, în aceasta situatie, s-a adresat Serviciului Comunitar de Evidenta a Persoanelor Tulcea care a comunicat ca adresa de domiciliu a asociatilor este str. …, nr. …, jud. Tulcea.

A mai mentionat ca D.G.F.P. Tulcea a primit informatia, în urma solicitarii sale, ca administratorul acestei societati a fost …, astfel încât a expediat pe noua adresa a acestuia notificarea, corespondenta fiind confirmata de primire, numitul … prezentându-se la sediul lichidatorului, un de a negat faptul ca ar fi fost administratorul societatii, aceasta calitate revenind fostei sale sotii, de care a divortat. A mai precizat ca documentele societatii se afla in posesia fostei sale sotii, mentionând ca le va pune în scurt timp la dispozitia lichidatorului.

Fata de faptul ca administratorul societatii nu a depus documentele societatii, lichidatorul a expediat pe adresa acestuia o notificare prin care îl avertiza ca în cazul în care nu va depune documentele, va recurge la calea justitiei. Corespondenta a fost returnata cu mentiunea: „Avizat. Lipsa domiciliu.”, fapt pentru care lichidatorul a procedat la actionarea acestuia în justitie.

Pe rolul Tribunalului Tulcea a fost înregistrata cererea de chemare în judecata a fostului administrator al debitoarei ce a facut obiectul dosarului nr.2320/2007, solutia fiind de obligare a acestuia de a prezenta lichidatorului documentele societatii si actele contabile pe ultimii 3 ani de activitate, însa nu s-a conformat ….

Astfel, urmare a solicitarii sale, D.G.F.P. Tulcea i-a comunicat copia ultimului bilant contabile al societatii debitoare si a balantei de verificare din care a rezultat ca societatea dispunea la data respectiva de bunuri care nu au fost predate lichidatorului de fostul administrator.

Pentru recuperarea sumei datorata lichidatorului, la data de 27 decembrie 2007 a depus la Judecatoria Tulcea o cerere pentru ca fostul administrator sa fie obligat la plata onorariului lichidatorului, cerere ce a facut obiectul dosarului nr…./327/2007, solutionata prin sentinta civila nr. … din 12 februarie 2008 prin care s-a admis cererea lichidatorului, pârâtul fiind obligat la plata sumei de 1000 lei.

Solicita aplicarea în speta a procedurii simplificata de insolventa se bazeaza pe prevederile art.1 alin.(2) lit.c pct.2-4 coroborate cu litera e din Legea nr.85/2006, iar starea de insolventa decurge din neplata datoriilor acestei societati.

Astfel, deoarece din datele de bilant ale acestei societati rezulta clar ca averea acesteia i-ar fi permis sa evite insolventa, daca administratorul acesteia ar fi supus-o unei inventarieri si justificari a sumelor respective catre lichidator, este de presupus ca, în urma unei analize în faza de faliment, ar fi posibil de aplicat prevederile art.138 din Legea nr.85/2006.

În sustinere, reclamanta a depus la dosar în copie: încheierea nr. 982 din 30.03.2006 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea în dosarul nr. …/2006, notificari, bilantul contabil la data de 31.12.2005, bilantul contabil si balanta de verificare la 30.06.2007 si copia adresei nr. … din 08.08.2008 primita de la DGFP Tulcea.

Examinând cererile, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea nr.982/30.03.2006 a judecatorului delegat, în baza art.30 alin.(3) din Legea nr.359/2004, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantei, conform declaratiei de creanta depusa pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererile si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea SC … SRL, care va intra direct în procedura falimentului pentru ca nu se impune verificarea elementelor prevazute la art.1 alin.2 lit.c si d din lege.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si ca lichidatorul debitoarei, desemnat în baza Legii nr.31/1990, care a introdus cererea de deschiderea procedurii insolventei, a solicitat sa fie exceptat de la numirea în aceasta calitate, în cauza va fi desemnat, ca lichidator judiciar … TULCEA care va exercita atributiile prevazute de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 17 aprilie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 15 aprilie 2009; termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 24 aprilie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 27 aprilie 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 11 mai 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete: