Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 2549/88/2008

Sentinta civila Nr. 293

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13.10.2008 si înregistrata sub nr. 2549/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr. …/2008, reclamanta creditoare a AGENTIA DOMENIILOR STATULUI BUCURESTI chemat in judecata pe parata debitoare SC … SRL cu sediul în …, str. …, nr. …, jud.Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolventei în temeiul art. 31 coroborat cu art. 3 alin. 1 pct. 1 si 6 din Lg. 85/2006.

În motivarea cererii, reclamanta creditoare a sustinut ca a încheiat cu pârâta debitoare contractul de asociere în participatiune nr. …/13.01.2005, pentru exploatarea suprafetei de 281,31 ha teren agricol categoria de folosinta arabil si 75,21 ha teren neagricol.

Prin contractul încheiat debitoarea s-a obligat la plata unui pret în lei, reprezentând contravaloarea cantitatii de 432 kg. Grâu STAS 813/68/ha anual pentru terenul agricol si 6 kg. Grâu STAS 813/68/ha anual pentru terenul neagricol, dupa cotatia grâului, la vedere, de la Bursa Internationala de Tranzactii Financiare Futures si cu Optiuni – „…” de la Londra, la cursul de referinta leu/Euro, stabilit de BNR, la data scadentei.

Astefl ca urmare a derularii contractului încheiat între cele doua parti, SC … SRL înregistreaza un debit catre creditoare în cuantum de 27.740,84 lei reprezentând 24.492,28 lei pret asociere neachitat la termenele scadente si 3.248,56 lei penalitati de întârziere.

In sustinere, reclamanta creditoare a depus la dosar, în copie, urmatoarele acte doveditoare: contract de asociere în participatiune nr. …/13.01.2005, proces verbal de predare-primire nr. ……./24.02.2005, fisele de calcul ale debitului, facturile fiscale, adresa nr. …/22.08.2006, adresa nr. …/15.09.2006, somatia nr. …/27.06.2006, notificare reziliere nr. …/27.06.2006, somatia nr. …/28.03.2007, adresa nr. …/03.03.2008.

In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei la sediul social al acesteia.

Parata debitoare SC … SRL MACIN, jud.Tulcea nu a formulat contestatie în temeiul art.33 alin.2 din legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC … SRL MACIN, jud.Tulcea datoreaza creditoarei AGENTIA DOMENIILOR STATULUI suma de 27.740,84 lei reprezentând debit neachitat si penalitati de întârziere conform contractului de asociere în participatiune nr. 1/13.01.2005 încheiat între parti, pentru care s-au emis facturi pe care debitoarea nu le-a achitat cu fondurile banesti disponibile la data scadentei, termenele de plata fiind expirate, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma generala fata de debitoarea … SRL MACIN, judetul Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar de catre practicienii în insolventa, faptul ca prin cererea formulata creditoarea nu a solicitat expres numirea unui administrator judiciar, în cauza va fi desemnat, în calitate de administrator judiciar … IPURL, care s-a si remarcat prin eficienta în alte dosare având si o oferta cu remuneratia cea mai convenabila, care va exercita atributiile prev.de art.20 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin si pentru care se va stabili o retributie de 1000 lei.

În temeiul art.47 alin.3 din lege, se va ridica în tot dreptul de administrare al debitoarei, conducerea se va exercita de administratorul judiciar, urmând a se dispune interzicerea debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, înstrainarilor de parti sociale sau de interes detinute de debitoare, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art.41 din Lg.85/2006 urmeaza ca nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala numita generic „accesorii”, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii, cu exceptia creantelor garantate care se înscriu în tabelul definitiv si/sau în tabelul definitiv consolidat, dupa caz, la valoarea garantiilor, evaluate conform art.39 alin.(1) lit.A, dar nu mai mult decât valoarea totala a creantei garantate de acea garantie.

Urmeaza a dispune ca administratorul judiciar sa întocmeasca si sa prezinte în termen de 30 zile de la desemnare, un raport prin care sa propuna fie intrarea în procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala.

Urmeaza a stabili termen pentru depunerea de catre administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei, prevazut de art.20 alin.(1) lit.b si art.59 alin.(1) din lege, la data de 17 APRILIE 2009.

Se va dispune ca administratorul judiciar sa notifice, conform codului de procedura civila, intrarea în procedura insolventei, în forma generala, tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 15 APRILIE 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 24 APRILIE 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 27 APRILIE 2009, termenul de definitivare tabelului creantelor la 11 MAI 2009, prima sedinta a adunarii creditorilor si va fi prezidata de administratorul judiciar, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Etichete: