Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr.2876/88/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.301

Prin cererea adresata acestei instante la data de 02 decembrie 2008 si înregistrata sub nr.2876/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…./2008, debitoarea SC … SRL prin lichidator Cabinet Individual de Insolventa …, desemnat prin încheierea nr…. din 25.04.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declansare a procedurii falimentului în procedura simplificata fata de societatea debitoare.

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în calitate de lichidator, a notificat debitoarea la sediul social al acesteia pentru predarea actelor prevazute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006, însa fostul administrator nu s-a prezentat.

A mai precizat ca a notificat si creditorii bugetari, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, Primaria Tulcea si Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, institutii de la care nu a primit niciun raspuns.

Având în vedere ca debitorul nu si-a depus bilantul contabil, conform prevederilor art.237 alin.(1) lit.b din Legea nr.31/1990 republicata, societatea a fost dizolvata de drept, fapt constatat prin încheierea judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea nr.1364/25.04.2008, si ca administratorul statutar al debitoarei a dispus de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile lui proprii.

Debitorul, prin administratorul statutar, cu domiciliul mentiont la sediul societatii, conform prevederilor art.2521 alin.3 si 4 din Legea nr.31/1990, modificata prin Legea nr.441/2006, a dispus de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile lui proprii si nu justifica suma de 5.746,80 lei.

Astfel, solicita sa se constate ca rezulta creante certe, lichide si exigibile în valoare totala de 5.746,80 lei si sa se dispuna deschiderea procedurii falimentului privind pe debitoare în forma simplificata.

A mai aratat ca îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art.2701 în temeiul careia în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, precum si ale art. 27 alin.(1) din Legea nr.85/2006 conform carora debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi dispus dispozitiilor prezentei legi, în termen maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

În sustinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr….. din 25.04.2008, polita de asigurare profesionala, atestat UNIPIR/poz…./2008, notificarea facuta catre debitor si creditorii bugetari, bilanturile contabile listate de pe pagina de internet a Ministerului de Finante.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr…. din data de 05 septembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr…./88/2007, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea datoriilor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea SC … SRL.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauza va fi desemnat, în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolventa … pentru oferta cea mai avantajoasa, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 6% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 17 aprilie 2009.

Se va fixa termen maxim de predare a gestiunii averii de la debitor catre lichidator 09 martie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila la 17 aprilie 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 04 mai 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 08 mai 2009, termenul de definitivare a tabelului creantelor la 19 mai 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Se va fixa termen pentru continuarea procedurii la 29 mai 2009.

Etichete: