Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 1054/88/2008

Sentinta Civila Nr. 304

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 12 mai 2008, reclamanta S.C. … S.A.. a chemat în judecata pe pârâta S.C. … S.R.L. pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei debitoarei în conformitate cu Lg. 85/2006.

În motivarea cererii sale a aratat ca între reclamanta si pârâta s-au desfasurat relatii comerciale în baza contractelor încheiate în data de 16.01.2007, prin care reclamanta avea obligatia de a furnizor iar pârâta calitatea de distribuitor.

În urma relatiilor comerciale s-au emis facturi la plata, iar pârâta a emis o fila CEC, pentru plata, însa în momentul introducerii la banca, fila CEC a fost refuzata, pentru lipsa de disponibil.

Reclamanta a notificat debitoarea, dar demersurile au ramas fara nici un rezultat.

Cuantum creantei este 253.324,29 ron, iar în dovedirea cererii reclamanta a depus copia facturii fiscale, copia contractul de distributie, copia filei CEC seria BA 2302 nr. 00386602.

Fiind notificata debitoarea în conformitate cu art. 33 pct. 1 din Lg. 85/2006, aceasta a nu a formulat contestatie la cererea reclamantei creditoare,

Analizând actele si lucrarile dosarului judecatorul sindic retine:

Reclamanta S.C. … S.A.. a chemat în judecata pe pârâta S.C. Star … S.R.L. pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei debitoarei în conformitate cu Lg. 85/2006, iar în dovedirea cererii a aratat ca între cele doua au existat relatii comerciale, iar reclamanta s-a achitat de obligatiile pe care si le-a asumat prin contract, însa pârâta a refuzat plata contravalorii marfii livrate, o perioada mai mare de 30 de zile, desi a fost notificata în acest sens.

Mai mult de atât se retine ca reclamanta creditoare are o creanta certa, lichida si exigibila, care depaseste valoarea prag de 10.000 ron, iar debitoarea nu a facut nici un început de dovada ca doreste sa achite creanta catre reclamanta creditoare si nici nu a probat în vreun fel motivul pentru care nu face plati catre reclamanta creditoare, având în vedere cele contractul încheiat între cele doua la data de 16.01.2007.

În consecinta se retine ca Lg. 85/2006 se aplica acelor categorii de persoane aflate în insolventa, iar prin insolventa întelegându-se acea stare a patrimoniului debitorului caracterizata prin incapacitate vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.

Concluzionând, conditiile de admisibilitate a cererii formulate de reclamanta creditoare trebuie raportate atât la calitatea creantei, care trebuie sa fie certa, lichida si exigibila cât si la aprecierea starii de insolventa a debitoarei.

Cum în cauza s-a constatat ca reclamanta creditoare are o creanta certa, lichida si exigibila fata de debitoare, suma recunoscuta ca fiind datorata nefiind contestata de catre debitoare care nu motiveaza nici într-un fel refuzul sau la plata, iar valoarea prag a creantei depaseste suma de 10.000 ron , pentru admisibilitatea cererii si cum nu s-au facut dovezi ca nu se afla în incapacitate de plata, prin efectuarea de plati catre reclamanta.

Urmeaza ca în temeiul art. 3 pct. 25 rap. La art. 1 alin. 2 lit. „d” din Lg 85/2006 sa fie admisa cererea reclamantei creditoare S.C. … S.A. Tulcea si se va dispune deschiderea procedurii insolventei în forma generala fata de debitoarea S.C. Star … S.R.L. Ciucurova, jud. Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei urmeaza a se desemna în temeiul art.34 din Lg.85/2006, în calitate de lichidator judiciar pe … I.P.U.R.L. Tulcea, care va exercita atributiile prev.de art.20 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin, cu o retributie de 1500 ron, pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% fata TVA din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege se va ridica în tot dreptul de administrare al debitoarei, conducerea fiind exercitata de lichidatorul judiciar.

În temeiul art.42 alin.1 din Lg.85/2006, se va înterzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes detinute de debitoare.

În temeiul art.44 din Lg.85/2006 va fi obligata debitoarea sa puna la dispozitie administratorului judiciar toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art.35 Lg.85/2006 se va obliga debitoarea sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1 în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii.

Urmeaza a stabili termen pentru depunerea de catre administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei, prev.de art.20 alin.1 lit.b si art.59 alin.1 din lege, la data de 17 aprilie 2009.

Se va dispune ca lichdatorul judiciar sa notifice, conform codului de procedura civila, intrarea în procedura insolventei, în forma generala, tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene:

– Fixeaza termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la data de 17 aprilie 2009.

– Fixeaza termen de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la data de 04 mai 2009,

– Fixeaza termen de depunere a contestatiilor la data de 08 mai 2009,

– Fixeaza termen de definitivare a tabelului creantelor la data de 19 mai 2009_.

Administratorul judiciar urmeaza ca publice notificarea într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Etichete: