Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr.7/88/2009

7/2009-JS ND

SENTINTA CIVILA NR.308

Sedinta publica din 20 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 5 ianuarie 2009 si înregistrata sub nr.7/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr…./2009, lichidator Cabinet Individual de Insolventa ” …” a solicitat în temeiul legii 85/2006, deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata privind pe debitoarea S.C.”…” SRL Zebil, jud.Tulcea.

In motivarea cererii lichidatorul a aratat ca, în urma dizolvarii de drept a S.C.”…” SRL, reprezentantii MFP-DGFP Tulcea au solicitat înscrierea de mentiuni constând din numirea unui lichidator la societatea susmentionata, astfel ca, prin încheierea nr. …/23.03.2006 pronuntata de judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea,s-adispus numirea lui … în calitate de lichidator.

A mai aratat ca, în calitate de lichidator a notificat debitorul la sediul social al acestuia pentru a depune actele constitutive ale societatii si documentele financiar-contabile, iar din datele de bilant ale societatii a rezultat existenta unui stoc de marfa care nu a fost prezentat lichidatorului pentru inventartiere. Urmare împrejurarilor concrete, acestea facând imposibila continuarea operatiunilor de lichidare în temeiul prevederilor legele, lichidatorul a solicitat a se face aplicarea în cauza a procedurii de insolventa simplificata prev. de art.1 alin.2 lit.c,pct.1 si lit.e din Legeanr.85/2006.

In sustinerea cererii au fost depuse la dosar în copie urmatoarele acte: încheierea nr…./23.03.2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr…./2006; notificari nr…./28.08.2006, nr…./11.09.2006, nr…./23.10.2006, nr…./2.11.2006, procesul verbal încheiat la data de 16.11.2006, notificare nr…./23.10.2006, nr…./4.12.2006, procesul verbal din 20.12.2006, notificare nr…./21.12.2006, nr…./26.03.2007, plângere penala adresata Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag, bilantul contabil alsocietatii.

Examinând cererea în raport de probele administrate, judecatorul sindic retine ca, din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, rezulta ca, prin încheierea nr…./23.03.2006 pronuntata de Oficiul Registrului Comertului Tulcea s-a dmis cererea formulata de DGFP Tulcea si s-a dispus înscrierea în registrul comertului a mentiunii privind numirea în calitate de lichidator al debitoarei pe … .

Având în vedere prevederile art.270 (1) din Legea nr.31/1990 în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art.3 alin.1 pct.1 din L.85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor exigibile, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind,având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admitecererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa … si va dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C.”…”SRL cu sediul în sat Zebil, comuna Sarichioi, jud.Tulcea, urmând a fi desemnat în calitate de lichidator … IPURL Tulcea, care va exercita atributiile prev. de art.24 si 25 din L.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de Judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin, cu o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei din recuperarea de creante.

In temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare a debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic, obligarea debitoarei sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului, obligarea asociatilor si administratorilor debitoarei de a depune la dosarul cauzei actele si informatiile prev. de art.28 alin.1.

Urmeaza a se fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoaei prev. De art.59 alin.1 din lege la data de 17 aprilie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 din Lg.85/2008 raportat la art.108 si 109, urmeaza a dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila, intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea de mentiuni, notificare care va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 17 aprilie 2009 ; termenul de verificare a creantelor, întocmire afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 4 mai 2009; termenul de depunere a contestatiilor la 8 mai 2009; termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 19 mai 2009.

Lichidatorul urmeaza a publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul de insolventa conform art.61 alin.3 din L.85/2006.

Urmeaza a fixa termen pentru continuarea procedurii.

Etichete: