Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr.2337/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.330

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 08 septembrie 2008 si înregistrata sub nr.2337/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…./2008, reclamanta SC … SRL, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei în temeiul Legii nr.85/2006 împotriva debitoarei SC … SRL.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca S.C. … SRL, în baza relatiilor comerciale cu SC … SRL, a emis facturile fiscale nr…. din 29.10.2007, nr…. din 29.10.2007, nr…. din 19.11.2007, nr…. din 23.11.2007, nr…. din 23.11.2007, nr…. din 03.12.2007, nr…. din 04.12.2007, nr…. din 04.12.2007, nr…. din 06.12.2007, nr…. din 18.12.2007, nr…. din 18.12.2007 si nr…. din 20.12.2007, în valoare de 11.191,93 lei.

A mai mentionat ca facturile fiscale sunt acceptate la plata de catre societatea debitoare fiind însusite, însa aceasta din urma, nici pâna în prezent, nu a achitat suma datorata.

Aceasta dovedeste reaua credinta a reprezentantilor debitoarei care, desi au recunoscut suma datorata, au tergiversat în permanenta îndeplinirea obligatiei comerciale asumate.

A mai aratat ca societatea creditoare a încercat în nenumarate rânduri solutionarea acestui diferend pe cale amiabila, dar debitoarea nu a raspuns în nici un fel acestor încercari.

Astfel, considera ca sunt îndeplinite conditiile impuse de art.6 din Legea nr.85/2006, si anume ca debitoarea este comerciant, fiind înregistrat la ONRC, creanta lor izvoraste dintr-un raport comercial si este de natura comerciala, iar creanta este certa, existenta ei rezultând din chiar înscrisurile depuse la dosar, lichida, cuantumul acesteia fiind determinat, si exigibila, termenul de scadenta fiind împlinit, debitoarea nu si-a onorat cu rea credinta obligatia de plata, asumata prin angajament si au trecut mai mult de 30 de zile de la data scadentei.

În sustinere, reclamanta creditoare a depus la dosar, în copie, facturi fiscale la care aceasta a facut referire în actiune.

In temeiul art. 33 al. 1 din Legea nr. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei la sediul social al acesteia.

Pârâta debitoare SC … SRL nu a formulat contestatie în temeiul art.33 alin.2 din Legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC … SRL datoreaza creditoarei SC … SRL suma de 11.191,93 lei conform facturilor anexate, creanta care este comerciala, certa, lichida si exigibila împotriva debitorului si pentru ca, desi au trecut mai mult de 30 zile de la scadenta, societatea nu a achitat debitele, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Legea nr. 85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma generala fata de debitoarea SC … SRL.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si ca SC … SRL, creditoarea care a introdus cererea de deschiderea procedurii insolventei, nu a solicitat numirea unui administrator judiciar, în cauza va fi desemnat, în calitate de administrator judiciar … – I.P.U.R.L. Bucuresti pentru oferta cea mai avantajoasa, care va exercita atributiile prevazute de art.20 din Legea nr. 85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin, cu o retributie de 2000 lei.

În temeiul art.47 alin.3 din lege, se va ridica în tot dreptul de administrare al debitoarei, conducerea se va exercita de administratorul judiciar, urmând a se dispune interzicerea debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, înstrainarilor de parti sociale sau de interes detinute de debitoare, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art.41 din Legea nr. 85/2006 urmeaza ca nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala numita generic „accesorii”, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii, cu exceptia creantelor garantate care se înscriu în tabelul definitiv si/sau în tabelul definitiv consolidat, dupa caz, la valoarea garantiilor, evaluate conform art.39 alin.(1) lit.A, dar nu mai mult decât valoarea totala a creantei garantate de acea garantie.

Urmeaza a dispune ca administratorul judiciar sa întocmeasca si sa prezinte în termen de 30 zile de la desemnare, un raport prin care sa propuna fie intrarea în procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala

Urmeaza a stabili termen pentru depunerea de catre administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei, prevazut de art.20 alin.(1) lit.b si art.59 alin.(1) din lege, la data de 27 aprilie 2009.

Se va dispune ca administratorul judiciar sa notifice, conform codului de procedura civila, intrarea în procedura insolventei, în forma generala, tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 27 aprilie 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 22 mai 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 29 mai 2009, termenul de definitivare tabelului creantelor la 08 iunie 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr. 85/2006.

Etichete: