Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr.2963/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.331

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 16 decembrie 2008 si înregistrata sub nr.2963/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…./2008, debitoarea SC … SERV SRL prin lichidator CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENTA …, desemnat prin încheierea nr…./11.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoare.

În motivarea cererii a aratat ca, având în vedere atributiile stabilite prin lege pentru lichidator, a procedat la notificarea debitoarei la sediul declarat la Oficiul Registrului Comertului, corespondenta fiind returnata prin posta cu mentiunea “lipsa domiciliu”, precum si la notificarea celor doi asociati prevazuti în comunicarea de informatii a Oficiului Registrului Comertului Tulcea, respectiv … si …, la adresele de domiciliu ce au fost indicate, însa si corespondenta cu acestia s-a restituit de posta cu mentiunea “destinatar mutat de la adresa indicata”.

A mai precizat ca, în aceasta situatie, s-a adresat Serviciului Comunitar de Evidenta a Persoanelor Tulcea care a comunicat ca … domiciliaza în comuna Somova, judetul Tulcea, iar celalalt asociat …, la adresa de unde a fost restituita corespondenta, respectiv Tulcea, str. …, nr…. bl…., sc…., ap…., judetul Tulcea.

A mai mentionat ca D.G.F.P. Tulcea a primit informatia, în urma solicitarii sale, ca administratorul acestei societati a fost …, astfel încât a expediat pe noua adresa a acestuia notificarea, corespondenta fiind confirmata de primire de catre fiul acestuia, însa, la data si ora fixata nu s-a prezentat pârâtul si deci nu s-a putut întreprinde nimic pentru deblocarea situatiei, concluzionând lichidatorul ca nu exista nici un interes în a colabora cu el, motiv pentru care i-a expediat acestuia o scrisoare în care, pe lânga faptul ca i-a precizat ce documente trebuie predate lichidatorului, i-a facut cunoscut ca aceste acte trebuie înaintate lichidatorului la sediul sau din Telita, cel mai târziu pe 25 aprilie 2007, în caz contrar urmând a se adresa instantei.

Pe rolul Tribunalului Tulcea a fost înregistrata cererea de chemare în judecata a fostului administrator al debitoarei ce a facut obiectul dosarului nr…./88/2007, solutia fiind de obligare a acestuia de a prezenta lichidatorului documentele societatii si actele contabile pe ultimii 3 ani de activitate, însa nu s-a conformat ….

Astfel, urmare a solicitarii sale, D.G.F.P. Tulcea i-a comunicat copia ultimului bilant contabile al societatii debitoare si a balantei de verificare din care a rezultat ca societatea avea la timpul respectiv în debitul conturilor de activ urmatoarele sume:

– cont 531 “casa în lei” – 18.403.457 lei

– cont 512 “disponibil în banci” – 405.318 lei;

Rezervele societatii înscrise în creditul contului 1068 “alte rezerve” fiind de 127.248.642 lei vechi, folosite, dupa cum prezinta balanta de verificare soldul contului 455 “Asociati conturi curente” cu un sold debitor de 125.000.000 lei vechi, ca fiind împrumutati asociatului, si, pe cale de consecinta, acesta nu restituise aceasta suma pâna la data bilantului.

Considera ca acestea sunt dovezi indubitabile care demonstreaza ca societatea avea valori în patrimoniu si pe care fostul administrator nu le-a justificat.

Pentru recuperarea sumei datorata lichidatorului, la data de 11 februarie 2008 a depus la Judecatoria Tulcea o cerere pentru ca fostul administrator sa fie obligat la plata sumei datorate, cerere ce a facut obiectul dosarului nr.668/327/2008, respinsa prin sentinta nr.958 din 02 aprilie 2008, care a fost recurata, solutia constând în respingerea recursului.

Solicita aplicarea în speta a procedurii simplificata de insolventa se bazeaza pe prevederile art.1 alin.(2) lit.c pct.2-4 coroborate cu litera e din Legea nr.85/2006, iar starea de insolventa decurge din neplata datoriilor acestei societati.

Astfel, deoarece din datele de bilant ale acestei societati rezulta clar ca averea acesteia i-ar fi permis sa evite insolventa, daca administratorul acesteia ar fi supus-o unei inventarieri si justificari a sumelor respective catre lichidator, este de presupus ca, în urma unei analize în faza de faliment, ar fi posibil de aplicat prevederile art.138 din Legea nr.85/2006.

În sustinere, reclamanta depus la dosar în copie: încheierea nr…. din 11.04.2006 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea în dosarul nr…./2006, notificarea nr…. din 07.08.2006 catre debitoare si dovada de expediere, notificarea nr…. si nr…. din 06.11.2006 catre cei doi asociati si dovada de expediere, notificarea nr…. din 22.01.2007 catre fostul administrator si dovada de expediere, scrisoarea nr…. din 12 aprilie 2007, adresata fostului administrator si dovada de expediere semnata de destinatar, declaratia de creanta nr…. din 31.10.2006 a Primariei Tulcea, bilantul contabil si balanta de verificare la 30.06.2004 depuse de D.G.F.P. Tulcea primite de la A.F.P. Tulcea.

La data de 06 februarie 2009, lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa … a depus cerere de decontare cheltuieli de procedura în suma totala de 221,13 lei facute în perioada 01.08.2006.

Examinând cererile, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea nr…./05.05.2005 a judecatorului delegat, în baza art.30 alin.(3) din Legea nr.359/2004, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantei, conform declaratiei de creanta depusa pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererile si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea SC … SRL, care va intra direct în procedura falimentului pentru ca nu se impune verificarea elementelor prevazute la art.1 alin.2 lit.c si d din lege.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si ca lichidatorul debitoarei, desemnat în baza Legii nr.31/1990, care a introdus cererea de deschiderea procedurii insolventei, a solicitat sa fie exceptat de la numirea în aceasta calitate, în cauza va fi desemnat, ca lichidator judiciar … – I.P.U.R.L. Bucuresti care va exercita atributiile prevazute de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 6% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, prin începerea falimentului, iar în continuare se va face aplicarea dispozitiilor generale cuprinse în art.32 si urmatoarele, dat fiind forma simplificata a procedurii, care nu parcurge toate etapele ce alcatuiesc procedura generala, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art.28 alin.1.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Legea nr.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila la 03 aprilie 2004, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 20 aprilie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 24 aprilie 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 05 mai 2009, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Va fixa termen pentru continuarea procedurii la data de 22 mai 2009.

Relativ la cererea de decontare cheltuieli de procedura în suma totala de 221,13 lei facute în perioada 01.08.2006, cerere formulata de lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa …, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.237 alin.1 din Legea nr.31/1990, remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura reorganizarii judicire si a falimentului.

Din interpretarea dispozitiilor legale mai sus aratate rezulta ca, în situatia în care cheltuielile aferente procedurii de lichidare nu pot fi achitate din averea debitorului, acestea vor fi suportate din fondurile de lichidare, dar nu din dispozitia judecatorului sindic desemnat în cauza privind pe debitoarea SC … SRL conform Legii nr.85/2006, atât timp cât reclamantul a fost numit lichidator în procedura de lichidare prevazuta de Legea nr.31/1990.

În consecinta, urmeaza a respinge ca nefondata cererea formulata de lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa ….

Tags: