Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr.30/88/2009

12/2009 JS

SENTINTA CIVILA NR. 337

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 8 ianuarie 2009 si înregistrata sub nr.30/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr…./2009,lichidator Cabinet Individual de Insolventa „…”a solicitat în temeiul legii 85/2006, deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata privind pe debitoarea S.C.”… „SNC Tulcea.

In motivarea cererii lichidatorul a aratat ca, în urma dizolvarii de drept a S.C.”… „SNC, reprezentantii MFP-DGFP Tulcea au solicitat înscrierea de mentiuni constând în numirea unui lichidator la societatea susmentionata, astfel ca, prin încheierea nr…. din 28.03.2006 pronuntata de judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, s-a dispus numirea lui … în calitate de lichidator.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art.27 alin.(1) din Legea nr.85/2006, potrivit carora ” debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa”.

Avand în vedere ca, societatea nu dispune în activul acesteia de resurse pentru achitarea datoriilor, iar forma sa juridica de societate în nume colectiv obliga asociatii la raspundere nelimitata pentru datoriile acesteia, lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul L.85/2006. De asemenea, lichidatorul a solicitat exceptarea de la desemnarea sa în calitate de lichidator al societatii.

In sustinerea cererii au fost depuse la dosar în copie urmatoarele acte : încheierea nr…./28.03.2006, notificari nr…./21.08.2006, nr…./20.10.2006, nr…./15.09.2008, procesul verbal din 15.09.2006, lista de inventariere din data de 15.09.2006, bilantul contabil încheiat la data de 30.06.2006.

Examinand cererea în raport de probele administrate, judecatorul sindic retine ca, S.C.”…”SNC Tulcea, a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. …/5 mai 2005 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art.27/1 din L.31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii in solventei.

Art.3 alin.1 pct.1 din Legea nr.85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca, societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor exigibile, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, avand în vedere cele prezentate judecatorului sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa … si a dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.

Având în vedere ca lichidator Cabinet Individual de Insolventa „…” solicita exceptarea de la desemnarea sa în calitate de lichidator al societatii, precuim si ofertele depuse la dosar, urmeaza a fi desemnat în calitate de lichidator … I.P.U.R.L. Tulcea care va exercita atributiile prev. de art.24 si 25 din L.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin, cu o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 0,5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei din recuperara de creante.

In temeiul art.47 alin.4 din Lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare a debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordului judecatorului sindic, obligarea debitoarei sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil in conturi, sa nu dispuna de aceestea fara un ordin al lichidatorului, obligarea asociatilor si administratorilor debitoarei de a depune la dosarul cauzei actele si informatiile prev. de art.28 alin.1 .

Urmeaza a se fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si impejurarrilor care au condus la aparitia insolventei ddebitoarei prev. de art.59 alin.1 din lege, la data de 27 aprilie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 di n Legea 85/2006 raportat la art.108 si 109, urmeaza a dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila, intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea de mentiuni, notificare care va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la data de 3 aprilie 2009; termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la data de 1 mai 2009; termenul de depunere a contestatiilor la data de 19 mai 2009; termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la data de 30 mai 2009.

Lichidatorul urmeaza a publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul de insolventa conform art.61 alin.3 din L.85/2006.

Urmeaza a fixa termen pentru continuarea procedurii la data de 22 mai 2009.

Etichete: