Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 26/2007js CDA

660/88/2007-TT

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA JUDETUL TULCEA

SENTINŢA CIVILĂ nr.214

Sedinta publica din data de 10 februarie 2009

Relativ la propunerea de închidere, judecătorul sindic reţine că :

La data de 20 martie 2007 creditoarea D.G.F.P. Tulcea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C. (…) SRL TULCEA.

Prin sentinţa civilă nr.750 din 18.05.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr.26/2007 js CDA(660/88/2007), s-a admis cererea formulată de creditoare şi s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată în conformitate cu Lg. 85/2006.

Prin aceiaşi sentinţă a fost desemnat în calitate de lichidator al debitoarei (…)S.P.R.L. TULCEA.

Din verificările făcute de către lichidatorul judiciar a rezultat că debitoarea nu deţine bunuri în avere şi nici alte sume de încasat nu sunt pentru recuperarea creanţei, creditorilor înscrişi în cauză.

În cauză se reţine că administratorul societăţii (…) nu a preschimbat certificatul de înmatriculare al societăţii până la data de 31.12.2003 potrivit prevederilor Legii nr.359/2004, societatea fiind dizolvată aşa cum rezultă din Încheierea judecătorului delegat nr.1225/05.05.2005.

Din analiza financiar-contabilă efectuată în baza actelor contabile remise de D.G.F.P. Tulcea, reiese că societatea a înregistrat profit până în anul 2004, respectiv 56.194 lei, când reiese din acte că nu a avut activitate. Imprejurarea care a condus la apariţia stării de insolvenţă a fost managementul defectuos aplicat de administratorii (…) si Alexandru Felicia.

De asemenea, lichidatorul a invederat că datorită acţiunilor întreprinse de administrator, respectiv valorificarea în interes propriu a activelor societăţii, societatea înregistrează datorii certe, lichide şi exigibile în valoare de 5.951.130 lei.

Lichidatorul judiciar a promovat acţiune în atragerea răspunderii celor doi administratori ai societăţii, (…) şi Alexandru Felicia, înregistrându-se pe rolul instanţei dosarul nr.2798/88/2007, în care pârâţii au solicitat efectuarea unei expertize contabile. Urmare a întocmirii expertizei contabile de către expert Moscu Dumitra, s-a constatat că deşi au existat unele înregistrări financiar-contabile greşite, chiar din anul 2000, evidenţa contabilă a fost refăcută neinfluenţându-se rezultatele finale per ansamblu ale activităţii societăţii. S-a arătat ca şi cauză principală a stabilirii debitului de organele de control ale D.G.F.P. Tulcea, imputarea a aproximativ 40 file de facturi fiscale negăsite în evidenţa societăţii debitoare, dar care au fost folosite de aceeaşi administratori la o altă firmă a acestora, neexistând în perioada respectivă carnete-facturier disponibile la sediile trezoreriei. Expertul neconstatând valori imputabile administratorilor, instanţa prin sentinţa civilă nr.2525/21.11.2008 a respins acţiunea de atragere a răspunderii personale.

Având în vedere că în averea debitoarei nu se găsesc bunuri mobile sau imobile şi nu sunt nici alte sume de recuperat, pentru acoperirea creanţelor, iar din raportul lichidatorului a rezultat că nu se poate întocmi bilanţ de închidere datorită lipsei documentelor de raportări financiare ale societăţii din perioada 2000 şi până în prezent, urmează a admite cererea lichidatorului judiciar.

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 urmează a se dispune închiderea procedurii insolvenţei, faţă de debitoarea S.C. (…) S.R.L. Tulcea şi radierea acesteia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului unde este înmatriculată.

Urmează ca în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006 să dispună notificarea hotărârii D.G.F.P. Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii.

Cum în cauză nu au existat bunuri şi nici recuperări de sume, se impune a se acoperi cheltuielile procedurale ocazionate cu derularea procedurii insolvenţei şi care au fost avansate de către lichidatorul judiciar, precum şi onorariul acestuia stabilit în procedură prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei, astfel că în temeiul art.4 alin 4 din Lg. 85/2006, urmează a autoriza plata acestora din fondul de lichidare, respectiv 1460,81 lei din care suma de 1000 lei reprezintă onorariu lichidator, iar suma de 460,81 lei constituie cheltuieli de procedură.

Etichete: